Prevajanje iz slovaškega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovaškega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz slovaškega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz slovaškega v turški jezik, ki ga lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se nanaša, tako na obdelavo pisanih vsebin kot tudi na tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Pravzaprav to pomeni, da stranke na prvem mestu dobijo kompletno obdelavo dokumentov pa tudi video in zvočnih vsebin, kar vključuje prevajanje dokumentov in overitev z žigom sodnega tolmača oziroma prevajanje zvočnih in video materialov (filmi, reklamna sporočila, oddaje, serije in drugo) in potem tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Poleg tega lahko izvajamo tudi redakcijo, če stranke posedujejo vsebine, ki so prevedene v tej kombinaciji jezikov, toda iz nekega razloga menijo, da gre za nekakovostno prevajanje iz slovaškega v turški jezik. V tem primeru korektor in lektor popravita vse napake, ki jih te vsebine vsebujejo in prevode oblikujeta v celoti v skladu s pravili ciljnega oziroma turškega jezika.

Naši strokovnjaki v tej jezični kombinaciji prav tako lahko obdelujejo tudi književna dela vseh vrst pa tudi učbenike in tudi strokovna ter poljudna besedila oziroma časopisne članke in revije pa tudi vse vsebine povezane, tako s spletnimi področji kot tudi s področjem marketinga (spletni katalogi, spletne strani, programska oprema, spletne prodajalne, reklamne zloženke, katalogi, PR članki, plakati, vizitke, brošure in drugo).


Prevajanje iz turškega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v turški jezik

Za prevajanje kateregakoli dokumenta iz slovaškega v turški jezik je najbolj pomembno, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi prevajalci in sodni tolmači, tako da stranke na enem mestu dobijo prevajanje in overitev z žigom pooblaščene oseba (sodnega tolmača) in s tem prihranijo veliko svojega časa pa tudi denarja. Stranke morajo biti informirane, da je takšen način obdelave kateregakoli dokumenta povsem dovolj za številne dokumente, toda v praksi obstajajo tudi dokumenti, za katere je treba izvesti dodatno overitev. S tem mislimo predvsem na overitev z Apostille oziroma haškim žigom, toda glede na to, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru nimajo absolutno nikakršne pristojnosti, tako da se mora vsaka stranka v pristojnih državnih institucijah sama pozanimati o tem, ali se dokumenti, za katere zahteva prevajanje iz slovaškega v turški jezik, overjajo s tem žigom in po katerem principu. Pravzaprav gre za to, da overitev z Apostille žigom za določene dokumente poteka potem, ko naši strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo, za določene pa neposredno predtem. Če ne želite brez potreba izgubljati časa, vam vsekakor priporočamo, da poskušate pridobiti te informacije, saj vam bodo zelo koristne.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo absolutno vsak dokument, ki vam je potreben preveden v tej jezični kombinaciji, kar se nanaša predvsem na obdelavo osebnih dokumentov (potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, vozniško in dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugo) pa tudi na različne vrste dokumentacij (tehnična, poslovna, gradbena, medicinska, razpisna in druga).

Poleg tega iz slovaškega v turški jezik prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam v številnih primerih, tako da obdelujejo vse vrst potrdil oziroma soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in ostale dokumente te vrste).

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepise ocen in rezultate znanstvenih raziskav. Iz slovaškega v turški jezik pa lahko prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi, predmetnike in programe fakultet oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju in ostale dokumente s področij izobraževanja kot tudi znanosti. Seveda, če obstaja potreba strank za to storitvijo, lahko obdelamo tudi diplomske in seminarske naloge oziroma znanstvena dela kot tudi znanstvene patente.

Da bi stranka spoštovala z zakonom določen postopek obdelave dokumentov, je dolžna pri pošiljanja vsebin na prevajanje vsekakor dostaviti tudi izvirnike na vpogled. Prav iz tega razloga se postopek pošiljanja dokumentov razlikuje glede na ostale vsebine, saj njih stranke lahko pošljejo na najenostavnejši način oziroma skenirane preko elektronske pošte, dokumente pa pošiljajo ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe, toda obstaja tudi možnost, da jih osebno prinesejo v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke lahko dobijo ali na določen naslov ali pa na elektronski naslov oziroma jih osebno prevzamejo. Seveda je pošiljanje prevedenih vsebin na elektronski dovoljeno samo v primerih, ko ne gre za obdelavo dokumentov. Vse stranke, ki jim najbolj ustreza dostava prevoda na določen naslov, se morajo zavedeti, da je to storitev, ki ni vračunana v ceno obdelave konkretnih vsebin, tako da so omenjene storitve dolžne plačati po ceniku kurirske službe in to v trenutku, ko prevzemajo pošiljko.

Dolžni smo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko izvajajo nujno prevajanje iz slovaškega v turški jezik za katerikoli dokument, pri čemer mora stranka najprej dostaviti skenirane vsebine na naš elektronski naslov in potem tudi izvirnike na vpogled in to na tisti omenjeni način, ki je najhitrejši.

Poleg vseh storitev, ki smo jih omenili, vam lahko ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, naši strokovnjaki pa na osnovi informacija o konkretnem dogodku odločajo, ali bo uporabljeno šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje. V skladu z vrsto storitve, ki bo uporabljena za vaš dogodek, vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje turističnih besedil iz slovaškega v turški jezik

Ne glede na to, ali so turistična besedila, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v turški jezik poljudna ali strokovna, vam zagotavljamo, da jih prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford obdelujejo v skladu s pravili in jih v celoti prilagodijo duhu ciljanega jezika. Poleg njih obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji komunikologije, ekonomije, psihologije in sociologije pa tudi tista, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, zatem menedžmenta in gradbene industrije kot tudi filozofije, bančništva, prava in farmacije in številnih drugih področij oziroma znanstvenih disciplin.

V omenjeni jezični kombinaciji sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo tudi spletne vsebine, tako da vas pri nas na prvem mestu pričakuje prevajanje iz slovaškega v turški jezik za spletne predstavitve oziroma spletne strani pa tudi za spletne kataloge in različne vrste programov in spletne prodajalne kot tudi aplikacije in ostale vsebine, ki so povezani s tem področjem. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki v primeru, ko je to potrebno, pri obdelavi omenjenih vsebin implementirajo pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike. Osnovni cilj uporabe SEO pravil (Search Engine Optimisation) je usmerjen na poboljšanje položaja konkretnih vsebin v globalnem iskanju.

Ekipo Akademije Oxford sestavljajo tudi profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki strankam lahko ponudijo storitev redakcije, če imajo izdelane prevode v tej jezični kombinaciji, toda pri tem gre za obdelavo slabe kakovosti. Poleg obdelave vseh vsebin v pisni obliki, sodni tolmači in prevajalci zainteresiranim strankam omogočajo tudi tolmačenje iz slovaškega v turški jezik in poleg simultanega, uporabljajo tudi šepetano pa tudi konsekutivno tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Prav zato tudi poudarjamo, da ste nas dolžni seznaniti s podrobnostmi, ki so povezane z organizacijo tega dogodka, da bi se odločili, katera od omenjenih vrst te storitve je najprimernejša za dogodek, ki se organizira in če se bomo odločili za simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, vam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki so več kot ugodne.

Prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz slovaškega v turški jezik

Strankam, ki potrebujejo prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz slovaškega v turški jezik, Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi storitev, ki se nanaša na overitev tako izdelanega prevoda. Posebej moramo poudariti, da overitev izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ki so v naši ekipi, toda to ne vključuje overitve z Apostille oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi haški in za katero naši strokovnjaki niso pristojni. Samo iz tega razloga tudi priporočamo, da vsakdo, ki zahteva prevajanje sklepa o razvezi zakonske zveze iz slovaškega v turški jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, vsekakor predtem na pristojnem sodišču preveri, ali se zahteva tudi ta vrsta overitve oziroma ali overitev s haškim žigom poteka na začetku ali pa na koncu obdelave konkretnega dokumenta.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelujejo tudi sodne odločbe, pritožbe oziroma sklepe, odločitve in tožbe, zatem pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste licenc in certifikatov in pooblastila za zastopanje, pogodbe in druge pravne akte. Na vašo zahtevo v omenjeni jezični kombinaciji prevajajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, kar vključuje obdelavo vseh vrst, tako potrdil kot tudi izjava oziroma soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in ostali podobni dokumenti).

Naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz slovaškega v turški jezik in potem tudi overitev tako izdelanega prevoda za vse osebne dokumente, tako za potrdilo o državljanstvu, potni list in osebno izkaznico kot tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma o smrti kot tudi o sklenitvi zakonske zveze pa tudi za potrdilo o stalnem prebivališču in različne vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, delovno, prometno dovoljenje).

Lahko vam ponudimo tudi obdelavo dokumentacije, ki se nanaša na poslovanje pravnih oseb (ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste poslovnih poročil, fakture in drugi dokumenti) pa tudi tistih dokumentov, ki se sodijo, tako v gradbeno kot tudi v tehnično oziroma medicinsko in razpisno dokumentacijo (gradbeni projekti, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi dokumenti, ki sestavljajo te vrste dokumentacij).

Če vam je potrebno prevajanje iz slovaškega v turški jezik za diplomo in dodatek k diplomi, se morate zavedati, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi ta pa tudi vse ostale dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem izobraževanja. S tem mislimo predvsem na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju in potrdila o opravljenih izpitih, čeprav lahko obdelujemo tudi prepise ocen in predmetnike ter programe fakultet, v skladu z vašimi zahtevami pa prevajamo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge. Poleg tega lahko prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav, ko pa je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi znanstvene patente oziroma dela kot tudi številne druge dokumente, ki so povezani z znanostjo.

Prevajanje informativnih televizijskih oddaj iz slovaškega v turški jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvedejo prevajanje informativnih televizijskih oddaj iz slovaškega v turški jezik, vam lahko ponudijo tudi njihovo finalno obdelavo oziroma storitve svojih kolegov, ki so zadolženi za podnaslavljanje kot tudi za sinhronizacijo prevedenih oddaj. Prav zahvaljujoč temu dejstvu v optimalnem roku in na enem mestu dobite kompletno obdelane informativne oddaje, ki jih lahko praktično takoj prikazujete na televiziji pa tudi na kateremkoli drugem mediju.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko obdelujejo tudi oddaje, ki so namenjene najmlajšim gledalcem ali poslušalcem oziroma tiste, ki imajo zabavni značaj, pa tudi izobraževalne in vse ostale vrste oddaj kot tudi reklamna sporočila in serije. Prav tako prevajamo tudi risane filme v navedeni jezični kombinaciji pa tudi igrane oziroma animirane, dokumentarne in filme ostalih vrst in žanrov.

Če je to potrebno, vam sodni tolmači in prevajalci lahko v optimalnem roku ponudijo tudi prevajanje iz slovaškega v turški jezik za vizitke pa tudi za številne druge vsebine, ki so namenjene predvsem, tako reklamiranju storitev kot tudi izdelkov oziroma določenega podjetja. Pri obdelavi reklamnih zloženk, plakatov in letakov oziroma PR člankov, brošur, katalogov in drugih podobnih materialov spoštujejo marketinška pravila, ki jih odlično poznajo in reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin maksimalno kakovostno prilagajajo duhu ciljanega jezika in tako vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo turški jezik, omogočijo, da se seznanijo s konkretnim izdelkom ali storitvijo, kot da je reklamna vsebina napisana v njihovem maternem jeziku.

Sodni tolmači in prevajalci lahko, ko je to potrebno, iz slovaškega v turški jezik prevajajo tudi strokovna besedila, prav tako pa tudi tista, ki so namenjena javni predstavitvi. Kar zadeva njihovo temo, se le-ta lahko nanaša na absolutno katerokoli vejo naravoslovnih in družbenih ved in glede na to, da je izbira področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, zares velika, omenjamo samo nekatere od njih: znanost, farmacija, ekonomija, komunikologija, filozofija, bančništvo, pravo, medicina, izobraževanje, sociologija, politika, finance, menedžment, gradbena industrija, psihologija, informacijske tehnologije, ekologija in varstvo okolja, marketing, turizem in druge.

Cena prevajanja iz slovaškega v turški jezik

  • Iz slovaškega v turški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovaškega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovaškega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 33 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovaškega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!