Prevajanja iz nizozemskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz nizozemskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz nizozemskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz nizozemskega v hebrejski jezik je še ena storitev, ki jo Prevajalski center Akademije Oxford lahko ponudi zainteresiranim strankam. Zelo pomembno je, da so vse tiste stranke, ki želijo dobiti prevedene dokumente v tej jezični različici, seznanjene z dejstvom, so v ekipi te institucije in prevajalci in sodni tolmači, tako da praktično gledano dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument.

Popolnoma je vseeno, ali se zahteva prevajanje osebnih dokumentov (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, prometno in druga), ali pa je treba obdelati neki dokument, ki sodi na področje izobraževanja ali znanosti (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstvena dela, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet in številni drugi dokumenti), saj jih omenjeni strokovnjaki obdelujejo v skladu s predpisi.

V skladu s pravili je omogočena, ali dostava izvirnih dokumentov v predstavništvo ali pa njihovo pošiljanje, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi s pomočjo neke kurirske službe in seveda vsak posameznik izbere način, ki mu v določenem trenutku najbolj ustreza.


Prevajanje iz nizozemskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v nizozemski jezik

Poleg že omenjenih, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tako da iz nizozemskega v hebrejski jezik neposredno prevajamo tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdila o višini dohodkov zatem potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o stanju računa v banki in vseh druge vrste soglasij, potrdil in izjav.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi, da prevedeni katerikoli dokument dobijo v posebej kratkem časovnem obdobju, pri čemer je tedaj zelo pomembno, da stranka dostavi vsebine na elektronski naslov, da bi se celoten postopek pospešil, naknadno pa priložijo izvirnike.

Razume se, da omenjeni strokovnjaki lahko profesionalno obdelujejo tudi zdravniške izvide, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo. Prav tako prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno dokumentacijo (fakture, revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, statut podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga) kot tudi tiste, ki so sestavni del razpisne oziroma tehnične in gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in ostali dokumenti, ki jih sestavljajo).

Ker mora vsaka stranka sodnemu tolmaču na vpogled dostaviti tudi izvirne vsebine, po končani obdelavi mora priti v prostore poslovnice te institucije in jih uradno prevzeti. Če ji ta način ne ustreza, storitev dostave kompletno obdelanih dokumentov lahko izvede kurirska služba, pri čemer je treba omeniti, da se ta storitev dodatno zaračunava. Vsekakor bo informacije o ceni stranka pravočasno dobila, konkretno storitev pa mora plačati kurirju.

Katerikoli dokument, ki se obravnava kot pravni akt, glede na to, da je povezan s področjema sodstva oziroma prava, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo v skladu z veljavnimi pravili, tako da poleg neposrednega prevajanja sklepa o razvezi zakonske zveze iz nizozemskega v hebrejski jezik kompletno obdelujejo tudi pooblastilo za zastopanje, potem tožbe in pritožbe kot tudi pogodbe oziroma licence, sodne odločbe in pravni red Evropske Unije pa tudi certifikate, sodne sklepe in druge dokumente iz te skupine.

Glede na to, da je cilj te institucije maksimalno poenostavljanje celotnega postopka obdelave dokumentov, je treba poudariti tudi to, da vsakdo, ki ga ta storitev zanima, mora sam pridobiti podatke o nadoveritvi. Za vse tiste, ki s tem niso seznanjeni, moramo poudariti, da nadoveritev predvideva overitev teh dokumentov s tako imenovanim Haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille. Glede na to, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru omenjene institucije, za izvedbo te vrste overitve niso uradno pooblaščeni, tudi niso dolžni strankam posredovati podatkov o njej. Prav iz tega razloga tudi velja splošno priporočilo, da stranka kontaktira z institucijami Republike Slovenije, ki so pristojne za nadoveritev in da izve, kako le-ta poteka za konkretne dokumente oziroma ali jih je sploh treba opremiti z omenjenim žigom. Posebej moramo poudariti, da je Haški žig potreben izključno za tiste dokumente, za katere zakon predvideva, da morajo biti overjeni, toda tudi tedaj poteka po predhodno točno določenem principu oziroma ali po tem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z delom, za katerega so usposobljeni, ali pa pred tem.

Če je to potrebno, navedeni strokovnjaki izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno tolmačenje iz nizozemskega v hebrejski jezik oziroma spoštujejo pravila, ki jih predvideva simultano oziroma konsekutivno ali šepetano tolmačenje, zainteresiranim strankam pa po ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Seveda se stranke na zaposlene v tej instituciji lahko obrnejo tudi, ko je treba prevesti neko književno delo oziroma učbenik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi revije pa tudi besedilne vsebine, ne glede na to, ali so strokovne ali poljudne oziroma ne glede na tematiko, ki obdelujejo.

Poleg tega so usposobljeni tudi za profesionalno obdelavo vseh tistih vsebin, ki nanašajo predvsem na področje marketinga (brošure, reklamni letaki, katalogi, plakati, vizitke, PR besedila in drugi marketinški materiali) in potem tudi na področje spleta oziroma računalništva (programi, spletni katalogi, spletne strani, aplikacije, spletne prodajalne in ostale spletne vsebine). Izjemno je pomembno, da je vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje spletnih materialov iz nizozemskega v hebrejski jezik, seznanjena z dejstvom, da ti strokovnjaki v tem primeru izvajajo tudi implementacijo SEO pravil (Search Engine Optimisation), da bi izboljšali njihovo mesto v polju splošnega iskanja.

Izvajamo pa tudi storitev, ki vključuje redakcijo oziroma korekturo in lekturo in se uporablja samo v primeru, ko je določena vsebina neustrezno prevedena v tej jezični različici.

Treba je dodati tudi to, da lahko vsi, ki želijo dobiti prevedene različne video oziroma zvočne materiale, kot so na primer reklamna sporočila, oddaje in filmi oziroma serije pa tudi številni drugi, v Prevajalskem centru Akademije Oxford za to zadolžijo strokovnjake, ki so specializirani za njihovo sinhronizacijo kot tudi podnaslavljanje.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz nizozemskega v hebrejski jezik

Ko zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford izpolnjujejo zahteve posameznikov in izvajajo neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz nizozemskega v hebrejski jezik, v skladu z uradnimi pooblastili, ki so jim dana, izvajajo tudi overitev tega dokumenta. S tem mu omogočajo, da s pravnega vidika sodi med pravno veljavne vsebine.

Prav tako moramo tudi omeniti, da je vsak posameznik oziroma lastnik konkretnega dokumenta dolžan dostaviti tudi izvirnik, ki ga zapriseženi sodni tolmač uporablja pri overitvi. Poleg tega je zaželeno, da v okviru državnih institucij, v katerih pristojnosti je overitev z Apostille (Haškim) žigom, pridobi vse potrebne informacije, kako bi poenostavil celoten postopek obdelave.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači konkretne storitve uporabljajo tudi pri prevajanju potrdila o stalni zaposlitvi, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov oziroma pri obdelavi potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi pa tudi potrdila o samskem stanu in številnih drugih dokumentov, ki jih mora stranka kasneje predložiti določeni pristojni službi.

Iz nizozemskega v hebrejski jezik seveda neposredno prevajamo tudi vozniško in prometno dovoljenje pa tudi druge osebne dokumente, tako da stranke dobijo kompletno obdelano tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in dovoljenje za prebivanje pa tudi potni list, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) kot tudi delovno dovoljenje, osebno izkaznico in druge dokumente iz te skupine.

V skladu s pravili sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi absolutno vsak dokument, ki sodi v poslovno dokumentacijo, ko se to od njih zahteva. Poleg letnih in finančnih poslovnih poročil prevajajo in overjajo tudi poslovne odločitve zatem ustanovitveni akt in statut podjetja kot tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma revizijska poročila in fakture ter katerikoli drugi dokument, ki je povezan s poslovanjem in velja za delo konkretne vrste dokumentacije.

Prav tako je predvideno, da stranka dobi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz nizozemskega v hebrejski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga), omenjeni strokovnjaki pa lahko profesionalno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki je v sestavi, tako tehnične kot tudi razpisne pa tudi gradbene dokumentacije.

Kadar je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači najprej prevajajo in potem tudi overjajo vse dokumente, ki so izključno povezani z izobraževanjem, obdelujejo pa tudi vse znanstvene vsebine. Poleg predmetnikov in programov fakultet, prepisa ocen in rezultatov znanstvenih raziskav kompletno obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi diplomske naloge in znanstvena dela ter potrdilo o rednem šolanju, seminarske naloge in znanstvene patente kot tudi vsak drug neomenjeni dokument, ki je povezan s tema področjema.

Ne samo, da če stranka zaposlene v poslovalnici omenjene specializirane institucije lahko zadolži, da izvedejo konsekutivno tolmačenje iz nizozemskega v hebrejski jezik, ampak v skladu z zahtevami določene prireditve prevajalci in sodni tolmači izvajajo ali šepetano ali simultano tolmačenje v tej jezični različici. Natančneje rečeno, najprej je treba opraviti strokovno analizo vseh dostopnih podatkov o določenem dogodku in šele po tem bo opredeljena ustrezna storitev. Seveda stranka mora posredovati relevantne informacije, tako o trajanju in o številu udeležencev kot tudi o mestu prirejanja ter na splošno o organizaciji. Glede na to, da ta institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, to pomeni, da bo konkretna storitev ponujena strankam, za katere prireditev mora biti uporabljena prav ta vrsta tolmačenja.

Glede na to, da korektorji oziroma profesionalni lektorji prav tako sestavljajo ekipo predstavništva te institucije, je vsem strankam na razpolago tudi storitev strokovne redakcije. Ta se uporablja, če prevod, ki je bil predhodno izdelan na nekem drugem mestu, ni usklajen z veljavnimi pravili in ciljnega jezika in same stroke, pa se tedaj uporabljajo pravila korekture in lekture, da bi se lastnikom teh materialov omogočilo posedovanje kakovostnega prevoda.

V skladu z zahtevami posameznikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila, tako poljudna kot tudi znanstvena, njihova osnovna tema pa se lahko nanaša na katerokoli vejo ali naravoslovnih ali družbenih ved. Razume se, da prevajajo vsebine s področja ekologije in varstva okolja, menedžmenta in izobraževanja pa tudi komunikologije, gradbene industrije in marketinga oziroma medicine, znanosti in sociologije ter informacijskih tehnologij, farmacije in psihologije. V skladu z zahtevami iz nizozemskega v slovenski jezik neposredno prevajamo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki so povezana s filozofije, bančništvom in politiko kot tudi z ekonomijo, pravom in z vsemi drugimi znanstvenimi disciplinami, ki v tem trenutku niso bile omenjene.

Zelo pomembno je poudariti, da je profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz nizozemskega v hebrejski jezik prav tako med storitvami, ki jih izvajajo sodni tolmači in prevajalci, če to neka stranka zahteva. Razume se, da v toku obdelave, tako spletnih prodajaln in spletnih strani kot tudi spletnih katalogov in vseh drugih vsebin, ki se postavljajo na splet, uporabljajo tudi posebna orodja, ki omogočajo njihovo prilagajanje aktualnim iskalnikom in njihovim pravilom. Pravzaprav gre za SEO orodja (Search Engine Optimisation), ki jih ti strokovnjaki pravilno implementirati, da bi izboljšali mesto, ki ga te vsebine zavzemajo pri iskanju. Poleg omenjenih strokovno obdelujejo tudi katerokoli vrsto ali programov ali aplikacij oziroma vseh tistih vsebine, ki so povezane z računalništvom.

Neposredno prevajanje knjig iz nizozemskega v hebrejski jezik

V principu je popolnoma vseeno, ali stranka zahteva neposredno prevajanje romanov iz nizozemskega v hebrejski jezik ali nekega drugega književnega dela, ki ga uvrščamo v prozo oziroma ali želi dobiti prevedeno določeno pesem ali književno delo s področja poezije, zato ker so prevajalci in sodni tolmači te institucije specializirani za obdelavo absolutno vsakega dela književnosti. Prav tako lahko prevajajo tudi učbenike pa tudi časopisne članke, v skladu z zahtevami pa tudi vsebino različnih vrst revij, kot so na primer ilustrirane, strokovne ali otroške.

Prav tako uresničujejo tudi želje vseh tistih posameznikov, ki jim je potrebno prevajanje v tej jezikovni različici za marketinške materiale, tako da poleg plakatov, obdelujejo tudi reklamne letake zatem brošure in PR članke kot tudi kataloge, zloženke in druge vsebine, ki so na prvem mestu usmerjene na reklamiranje, tako storitev in določenih dogodkov kot tudi poslovanja podjetij in izdelkov. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje izključno strokovnjake, ki imajo dolgoletne izkušnje, bo neposredno prevajanje marketinških materialov iz nizozemskega v hebrejski jezik opravljeno ob spoštovanju pravil, tako ciljnega jezika in marketinga kot tudi same prevajalske stroke. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci pri njihovi obdelavi izjemno pozornost namenjajo sporočilu, ki ga vsebujejo ti materialih in ga prilagajajo navedenim pravilom. Če to stranka zahteva, v omenjeni jezični kombinaciji in to v najkrajšem roku prevajajo tudi vizitke.

Kar zadeva storitev, ki je povezana s prevajanjem različnih video in zvočnih vsebin v navedeni jezikovni različici, ta vključuje tudi možnost, tako njihove sinhronizacije, ki jo izvajajo dokazano dobri strokovnjaki kot tudi njihovega podnaslavljanja. Zaposleni v tej instituciji na podlagi zahtev posameznikov iz nizozemskega v hebrejski jezik neposredno prevajajo igrane in risane pa tudi animirane in dokumentarne filme, ko je to potrebno, pa seveda obdelujejo tudi zabavne zatem izobraževalne in informativne kot tudi vse druge vrste oddaj, serije in reklamna sporočila oziroma vse zvočne in video vsebine, ki jih posamezniki želijo dobiti prevedene v tej jezikovni različici.

Cena prevajanja iz nizozemskega v hebrejski jezik

  • Iz nizozemskega v hebrejski je 57 EUR po strani

Cena prevajanja iz nizozemskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz nizozemskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 61 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz nizozemskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!