Prevajanja iz slovaškega v romski jezik


Poleg vseh materialov v pisani obliki, je strankam Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi tolmačenje iz slovaškega v romski jezik. V odvisnosti od vrste dogodka in njegovih osnovnih značilnosti se tudi določa, ali bodo sodni tolmači in prevajalci uporabili šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in v skladu z vsem tem bo strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev redakcije, ki jo v skladu s postavljenimi zahtevami za vse vrste materialov izvajajo korektorji in lektorji.

Treba je omeniti tudi to, da člani ekipe navedene institucije na zahtevo strank obdelajo tudi marketinške materiale, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz slovaškega v romski jezik. Glede na to, da je zelo pomembno da se konkretni materiali optimizirajo s spletnimi brskalniki, to pomeni, da prevajalci in sodni tolmači po potrebi uporabijo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Tako spletnim stranem, spletnim prodajalnam in programski opremi vseh vrsta pa tudi številnim drugim spletnim materialom omogočamo, da bodo s strani spletnega brskalnika prepoznani kot ustrezni rezultati in s samim tem uvrščeni na prvo stran iskanja.


Prevajanje iz slovaškega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v slovaški jezik

Vsekakor ti strokovnjaki v navedeni različici jezikov prevajajo tudi marketinške materiale in predvideno je, da odgovorijo tudi na zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje učbenikov in književnih del iz slovaškega v romski jezik.

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo tudi vse vrste besedilnih materialov, njihova tematika pa se lahko nanaša, tako na katerokoli družboslovno kot tudi na naravoslovno znanstveno disciplino. Izvedeno bo tudi prevajanje časopisnih člankov v tej kombinaciji jezikov, zaposleni v okviru te institucije pa prevajajo tudi vsebino strokovnih in ilustriranih pa tudi otroških revij.

Poleg igranih filmov različnih žanrov je strankam na razpolago tudi prevajanje v omenjeni različici jezikov za risane in animirane oziroma dokumentarne filme pa tudi za številne druge zvočne in video vsebine. V tem primeru bo po izvedenem prevajanju ponujena tudi storitev podnaslavljanja video in zvočnih materialov katerekoli vrste kot tudi njihova profesionalna sinhronizacija.

Posebej želimo poudariti, da je omogočeno elektronsko pošiljanje teh vsebin na prevajanje oziroma pošiljanje na e-poštni naslov omenjene specializirane institucije. Predvideno je, da na popolnoma enak način stranke dobije obdelane vsebine te vrste, na zahtevo interesentov pa so dostopne tudi druge izbire.

Vse to ne velja, ko se zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz slovaškega v romski jezik, ker je vsaka stranka tedaj dožna na vpogled priložiti tudi izvirnike. Prav iz tega razloga je predvideno, da jih prinese osebno v v poslovalnico ali pa jih pošlje, kar lahko stori s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko katerekoli kurirske službe.

Seveda da se razlikuje tudi postopek prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, tako da potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo njihovo prevajanje in overitev v skladu s pravili, stranka lahko zahteva dostavo vsebin na svoj naslov ali pa osebno pride v predstavništvo omenjene institucije, da bi jih prevzela. Če izbere prvo možnost, ki je ponujena, je dolžna, da storitev dostave plača po ceniku kurirske službe, predhodno pa dobi vsa potrebna obvestila in o roku dostave in o ceni konkretne storitve.

Razlog, zaradi katerega se zahteva, da stranka prinese, ali pošlje izvirne dokumente, je povezan s storitvijo overitve, ki jo v tem primeru izvajajo uradno zapriseženi sodni tolmači. Ti strokovnjaki imajo potrebna pooblastila za izvedbo te storitve oziroma njihova obveznost je, da potem, ko ugotovijo istovetnost prevedenih in izvirnih dokumentov, postavijo svoj žig na prevod in na ta način uradno potrdijo, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot v izvirnem dokumentu, oziroma da je prevod zvest izvirniku. Šele potem lahko rečemo, da gre za pravno in zakonsko veljavni dokument, ki ga ima njegov lastnik pravico predložiti katerikoli pristojni instituciji oziroma ga lahko uporablja kot tudi vsak drugi izvirni in pravno veljavni dokument.

Samo, ko obstaja potreba za postavljanjem Apostille žiga na dokumente, se razlikuje tudi postopek obdelave, toda poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice postaviti žig niti na en dokument postavijo. Glede na to, da jim niso dana pooblastila, da izvedejo overitev s tako imenovanim Haškim žigom, kot ga tudi imenujejo, tako da stranke ne morejo pričakovati, da od njih dobijo informacije o postopku nadoveritve oziroma o pravilih, povezanih s postavljanjem omenjenega žiga na konkretne dokumente. Prav iz tega razloga morajo najprej kontaktirati z okrožnim sodiščem, ki je pristojno in se pri zaposlenih v namenskih oddelkih te institucije pozanimajo predvsem o tem, ali omenjeni žig mora biti postavljen na njihove dokumente. Če ob tej priložnosti izvedo, da je potrebna overitev s Haškim žigom, so dolžni tudi vprašati, ali se na te dokumenta postavlja po izvedenem prevajanju in overitvi sodnega tolmača, ali pa se najprej izvede overitev z Apostille žigom, pa se tedaj obdela dokument v skladu s pravili.

Storitev prevoda in overitve kateregakoli dokumenta bo izvedena v najkrajšem možnem roku, prav tako pa bo strankam omogočeno tudi nujno prevajanje dokumentov iz slovaškega v romski jezik. Glede na to, da v tem primeru morajo delovati v najkrajšem možnem roku, sodni tolmači in prevajalci morajo čim prej začeti z obdelavo konkretnih dokumentov. Iz tega razloga se postopek dostave vsebin na prevajanje ob tej priložnosti razlikuje glede na običajni, pa je strankam dovoljeno pošiljanje skeniranih dokumentov na e-poštni naslov poslovalnice omenjene institucije. Vsekakor je njena obveznost, da pooblaščenemu sodnemu tolmaču dostavi izvirne dokumente na vpogled, toda lahko stori po pošiljanju po elektronski poti in to kolikor je mogoče hitro, da bi bila zahteva za nujnim prevajanjem kateregakoli dokumenta maksimalno spoštovana.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz slovaškega v romski jezik

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji najprej prevedejo in potem izvedejo tudi overitev, tako za znanstvena dela oziroma znanstvene patente kot tudi za rezultate znanstvenih raziskav, glede na to, da za to posedujejo pooblastila in da je takšen postopek usklajen z zakonom, ki je trenutno v veljavi.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka diplomi iz slovaškega v romski jezik kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so izključno povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer predmetniki in programi fakultet, prepis ocen in potrdila o rednem šolanju pa tudi diplomske naloge in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi številne druge vsebine, ki se primarno tičejo konkretnega področja.

Glede na to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford posedujejo potrebna pooblastila, lahko na zahtevo strank prevajajo in overjajo vse dokumenta. Da bi bil spoštovan celoten postopek, se pričakuje, da stranka pri dostavi dokumentov na obdelavo obvezno priloži tudi njihove izvirnike. Potem ko so prevodi končani, jih uradno zapriseženi sodni tolmač primerja z vsebino izvirnega dokumenta in ugotavlja, ali gre za popolnoma enake vsebine, da bi izvedel overitev. Poudarjamo, da overitev poteka izključno, če ne obstajajo nikakršne razlike med takšnimi materiali.

Razume se, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelajo, tako vse vrste soglasij in potrdil kot tudi različne vrste izjav pa tudi številne druge dokumente, ki jih lastniki morajo predložiti določeni državni službi.

Glede na to, da jim niso dana pooblastila, da če je to potrebno, na katerikoli dokument postavijo Apostille žig, prav tako ni dolžnost zaposlenih te institucije, da lastnike dokumentov informirajo o vsem tem. Poudarjamo, da gre za žig, poznan pod imenom Haški, le-ta se postavlja samo na dokumente, za katere to določa zakon in v skladu s točno določenimi pravili. Vse informacije o tem so lastnikom dokumentov dostopne v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, glede na to, da v njih obstajajo službe, ki so pooblaščene za izvedbo te overitve. Prav ti uslužbenci imajo vse potrebne informacije o overitvi z Apostille žigom, ki jih dajo strankam, ko se nanje obrnejo, a bi celoten postopek obdelave opravili čim bolj preprosto in hitro.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje potrdil o državljanstvu iz slovaškega v romski jezik pa tudi vsakega drugega osebnega dokumenta, tako da stranke dobijo kompletno obdelane različne vrste dovoljenj (delovno, prometno, dovoljenje za prebivanje, vozniško in druge) pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu kot tudi potni list in potrdilo o stalnem prebivališču, zatem osebno izkaznico in vse ostale osebne dokumente.

Kdorkoli to zahteva, lahko omenjene strokovnjake angažira tudi za kompletno obdelavo vseh dokumentov iz sestave različnih vrst dokumentacij. Na prvem mestu sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo zdravniške izvide in ostalo medicinsko dokumentacijo pa tudi gradbene projekte, navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in poslovne odločitve in poročila (revizorska, finančna in letna) kot tudi vse ostale dokumente, ki se veljajo za del gradbene oziroma poslovne in razpisne pa tudi tehnične dokumentacije.

Posebej moramo poudariti tudi informacijo, da so ti strokovnjaki specializirani za neposredno prevajanje pritožb sodiščem in tožb iz slovaškega v romski jezik oziroma pooblastila za zastopanje in pravnega reda Evropske Unije pa tudi sklepov o razvezi zakonske zveze, potem sodnih sklepov in odločitev kot tudi pogodb in vseh ostalih dokumentov, ki se tičejo področja, tako prava kot tudi sodstva in se obravnavajo kot pravni akti.

Prevajanje besedil s področja prava in ekonomije iz slovaškega v romski jezik

Poleg poljudnih besedil profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo tudi strokovna ekonomska in pravna besedila pa tudi vse ostale, ne glede na njihovo osnovno temo oziroma nevezano za to, kako kompleksni in obsežni so. Vsekakor so specializirani tudi za neposredno prevajanje političnih besedil iz slovaškega v romski jezik pa tudi medicinskih in filozofskih, seveda pa v skladu s postavljenimi zahtevami obdelajo tudi besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, potem farmacije in gradbene industrije in številnih drugih in družboslovnih in naravoslovnih znanstvenih disciplin.

Pri tem je zelo pomembno omeniti tudi to, da Prevajalski center Akademije Oxford poleg že omenjenih strokovnjakov zaposluje tudi lektorje pa tudi korektorje. Prav iz tega razloga tudi poudarjamo, da stranke lahko njih angažirajo, če je to potrebno, da v nekakovostno prevedenih materialih katerekoli vrste v čim krajšem roku popravijo napake. V tem primeru ti strokovnjaki uporabljajo pravila redakcije, ki vključuje korekturo in lekturo in na ta način interesentom zagotavljajo profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste, katerih vsebina bo maksimalno usklajena z njihovimi izvirniki.

Ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani za uporabo pravil vseh treh vrst tolmačenja, je treba zelo pazljivo pristopiti izdelavi ponudbe za to storitev, saj se odločitev izključno sme sprejeti po analize podrobnosti, ki se nanašajo na organizacijo same manifestacije. Prav iz tega razloga se interesenti tudi obvezujejo, da člane ekipe predstavništva te institucije seznanijo s tem, kje bo konkretni dogodek potekal oziroma kakšne so značilnosti te lokacije pa tudi o tem, kako dolgo bo trajal in koliko ljudi naj bi bilo prisotnih. V skladu s tem bo tudi odločeno, ali sodni tolmači in prevajalci morajo izvesti šepetano ali morda konsekutivno oziroma simultano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji. Prav tako bo v skladu s tem v uradno ponudbo uvrščen tudi najem opreme za simultano tolmačenje, saj je tudi ta storitev v ponudbi te specializirane institucije.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje spletnih katalogov iz slovaškega v romski jezik pa tudi spletnih strani in aplikacij vseh vrsta kot tudi spletnih prodajaln, zatem kateregakoli programa in ostalih spletnih vsebin. Poudarjamo, da bodo v tem primeru implementirana tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način bo vsebina spletnih materialov usklajena z zahtevami iskanja, in to na najboljši možni način. Zelo hitro potem, ko bodo postavljeni na spletu, jih bo iskalnik jih prav zaradi uporabe omenjenih orodij prepoznaal kot ustrezne rezultate za ključne besede in izraze, tako da bo in njihov pozicije v iskanju prcej boljši kot prej.

Filme različnih vrst in žanrov pa tudi serije prevajalci in sodni tolmači prevedejo v tej različici jezikov, toda na zahtevo strank obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi različne vrste oddaj in številne druge video in zvočne materiale. Ekipo omenjene institucije sestavljajo tudi podnaslavljalci, tako da bo strankam ponujena storitev podnaslavljanja vseh teh vsebin pa tudi strokovnjaki, ki na njihovo zahtevo izvedejo sinhronizacijo katerihkoli video ali zvočnih materialov.

Poleg reklamnih letakov in brošur oziroma PR člankov in zloženk, izvedeno bo tudi profesionalno prevajanje vizitk iz slovaškega v romski jezik pa tudi vseh ostalih marketinških materialov. Poudarjamo, da zaposleni te institucije tedaj v toku svojega dela implementirajo aktualna pravila marketinga in sporočilo, ki ga takšne vsebine vsebujejo, na najboljši način prenesejo izvornim govorcem ciljnega jezika.

Poleg vseh omenjenih, sodni tolmači in prevajalci izpolnjujejo tudi zahteve, povezane z neposrednim prevajanjem književnih del v konkretni jezični kombinaciji oziroma časopisnih člankov. Prav tako lahko profesionalno prevedejo tudi učbenike različne obsežnosti, kompleksnosti in tematike pa tudi vsebino otroških oziroma strokovnih in ilustriranih revij.

Cena prevajanja iz slovaškega v romski jezik

  • Iz slovaškega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz slovaškega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz slovaškega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!