Prevod sa persijskog na engleski jezik

Prevodi sa persijskog na engleski jezik

Uz to što u datoj kombinaciji jezika mogu da obrade bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi, sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata vrše i simultano, zatim konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na engleski. Ko god ima za tim potrebu, odnosno ako to odgovara tipu prevodu, može zahtevati i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Biće omogućeno klijentima i da angažuju stručnjake, koji su specijalizovani za primenu pravila takozvane redakture. Zapravo će korektori i lektori pomenute institucije da izvrše analizu prethodno prevedenih sadržaja bilo koje vrste, a ne bi li na taj način utvrdili koji su propusti načinjeni, odnosno kakve sve greške u njima postoje. Posle toga će ih u skladu sa pravilima korekture i lekture na najbolji mogući način otkloniti.

A po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi tekstova sa persijskog jezika na engleski, s tim što se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u toj varijanti jezika obraditi i naučne i popularne tekstove različite složenosti tematike i dužine. Naravno da će se pobrinuti da prevedu i časopise, kao i književna dela i udžbenike, ali i novinske članke.


Prevođenje sa persijskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na persijski

Konkretna institucija zapošljava i stručnjake specijalizovane za sinhronizovanje video i audio materijala, kao i profesionalne titlere. Upravo iz tog razloga svakako zahteva direktan prevod takvih sadržaja, u samoj poslovnici te institucije ima priliku da njigovu kompletnu obradu dobije.

U ponudi je i direktan prevod marketinških materijala sa persijskog jezika na engleski, a u kom slučaju će ovi stručnjaci obraditi kako brošure i flajere, odnosno reklamne letke i vizit kartice, tako isto i kataloge, ali i sadržinu plakata i PR tekstova, te mnoge druge materijale, koji su najpre vezani za oblast marketinga.

Ako to bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači će prilikom obrade web sajtova ili internet kataloga, odnosno online prodavnica, ali i softvera (aplikacije i programi ma koje vrste) izvršiti i propisnu implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation), čime pozitivno utiču na pozicioniranje svih tih materijala na mreži.Na mejl mogu sve ove sadržaje poslati klijenti, a biće im omogućeno da ih na isti takav način i preuzmu, nakon što zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije pruže odgovarajuću uslugu.

Međutim ako neko zahteva prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na engleski, mora znati da je dostavljanje originala na uvid sudskom tumaču u tom slučaju obavezno. Stvar je u tome da se posle prevoda bilo kog pojedinačnog dokumenta ili čak sadržine celokupne dokumentacije vrši overa pečatom ovog stručnjaka, odnosno da on poredi originale i prevode i utvrđuje da li je njihova sadržina potpuno ista. Svrha overavanja pečatom ovog stručnjaka jeste da se pravna validnost obezbedi prevedenom dokumentu, jer taj pečat zapravo znači da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalu.

Zato i jeste iznet zahtev da svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na engleski priloži i originale, odnosno da ih pošalje preko kurirske službe na adresu najbliže poslovnice ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a može ih doneti i lično.

Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji kompletno obraditi kako lična dokumenta i pravna akta, tako isto i različite tipove uverenja, potvrda i saglasnosti, kao i izjava, to jest sva ona dokumenta koja će njihov vlasnik nakon toga podneti konkretnoj državnoj službi.

A pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za kompletnu obradu različitih tipova dokumentacija, počev od poslovne i tehničke, preko tenderske, pa do građevinske i lične, te se svakako podrazumeva da će obraditi i sve sadržaje iz domena nauke ili obrazovanja.

Zapravo koji god dokument da klijent zahteva da dobije preveden u konkretnoj varijanti jezika i pečatom sudskog tumača overen će ovi stručnjaci propisno obraditi, s tim da se klijent svakako obavezuje da se pridržava pravila o dostavljanju sadržaja tog tipa na prevod.

Svakako pojedinci mogu izabrati i koji od ponuđenih načina im više odgovara za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. Naime, nakon što sudski tumač i prevodilac budu obradili dokument po propisu, klijent će odabrati da li želi da mu određena kurirska služba te sadržaje isporuči na adresu ili će prošetati do konkretnog predstavništva ove institucije i izvršiti lično preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata. A u slučaju da mu prva varijanta više odgovara, biće obavezan i da u momentu kada bude preuzimao pošiljku izvrši plaćanje te usluge, čiju cenu upravo služba za dostavu određuje i o tome prethodno obaveštava zainteresovanog.

Biće po zahtevu pojedinaca izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na engleski, odnosno usluga overe sudskog tumača, ali se u tom slučaju postupak dostave sadržaja na obradu donekle razlikuje. Naime, da bi zaposleni u određenoj poslovnici ove institucije mogli da u što kraćem roku obrade konkretna dokumenta, očekuje se da ih klijent prvo što pre pošalje na mejl, a onda i da dostavi originale na uvid, s tim što se zahteva da to bude u što kraćem roku.

U nadležnosti zaposlenih ove institucije se ne nalazi overa posebnom vrstom pečata, koji je poznat pod nazivima Apostille i Haški, pa se samo iz tog razloga svakom klijentu, koji je zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika i preporučuje da zatraži prvo sve te informacije od zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje, a kako bi nepotrebno gubljenje vremena izbegao.

Prevod poslovnih odluka i faktura sa persijskog na engleski jezik

Da bi klijent koji zahteva prevod kako navedenih, tako i svih ostalih dokumenata mogao kasnije njima da se koristi, potrebno je da bude izvršena i usluga overe prevoda, a koja se nalazi u nadležnosti sudskog tumača, inače takođe zaposlenog u Prevodilačkom centru Akademije Oxford.

Jedino tako izrađeni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na engleski i mogu biti smatrani zakonski i pravno važeći, osim ukoliko nije pravilima predviđeno da na njih bude stavljena i dodatna overa u vidu Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečat. Da napomenemo i to da sudski tumači i prevodioci ove institucije tu overu ne mogu da izvrše, a razlog je taj što im nisu data propisana ovlašćenja. Svakako bi trebalo da klijenti sve neophodne informacije o tom postupku dobiju od zaposlenih u nadležnim institucijama naše zemlje i to samostalno, a kako bi uštedeli vreme.

Naročito je važno da na uvid originale dostavi svaki klijent, baš zbog postupka overe, jer sudski tumač njih upoređuje sa prevodima upravo pre nego što svoj pečat na dokumenta bude stavio.

Osim faktura i poslovnih odluka, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i osnivački akt preduzeća, kao i godišnje poslovne izveštaje, ali i revizorske izveštaje i poslovne odluke, odnosno statut preduzeća, te finansijske poslovne izveštaje i rešenje o osnivanju pravnog lica, kao i svaki drugi dokument koji je svrstan u poslovnu dokumentaciju.

Bilo koji dokument, koji će njegov vlasnik predati nakon toga određenoj državnoj instituciji će prevodilac i sudski tumač prema pravilima da prevedu u toj kombinaciji jezika, a potom i da izvrše zakonsku overu. Izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, biće izvršeni i prevodi potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju sa persijskog jezika na engleski, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i uverenje o nekažnjavanju, ali i saglasnost za zastupanje i bilo koju drugu vrstu uverenja, izjave ili saglasnosti, odnosno potvrde.

Takođe je potrebno istaći i to da pomenuti stručnjaci mogu da izrade profesionalan prevod ličnih dokumenata sa persijskog jezika na engleski, što znači da će na zahtev klijenata obraditi kako izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, pasoš i potvrdu o prebivalištu, tako isto i dozvolu za boravak, odnosno izvod iz matične knjige venčanih i radnu dozvolu, ali i vozačku i ličnu kartu, te mnoga druga dokumenta iz te grupe.

Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac u optimalnom roku izvršavaju kompletnu obradu kako celokupne medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga dokumenta koja u njen sastav ulaze), tako isto i tenderske, ali i tehničke i građevinske dokumentacije (deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja u sastav bilo kog tipa dokumentacije od navedenih ulaze).

Ako je iznet zahtev, ovi stručnjaci vrše i prevođenje tekovina Evropske Unije sa persijskog jezika na engleski, a po potrebi kompletno obrađuju i licenci svih vrsta, zatim sudska rešenja i tužbe, kao i presude o razvodu braka i sertifikate, ali i sudske žalbe, punomoćje za zastupanje i sudske odluke, te ugovore i uopšteno govoreći, svaki onaj dokument koji se tiče bilo oblasti sudstva ili prava.

Istakli bismo još i to da prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da prevedu, a onda i da izvrše overu za bilo koju vrstu materijala iz oblasti kako obrazovanja, isto tako i nauke. Prvenstveno mislimo na diplomu i dodatak diplomi, te seminarske i naučne, kao i diplomske radove, ali i na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, s tim što su u ponudi i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog jezika na engleski, odnosno rezultata naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, a svakako ovi stručnjaci obrađuju i naučne patente, te prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, ali i bilo koji drugi sadržaj koji se tiče pomenutih oblasti.

Prevođenje političkih tekstova sa persijskog jezika na engleski

Stručne i popularne sadržaje, čija tema je vezana za oblast politike, ali i za mnoge druge naučne discipline će po zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac da obrade u datoj varijanti jezika. Svakako da će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford prevesti i tekstove ekonomske, ali i pravne tematike, kao i one koji su vezani za sociologiju, obrazovanje i finansije, odnosno farmaciju, bankarstvo i psihologiju, ali i filozofiju i menadžment. Biće izrađeni i direktni prevodi turističkih tekstova sa persijskog na engleski jezik, a po zahtevu će ovi stručnjaci obraditi i sadržaje, čija osnovna tema je usmerena kako na oblasti informacionih tehnologija i građevinske industrije, tako isto i na oblasti komunikologije, menadžmenta i marketinga, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i svih ostalih grana bilo prirodnih, bilo društvenih nauka.

Posebno mora biti istaknut podatak da ova institucija zapošljava i korektore, odnosno stručnjake koji su zaduženi za lekturu sadržaja, što znači da je klijentima na raspolaganju i usluga poznata kao redaktura. Razlog zbog čega se mora primeniti lektura, odnosno korektura je vrlo jednostavan, budući da navedene usluge pomenuti stručnjaci vrše kada je prevod bilo kog materijala urađen nekorektno i neprofesionalno, to jest kada u njemu ima grešaka i propusta. Princip obrade takvih sadržaja je vrlo jednostavan, zato što korektori i lektori prvo rade analizu, a neprekidno upoređujući prevedene materijale sa originalima, pa nakon što utvrde koje sve greške u njima postoje, oni pristupaju i primeni pravila svoje struke, odnosno samog engleskog jezika i na kraju usaglašavaju te materijale sa originalima.

Reklamne sadržaje bilo koje vrste će prevodioci i sudski tumači, isto tako da u navedenoj kombinaciji jezika obrade, a ukoliko to neko zahteva. Izuzev PR tekstova, potom brošura i vizit kartica, kao i plakata, oni će izvršiti i prevod kataloga i reklamnih letaka sa persijskog na engleski, te će po potrebi obraditi i reklamne flajere, ali i bilo koju drugu vrstu marketinškog materijala. Uzevši u obzir da je reč o specifičnim sadržajima, u tom smislu što poruka namenjena potencijalnim kupcima nekog proizvoda, odnosno korisnicima konkretne usluge, a koji se služe engleskim jezikom, nije tako naročito lako uočljiva, to je vrlo važno da ovi stručnjaci upravo tu poruku usaglase sa ciljanim jezikom, te da na najbolji mogući način ono što se prezentuje kroz ove materijale približe osobama, koji se upravo tim jezikom i služe, odnosno kojima je on maternji.

Prevodi knjiga sa persijskog na engleski jezik

Kako književna dela iz oblasti beletristike, odnosno romane i ostala prozna, tako isto i poeme, pesme, ali i bilo koje drugo poetsko književno delo će prevodioci i sudski tumači, onda kada to klijent bude zahtevao, maksimalno profesionalno da u ovoj jezičkoj varijanti prevedu. Isto tako su oni specijalizovani i za obradu udžbenika, odnosno članaka iz novina, ali i sadržine različitih vrsta časopisa, poput na primer dečijih i ilustrovanih, kao i stručnih.

Naravno da su pomenuti stručnjaci osposobljeni i za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na engleski, a iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se takođe nalazi među uslugama, koje svojim klijentima nudi Prevodilački centar Akademije Oxford.

Sama činjenica da ovi stručnjaci izuzev simultanog, u toj jezičkoj kombinaciji mogu da primene i prevođenje uz pomoć šapata, ali i da izvrše uslugu konsekutivnog prevoda je vrlo važna, zato što se upravo tip usluge usklađuje sa zahtevima same manifestacije. A to dalje znači da svako ko je za navedenu uslugu zainteresovan mora podatke o organizaciji događaja prvo da dostavi. Najbitnije je da on zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije obavesti o mestu na kome bi trebalo ta manifestacija da bude održana, a svakako i da priloži informacije o tome koliko ljudi se očekuje da bude prisutno, ali i o tome koliko je organizator predvideo da dana ili sati ona traje. Inače se ponuda za usmeni prevod ne može kreirati dok zaposleni u konkretnoj poslovnici ne budu imali sve te informacije.

Budući da su dostupne i usluge sinhronizacije i titlovanja u ovoj instituciji, to znači da klijent kome je potreban prevod audio i video materijala sa persijskog jezika na engleski, zapravo u samoj poslovnici ima priliku da dobije kompletnu obradu svih sadržaja tog tipa. Naravno da će sudski tumači i prevodioci obraditi kako serije i informativne, ali i dečje i zabavne, te obrazovne emisije, tako isto i igrane filmove, reklamne poruke i animirane, kao i dokumentarne i crtane filmove, odnosno bilo koju vrstu i audio i video sadržaja, a nevezano za to da li je njihovo emitovanje predviđeno na određenom mediju ili u bioskopu.

Kome god da je potrebna obrada bilo web sajtova u toj varijanti jezika, bilo sadržine online prodavnica ili, pak internet kataloga, odnosno svih onih materijala koji se na globalnoj mreži mogu naći, može biti siguran da će prevodilac i sudski tumač tom prilikom, takođe pružiti maksimalno profesionalnu uslugu. Vrlo je važno naglasiti da će klijent imati priliku ne samo da dobije direktan prevod takvih materijala u pomenutoj kombinaciji jezika, nego i uslugu koja se odnosi na optimizaciju tih sadržaja. Stvar je u tome da ovi stručnjaci implementiraju pravila, odnosno alate znane kao SEO (Search Engine Optimisation), te tako sa pravilima pretrage usaglašavaju njihovu sadržinu. Trebalo bi reći i to da mogu, a ako neko to zahteva, da budu izvršeni i profesionalni prevodi softvera sa persijskog jezika na engleski, što podrazumeva da će zaposleni ove institucije na najbolji mogući način da prevedu kako programe bilo kog tipa, tako isto i aplikacije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje