Prevod sa persijskog na slovački jezik

Prevođenje sa persijskog na slovački jezik

Postupak obrade dokumenata, koji na zahtev klijenata sprovode prevodioci i sudski tumači, zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu je usaglašen sa zakonom i uključuje kako prevod dokumenata sa persijskog jezika na slovački, tako isto i njihovu overu, čime se potvrđuje da je on veran originalu.

Samim tim što ovlašćeni sudski tumač mora fizički da uporedi originalan i preveden dokument, svaki klijent je obavezan da prilikom slanja sadržaja dostavi i originale. Može ih lično doneti u najbližu poslovnicu ili poslati kako preporučeno preko “Pošte Srbije”, tako isto i preko neke kurirske službe.

U skladu sa zahtevima mogu da budu izvršeni prevodi tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije sa persijskog jezika na slovački, a pomenuti stručnjaci će obraditi celokupnu sadržinu kako medicinske i lične, tako isto i poslovne dokumentacije.


Prevođenje sa persijskog na slovački
Prevođenje sa slovačkog na persijski

Svakako da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za kompletnu obradu svih vrsta izjava i saglasnosti, odnosno uverenja i potvrda, tako da će na zahtev klijenata obraditi sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

A osim njih, mogu da prevedu i dokumenta koja su vezana za oblasti nauke ili obrazovanja, a po zahtevu se vrši i direktno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na slovački, kao i svih ostalih dokumenata, odnosno dokumentacija.

Nakon što prevodilac i sudski tumač budu izvršili usluge za koje su specijalizovani, klijenti mogu kompletno obrađene sadržaje te vrste da preuzmu direktno u poslovnici lično, a dostupna je i mogućnost njihove dostave na adresu zainteresovanog lica. Napominjemo da se prema cenovniku konkretne kurirske službe ta usluga i naplaćuje, uzevši u obzir da nije uračunata u osnovnu cenu.Ukoliko nekome bude bio potreban prevod dokumenata sa persijskog jezika na slovački u posebno kratkom vremenskom periodu, mora imati na umu da te sadržaje treba što pre da dostavi na obradu, tako da je samo tom prilikom dozvoljeno slanje na mejl. Ipak je neophodno da odmah posle toga klijent originale pošalje na uvid ili da ih lično donese.

S obzirom na to da profesionalni sudski tumač i prevodilac nisu od strane državnih institucija ovlašćeni za izvršenje takozvane nadovere, a kojom prilikom se na dokumenta stavlja Haški ili pečat, koji je poznat pod nazivom Apostille, to je preporučljivo da se pojedinci prethodno raspitaju o svim detaljima vezano za pomenutu vrstu overe. Specijalna odeljenja koja funkcionišu u okviru osnovnih sudova Republike Srbije jedino imaju ovlašćenja tu vrstu overe da izvrše, pa bi stoga trebalo klijenti upravo njih prvo i da kontaktiraju, kako bi se detaljno informisali o svemu.

U skladu sa iznetim zahtevima će pomenuti stručnjaci primeniti i uslugu usmenog prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji, a u skladu sa tipom događaja oni izvršavaju kako simultano, tako i konsekutivno, ali i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na slovački. Dobro je naglasiti i to da navedena institucija svakom zainteresovanom nudi mogućnost da profesionalnu opremu za simultano prevođenje iznajmi po povoljnoj ceni.

Sve vrste tekstova će prevodioci i sudski tumači, a ako klijent zahteva, da profesionalno prevedu u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali će se pobrinuti i da obrade časopise, kao i članke iz novina, pa čak i udžbenike i dela književnosti.

U skladu sa iznetim zahtevima će biti izvršeni i profesionalni prevodi marketinških materijala sa persijskog jezika na slovački, a što između ostalog uključuje obradu vizit kartica, reklamnih kataloga i letaka, odnosno flajera i brošura, potom plakata i PR tekstova, te mnogih drugih sadržaja koji se koriste prilikom prezentovanja nekog proizvoda ili događaja, odnosno usluge ili rada određenog preduzeća.

Tokom obrade internet materijala će sudski tumači i prevodioci izvršiti pravilnu implementaciju onih alata, koji su poznati pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način će oni prilagoditi pravilima pretrage kako sadržinu online prodavnica i sajtova, tako isto i web kataloga, a pobrinuće se da profesionalno prevedu i softver, to jest svaku aplikaciju ili program, za koji klijent bude zahtevao obradu.

Trebalo bi da svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog sadržaja, a koji je prethodno naveden, izvrše slanje na mejl, odnosno da na isti takav način preuzmu materijal, a pošto bude bila izvršena usluga koju su zahtevali. Isto tako moramo naglasiti da ova institucija nudi drugačije principe kako preuzimanja obrađenih sadržaja, tako isto i slanja na prevod, a svakako zainteresovani mogu o tim detaljima da se u najbližem predstavništvu ove institucije raspitaju.

Preostalo nam je da istaknemo i to da li se na zahtev klijenata mogu izvršiti i profesionalni prevodi audio i video materijala sa persijskog jezika na slovački, a u kom slučaju će sudski tumači i prevodioci izuzev svih vrsta filmova (animirani, dokumentarni, igrani, crtani i drugi), da obrade i reklamne poruke, kao i emisije različitih karakteristika (dečije, obrazovne, zabavne, informativne i ostale), ali i serije i sve ostale bilo audio materijale, bilo video. Uz to je dostupna i usluga njihovog titlovanja na zahtev klijenata, a po potrebi može da bude izvršena i sinhronizacija svih takvih sadržaja.

Prevod rezultata naučnih istraživanja sa persijskog jezika na slovački

Apsolutno svaki dokument koji je vezan za nauku, pa samim tim i rezultati naučnih istraživanja će sudski tumač i prevodilac, onda kada to neki klijent bude zahtevao ne samo da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno prevedu, nego i da izvrše overu, jer je tako predviđeno zakonom. Klijenti mogu da dobiju i onu uslugu, koja uključuje direktno prevođenje naučnih radova sa persijskog na slovački jezik, s tim što će ovi stručnjaci kompletno da obrade i naučne patente, ali i sve ostale sadržaje koji su za nauku vezani.

U cilju ispunjenja zakonskih odredbi, zahteva se od svakog zainteresovanog za obradu bilo kog dokumenta da njegove originale priloži prilikom dostavljanja sadržaja, a njih će koristiti upravo sudski tumač u toku postupka overe.

Moraju biti obavešteni svi klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji su zainteresovani za obradu ma kog dokumenta, da je njihova obaveza i da sve važeće informacije o postupku takozvane nadovere dobiju, odnosno da se detaljno raspitaju o tome da li je potrebno staviti Apostille (takozvani Haški pečat) na ta dokumenta, a sve to treba da učine pre nego što sadržaje dostave na obradu. Reč je o tome da pomenutu vrstu overe stručnjaci ove institucije nemaju dozvolu da izvrše, već to čine zaposleni u namenskim službama osnovnih sudova Republike Srbije, te je zato i neophodno da klijent njih kontaktira zarad dobijanja relevantnih podataka.

Ukoliko bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači će u pomenutoj varijanti jezika da obrade kako sve vrste potvrda, tako i različite tipove saglasnosti, izjava i uverenja. A uz potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, mogu biti izvršeni i prevodi uverenje o nekažnjavanju sa persijskog na slovački jezik, ali i kompletna obrada potvrde o visini primanja, saglasnosti za zastupanje i potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i mnogih drugih dokumenata koja se prema pravilima kasnije moraju predati određenoj državnoj službi.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za kompletnu obradu svih vrsta dokumentacija, tako da ih klijenti mogu angažovati najpre za prevod medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe), a zatim i za direktan prevod poslovne i tenderske dokumentacije sa persijskog jezika na slovački, odnosno građevinske i tehničke. Sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav će u najkraćem mogućem roku sudski tumači i prevodioci kako da prevedu u toj kombinaciji jezika, tako isto i da overe, što zapravo znači da će klijenti dobiti kompletno obrađene građevinske projekte, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje i fakture, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, finansijske poslovne izveštaje i statut preduzeća, ali i uputstvo za rukovanje, poslovne odluke i deklaracije proizvoda, odnosno osnivački akt preduzeća, te godišnje poslovne izveštaje i svaki drugi dokument, koji je zakonski svrstan u jednu od dokumentacija.

Direktno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog na slovački jezik će isto tako izvršiti zaposleni ove institucije. A osim uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i dozvole za boravak, odnosno saobraćajne i radne dozvole, prevodilac i sudski tumač će kompletno obraditi sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, ali i vozačku dozvolu, ličnu kartu i pasoš, kao i mnoga druga lična dokumenta.

Isto tako su oni specijalizovani i za kompletnu obradu dokumenata iz oblasti prava i sudstva (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, licence, sudske presude, sudske tužbe, punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudska rešenja, sudske odluke, ugovori svih vrsta i druga), ali i za direktno prevođenje svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole sa persijskog na slovački jezik, odnosno svih dokumenata koji se tiču oblasti obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, seminarski radovi, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala).

Prevođenje vizit kartica sa persijskog na slovački jezik

U izuzetno kratkom vremenskom roku će biti ostvareni zahtevi klijenata vezano za profesionalni prevod vizit karti sa persijskog jezika na slovački, ali će isto tako sudski tumači i prevodioci da obrade i mnoge druge marketinške materijale, poput na primer reklamnih flajera i brošura, te PR tekstova i kataloga, ali i sadržinu plakata, odnosno reklamnih letaka i mnogih drugih materijala koji se odnose na reklamiranje.

Profesionalni titleri, odnosno lica zadužena za sinhronizaciju video i audio materijala su zaposleni u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu, tako da su i usluge titlovanja i sinhronizovanja na raspolaganju klijentima te institucije. A prema zahtevu zainteresovanih će biti izvršeni prevodi zabavnih i informativnih emisija sa persijskog jezika na slovački, ali i crtanih i dokumentarnih, odnosno igranih i animiranih filmova, te se podrazumeva da će stručnjaci ove institucije ostvariti zahteve vezano za prevođenje serija i reklamnih poruka, ali i dečijih emisija, te mnogih drugih video i audio materijala.

Ističemo da će prevodilac i sudski tumač bilo koje književno delo prevesti u toj jezičkoj kombinaciji, ali i ispuniti očekivanja onih klijenata kojima je prevođenje potrebno kako za udžbenike i časopise, tako isto i za stručne, odnosno popularne tekstove i novinske članke.

Svakako da mogu biti obrađeni i programi i aplikacije bilo koje vrste, a na zahtev klijenata se izvršava i direktno prevođenje online sadržaja sa persijskog jezika na slovački, te se nudi profesionalna obrada kako sadržine internet prodavnica i web kataloga, tako isto i sajtova različite tematike, ali i mnogih drugih materijala koji su dostupni na globalnoj mreži, odnosno koji se tiču kompjutera. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac dugo godina obrađuju i sadržaje ovog tipa, oni su ovladali primenom SEO alata (Search Engine Optimisation), tako da klijentima omogućuju da izuzev njihovog prevoda dobiju i uslugu koja se odnosi na optimizaciju sadržaja.

Moramo naglasiti i to da su članovi tima bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije i korektori, ali isto tako i lektori, što dalje znači da zainteresovani mogu da dobiju uslugu redakture. Naime, ovi stručnjaci su specijalizovani da vrše ispravke u bilo kojim materijalima, koji su u datoj jezičkoj kombinaciji prevedeni, te da ih usklađuju najpre sa originalima, a zatim i sa slovačkim jezikom i njegovim pravilima, kako bi klijentu pružili mogućnost da u optimalnom roku dobije kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.

Za kraj smo ostavili informaciju da prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da izvrše i uslugu usmenog prevoda, a da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakom klijentu, za čiju manifestaciju bi upravo taj tip usmenog prevoda trebalo da bude primenjen. Da ne bi bilo zabune, te da bi svaka manifestacija mogla da bude sprovedena na najbolji mogući način, moramo naglasiti i da ovi stručnjaci izuzev simultanog prevoda, odnosno konsekutivnog, mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na slovački. Iz tog razloga se od svakoga, ko je za navedenu uslugu zainteresovan, zahteva da detaljno informiše članove tima konkretnog predstavništva ove institucije o svim detaljima koji se odnose na organizaciju samog događaja. Na osnovu podataka o broju učesnika, ali i o detaljima vezano za mesto organizacije, odnosno onih koji se tiču trajanja manifestacije se i odlučuje koju uslugu će u tom slučaju primeniti zaposleni ove institucije.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje