Prevod sa persijskog na albanski jezik

Prevodi sa persijskog na albanski jezik

Bilo da je potrebno obraditi dokumenta ili tekstove, odnosno sadržaj u pisanoj formi, bilo da se zahteva usmeno prevođenje sa persijskog jezika na albanski, klijenti mogu biti potpuno sigurni da će prevodioci i sudski tumači svaku uslugu izvršiti profesionalno.

Da se osvrnemo najpre na prevod dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, zato što je za sve zainteresovane vrlo važna informacija da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford osim prevoda, rade i overu svakog dokumenta.

Pored toga što kompletno obrađuju pravna akta, te dokumenta koja ulaze u sastav poslovne i građevinske, odnosno tehničke i medicinske, ali dokumentacije za tendere, oni su specijalizovani i za kompletnu obradu bilo koje potvrde, uverenja ili izjave, odnosno saglasnosti, a što se primarno odnosi na dokumenta koja zahtevaju različite nadležne institucije.


Prevođenje sa persijskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na persijski

Naravno da su u ponudi i direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa persijskog jezika na albanski, ali i svih ostalih pravnih akata, s tim da će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obraditi i naučne radove, ali i seminarske i diplomske radove, odnosno sve ostale materijale, kao i dokumenta, koja se prvenstveno odnose na oblasti nauke i obrazovanja.

Uslov za izvršenje pomenute usluge, odnosno za prevod i overu bilo kog dokumenta jeste da klijent ispoštuje pravila, odnosno da na uvid sudskom tumaču donese lično u poslovnicu originalna dokumenta. Ukoliko želi, može ih i poslati ili preporučeno preko “Pošte Srbije” ili preko kurirske službe, a od njegove odluke zavisi i na koji način će preuzeti kompletno obrađena dokumenta.

Naime, najčešće se klijenti odlučuju za opciju koja podrazumeva preuzimanje direktno u poslovnici, što mora biti izvršeno lično, a dostupna je i opcija isporuke na željenu adresu. Ako je to izbor klijenta, on će dobiti od konkretne kurirske službe sve potrebne informacije kako o ceni usluge dostave, tako isto i o vremenu isporuke, te o svim ostalim detaljima.Kako je trenutno aktuelnim zakonom predviđeno da takozvani Apostille ili Haški pečat mora biti stavljen na određena dokumenta, a članovi tima poslovnica ove institucije ne poseduju dozvole za izvršenje te vrste overe, to se napominje klijentima da bi oni trebalo da informacije o tom postupku samostalno pribave. Ukoliko se bude dogodilo da dobiju potvrdan odgovor, odnosno da saznaju da je za njihova dokumenta obavezna overa Haškim pečatom, svakako moraju zahtevati i podatke o tome u kom tačno trenutku se on stavlja, to jest da li nakon što prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla ili pre nego što oni izvrše prevod dokumenta sa persijskog jezika na albanski, odnosno overu.

Posebno je važno da napomenemo i to da ovi stručnjaci mogu ostvariti zahteve klijenata i kada su u pitanju hitni prevodi dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, a što iziskuje nešto drugačiji princip dostave. Naime, da bi pomenuti stručnjaci mogli da prevedu i overe određena dokumenta u posebno kratkom vremenskom periodu, potrebno je da ih klijent što pre dostavi, tako da je dozvoljeno da to učini elektronski. Nakon što na mejl pošalje skenirana dokumenta, valjalo bi da što pre donese ili pošalje originalna dokumenta na uvid.

Ipak, moramo posebno istaći činjenicu da za sve ostale sadržaje, koji se prevode ne važi navedeno pravilo, odnosno da klijent nije u obavezi originale da priloži na uvid. Zato i jeste dozvoljeno da oni budu poslati na mejl i preuzeti po istom principu, ali se podrazumeva da na zahtev može biti primenjen drugačiji načini za slanje i za preuzimanje sadržaja tog tipa.

Pod tim primarno mislimo na stručne i popularne tekstove i to bilo koje tematike, dužine i kompleksnosti, s tim što sudski tumač i prevodilac u toj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i članke iz novina, kao i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih, tako isto i naučnih časopisa. Svakako da će biti izrađen i prevod književnih dela sa persijskog jezika na albanski, a sasvim svejedno da li su u pitanju proza ili poezija, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci po zahtevu da prevedu i udžbenike bilo koje tematike.

Marketinške materijale, isto tako oni obrađuju u skladu sa zahtevima, tako da klijent uz prevod vizit kartica, reklamnih flajera i brošura, može da zahteva i obradu kataloga, PR tekstova i plakata, odnosno reklamnih letaka i svih ostalih materijala, koji se koriste kada je potrebno reklamirati bilo događaj, uslugu ili proizvod, bilo određenu kompaniju.

Isto tako će biti obezbeđeni profesionalni prevodi filmova sa persijskog jezika na albanski, s tim da je potpuno svejedno da li su u pitanju crtani, igrani ili animirani, odnosno dokumentarni, a prevodilac i sudski tumač će obraditi po zahtevu i informativne emisije, serije i obrazovne, odnosno dečije emisije, ali i reklamne poruke, te radijske i televizijske emisije zabavnog karaktera, to jest sve ostale vrste video i audio materijala. Budući da su profesionalni titleri u timu svakog predstavništva ove institucije, kao i oni stručnjaci koji će izvršiti sinhronizaciju, to podrazumeva da će svaki klijent imati mogućnost da dobije kompletno obrađene video i audio materijale, odnosno onda će uz njihov prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji odabrati između usluge sinhronizovanja ili titlovanja.

Svakako je bitno napomenuti i to da bi klijent, koji je uslugu prevoda sadržaja zahtevao u nekoj drugoj instituciji ili od pojedinca, a ipak nije u potpunosti zadovoljan kvalitetom usluge ima mogućnost da angažuje korektore i lektore ove institucije, koji će na njegov zahtev ispraviti sve uočene greške i to u bilo kojim sadržajima, te ih uskladiti sa originalima i pravilima koja su prisutna u albanskom jeziku. U principu je potpuno svejedno o kom tipu materijala se radi, jer ovi stručnjaci imaju sasvim dovoljno iskustva u pružanju usluga lekture i korekture.

Preostalo je da kažemo i to da po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da pruže i uslugu usmenog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. A uz to što oni vrše konsekutivno i simultano, primenjuju i pravila koja podrazumeva takozvano šapatno prevođenje sa persijskog jezika na albanski. Izuzetno je značajno da svi zainteresovani imaju na umu činjenicu da se definisanje vrste usmenog prevoda, koja bi trebalo da bude primenjena za određeni događaj vrši isključivo nakon pribavljanja svih informacija o načinu njegove organizacije. Dakle, bitno je da klijent u najkraćem mogućem roku zaposlenima konkretne poslovnice ove institucije dostavi podatke o tome kog datuma bi trebalo da bude održana manifestacija i gde, a u smislu da navede osnovne karakteristike tog prostora. Isto tako bi trebalo da ih informiše i o tačnom broju ljudi, koji bi trebalo da budu prisutni, ali i o tome koliko će događaj trajati. Sve podatke će analizirati ovi stručnjaci, a na osnovu njih će odrediti koje od svih navedenih usluga može da odgovori na adekvatan način, a kako bi svi učesnici bez ikakvih smetnji mogli da prate konkretni događaj. Budući da ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će konkretna usluga zainteresovanima, odnosno onim klijentima za čiju manifestaciju bi trebalo da bude primenjen taj tip usluge, ona svakako biti ponuđena.

Prevod marketinških materijala sa persijskog na albanski jezik

Apsolutno sve one sadržaje, koji se koriste ili za reklamiranje neke manifestacije ili usluge, odnosno proizvoda, te rada određenog preduzeća će prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a po zahtevu klijenata da obrade.

Ne samo da su oni specijalizovani za prevođenje reklamnih letaka i flajera sa persijskog jezika na albanski, nego obrađuju i PR tekstove, potom kataloge i plakate, ali i brošure, te po potrebi čak i vizit kartice, odnosno sve ostale marketinške materijale. Kada vrše njihovu obradu, ovi stručnjaci vode posebno računa o tome da reklamnu poruku, a koja je u većini slučajeva vešto prikrivena usklade sa pravilima, koja važe u ciljanom jeziku. Na taj način oni omogućuju svakome ko govori albanski jezik, a dođe u dodir sa pomenutim materijalima da vrlo lako razume šta se prezentuje, tako da bi trebalo uskoro da počne da kupuje taj proizvod ili da koristi određenu uslugu.

Tekstualne sadržaje će, isto tako na zahtev klijenata sudski tumač i prevodilac obraditi, a oni mogu biti i naučni i popularni. Što se tiče njihove tematike, može se odnositi na bilo koju naučnu disciplinu, sasvim svejedno da li je ona primarno okarakterisana kao prirodna ili kao društvena. Biće izvršeni, pored ostalog prevodi tekstova iz oblasti sociologije, filozofije i psihologije sa persijskog jezika na albanski, ali i onih koji su vezani bilo za oblasti građevinske industrije, menadžmenta i farmacije, te obrazovanja, marketinga i nauke, kao i komunikologije i medicine. Naravno da će biti ostvareni zahtevi klijenata i vezano za prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i finansija i prava, te ekonomije, informacionih tehnologija i bankarstva, kao i politike i ostalih naučnih disciplina.

Posebno moramo istaći informaciju da u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da budu izvršene i usluge titlovanja, ali i sinhronizovanja svih video i audio materijala. Upravo zahvaljujući tome će svaki klijent, kome je potreban prevod serija sa persijskog jezika na albanski, ali i svih vrsta emisija (informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge), kao i reklamnih poruka i filmova (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i ostali), te mnogih drugih i video sadržaja i audio, u relativno kratkom roku dobiti njihovu kompletnu obradu, tako da će moći na različitim medijima vrlo brzo da ih prikazuju.

Simultano prevođenje sa persijskog jezika na albanski

Ne samo da nudi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, već Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i stručnjake, koji su specijalizovani kako za primenu te vrste usmenog prevoda, tako isto i za konsekutivni, ali i za prevod uz pomoć šapata sa persijskog na albanski jezik.

S obzirom na to da se tačno zna koliko treba da bude učesnika i kakav tip događaja da bude organizovan, a da bi bila primenjena konkretna vrsta ove usluge, to je vrlo važno da osoba, koja želi zaposlene ove institucije da angažuje tom prilikom, svakako dostavi te i sve ostale informacije o organizaciji manifestacije bilo kog tipa. Dakle, osim podataka o tačnom broju lica, koja će biti prisutna, sudski tumač i prevodilac moraju dobiti i informacije o mestu održavanja, ali i o trajanju. Nakon pažljive analize svih tih podataka će biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primene šapatni ili konsekutivni, odnosno simultani prevod u toj kombinaciji jezika.

Zaposleni ove institucije su specijalizovani i za izvršenje usluga korekture i lekture, a što se na bilo koju vrstu sadržaja odnosi, ukoliko se radi o prevedenim materijalima, u kojima ima grešaka, budući da je obradu vršilo nestručno lice. Kada klijent dostavi sadržaje za koje mu je potrebna redaktura, korektori i lektori su u obavezi da prvo pregledaju sve te materijale i uporede ih sa originalima, a kako bi uočili sve propuste, posle čega će početi da ih obrađuju, sa ciljem ispravljanja svih grešaka.

Uz web sajtove, odnosno internet kataloge, ali i sadržinu online prodavnica, vrši se i optimizacija svih tih sadržaja. Stvar je u tome da sudski tumač i prevodilac odlično znaju na koji način treba koristiti alate, koji su poznati kao SEO (Search Engine Optimisation), tako da klijentima omogućuju kompletnu obradu svih ovih, ali i mnogih drugih sadržaja koji su na internetu dostupni. Isto tako se podrazumeva da će biti izvršeni prevodi softvera sa persijskog na albanski jezik, uzevši u obzir da ovi stručnjaci mogu u optimalnom roku da obrade kako programe bilo koje vrste, tako isto i aplikacije.

Zaposleni ove specijalizovane institucije vrše po zahtevu i obradu knjiga, a što podrazumeva kako direktno prevođenje udžbenika sa persijskog na albanski jezik, tako isto i profesionalnu obradu pesama i uopšteno dela poezije, ali i onih koja su svrstana u prozu. Pored ostalih, prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, a sasvim svejedno kojom tematikom se bave i koliko da su kompleksni, ali i sadržinu različitih vrsta časopisa, bez obzira da li su u pitanju dečiji ili možda ilustrovani, odnosno stručni.

Prevod punomoćja za zastupanje sa persijskog na albanski jezik

Uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači stalni članovi tima i to u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to podrazumeva da će biti izvršeni prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na albanski, ali i apsolutno svakog drugog dokumenta, a potom primenjena i pravila koja se odnose na overu tako obrađenih sadržaja. Cilj takvog postupka jeste da se u optimalnom roku i na jednom mestu omogući vlasniku dokumenata da dobije sadržaje, koji su obrađeni tako da se sa zakonskog i pravnog aspekta smatraju validnim.

Sva dokumenta koja su vezana za oblast prava će ovi stručnjaci obraditi kompletno, ali i ona koja se tiču sudstva. Osim već pomenutog, misli se kako na presude o razvodu braka, sudske odluke i rešenja, odnosno ugovore, tako isto i na sertifikate, sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, ali i na sve vrste licenci, potom sudske tužbe i na ostala pravna akta.

Vlasnik dokumenata će biti u obavezi da originale donese na uvid sudskom tumaču ili da ih pošalje na jedan od predviđenih načina, a kako bi procedura u potpunosti bila ispoštovana.

Bitno je isto tako da se svaki klijent informiše u osnovnom sudu, u mestu u kome živi o tome da li za njegova dokumenta mora da bude izvršena takozvana nadovera. Ustvari se misli na overavanje specijalnom vrstom pečata, koji je poznat kako pod nazivom Haški, tako isto i kao Apostille, a za izvršenje te overe zaposleni ove institucije nisu zaduženi, tako da nije njihova obaveza informacije o nadoveri da pružaju klijentima.

Istakli bismo i to da sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i profesionalno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na albanski, što znači da će klijent dobiti kompletnu obradu kako pasoša, saobraćajne i dozvole za boravak, odnosno izvoda iz matične knjige umrlih, potvrde o prebivalištu i lične karte, tako isto i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige venčanih, ali i radne dozvole, potom krštenice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih i svih ostalih dokumenata koja se smatraju ličnim, a za koja klijent bude zahtevao prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Budući da je veliki broj dokumenata, koja vlasnici imaju obavezu da predaju nekoj nadležnoj instituciji, a obično da bi nešto dokazali, to će prevodilac i sudski tumač i njihovoj obradi posvetiti pažnju ako bude bilo potrebno. U većini slučajeva se klijenti obraćaju ovim stručnjacima, ukoliko im je potreban prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci sa persijskog jezika na albanski, a oni kompletno obrađuju i saglasnost za zastupanje, te uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o visini primanja, ali i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o stalnom zaposlenju i mnoga druga dokumenta koja se tim institucijama podnose, a što su uglavnom različite vrste potvrda i saglasnosti, kao i uverenja i izjava.

Podrazumeva se da zaposleni u timu svih poslovnica ove institucije mogu kompletno da obrade kako poslovnu dokumentaciju (revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i bilo koji drugi dokument koji se tiče poslovanja), tako isto i tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala), ali i medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i svaki drugi dokument, koji je vezan za pomenutu vrstu dokumentacije).

Kome god bude bilo potrebno, treba da zna i to da sudski tumač i prevodilac imaju apsolutno dovoljno ne samo znanja, nego i iskustva, tako da slobodno možemo reći da oni kompletno obrađuju bilo koji materijal iz domena nauke ili obrazovanja. Osim toga što su specijalizovani za prevođenje diplomskih, seminarskih i naučnih radova sa persijskog jezika na albanski, oni će propisno odgovoriti i na zahteve svih onih klijenata, kojima su prevodi u toj varijanti jezika potrebni kako za diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i uverenje o položenim ispitima, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, tako isto i svima onima koji žele da dobiju kompletno obrađenu potvrdu o redovnom školovanju, ali i prepis ocena i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te rezultate naučnih istraživanja i uopšteno rečeno, svaki drugi sadržaji koji se odnosi na prethodno pomenute oblasti.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje