Prevajanja iz slovaškega v flamski jezik


Obdelava in dokumentov in vseh ostalih vsebin v pisani obliki je na zahtevo strank na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer so prevajalci in sodni tolmači te institucije specializirani tudi za tolmačenje iz slovaškega v flamski jezik.

Konkretno storitev izvajajo v vseh treh oblikah, tako da se zahtevam dogodka prilagaja tudi izbira storitve. Poleg šepetanega tolmačenja lahko uporabijo tudi simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov, toda moramo poudariti, da je v uradni ponudbi te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki v dani jezični kombinaciji prevajajo, tako filme različnih žanrov in vrst kot tudi reklamna sporočila in serije pa tudi radijske oziroma televizijske oddaje. Strankam te institucije sta v tem primeru na razpolago tudi dodatni storitvi, ki se nanašata, tako na sinhronizacijo vseh zvočnih in video materialov kot tudi na njihovo podnaslavljanje.


Prevajanje iz slovaškega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v slovaški jezik

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo obdelajo strokovna oziroma znanstvena pa tudi poljudna besedila različne tematike, lahko pa izvedemo tudi prevajanje revij iz slovaškega v flamski jezik. Prav tako ti strokovnjaki prevajajo tudi časopisne članke pa tudi katerekoli prozno kot tudi poetsko književno delo ter učbenike.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji profesionalno obdelajo, tako PR članke oziroma reklamne letake in brošure kot tudi zloženke, potem kataloge in vizitke pa tudi plakate in vse vrste marketinških materialov. Pravzaprav to pomeni, da posebno pozornost namenjajo pravilom, ki veljajo na področju marketinga, pri čemer vsebino vseh teh materialov uskladijo s temi pravili in jo prilagodijo govornemu flamskemu jeziku.

Za vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje spletnih materialov iz slovaškega v flamski jezik, je posebej pomembno, da jih v okviru te institucije pričakuje tudi storitev, poznana kot optimizacija vseh takšnih materialov. Točneje rečeno, uporabljajo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in prav na ta način vsebino programov oziroma različnih vrst aplikacij kot tudi spletnih prodajaln in spletnih strani ter spletnih katalogov in drugih vsebin razpoložljivih na globalnem omrežju, uskladijo z vsemi tistimi pravili, ki se veljajo v okviru iskanja.

Vsaka stranka te materiale lahko pošlje na e-poštni naslov, saj je to hkrati tudi najpreprostejši oziroma najhitrejši način za njihovo dostavo. Postopek prevzemanja mora biti enak, toda stranke, ki jim vse to morda ne ustreza v popolnosti, se lahko obrnejo na poslovalnico te institucije in se pozanimajo o dodatnih izbirah in za pošiljanje in za prevzemanje obdelanih vsebin.

Postopek obdelave vsakega dokumenta je v celoti usklajen z zakonom, saj so ti strokovnjaki specializirani, tako za njihovo neposredno prevajanje iz slovaškega v flamski jezik kot tudi za storitev overitve vseh prevedenih dokumentov. Glede na to, da je z zakonom predpisana tudi izvedba overitve, to pomeni, da stranke na enem mestu dobijo kompletno in pravilno obdelane dokumente, ki so kot takšni priznani pred zakonom.

Vsakdo, ki se zanima za prevajanje oziroma overitev kateregakoli dokumenta, mora na vpogled dostaviti izvirnike, kar lahko stori ali s pošiljanjem preko kurirske službe oziroma priporočeno preko “Pošte Slovenije“, ali pa s prihodom v samo poslovalnico. Predvideno je, da vsaka stranka sama izbere različico, ki ji v celoti ustreza, vsekakor pa prevajalci in sodni tolmači navedeno storitev zagotavljajo v najkrajšem možnem roku.

Toda v nekaterih primerih stranka lahko zahteva, da te vsebine obdelamo v precej krajšem časovnem obdobju in tedaj je dovoljen malce drugačen način dostave. Da bi bil celoten postopek maksimalno hiter, je namreč potrebno, da lastnik dokumentov vsebine skenira in jih pošlje na e-poštni naslov in potem čim prej priloži tudi izvirnike na vpogled, ker tako zahteva uradni postopek obdelave.

Vsekakor se lastnik dokumentov odloči, kako jih bo prevzel, ko sodni tolmači in prevajalci zagotovijo konkretni storitvi. Poleg možnosti, da pridejo osebno v samo poslovalnico in ih tako tudi prevzamejo, jim ponujamo tudi možnost, da dostavo izvede pristojna kurirska služba. Glede na to, da ta storitev ni vračunana v uradno ceno, kako prevajanja dokumentov kot tudi overitve, to pomeni, da jo je stranka dolžna plačati neposredno kurirju, pri čemer ima izključno kurirska služba pravico določiti ceno.

Predvideno je, da ti strokovnjaki izvedejo, tako neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz slovaškega v flamski jezik kot tudi tistih, ki so povezani s področji sodstva in prava ter uradno veljajo za pravne akte, tako da kompletno obdelujejo tudi vsebino različnih vrst dokumentacij. Predvsem mislimo na gradbeno in poslovno oziroma tehnično in medicinsko pa tudi na razpisno dokumentacijo ter na vse ostale vrste dokumentacij in vse to pod pogojem, da stranka pri tem na vpogled priloži tudi izvirne dokumente.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi dokumente, ki se tičejo ali področja znanosti ali izobraževanja pa tudi vse tiste, ki stranke kasneje morajo predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer izjave in potrdila tre soglasja različnih vrst.

Kot je to že rečeno, je predhodno opisani postopek obdelave dokumentov usklajen s trenutno z veljavnim zakonom, toda obstajajo primeri, ko slednji ni zadosten, da bi se prevedeni dokument lahko uporabljal v praksi. Na določene dokumente mora namreč biti postavljen Apostille žig, ki je sicer poznan tudi kot Haški. Pristojnost za izvedbo tako imenovane nadoveritve, kot se ta postopek tudi imenuje, ni v rokah zaposlenih te institucije. Ker prevajalci in sodni tolmači nimajo pravice izvesti te vrste overitve, se strankam priporoča, da kontaktirajo s pristojnimi službami Republike Slovenije, da bi dobili vse potrebne podatke o tej vrsti overitve. S tem mislimo predvsem na to, da morajo vprašati, ali je Apostille žig treba postaviti na te dokumente in na kakšen način oziroma, ali se postavlja potem, ko ti strokovnjaki izvedejo prevajanje dokumentov iz slovaškega v flamski jezik ali pa pred začetkom obdelave konkretnega dokumenta.

Da bi se vsebina, za katero je pred tem izvedeno neprofesionalno prevajanje v konkretni različici jezikov, lahko uporabljala v praksi, morajo lektorji in korektorji te institucije uporabiti pravila redakcije materialov. Potrudili se bodo, da vse obstoječe napake v vsebinah takšne vrste popravijo ter jih uskladijo in z izvirniki in s pravili, ki jih predvideva flamski jezik.

Prevajanje PR člankov iz slovaškega v flamski jezik

Pri obdelavi marketinških materialov sodni tolmači in prevajalci uskladijo sporočilo, ki ga ti vsebujejo in je namenjeno predvsem govorcem flamskega jezika in ga oblikujejo tako, da jim bo razumljivo. Poleg PR člankov izvajajo tudi prevajanje katalogov in brošur iz slovaškega v flamski jezik, na zahtevo pa obdelujejo tudi vizitke, zatem zloženke in plakate, potem reklamne letake in druge podobne materiale.

Za manifestacijo katerekoli vrste lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji in v celoti izpolnijo zahteve in vsakega udeleženca in organizatorja. Pravzaprav gre za to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo storitev, tako simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja, pa je zelo pomembno, da se obravnavajo vse informacije o samem dogodku. Samo to je tudi razlog, zakaj morajo stranke, ki se zanimajo za to storitev, dostaviti vse podatke o organizaciji v smislu tega, da omenjene strokovnjake informirajo o tem, kje točno bo manifestacija potekala, zatem koliko oseb bo prisotnih ter koliko je organizator predvidel, da bo trajala. Pomembno je poudariti, da strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar mora biti usklajeno z izbiro vrste tolmačenja, ki bo izvedeno.

V skladu s postavljenimi zahtevami, lektorji pa tudi korektorji te institucije lahko izvedejo tudi redakcijo. Konkretna storitev se uporablja v posebnih primerih oziroma tedaj, ko je nekdo izvedel prevajanje iz slovaškega v flamski jezik za konkretni material, pri čemer tega ni storil profesionalno. Tedaj ti strokovnjaki analizirajo prevedene vsebine katerekoli vrste in jih primerjajo z izvirniki, da bi ugotovili, katere napake obstajajo in jih popravili ter vsebine uskladili s pravili stroke oziroma ciljnega jezika pa tudi z izvirnimi materiali.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači pristopijo tudi obdelavi filmskih stvaritev kateregakoli žanra, toda na zahtevo prevajajo tudi oddaje, zatem serije in reklamna sporočila ter številne druge video in zvočne vsebine. Glede na to, da v okviru te institucije delajo tudi podnaslavljalci ter osebe, specializirane za sinhronizacijo, stranke lahko tudi ti storitvi dobijo na enem mestu.

S ponudbo te specializirane institucije je zajeto tudi neposredno prevajanje književnih del iz slovaškega v flamski jezik pa tudi učbenikov oziroma poljudnih in strokovnih besedilnih materialov, ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo. Prav tako prevajalci in sodni tolmači izpolnijo zahteve, ki se nanašajo na obdelavo časopisnih člankov kot tudi vsebine otroških, strokovnih ali ilustriranih ter vseh ostalih vrst revij.

Da bi postopek obdelave spletnih strani oziroma programov in spletnih katalogov ter vsebine spletnih prodajaln in aplikacij ter številnih drugih spletnih materialov bil maksimalno profesionalen, bodo poskrbeli zaposleni v predstavništvu, ki izvajajo tudi optimizacijo takšnih vsebin. Da poenostavimo, uporabljajo orodja, ki so poznana kot Search Engine Optimisation, skrajšano SEO ter upoštevajo pravila iskanja in uskladijo vsebino teh materialov z njimi.

Neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz slovaškega v flamski jezik

Celotna obdelava in navedenega potrdila in drugih dokumentov s področja izobraževanja pa tudi znanosti je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Če smo natančni, pri tem se izvaja, tako neposredno prevajanje dokumentov iz slovaškega v flamski jezik kot tudi njihova overitev z žigom sodnega tolmača, ki je za ta postopek tudi uradno pooblaščen.

Dobro bi bilo tudi posebej poudariti, da je vsaka vsaka stranka, ki se zanima za konkretno storitev, dolžna na vpogled priložiti izvirne dokumente, prav tako pa se je dolžna se podrobno pozanimati o overitvi s Haškim ali tako imenovanim Apostille žigom.

Kadar se za tem pokaže potreba, zaposleni te institucije kompletno obdelajo, tako soglasje za zastopanje in potrdilo o višini dohodkov ter potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi vsako drugo vrsto soglasij, potrdil in izjav, kar so pravzaprav dokumenti, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Na podlagi postavljenih zahtev izvajamo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz slovaškega v flamski jezik, pri čemer omenjeni strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih, potem navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov in na splošno rečeno vsak drugi dokument, ki je del medicinske dokumentacije.

Če to nekdo zahteva, sodni tolmači in prevajalci v dani jezični kombinaciji prevedejo tudi vse osebne dokumente in jih potem v skladu z veljavnimi pravili tudi overijo. V tem primeru stranke poleg kompletno obdelanega potrdila o državljanstvu, izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, o smrti in o rojstvu dobijo tudi ustrezno obdelano osebno izkaznico, delovno dovoljenje in potni list, potem vozniško in dovoljenje za prebivanje pa tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter prometno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Treba je poudariti tudi to, da ponudba te institucije obsega tudi storitve, ki vključujejo profesionalno prevajanje pravnih aktov iz slovaškega v flamski jezik (pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, tožbe, certifikati, sodne odločbe in drugi dokumente s področij prava in sodstva), seveda pa izvajajo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz slovaškega v flamski jezik (ustanovitveni akt podjetja, finančna in poslovna poročila, fakture, statut podjetja, revizorska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumente, ki so povezani s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi podjetij).

Celotno vsebino predvsem gradbene in potem tudi tehnične kot tudi razpisne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci obdelajo v skladu z veljavnimi pravili. Tako stranke poleg prevajanja gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter njihove overitve dobijo kompletno obdelano tudi navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in druge dokumente, ki se obravnavajo kot sestavni del konkretne vrste dokumentacije.

Cena prevajanja iz slovaškega v flamski jezik

  • Iz slovaškega v flamski je 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!