Prevod sa persijskog na turski jezik

Prevodi sa persijskog na turski jezik

Gotovo sigurno da je ovo kombinacija jezika koja se najčešće traži kada su u pitanju dokumenta, mada prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa persijskog jezika na turski za mnoge druge sadržaje, ali i da po zahtevu klijenata izvrše usmeni prevod u toj jezičkoj varijanti.

Najbitnije je da svaki klijent kome je potrebna obrada dokumenata ima na umu činjenicu da ga u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje kompletna usluga, odnosno i prevod i overa prevoda, a koju vrše ovlašćeni sudski tumači.

Podrazumeva se da klijenti mogu dobiti kompletno obrađen svaki onaj dokument, koji bi prema pravilima kasnije trebalo da bude predat određenoj državnoj instituciji, s tim što prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i sadržinu medicinske i lične dokumentacije.


Prevođenje sa persijskog na turski
Prevođenje sa turskog na persijski

Svakako su u ponudi ove institucije i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na turski, a sve vrste pravnih akata će ovi stručnjaci takođe na zahtev da obrade u skladu sa pravilima. Sem toga, oni su specijalizovani i za prevod, odnosno overu sadržine tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije, a ukoliko je potrebno obradiće i svaki onaj dokument, koji je vezan ili za oblast obrazovanja ili se odnosi na nauku, te mnoga druga dokumenta za koja klijent zahteva prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Ono što moraju svi zainteresovani za prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na turski da ispoštuju se odnosi na postupak dostavljanja takvih sadržaja na obradu. Radi se o tome da zvanično ovlašćeni sudski tumač ima pravo svoj pečat da stavi isključivo na dokument, za koji neposredno pre toga utvrdio on lično da je potpuno isti kao i originalan, jer njegov pečat upravo i služi da se dokaže vernost prevoda originalu.

Zato se i zahteva da klijent originale pošalje ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donese lično, a naravno da može zadužiti bilo koju kurirsku službu da dostavi originalna dokumenta na adresu najbliže predstavništvo ove institucije.Potrebno je da vlasnik dokumenata pre njihovog dostavljanja na obradu kontaktira osnovni sud u mestu u kome stanuje, a da bi se detaljno raspitao o tome da li je neophodno izvršiti nadoveru za ta dokumenta. Inače, postupak nadovere uključuje stavljanje Haškog, odnosno pečata čiji je znatno poznatiji naziv Apostille i nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije. A kako sudski tumač i prevodilac nemaju dužnost tu vrstu overe da izvrše, to isto tako nije njihova obaveza ni da klijentima daju informacije o stavljanju ovog pečata na njihova dokumenta.

Ukoliko bude bilo potrebno, ovi stručnjaci će izvršiti i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na turski, s tim što tada klijent treba prvo da izvrši dostavljanje skeniranih materijala i to na mejl adresu one poslovnice, koja im je fizički najbliža, a svakako su obavezni da na uvid prilože i originale, ali to mora biti u najkraćem mogućem roku.

A ako se to od njih bude zahtevalo, profesionalni prevodilac i sudski tumač će u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i članke iz novina, ali i stručne, odnosno popularne tekstove bilo koje tematike, kao i časopise. Uz to su specijalizovani i za prevod svih marketinških materijala (PR tekstovi, vizit kartice, katalozi, reklamni flajeri, plakati, brošure i ostali), a dostupni su i prevodi knjiga sa persijskog jezika na turski, što podrazumeva obradu kako udžbenika, tako i dela književnosti.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači imaju bogato iskustvo u primeni alata SEO (Search Engine Optimisation), to znači da svaki klijent kome je prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji potreban za neki onlajn sadržaj ima priliku da dobije i uslugu njihovog optimizovana za pregledače. Ne samo da će ovi stručnjaci izvršiti prevođenje web sajtova sa persijskog jezika na turski, nego će isto tako po zahtevu klijenata da obrade i aplikacije, ali i bilo koji program, potom online kataloge i internet prodavnice, to jest svaki onaj materijal koji je dostupan na internetu ili je na određeni način povezan sa računarima.

Izuzev usluge usmenog prevoda i to u sve tri varijante (konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata), u ponudi ove institucije se nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe mogu biti na zahtev klijenata angažovani i korektori i lektori, a ukoliko je potrebno da obrade bilo koji sadržaj, za koji je prevod već izrađen. Uz pomoć takozvane redakture će sadržina tih materijala biti usklađena ne samo sa originalima, nego i sa pravilima turskog jezika.

Na mejl mogu klijenti dostaviti sve materijale, koji su do sada navedeni, a nakon što bude bio izvršen njihov prevod sa persijskog jezika na turski, odnosno pružena zahtevana usluga, biće im na isti takav način isporučeni.

Zainteresovani za obradu video ili audio sadržaja bilo koje vrste, poput na primer serija, informativnih emisija i reklamnih poruka, ali i dokumentarnih, igranih i crtanih, te animiranih filmova, kao i dečijih, obrazovnih i zabavnih emisija, odnosno mnogih drugih sadržaja tog tipa, u bilo kom predstavništvu ove institucije mogu da angažuju i stručnjake, koji će na njihov zahtev izvršiti bilo uslugu sinhronizovanja, bilo uslugu titlovanja svih materijala tog tipa.

Prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog jezika na turski

Ko god bude dobio samo prevod ovih ili bilo kojih drugih dokumenata, a bez overe pečatom sudskog tumača, može smatrati da je dobio nekompletno obrađen dokument. Zato i napominjemo da prevodioci i sudski tumači, koji su angažovani u svim predstavništvima Prevodilačkog centra Akademije Oxford ovu uslugu vrše isključivo uz poštovanje zakonskih odredbi, što znači da su klijentima na raspolaganju prvo prevodi dokumenata sa persijskog na turski jezik, a nakon toga i njihova overa, koju izvršava ovlašćeno lice.

Konkretni postupak je usklađen sa zakonom i podrazumeva da sudski tumač treba prethodno da fizički uporedi originale i prevode, te da se lično uveri da li ima razlike u tim sadržajima. Pečat na preveden dokument će ovaj stručnjak staviti samo u slučaju da je potpuno siguran da razlika među njima ne postoji.

Upravo zbog izvršenja postupka overe se očekuje da klijent poštuje vrlo važno pravilo, a ono podrazumeva donošenje ili slanje originalnih dokumenata na uvid tom stručnjaku.

A kako bismo poštedeli klijenta bespotrebnih problema i gubljenja vremena, savetujemo da proveri u nadležnim institucijama naše zemlje sve što je vezano za overu Haškim pečatom, poznatim i pod nazivom Apostille. Sve to je važno naglasiti zato što zaposleni ove institucije nemaju neophodna ovlašćenja da bi primenili tu vrstu overe, a itekako ona može da ima uticaja na celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta.

Pored već pomenutog, sudski tumač i prevodilac mogu u toj kombinaciji jezika da obrade kako sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja, tako i ona koja se odnose na nauku. Na raspolaganju su klijentima direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa persijskog na turski jezik, kao i naučnih radova i uverenja o položenim ispitima, a svakako kompletno mogu da budu obrađeni i naučni patenti, seminarski radovi i prepis ocena, ali i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, te diplomski radovi i uverenje o položenim ispitima, kao i mnoga druga dokumenta koja se tiču konkretne oblasti.

Pravna akta će ovi stručnjaci isto tako da obrade u skladu sa propisima, a klijentima je na raspolaganju kompletna obrada kako punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i licenci, odnosno sudskih rešenja i tekovine Evropske Unije, tako isto i prevod u datoj varijanti jezika, ali i overa sudskih žalbi i odluka, potom sertifikata i ugovora, kao i presuda o razvodu braka, te mnogih drugih dokumenata koja su vezana bilo za oblast sudstva, bilo za oblast prava.

Potrebno je istaći i to da može biti izvršen i prevod saobraćajne i vozačke dozvole sa persijskog na turski jezik, ali i dozvole za boravak i radne, te se podrazumeva da sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i mnoga druga lična dokumenta, poput izvoda iz matične knjige rođenih, potvrde o prebivalištu i pasoša, zatim izvoda iz matične knjige umrlih i lične karte, kao i uverenja o državljanstvu, te izvoda iz matične knjige venčanih i mnoga druga.

Apsolutno bilo koju vrstu dokumentacije, to jest svaki pojedinačni dokument koji u njen sastav ulazi će članovi tima konkretne poslovnice pomenute institucije ne samo da profesionalno prevedu u toj varijanti jezika, nego i da u skladu sa zakonom overe.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac prema pravilima da obrade kako tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze), tako isto će da na zahtev klijenata izvrše i profesionalan prevod poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na turski, ali i medicinske. Jednostavnije govoreći, oni će kompletno obraditi kako sve tipove poslovnih izveštaja, a najpre revizorske i godišnje, odnosno finansijske, te osnivački akt preduzeća i lekarske nalaze, tako isto i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, statut preduzeća i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno poslovne odluke, fakture i specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, to jest bilo koji pojedinačni dokument, koji je prema slovu zakona svrstan ili u jedan ili i u drugi tip dokumentacije.

Valjalo bi reći i to da se vrši direktno prevođenje saglasnosti za zastupanje sa persijskog na turski jezik, odnosno uverenja o neosuđivanosti i potvrde o visini primanja, s tim što prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade i potvrdu o stanju računa u banci, kao i uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, to jest sva ona dokumenta koja klijent treba nekoj državnoj instituciji da preda, a na osnovu prethodno iznetih zahteva.

Direktno prevođenje internet materijala sa persijskog na turski jezik i usluga optimizacije

Ne samo da članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji mogu da izvrše direktan prevod web sajtova sa persijskog jezika na turski, nego isto tako oni pružaju i uslugu profesionalne optimizacije tom prilikom. A u pitanju je usluga, koja se odnosi na primenu pravila poznatih kao Search Engine Optimisation, odnosno skraćeno SEO, a koja imaju za cilj usklađivanje sadržine kako web sajtova, tako isto i bilo koje aplikacije ili programa, odnosno internet kataloga ili prodavnice, te svih onih materijala koji se mogu videti na mreži ili se tiču računara, sa pravilima koja važe u internet pretrazi. Jednostavnije govoreći, kada oni budu bili usklađeni sa zahtevima pretrage, trebalo bi da budu mnogo bolje pozicionirani, jer će biti prepoznati kao originalni i uvršteni u sam vrh rezultata za prethodno pažljivo odabrane izraze ili reči.

Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac će u toj kombinaciji jezika obraditi kako bilo koje književno delo ili udžbenik, tako isto i časopis, ali će obezbediti klijentima i profesionalno prevođenje članaka iz novina sa persijskog jezika na turski, te stručnih i popularnih tekstualnih sadržaja, a koji se mogu baviti tematikom iz domena kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka.

Zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da angažuju korektore i lektore ove institucije, pošto su oni specijalizovani za pružanje usluge redakture, kojom prilikom vrše sve neophodne ispravke u loše prevedenim materijalima. Reč je o uslugama korekture i lekture, koje ovi stručnjaci u skladu sa pravilima primenjuju, ali pre nego što to učine, oni moraju imati uvid u prevedene sadržaje i u njihove originale, kako bi mogli da ih uporede, te ustanove koje se greške u njima nalaze, a onda i da ih u skladu sa pravilima turskog jezika propisno isprave.

Isto tako će se potruditi članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije da odgovore na zahtev bilo kog klijenta, kome je potrebno usmeno prevođenje sa persijskog jezika na turski. Odmah moramo napomenuti i to da je iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje još jedna od usluga, koje mogu koristiti klijenti ove institucije, a u pitanju je oprema vrhunskog kvaliteta koja može zadovoljiti i najzahtevniju manifestaciju. Međutim, klijenti moraju biti informisani da prevodioci i sudski tumači ne primenjuju samo simultani prevod u toj kombinaciji jezika, nego izvršavaju i takozvani šapatni, to jest prevod uz pomoć šapata, ali i konsekutivni. Sve to donekle otežava pripremu ponude, ali zato sa sigurnošću tvrdimo da bilo koji tip događaja može da bude pokriven odgovarajućim vrstom usmenog prevoda. Dakle, uslov za pripremu ponude jeste dostavljanje podataka o organizaciji same manifestacije, a kojom prilikom se od klijenta zahteva da zaposlene izabrane poslovnice ove institucije informiše kako o mestu njenog održavanja i o trajanju, tako isto i o tačnom broju osoba, koje će tom događaju prisustvovati.

Napomenuli bismo i to da ova institucija nudi usluge kako sinhronizovanja audio i video materijala različite vrste, tako isto i njihovog titlovanja, što zapravo znači da svaki klijent značajno štedi vreme, jer u samoj poslovnici dobija kompletno obrađene sve sadržaje tog tipa i to u optimalnom vremenskom periodu. Osim kompletnog prevoda animiranih i dokumentarnih filmova, ali i reklamnih poruka i informativnih emisija, biće izvršeni i direktni prevodi igranih filmova sa persijskog jezika na turski, ali i serija i zabavnih, kao i dečijih obrazovnih emisija, te crtanih filmova i svih ostalih sadržaja iz te grupe.

Trebalo bi još da istaknemo i informaciju, koja se odnosi na direktan prevod marketinških materijala u toj kombinaciji jezika, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci mogu maksimalno korektno i profesionalno na zahtev pojedinaca da obrade kako flajere i brošure, odnosno PR tekstove i plakate, tako isto i reklamne letke, ali i vizit kartice i kataloge, te mnoge druge materijale čija je osnovna svrha reklamiranje određenog preduzeća, ali i usluge i proizvoda, kao i najava događaja.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje