Prevod sa persijskog na kineski jezik

Prevod sa persijskog na kineski jezik

Podrazumeva se da će se zaposleni u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a najpre sudski tumač i prevodilac potruditi da maksimalno profesionalno ostvare zahtev svakog klijenta, a kada su u pitanju direktni prevodi sa persijskog jezika na kineski.

Navedena usluga je u obe varijante dostupna, odnosno i u vidu usmenog, ali i prevoda u pisanom obliku i to za sve vrste sadržaja, a primarno za dokumenta.

Svakako je izuzetno značajna činjenica da su upravo ovi stručnjaci zaposleni u navedenoj instituciji, jer na taj način klijentima omogućuju kompletnu obradu bilo koje dokumentacije, odnosno pojedinačnog dokumenta, uzevši u obzir da vrše i njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali isto tako i overu, a svakako za nju poseduju predviđena ovlašćenja.


Prevođenje sa persijskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na persijski

Uz to što će obraditi bilo koji dokument, koji je uvršten kako u medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu i tendersku dokumentaciju, tako isto i u građevinsku i ličnu, ovi stručnjaci će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na kineski. Isto tako će, naravno kada je nekome potrebno, prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade sve vrste uverenja, potom izjava i saglasnosti, ali i potvrda, a što znači da će klijenti dobiti kompletno obrađen svaki dokument, koji bi prema važećim pravilima trebalo kasnije da predaju u konkretnoj nadležnoj instituciji.

Moramo napomenuti i to da će se zaposleni u bilo kom predstavništvu navedene institucije pobrinuti da prevedu, a onda i overe prema trenutno važećim pravilima i sva ona dokumenta, odnosno materijale, koji se odnose bilo na oblast obrazovanja, bilo na nauku.

Svakako je ponuda znatno obimnija, jer ovi stručnjaci vrše kompletnu obradu za svaku dokumentaciju ili određeni pojedinačni dokument, a koji klijent pre toga u skladu sa važećim pravilima na prevod dostavi.

A ta pravila na prvom mestu podrazumevaju da je obavezan apsolutno svako, kome je potreban prevod dokumenata sa persijskog jezika na kineski da na uvid sudskom tumaču lično donese u poslovnicu originalne sadržaje, s tim što ih može poslati ili na adresu poslovnice preporučenom poštanskom pošiljkom ili dostavu može izvršiti izabrana kurirska služba.

Da pojasnimo, originali moraju biti dostavljeni na uvid zbog postupka overe dokumenata, pošto ovlašćeni sudski tumač njihovu sadržinu mora da uporedi sa prevodima. Naime, pečat ovog stručnjaka isključivo sme biti stavljen na sadržaje koji su potpuno isti kao i u originalima, jer on ima za cilj da potvrdi upravo to.

Kako je predviđeno aktuelnim zakonom da se Apostille pečat na neka dokumenta mora staviti i to prema tačno utvrđenom principu, a sudski tumači i prevodioci pomenute institucije nemaju dozvolu za izvršenje te overe, podrazumeva se da će klijent prethodno sve informacije o tome da dobije od nadležnih. Zapravo je u pitanju pečat koji se naziva još i Haški, a koji se na dokumenta stavlja ili neposredno pre ili nakon prevoda i overe sudskog tumača i to u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, tako da upravo tamo klijent i može da dobije sve relevantne informacije o toj vrsti overe.

Istakli bismo vrlo važnu činjenicu, a koja će značajno olakšati klijentima, kojima su potrebni hitni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na kineski. Naime, u tom slučaju sudski tumač i prevodilac moraju što pre da dobiju dokumenta, kako bi izradili prevod, odnosno overu u navedenom vremenskom periodu. Zato i jeste dozvoljeno, ali samo tom prilikom da oni prilože naknadno originale na uvid, a da na mejl adresu i to najbliže poslovnice ove institucije pošalju skenirana dokumenta.

Na zahtev klijenata preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata može biti izvršeno ili lično i to u prostorijama prethodno izabrane poslovnice, ali im dokumenta mogu biti dostavljena i preko kurirske službe, a na adresu koju budu naveli. U pitanju je dodatna usluga, koja kao takva podleže naplaćivanju odvojeno od prevoda i overe bilo kog dokumenta, što znači da svaki klijent ima obavezu upravo dostavljaču da plati navedeni iznos. Podrazumeva se da će zaposleni u službi za dostavu da informišu svakog zainteresovanog kako o visini nadoknade, tako isto i o vremenu dostave.

Bitno je istaći i to da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za izvršenje usluge usmenog prevoda u ovoj varijanti jezika, te da vrše kako prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na kineski, tako isto i simultani, ali i konsekutivni prevod. Isključivo u skladu sa osnovnim karakteristikama same manifestacije će biti definisana konkretna usluga, pa je zato bitno da zainteresovano lice informiše zaposlene ove institucije kako u datumu početka, odnosno o trajanju događaja, tako isto i o preciznom broju učesnika, ali i o tačnom mestu na kome bi trebalo da bude održan, odnosno o njegovim osnovnim karakteristikama. Sve to se uzima u obzir prilikom kreiranja ponude za uslugu usmenog prevoda, te se svakako bira upravo ona koja može i organizatoru i svakom učesniku, odnosno njihovim zahtevima da pruži najbolji odgovor. Prilikom kreiranja ponude se navodi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ukoliko je to u skladu sa izborom konkretne usluge.

Naravno da zaposleni navedene institucije mogu da prevedu i reklamne flajere, kataloge i brošure, odnosno PR tekstove i plakate, ali isto tako i vizit kartice, odnosno reklamne letke i uopšteno rečeno, sve one materijale koji se odnose na oblast marketinga, uzevši u obzir da primarno služe reklamiranju.

Takođe će se pobrinuti sudski tumači i prevodioci i da maksimalno profesionalno obrade i web sajtove, ali i internet kataloge, odnosno onliajnprodavnice, s tim što su na zahtev dostupni i prevodi softvera sa persijskog jezika na kineski, u kom slučaju ovi stručnjaci profesionalno obrađuju kako aplikacije bilo koje vrste, tako isto i programe. Bitno je da klijenti zainteresovani za navedenu uslugu znaju i to da se tokom obrade online materijala implementiraju i smernice, koje podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), tako da praktično govoreći klijent dobija i prevedene i stručno optimizovane internet sadržaje bilo koje vrste.

Kako članke iz novina različite tematike, tako isto i naučne, ali i popularne tekstove će navedeni stručnjaci u optimalnom roku prevesti, a podrazumeva se da oni obrađuju i udžbenike, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa (ilustrovani, stručni, dečiji i mnogi drugi), kao i bilo koje književno delo, a bez obzira da li se radi o poetskom ili proznom (beletristika, pesme, romani, poeme i ostala dela književnosti).

S obzirom na to da svaka poslovnica navedene institucije zapošljava i stručna lica, koja su isključivo specijalizovana za pružanje usluge titlovanja i sinhronizovanja bilo kog video ili audio materijala, to podrazumeva da klijent ima mogućnost njih da angažuje, a nakon što sudski tumači i prevodioci budu svoj deo posla završili. Na taj način će svi zainteresovani dobiti kako direktan prevod reklamnih poruka i serija sa persijskog jezika na kineski, odnosno dečijih, informativnih i zabavnih, ali i obrazovnih i drugih vrsta emisija, te crtanih, dokumentarnih i animiranih, kao igranih filmova, to jest svih audio i video materijala, tako isto i njihovu završnu obradu, a u vidu usluga sinhronizovanja ili titlovanja.

Apsolutno svaki klijent koji poseduje sadržaj bilo koje vrste, koji je neposredno pre toga preveden u datoj jezičkoj kombinaciji, a u kome postoje propusti i greške, ima pravo da se obrati zaposlenima ove institucije, tačnije korektorima i lektorima, koji će na njegov zahtev izvršiti uslugu redakture. Naravno da se ona može primeniti kako na dokumenta, tako isto i na sve ostale materijale koji su nekvalitetno, odnosno neprofesionalno prevedeni. A podrazumeva se da će lektori i korektori prvo analizirati dostavljeni sadržaj, a onda ustanoviti koje greške postoje i ispraviti ih na najbolji mogući način.

Prevodi lekarskih nalaza sa persijskog na kineski jezik i overa sudskog tumača

Kako u medicinsku dokumentaciju, izuzev lekarskih nalaza, spadaju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentacija o medicinskim proizvodima, to znači da apsolutno sva ta dokumenta mogu biti prevedena u pomenutoj varijanti jezika, a posle toga i prema pravilima overena.

Stvar je u tome da prevodioci i sudski tumači, a koji su stalni članovi tima apsolutno svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u zemlji, strogo poštuju pravila prilikom obrade ovih materijala. Iz tog razloga i napominjemo da oni klijentima nude prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na kineski, a onda i overu ovlašćenog lica, što je zapravo usluga kompletne obrade.

Trebalo bi svako ko je zainteresovan za prevod i to bilo kog dokumenta u to jezičkoj varijanti da pošalje originale na uvid ili ih lično donese u izabranu poslovnicu, pošto ovlašćeni sudski tumač njih mora da uporedi sa prevodima, ne bi li ustanovio da li se radi o potpuno istim sadržajima.

S obzirom na to da je zakonom definisana obaveza nadovere, ali samo za određena dokumenta, s tim da tu uslugu ne vrše stručnjaci ove institucije, informacije o njoj mora pribaviti vlasnik dokumenata. Postupak koji je okarakterisan kao nadovera je vezan za stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata, a ta usluga je dostupna u osnovnim sudovima u našoj zemlji.

Izvršava se na zahtev klijenata i prevod pravnih akata sa persijskog jezika na kineski (presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, licence, sudske tužbe, ugovori, sudske odluke, sudska rešenja i ostala dokumenta iz oblasti kako prava, tako isto i sudstva). A na zahtev klijenata će sudski tumači i prevodioci kompletno da obrade sva ona dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i ostale vrste uverenja, izjava, saglasnosti i potvrda).

Kada je to izneto kao zahtev, zaposleni pomenute institucije kompletno obrađuju i sva lična dokumenta, počev od pasoša, lične karte i uverenja o državljanstvu, te potvrde o prebivalištu i vozačke dozvole, pa do izvoda iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, to jest umrlice, venčanog lista i krštenice, te saobraćajne i radne, ali i dozvole za boravak, s tim što će i bilo koji drugi lični dokument oni kompletno da obrade.

U ponudi ove institucije se nalaze i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na kineski, a u tom slučaju pomenuti stručnjaci pored ostalog kompletno obrađuju sve vrste poslovnih izveštaja (revizorski, finansijski i godišnji), kao i fakture i osnivački akt preduzeća, potom statut preduzeća i rešenje o osnivanju pravnog lica, ali i poslovne odluke i bilo koji drugi dokument koji se tiče poslovanja, to jest koji se zvanično smatra delom poslovne dokumentacije.

Istakli bismo i to da sve klijente ove institucije očekuje usluga, koja podrazumeva profesionalan prevod građevinskih projekata sa persijskog jezika na kineski, odnosno svih ostalih dokumenata koja su uvrštena ne samo u građevinsku, nego isto tako i u tehničku, ali i u dokumentaciju za tendere, kao što su na primer uputstvo za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda, ali i mnoga druga.

Preostalo nam je da obavestimo sve zainteresovane da sudski tumač i prevodilac u datoj jezičkoj kombinaciji mogu kompletno da obrade kako sadržaje iz domena nauke, tako isto i sve one materijale koji su vezani za oblast obrazovanja na bilo koji način. Na prvom mestu se misli na profesionalan prevod rezultata naučnih istraživanja sa persijskog jezika na kineski, ali i na kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i naučnih patenata, te se podrazumeva da ovi stručnjaci kompletno mogu da obrade kako naučne, tako isto i diplomske i seminarske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, kao i diplomu i dodatak diplomi, to jest svaki dokument ili određeni materijal, koji se na jednu od tih oblasti odnosi.

Profesionalno prevođenje web sajtova sa persijskog jezika na kineski i usluga SEO

S obzirom na to da je za svaki internet sadržaj važno i da bude optimizovan, to jest usklađen sa pravilima pretrage, to prevodilac i sudski tumač implementiraju tokom prevoda svih takvih sadržaja i alate, koji su dobro poznati kao SEO (Search Engine Optimisation). Upravo zato i napominjemo da su dostupni profesionalni prevodi internet kataloga sa persijskog na kineski jezik, odnosno web sajtova i aplikacija, ali isto tako i online prodavnica, kao i programa i mnogih drugih sadržaja, koji su vezani za kompjutere ili se mogu videti na internetu.

Isto tako će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a ako to neki klijent zahteva da obrade profesionalno i sve vrste tekstualnih materijala, nevezano za to da li su u pitanju popularni, odnosno sadržaji namenjeni širem krugu čitalaca ili oni koji će biti dostupni isključivo određenom broju stručnjaka za konkretnu oblast. Teme tekstova mogu biti vezane kako za menadžment, komunikologiju i marketing, odnosno sociologiju, psihologiju i filozofiju, tako isto i za ekologiju i zaštitu životne sredine, ali i informacione tehnologije i građevinsku industriju. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac maksimalno korektno da izvrše i prevod turističkih tekstova sa persijskog na kineski jezik, ali će isto tako obraditi i ekonomske, pravne i političke, kao i medicinske tekstove, te one koji se bave različitim temama iz domena nauke i farmacije, ali i bankarstva i obrazovanja, odnosno finansija i uopšteno govoreći, bilo koje druge naučne discipline.

Da bi pojedinac kome je potrebno direktno prevođenje audio i video materijala sa persijskog na kineski jezik mogao te sadržaje da prezentuje kako slušaocima, tako isto i budućim gledaocima u najkraćem mogućem roku, potrebno je da ima na umu činjenicu da ga u ovoj instituciji očekuje i završna obrada takvih sadržaja. Jednostavnije govoreći, najpre će prevodioci i sudski tumači da urade svoj deo posla, to jest da profesionalno prevedu kako bilo koji film (animirani, crtani, dokumentarni, igrani i drugi), tako isto i reklamnu poruku, ali i emisiju (informativne, dečije, obrazovne, zabavne i ostale), te po potrebi i seriju i sve ostale što video sadržaje, što audio, a nakon toga bi on trebalo da donese odluku da li želi da bude izvršena sinhronizacija tih sadržaja ili mu više odgovara da oni budu titlovani, pošto pomenuta institucija u ponudi ima i te usluge.

Prevodi književnih dela sa persijskog na kineski jezik

Sasvim je svejedno da li klijent u pomenutoj varijanti jezika zahteva prevod za romane ili dela beletristike, odnosno za bilo koje prozno književno delo ili mu je potrebna obrada dela poezije, zato što će sasvim sigurno sudski tumači i prevodioci tu uslugu da pruže korektno i profesionalno.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za direktan prevod udžbenika sa persijskog jezika na kineski, a po zahtevu klijenata mogu da prevedu kako ilustrovane časopise, tako isto i sadržinu dečijih i stručnih časopisa, ali i članke iz novina.

Inače Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnoge stručnjake, a među njima se nalaze i korektori, kao i lektori, čija specijalnost jeste pružanje usluge redakture materijala. Uopšteno govoreći, ovi stručnjaci će primeniti pravila, koja podrazumevaju korektura i lektura, a kako bi na taj način u što kraćem roku ispravili sve one sadržaje, koji su nekorektno prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji.

Bude li bilo potrebno, može da bude izvršeno i simultano, kao i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na kineski, s tim što su stručnjaci ove institucije specijalizovani i za primenu posebne vrste usmenog prevoda, a koja je poznata kao šapatno. Zapravo će prevodilac i sudski tumač za određenu manifestaciju primeniti upravo onu vrstu usmenog prevoda, koja će svakom učesniku dati mogućnost da nesmetano prati događaj, a istovremeno će zadovoljiti zahteve organizatora te manifestacije. Međutim, da bi zaista mogla da bude odabrana najbolja moguća ponuda, neophodno je da zaposleni ove specijalizovane institucije dobiju od klijenta sve informacije o organizaciji konkretnog događaja. Zato i jeste zvanično iznet zahtev, da apsolutno svako ko želi ove stručnjake da zaduži zarad izvršenja usluge usmenog prevoda u toj varijanti jezika, da podatke kako o vremenu održavanja i trajanju manifestacije, tako isto i o tačnom broju osoba koje bi trebalo da joj prisustvuju, odnosno o lokaciji održavanja na vreme njima i dostavi. A u slučaju da pomenuti stručnjaci izaberu tu vrstu usmenog prevoda, biće ponuđeno klijentu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ponudom ove specijalizovane institucije su obuhvaćeni i prevodi reklamnih brošura i kataloga sa persijskog jezika na kineski, ali se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i plakate, vizit kartice i reklamne letke, kao i PR tekstove, potom sadržinu reklamnih flajera, ali i mnogih drugih marketinških materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje