Prevod sa persijskog na češki jezik

Prevod sa persijskog na češki jezik

Konkretna usluga je dostupna u obe varijante, uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač osim obrade bilo kog materijala u pisanoj formi, vrše i usmeno prevođenje sa persijskog jezika na češki. Ne samo da oni mogu da primene pravila simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika, nego će na osnovu zahteva samo manifestacije primeniti kako prevod uz pomoć šapata, tako isto i konsekutivni. Na raspolaganju će imati svaki onaj klijent, za čiji događaj bi trebalo da pomenuti stručnjaci primene tu vrstu usmenog prevoda i mogućnost da izvrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima.

Inače će se zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford pobrinuti da prevedu i sve vrste marketinških materijala, počev od vizit kartica, plakata i reklamnih flajera, kao i letaka, pa do brošura, PR tekstova i kataloga, odnosno svih onih sadržaja, koji se na određeni način oblasti marketinga tiču.

Isto tako su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za obradu sadržine ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, kao i članaka iz novina, a dostupni su i direktni prevodi književnih dela i udžbenika sa persijskog jezika na češki.Prevođenje sa persijskog na češki
Prevođenje sa češkog na persijski

Izuzev sajtova, oni mogu profesionalno da obrade i internet kataloge, odnosno online prodavnice, ali i bilo koju vrstu programa i aplikacija, to jest sve one sadržaje, koji se tiču kako računara, tako isto i interneta. Zahvaljujući činjenici da znaju kada i kako treba primenjivati alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), oni će klijentima ponuditi i uslugu profesionalnog optimizovanja svih takvih sadržaja.

Naglašavamo i to da shodno zahtevima klijenata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade kako popularne tekstualne materijale različite sadržine, tako isto i one koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim.

Biće izvršen po zahtevu i direktan prevod filmova sa persijskog jezika na češki, a bez obzira da li su u pitanju animirani, dokumentarni ili igrani, odnosno crtani filmovi, s tim što ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i reklamne poruke, ali i dečije, odnosno obrazovne i informativne, kao i zabavne televizijske i radijske emisije, odnosno bilo koju drugu vrstu video ili audio materijala. Svakako da to nije kraj uslugama koje ova institucija nudi, jer su u timu svake njene poslovnice zaposleni i stručnjaci, koji na zahtev klijenata izvršavaju sinhronizaciju i titlovanje svih sadržaja tog tipa.Lektura i korektura su usluge koje, takođe klijenti ove institucije mogu da dobiju na zahtev, a inače se takozvana redaktura primenjuje kada se stručno moraju izvršiti ispravke u bilo kom materijalu, a za koji je već izvršeno prevođenje sa persijskog jezika na češki, ali osoba koja je tu uslugu pružila nije poštovala pravila struke i nije uskladila sadržinu prevoda sa originalima.

Trebalo bi da na meej svaki klijent pošalje sadržaje tog tipa na obradu, a podrazumeva se da će i nakon završetka prevoda, odnosno pošto bude bila pružena zahtevana usluga, moći na istovetan način i da ih preuzme.

Ali zato kada se prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji vrši za bilo koji dokument, moraju biti dostavljeni i originalni sadržaji, zato što ovlašćeni sudski tumač izvršava njihovu overu, a pre stavljanja svog pečata na prevedena dokumenta on njihovu sadržinu upoređuje sa originalima.

Klijent može originalna dokumenta doneti direktno u predstavništvo ove institucije ili ih poslati kako preko “Pošte Srbije”, a preporučeno, tako isto i preko kurirske službe.

Ne samo da će sudski tumači i prevodioci obraditi lična dokumenta, nego će po zahtevu klijenata biti izvršeni i prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na češki. Svakako i sva ona dokumenta, koja će nekoj državnoj instituciji kasnije biti predana, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade, a obično se misli na sve vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava i uverenja.

Pored već pomenutih, članovi tima svakog predstavništva navedene specijalizovane institucije, u ovo jezičkoj kombinaciji kompletno obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav kako tenderske i tehničke, tako isto i građevinske i poslovne dokumentacije.

Biće izvršen i profesionalan prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke sa persijskog jezika na češki, te se podrazumeva da će profesionalni prevodilac i sudski tumač odgovoriti na zahteve svih onih klijenata, kojima su prevodi u toj varijanti jezika potrebni za pravna akta, odnosno za bilo koji dokument iz domena sudstva ili prava.

Trebalo bi reći i to da se postupak nadovere, a koji se odnosi na stavljanje specijalne vrste pečata na dokumenta, ne nalazi u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije, već se ta vrsta overe može izvršiti isključivo u službama, koje funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Svakako je opšta preporuka da klijent prvo kontaktira zaposlene u tim odeljenjima i da se raspita da li takozvani Haški ili Apostille pečat mora biti stavljen na konkretna dokumenta i na koji način, uzevši u obzir da je zakonom definisano da li se on stavlja nakon izvršenog prevoda i overe sudskog tumača ili pre toga.

Bilo koji dokument, koji je klijent prema propisima dostavio na obradu će moći da preuzme lično i to direktno u poslovnici ove institucije. Naravno ukoliko mu takav način preuzimanja iz nekog razloga ne bude odgovarao, biće mu ponuđena opcija dostavljanja sadržaja na kućnu adresu, ali je to usluga koja se dodatno naplaćuje i to direktno od klijenta, s tim da cenu formira konkretna služba, koja mu i dostavlja kompletno obrađena dokumenta.

Preostalo je da kažemo i to da na zahtev može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na češki, ali samo ako klijent prvo na mejl te sadržaje dostavi, a posle toga na uvid priloži i originale, s tim što je u obavezi da odabere onaj od ponuđenih načina, koji je ujedno i najbrži.

Profesionalno prevođenje naučnih tekstova sa persijskog na češki jezik

Sadržina stručnih tekstova može biti i manje i više kompleksna, zato što prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno iskustva u njihovoj obradi. Takođe, oni mogu da izvrše i direktan prevod popularnih tekstova sa persijskog jezika na češki, a njihova tematika se na svaku granu bilo društvenih, bilo prirodnih nauka može odnositi.

Ne samo da će oni obraditi tekstove iz oblasti turizma, bankarstva i finansija, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, te sociologije, komunikologije i građevinske industrije, nego će isto tako profesionalno prevesti i filozofske, ali i političke, potom pravne i ekonomske tekstove. Pored njih, ovi stručnjaci mogu da obrade i sve one sadržaje koji su vezani za oblasti obrazovanja i medicine, te menadžmenta i sociologije, kao i farmacije i marketinga, ali i ostalih naučnih disciplina.

Posebno moraju biti obavešteni klijenti, koji imaju već prevedene sadržaje u ovoj varijanti jezika da na zahtev mogu u bilo kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju i uslugu profesionalne redakture. Da budemo precizni, lektori i korektori, koji su u timu svakog predstavništva te institucije će izvršiti redakturu tako prevedenih sadržaja, a kojom prilikom će greške u njima na najbolji mogući način ispraviti i ujedno sve te materijale uskladiti kako sa originalima, tako isto i sa pravilima češkog jezika.

A da bi preveden bilo koji web materijal bio odlično pozicioniran, potrebno je da bude izvršena njegova optimizacija, što se postiže primenom SEO alata (Search Engine Optimisation). Zahvaljujući tome što prevodioci i sudski tumači imaju i znanje i iskustvo u primeni tih pravila, klijenti kojima su potrebni prevodi online kataloga i web prodavnica sa persijskog jezika na češki, zapravo u konkretnoj poslovnici ove institucije dobijaju kompletnu obradu tih sadržaja. Podrazumeva se da na zahtev klijenata mogu da budu prevedeni i svi programi, kao i aplikacije, te naravno i sadržina web sajtova, bez obzira koliko da je kompleksna.

Pored serija i reklamnih poruka, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade sve vrste emisija, bez obzira da li su u pitanju obrazovne, dečije ili zabavne, odnosno informativne, te svejedno da li će biti emitovane na televiziji, internetu ili radiju. Osim toga, oni vrše po zahtevu i prevođenje crtanih i animiranih filmova sa persijskog jezika na češki, a obrađuju i igrane, kao i dokumentarne filmove, te sve ostale vrste i audio materijala i video. Shodno zahtevima klijenata, u svakom predstavništvu ove institucije može da bude izvršena i usluga kako sinhronizacije svih tih sadržaja, tako isto i njihovog titlovanja.

Prevodi vizit kartica sa persijskog jezika na češki

U izuzetno kratkom roku će prevodioci i sudski tumači, a u okviru apsolutno bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu vizit kartice.

U skladu sa iznetim zahtevima, oni mogu da izvrše i prevod flajera i reklamnih letaka sa persijskog na češki jezik, odnosno PR tekstova, kataloga i plakata, te sadržine brošura, a podrazumeva se da će obraditi i svaki drugi reklamni materijal.

Ako to bude bilo potrebno, ovi stručnjaci mogu biti angažovani i za izvršenje usluge usmenog prevoda, a na osnovu odluke o tome koji tip te usluge će sudski tumači i prevodioci primeniti se klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Da pojasnimo, ovi stručnjaci osim simultanog, mogu da izvrše i konsekutivno, ali i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog na češki jezik. Samo zato što se tačno zna kakva vrsta događaja treba da bude organizovana, a da bi konkretni tip usmenog prevoda bioe primenjen, potrebno je da zainteresovano lice ove stručnjake obavesti o neophodnim detaljima. Najvažnije je da dostavi podatke o broju osoba, koje bi u okviru određene manifestacije trebalo da uzmu učešće, ali isto tako i o tome na kom tačno mestu će ona biti održana, to jest kakve su njegove osnovne karakteristike, te se podrazumeva da će ti podaci sadržati i termin održavanja, odnosno predviđeno trajanje. Baš zato što ponuda ne može da bude formirana bez tih podataka, od klijenta se zahteva da ih u što kraćem roku dostavi pomenutim stručnjacima.

Kako udžbenike, tako isto i književna dela i to i iz roda poezije i proze će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da obrade. U ponudi ove institucije su i direktni prevodi članaka iz novina sa persijskog na češki jezik, a ako se javi za tim potreba, ovi stručnjaci mogu da prevedu i sadržinu kako ilustrovanih časopisa, tako isto i dečijih, odnosno stručnih i ostalih.

Direktan prevod uverenja o položenim ispitima sa persijskog na češki jezik

Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, pa tako i uverenje o položenim ispitima će profesionalni prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu. Uzevši u obzir da su im data ovlašćenja i za overu prevoda, to je i ova usluga dostupna u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Može biti izvršeno i direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa persijskog jezika na češki, odnosno svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te po potrebi ovi stručnjaci kompletno obrađuju i nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomske i seminarske radove, te mnoga druga dokumenta iz pomenute grupe.

S obzirom na to da je sam proces overavanja prevedenih dokumenata definisan zakonom, to iziskuje da svaki klijent na uvid sudskom tumaču ili donese originalna dokumenta ili ih pošalje, jer je njegova obaveza da sadržinu prevoda i originala uporedi. Naime, pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača se stavlja samo na prevedena dokumenta, a čija je sadržina potpuno ista kao i u njihovim originalima.

Ističemo da overa Haškim pečatom, takođe poznatim i kao Apostille nije na spisku usluga koje pružaju zaposleni navedene institucije, uzevši u obzir da im nadležni nisu dali potrebna ovlašćenja za to. Stoga moramo napomenuti da podatke o obavezi stavljanja tog pečata treba upravo vlasnik dokumenata da dobije i to u okviru osnovnog suda, u gradu u kome ima prebivalište.

Mogu da budu izvršeni i prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na češki (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola i mnoga druga lična dokumenta), a isto tako će sudski tumači i prevodioci u navedenoj varijanti jezika da prevedu, te nakon toga i overe sva ona dokumenta koja će klijent posle toga da preda određenoj državnoj službi (potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju i uopšteno govoreći, svaka druga vrsta što potvrda i izjave, što uverenja i saglasnosti).

Ne samo naučne radove, nego i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente mogu ovi stručnjaci, takođe prema aktuelnim pravilima da obrade, to jest da izrade kako njihov prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, isto tako i overu prevedenog dokumenta.

Pravna akta će na zahtev klijenata prvo da budu u toj varijanti jezika prevedena, a onda i overena. U tom slučaju zainteresovani mogu da dobiju kako direktan prevod presuda o razvodu braka sa persijskog jezika na češki, odnosno sudskih odluka, žalbe i rešenja, kao i sudskih tužbi, tako isto i kompletno obrađene tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sertifikata i licenci, te se podrazumeva da prevodilac i sudski tumač mogu propisno da obrade i ugovore, ali i punomoćje za zastupanje i ma koji drugi dokument, koji se prema pravilima smatra pravnim aktom.

Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, kao i uputstvo za rukovanje, to jest svaki onaj dokument koji važi za deo kako građevinske i tenderske, tako isto i tehničke dokumentacije će zaposleni navedene institucije u najkraćem mogućem roku prvo da prevedu u toj jezičkoj kombinaciji, a posle toga će izvršiti i postupak overe, koji je u potpunosti usklađen sa zakonom.

Valjalo bi pomenuti i to da se u skladu sa zahtevima klijenata može izvršiti kako prevođenje poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na češki (statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala), tako i svih onih dokumenata koja čine medicinsku dokumentaciju (uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i ostala).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje