Prevod sa persijskog na ruski jezik

Prevodi sa persijskog na ruski jezik

Na osnovu iznetih zahteva će profesionalni sudski tumači i prevodioci, a koji su u predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svakom gradu Republike Srbije zaposleni, da izrade kako prevod dokumenata sa persijskog jezika na ruski, odnosno svih ostalih sadržaja pisanim putem, tako isto će da pruže i uslugu usmenog prevoda u toj varijanti jezika.

Ne samo da oni mogu da primene takozvano simultano prevođenje, već će se pobrinuti i da učesnicima događaja za koji je potrebno primeniti ili prevod uz pomoć šapata ili konsekutivni, obezbede najprofesionalniju moguću uslugu. Svakako bi trebalo da zainteresovani za tu vrstu prevoda prethodno dostavi sve podatke o samoj manifestaciji, a u smislu da informiše zaposlene ove institucije kako o tačnom broju učesnika, tako isto i o tome koliko bi dana, odnosno sati manifestacija trebalo da traje i gde će ona biti održana. U skladu sa tim podacima se određuje da li ovi stručnjaci primenjuju simultano, odnosno konsekutivno ili šapatno prevođenje u navedenoj jezičkoj varijanti, a onda se u ponudu po potrebi unosi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, pošto je i ta usluga dostupna u ovoj instituciji.

Izuzev svih vrsta reklamnih materijala (katalozi, PR tekstovi, reklamni flajeri, plakati, vizit kartice, brošure i drugi), prevodioci i sudski tumači mogu da na zahtev klijenata izvrše i direktno prevođenje web sadržaja sa persijskog jezika na ruski. Ne samo da će oni tom prilikom prevesti programe svih vrsta, sajtove i online prodavnice, te internet kataloge i aplikacije, odnosno bilo koje onlajn materijale, nego će izvršiti i njihovu optimizaciju. U pitanju je usluga koja podrazumeva primenu takozvanih alata SEO (Search Engine Optimisation), a što primarno ima za cilj da se ostvari pozitivan uticaj na kvalitet samog sadržaja i njegovu usklađenost sa web pregledačima, te će u relativno kratkom roku oni biti vidljivi već na prvoj strani pretrage.


Prevođenje sa persijskog na ruski
Prevođenje sa ruskog na persijski

Popularne i stručne tekstualne materijale, koji se bave tematikom kako iz domena određenih društvenih, tako i prirodnih naučnih disciplina će, isto tako prevodilac i sudski tumač da u pomenutoj varijanti jezika prevedu, a ako to neko od njih zahteva.

U ponudi su i prevodi svih vrsta časopisa sa persijskog jezika na ruski, ali i udžbenika i članaka iz novina, s tim što se podrazumeva da zaposleni ove institucije po zahtevu obrađuju i sva književna dela, bez obzira da li su u pitanju poetska ili prozna.

Uz uslugu koja podrazumeva prevod video i audio sadržaja svih vrsta u toj jezičkoj kombinaciji, ova institucija obezbeđuje i njihovu sinhronizaciju, s tim da klijenti mogu angažovati i profesionalne titlere, kako bi u okviru konkretne poslovnice dobili i uslugu titlovanja ne samo filmova svih vrsta (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i ostali), nego i reklamnih poruka, obrazovnih i dečijih emisija, kao i serija, ali i informativnih i zabavnih televizijskih i radijskih emisija, te svih ostalih video i audio sadržaja.Posebno moramo istaći informaciju da se usluga redakture izvršava na zahtev klijenata, a tom prilikom lektori i korektori ove institucije primenjuju pravila svoje struke i usaglašavaju sadržinu bilo kog prevedenog materijala sa njegovim originalom.

Najčešće usluga poznata kao redaktura biva primenjena ako klijent zahteva samo overu prevedenog dokumenta, mada se ona naravno može primeniti i za svaku vrstu sadržaja, a za koju postoji urađen prevod, ali u njemu ima određenih propusta, koje stručna lica moraju da isprave.

Naročito je važna činjenica da prevodilac i sudski tumač izuzev prevoda bilo kog dokumenta, a u skladu sa ovlašćenjima koja su im od strane nadležnih institucija data, izvršavaju i uslugu overe svih prevedenih dokumenata. A to znači da zvanično ovlašćeni sudski tumač, nakon što budu izvršeni direktni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na ruski, mora da njihovu sadržinu uporedi sa originalima, pa da utvrdi da li postoje odstupanja ili ne. Zapravo se pečatom ovog stručnjaka overava samo onaj dokument, koji je potpuno istovetan kao original, uzevši u obzir da se njime i potvrđuje da je prevod veran originalu.

Shodno pravilima se od svakog klijenta, koji je zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji zahteva da originale na uvid priloži. A njih može ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično direktno u predstavništvo ove institucije, s tim da se pojedinci svakako mogu odlučiti i za opciju dostavljanja sadržaja preko izabrane kurirske službe.

Međutim, navedeno pravilo o dostavljanju originala na uvid ne važi ako se zahteva prevod u ovoj kombinaciji jezika za neke druge materijale, pa njih klijenti i šalju i preuzimaju po završetku obrade elektronskim putem, odnosno preko mejl adrese.

Trebalo bi da svako kome je potrebno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na ruski zna i to da sudski tumači i prevodioci ove institucije ne vrše overu Apostille pečatom. U pitanju je takozvani Haški pečat, koji nije obavezan baš za svaki dokument koji se prevodi u toj jezičkoj kombinaciji, ali svakako je poželjno da klijent pribavi informacije o toj vrsti overe neposredno pre nego što sadržaje pošalje ili donese na prevod ovim stručnjacima. Stvar je u tome da takozvani Apostille pečat treba da bude stavljen ili pre izvršenog prevoda, odnosno overe sudskog tumača ili nakon toga, a sve te informacije će klijent moći da dobije samo od zaposlenih u nadležnim institucijama Republike Srbije, odnosno u okviru osnovnih sudova naše zemlje.

Pored pravnih akata i ličnih dokumenata, odnosno svih tipova izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest dokumenata koja se podnose nadležnim službama, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na ruski. Takođe će po zahtevu klijenata obraditi i sve materijale iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i dokumenta koja ulaze u sastav bilo tenderske i tehničke, bilo građevinske ili poslovne dokumentacije.

Postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata može biti izvršen direktno u poslovnici ove institucije, a ukoliko takav način ne odgovara klijentu, može odabrati dostavu na adresu preko kurirske službe. Svakako mora biti informisan o tome da je u pitanju dodatna usluga, koja se mora platiti odvojeno od prevoda i overe bilo kog dokumenta, a cenu u tom slučaju određuje upravo služba za dostavu. Naravno da će na vreme svaki klijent dobiti informacije o terminu isporuke dokumenata, kao i o visini nadoknade, koju će morati da plati direktno dostavljaču u momentu preuzimanja pošiljke.

Prevod turističkih tekstova sa persijskog jezika na ruski

Sasvim je svejedno da li su tekstovi, koji se bave bilo kojom tematikom iz oblasti turizma popularni ili stručni, jer će njih na osnovu zahteva klijenata sudski tumač i prevodilac svakako profesionalno da obrade u ovoj jezičkoj varijanti. Naravno da mogu biti izvršeni i prevodi filozofskih i ekonomskih tekstova sa persijskog na ruski, ali i onih koji se bave ma kojom tematikom iz domena ekologije i zaštite životne sredine, prava i sociologije, odnosno obrazovanja, politike i finansija, te psihologije, nauke i medicine, ali i bankarstva i farmacije. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci obraditi u datoj jezičkoj kombinaciji i tekstualne materijale, a čija je tema usmerena na oblasti informacionih tehnologija, komunikologije i građevinske industrije, to jest bilo koje naučne discipline, kako one koja spada u prirodne, tako i one koje je vezana za neku društvenu nauku.

Usmeno prevođenje u datoj jezičkoj kombinaciji je, isto tako usluga koju shodno iznetim zahtevima izvršavaju prevodilac i sudski tumač, angažovani u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Isto tako se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u okviru ponude ove institucije, a klijent zainteresovan za primenu usmenog prevoda bi trebalo sve dostupne informacije u organizaciji same manifestacije prvo da dostavi na propisan način. Sve to se zahteva isključivo zato što pomenuti stručnjaci vrše kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog na ruski jezik. S obzirom na to da je vrlo jasno određeno u kom slučaju se pomenute usluge primenjuju, a sve zavisi od broja učesnika i od toga koliko je određeno da događaj traje, upravo to i jesu osnovne informacije koje bi klijent trebalo da dostavi. Uz to je poželjno da on zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije informiše i o mestu, na kom je organizator predvideo da manifestacija bude održana. Kada budu dobili sve te informacije, ovi stručnjaci će ih detaljno analizirati, a kako bi odredili koja od pomenutih usluga može da pružinajbolji odgovor i organizatoru i svakom učesniku određene manifestacija.

Ako se bude javila potreba da u datoj varijanti jezika budu obrađeni marketinški materijali, onda će prevodioci i sudski tumači maksimalno da se potrude da oblikuju konkretnu reklamnu poruku, a koja se u većina njih nalazi, u skladu sa pravilima koja podrazumeva ruski jezik. Zahvaljujući tome što su upoznati sa pravilima reklamiranja, koja će svakako implementirati tom prilikom, omogućiće klijentima da dobiju profesionalan prevod reklamnih kataloga i letaka sa persijskog na ruski jezik, a obradiće i PR tekstove, brošure i plakate, kao i vizit kartice i reklamne flajere, te mnoge druge sadržaje, koji su vezani za marketing i koriste se prilikom reklamiranja usluga bilo koje vrste, zatim proizvoda i kompanija, ali i za prezentovanje događaja i manifestacija.

Prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa persijskog na ruski jezik

Po zahtevu klijenata će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford izraditi profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na ruski, a nakon toga će zvanično ovlašćeni sudski tumač na preveden dokument da stavi svoj pečat, kako bi potvrdio da je u pitanju sadržaj veran originalu. Sem specifikacija farmaceutskih proizvoda, oni mogu da kompletno obrade i lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i bilo koji drugi dokument, koji je deo pomenutog tipa dokumentacije.

Shodno pravilima, klijent zainteresovan za obradu bilo kog dokumenta mora na uvid priložiti originale, a uopšteno se svakom vlasniku dokumenata savetuje da informacije o overi Apostille pečatom (takozvani Haški) zatraži od zaposlenih u osnovnom sudu u svom mestu stanovanja, zato što samo tu funkcionišu službe nadležne za stavljanje tog pečata na dokumenta.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač odgovoriti profesionalno i na zahteve pojedinaca, vezano za obradu bilo kog tipa saglasnosti, izjave ili uverenja, odnosno potvrde. Uz to što su specijalizovani za prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa persijskog jezika na ruski, te saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, kao i bilo koji drugi dokument, koji kasnije klijent ima obavezu da preda određenoj državnoj instituciji.

Sva lična dokumenta će, isto tako prevodioci i sudski tumači po zahtevu klijenata kako da prevedu u datoj varijanti jezika, tako isto i da overe prema pravilima (potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, pasoš, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i mnoga druga).

Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa persijskog jezika na ruski, ali i svih ostalih dokumenata koja su vezana kako za oblast obrazovanja (prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala), tako i sve one koji su vezani za nauku (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, naučni radovi i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

Naglasili bismo i to da su profesionalni sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za kompletnu obradu kako rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća i poslovnih odluka, tako isto i finansijskih poslovnih izveštaja, s tim što će izraditi i prevod revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja sa persijskog jezika na ruski, ali će po zahtevu obraditi i statut preduzeća, potom poslovne odluke i uopšteno rečeno, sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju delom poslovne dokumentacije.

A uz laboratorijske analize tehničkih uzoraka, klijenti ove institucije mogu dostaviti na prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, odnosno overu i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta koja su uvrštena kako u tehničku i tendersku dokumentaciju, tako isto i u građevinsku.

Bilo koji pravni akt će sudski tumači i prevodioci da u pomenutoj varijanti jezika obrade, što znači da će između ostalog biti izvršeni direktni prevodi presuda o razvodu braka sa persijskog jezika na ruski, ali i sudskih odluka i ugovora. Isto tako će ovi stručnjaci najpre prevesti tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i punomoćje za zastupanje, ali i licence i sudske tužbe, te sertifikate i sudska rešenja, kao i mnoga druga pravna akta, a onda će prema trenutno važećim pravilima da izvrše i overu svakog dokumenta koji je pre toga propisno preveden u toj jezičkoj kombinaciji.

Prevođenje programa i aplikacija sa persijskog na ruski jezik

Obrada softvera je tek jedna od usluga, koje po zahtevu klijenata mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači, što znači da će zainteresovani dobiti profesionalno prevedenu svaku aplikaciju i program u toj varijanti jezika. Ono što moraju znati klijenti, koji su zainteresovani za profesionalan prevod web sadržaja sa persijskog jezika na ruski, a koji svakako imaju na raspolaganju u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, jeste da ovi stručnjaci poznaju i pravila SEO (Search Engine Optimisation), te da ih i primenjuju, a kako bi na taj način sadržina bilo kog prevedenog internet materijala bila usklađena sa svim onim pravilima, koja podrazumeva pretraživač. Zapravo će na taj način prevedeni internet katalozi, odnosno web sajtovi ili online prodavnice, te mnogi drugi sadržaji dostupni na internetu, biti mnogo bolje pozicionirani, zato što su usklađeni sa zahtevima pretraživača na najbolji mogući način.

Dostupne su i usluge korekture, odnosno lekture na zahtev klijenata, s tim da mora biti posebno naglašeno da njih izvršavaju profesionalci sa višegodišnjim iskustvom, odnosno korektori i lektori. Da malo pojasnimo, takozvana redaktura jeste usluga koja se mora primeniti ako prevodi bilo kog materijala u toj kombinaciji jezika nisu urađeni prema pravilima. Dakle, ukoliko neki klijent bude navedenu uslugu dobio od bilo kog stručnjaka ili u okviru neke druge institucije, a smatra da nije korektno preveden sadržaj, treba da se obrati ovim stručnjacima. A nakon što dostavi sve potrebne sadržaje, podrazumeva se da će zaposleni u konkretnoj poslovnici izvršiti njihovu analizu, a kako bi pronašli sve greške koje se u prevedenim materijalima nalaze. Posle toga će ih ispraviti i to uz maksimalno poštovanje pravila ruskog jezika, odnosno prevodilačke struke i usaglasiti sa originalima.

Specijalizovani su sudski tumači i prevodioci i za obradu književnih dela u navedenoj jezičkoj kombinaciji, što znači da oni na zahtev klijenata vrše kako direktno prevođenje romana sa persijskog jezika na ruski, odnosno dela beletristike i ostalih proznih književnih dela, tako isto i svih onih koji su svrstani u poeziju. Naravno da mogu obraditi i celokupnu sadržinu ili samo određeni tekst iz ilustrovanog časopisa, ali i dečijeg i stručnog, te će se pobrinuti i da odgovore na zahteve pojedinaca vezano za obradu članaka iz novina u toj kombinaciji jezika.

Kako su u pomenutoj instituciji zaposleni i iskusni profesionalci, specijalizovani za pružanje usluga titlovanja i sinhronizovanja video i audio sadržaja, to znači da svaki klijent kome je potreban prevod takvih materijala, može njih da angažuje, a kako bi uradili završnu obradu i omogućili mu da u optimalnom roku dobije kompletno obrađene i video i audio materijala bilo koje vrste, te da ih prezentuje tamo gde je planirao. Ne samo igrane filmove bilo kog žanra, odnosno animirane, dokumentarne i crtane, nego ovi stručnjaci obrađuju i reklamne poruke. A osim toga, izvršiće i prevod zabavnih i obrazovnih emisija sa persijskog jezika na ruski, ali će obraditi i serije, kao i emisije informativnog karaktera, odnosno one koje su primarno namenjene najmlađima slušaocima ili gledaocima, te mnoge druge i audio i video materijale, a koje prethodno na obradu klijent bude propisno dostavio.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje