Prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik v pisni obliki ali pa gre za tolmačenje v tej jezični kombinaciji, so jim sodni tolmači in prevajalci v poslovalnici Akademije Oxford vedno na razpolago.

V navedeni kombinaciji obdelujejo vse vrste vsebin, izvajajo pa tudi tolmačenje iz slovaškega v bolgarski jezik in zainteresiranim strankam ponujajo tudi številne dodatne storitve. Med te na prvem mestu sodi storitev redakcije vsebin, ki jo lahko ponudimo strankam, če posedujejo prevode katerekoli vrste materialov za navedeno kombinacijo jezikov, pri čemer gre za neprofesionalne prevode. Še ena od številnih dodatnih storitev se nanaša tudi na prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za serije in reklamna sporočila, zatem oddaje različnih vrst kot tudi za filme (različnih vrst, dokumentarni, igrani, animirani in ostali) oziroma na katero koli vrsto video in zvočnih vsebin, kjer stranke lahko dobijo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev podnaslavljanja prevedenih materialov. Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači lahko v navedeni jezični kombinaciji maksimalno profesionalno obdelujejo tudi spletne strani kot tudi spletne prodajalne in programe pa tudi ve vrsteaplikacij, zatem spletne kataloge in vse ostale vsebine, ki so kakorkoli povezani s spletnim področjem. Omeniti tudi to, da naši strokovnjaki poznajo pravila optimizacije prevodov za spletne iskalnike, tako da pazljivo implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi jim omogočili, da v optimalnem roku dobijo kakovostno obdelane vsebine.

Poleg vsega, kar je ob tej priložnosti navedeno, sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank obdelujejo tudi književna dela vseh žanrov in učbenike kot tudi vse tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju. Pri obdelavi reklamnih zloženk, katalogov in letakov oziroma brošur, plakatov, PR člankov in ostalih vsebin s področja marketinga, posebno pozornost namenjajo oblikovanju reklamnega sporočila v skladu z duhom ciljanega jezika, tako da vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo bolgarski jezik, ponujajo možnost, da se čim bolje seznanijo s tistim, kar se preko omenjenih reklamnih materialov predstavlja, tako da na ta način naši strokovnjaki izpolnjujejo osnovni namen obdelave teh vsebin.


Prevajanje iz bolgarskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik

V skladu z zahtevami strank lahko iz slovaškega v bolgarski jezik prevajajo tudi vse vrste revij in časopisnih člankov, prav tako pa prevajajo tudi poljudne besedilne vsebine kot tudi tiste, ki so tesno povezane z določenimi področji in bodo predstavljeni strokovnjakom, ki se vanj razumejo. Poleg besedil, katerih tema se nanaša na področja ekonomije, politike in financ ter bančništva in prava, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila, povezana s področji ekologije in varstva okolja, psihologije in farmacije oziroma gradbene industrije, medicine, znanosti in informacijskih tehnologij ter komunikologije in še z veliko drugimi znanstvenimi disciplinami, ki so povezane, tako z naravoslovnimi kot tudi z družbenimi vedami.

Poseben segment storitev se nanaša na prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za vse vrste dokumentov. Poudarjamo, da v tem primeru vsem strankam omogočamo najprej njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov in potem tudi storitev overitve teh istih prevodov. Stranke morajo vedeti, da overitev v tem primeru izvajajo zapriseženi sodni tolmači in da je običajno takšen način obdelave dokumentov dovolj, da bi se takšen dokument uporabljal v praksi. Toda, poudariti moramo, da zakon pri nekaterih dokumentih določa tudi dodatno vrsto overitve, kar pravzaprav pomeni njihovo overitev s posebno vrsto žiga, ki je poznan kot haški ali Apostille. Ta žig morajo stranke zagotoviti samostojno, in to na pristojnih službah, saj strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford ne morejo izvajati te overitve, saj le-ta enostavno ne sodi v njihovo pristojnost. Toda, ker overitev s haškim žigom za določene dokumente poteka po obdelavi s strani naših strokovnjakov, za druge pa pred tem, se tudi zahteva, da stranke o tem same pridobijo vse potrebne informacije na okrožnem sodišču v mestu svojega prebivališča, bi se izognili izgubljanju časa, saj bodo na osnovi teh informacij točno seznanjeni s tokom obdelave konkretnega dokumenta oziroma vedo, kam ga morajo najprej odnesti.

Obstaja še en zelo pomemben pogoj, ki je povezan s prevajanjem vseh vrst dokumentoviz slovaškega v bolgarski jezik in pomeni, da stranka mora na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente. Samo iz tega razloga se postopek pošiljanja dokumentov na prevajanje razlikuje glede na katerekoli druge vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik, saj imate možnost, da jih pošljete in dobite obdelane samo preko elektronske pošte. Pri dokumentih se način pošiljanja nanaša ali na dostavo preko kurirske službe ali pa na pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko, vedno pa vam je na razpolago tudi možnost osebne dostave dokumentov. Potem ko prevajalci in sodni tolmači ugodijo vašim zahtevam in izvedejo prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za dokumente, ki jih dostavite oziroma njihovo overitev z žigom sodnega tolmača, lahko izberete ali jih osebno prevzamete ali pa vam bodo dostavljeni na katerikoli naslov, toda ta storitev mora biti zaračunana v skladu s cenikom konkretne kurirske službe in to popolnoma neodvisno od prevajanja in overitve konkretnega dokumenta.

Samo stranke, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov, smejo najprej dostaviti njihove kopije preko elektronske pošte, potem pa morajo spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

Poleg pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, certifikati, licence, pogodbe, sklep o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, odločitve sodišč, sklepi, tožbe, sodbe, pritožbe in drugo) sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju in rezultate znanstvenih raziskav oziroma prepise ocen, predmetnike in programe fakultet in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in vse ostale dokumente s področij znanosti in izobraževanja. Prevajamo tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge in številne druge neomenjene dokumente s teh področij.

Na zahtevo strank, lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma obdelujemo različne vrste soglasij, potrdil oziroma izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in ostale podobne dokumente). Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi osebno izkaznico kot tudi delovno oziroma dovoljenje za prebivanje, lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in številne druge osebne dokumente.

Strokovnjaki Akademije Oxford prav tako prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide in vse neomenjene dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo) kot tudi dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno in tehnično pa tudi razpisno oziroma poslovno dokumentacijo. Tako prevajalci in sodni tolmači poleg ostalih dokumentov prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma gradbene projekte, deklaracije izdelkov in navodila za uporabo kot tudi ustanovitveni akt pa tudi statut podjetja in revizijska poročila, zatem finančna in letna poročila kot tudi fakture, sklep o ustanovitvi pravnih oseb in poslovne odločitve pa tudi ostale dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij in jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz slovaškega v bolgarski jezik

Na vašo zahtevo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za pooblastilo za zastopanje in potem tudi njegovo overitev. Imejte na umu, da overitev izvajajo osebe, ki so za to pooblaščene s strani uradnih institucij Republike Slovenije oziroma sodni tolmači in da to ne pomeni overitev z Apostille (haškim) žigom. O tej vrsti overitve se morate samostojno pozanimati v okviru okrožnega sodišča v mestu prebivanja, saj to ni v naši pristojnosti.

Poleg pooblastila v navedeni jezični kombinaciji lahko prevedemo in overimo tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo, tako na področje pravosodja kot tudi na področje prava. S tem mislimo predvsem na sklep o razvezi zakonske zveze kot tudi na ostale vrste sodnih odločb pa tudi pritožb in na sklepe oziroma tožbe in odločitve. Sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za pravni red Evropske Unije kot tudi za certifikate, licence in pogodbe pa tudi za številne druge dokumente iz omenjenih področij.

V tej kombinaciji jezikov naši strokovnjaki prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim službam (soglasja, potrdila in izjave različnih vrst) kot tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, o rojstvu in o smrti, potni list, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potrdila o državljanstvu in drugo). Prav tako vas pri nas pričakuje tudi prevajanje medicinske dokumentacije kot tudi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo tehnično in gradbeno oziroma razpisno in poslovno dokumentacijo. Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov in gradbene projekte, navodila za uporabo pa tudi vse ostale nenavedene dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji prav tako prevajajo rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente pa tudi znanstvena dela in potem izvajajo tudi njihovo overitev. Seveda poleg vseh dokumentov, ki se nanašajo na segment znanosti, izvajajo tudi prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za predmetnike in programe fakultet, prepise ocen in potrdila o opravljenih izpitih oziroma obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in številne druge dokumente, ki se izključno nanašajo na področje izobraževanja.

Če je tudi vam potrebno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za pooblastila za zastopanje ali za katerekoli druge dokumente, je pomembno le, da na vpogled prinesete ali pošljete izvirne dokumente, pred tem pa morate opraviti vse potrebne preverbe v zvezi z overitvijo s haškim (Apostille) žigom.

Prevajanje spletnih prodajaln iz slovaškega v bolgarski jezik

Spletne prodajalne kot tudi spletne kataloge pa tudi spletne strani oziroma katerikoli program ali aplikacijo, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo v skladu z vašimi zahtevami in ko je to potrebno, izvajajo njihovo profesionalno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik. Glede na to, da imajo strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford izkušnje z obdelavo teh vsebin, implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), s čimer jim ponujajo priložnost, da svoj položaj v okviru spleta maksimalno poboljšajo, tako da se zelo hitro pojavijo med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Tolmačenje iz slovaškega v bolgarski jezik je prav tako storitev, ki vam jo ponujajo sodni tolmači in prevajalci, ko se javi potreba za tem. Da bi maksimalno kakovostno odgovorili na zahteve dogodka, ki se organizira, ste dolžni nam dostaviti vse pomembne podatke oziroma nas seznaniti predvsem s številom udeležencev kot tudi s trajanjem tega dogodka in nam ponuditi tudi informacije o prostoru, v katerem bo potekal oziroma o detajlih, povezanih z njegovo organizacijo. Sicer pa to zahtevamo zato, ker so naši strokovnjaki specializirani za vse vrste te storitve in lahko ponudijo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje iz slovaškega v bolgarski jezik. V zvezi z zadnjo navedeno storitvijo strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi poljudne besedilne vsebine pa tudi vse tiste, ki so strokovne, ne glede na to, ali je njihova tema povezana s področji turizma, psihologije, znanosti, izobraževanja ali sociologije oziroma s financami, gradbeno industrijo, ekologijo in varstvom okolja, ali pa z informacijskimi tehnologijami, bančništvom, filozofijo in ostalimi znanstvenimi disciplinami. Zagotavljamo vam, da naši strokovnjaki njihovo prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik izvajajo, ne samo maksimalno profesionalno, ampak tudi v optimalnem roku in po zelo ugodnih cenah.

Prevajanje igranih filmov iz slovaškega v bolgarski jezik

Poleg prevajanje igranih filmov iz slovaškega v bolgarski jezik, vam ponujamo tudi obdelavo animiranih pa tudi dokumentarnih oziroma risanih filmov kot tudi serij. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi reklamna sporočila kot tudi informativne pa tudi zabavne in izobraževalne, otroške in druge vrste oddaj, nevezano za to, ali bodo predvajane na televiziji ali pa na radijskih postajah. Ker našo ekipo sestavljajo tudi tisti strokovnjaki, ki so predvsem usmerjeni na podnaslavljanje obdelanih vsebin oziroma na njihovo sinhronizacijo, vam lahko ponudimo tudi ti storitvi, da bi v relativno kratkem roku dobili zvočne in video vsebine, ki so v celoti obdelane in kot takšne pripravljene za plasiranje na kateremkoli mediju.

V priložnosti smo, da strankam ponudimo tudi prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik za materiale s področja marketinga. Gleda na to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo bogate izkušnje z obdelavo, tako katalogov in plakatov kot tudi reklamnih zloženk, vizitk in brošur oziroma reklamnih letakov. V okviru PR člankov in ostalih vsebin, ki so primarno usmerjene na reklamiranje različnih izdelkov in storitev pa tudi podjetij, moramo poudariti, da naši strokovnjaki reklamno sporočilo (ki ga potencialne stranke običajno težko opazijo) prilagodijo pravilom bolgarskega jezika. Na ta način vsakomur, ki uporablja ta jezik, omogočijo, da se čim bolje seznani s tistim, kar se reklamira in začne kupovati konkretni izdelek oziroma uporabljati storitev, ki je predmet reklamiranja.

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik, tako za književna dela (beletrija, poezija, romani, proza in drugo) kot tudi za učbenike. Sodni tolmači in prevajalci pa lahko, ko obstaja potreba, prevajajo tudi časopisne članke oziroma strokovne, ilustrirane in druge vrste revij.

Strankam, ki posedujejo dokončane prevode v navedeni kombinaciji jezikov za katero koli vrsto vsebin, lektorji in korektorji v poslovalnici Akademije Oxford lahko ponudijo svoje storitve, če gre za prevode iz slovaškega v bolgarski jezik, ki niso izdelani profesionalno in kakovostno.

Cena prevajanja iz slovaškega v bolgarski jezik

  • Iz slovaškega v bolgarski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!