Prevod sa persijskog na bugarski jezik

Prevod sa persijskog na bugarski jezik

Sa osnovnim ciljem da apsolutno svakome ko zahteva da dobije navedenu uslugu za dokumenta, Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava iskusne stručnjake, koji prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na bugarski vrše uz maksimalno poštovanje pravila i aktuelnog zakona.

Pored toga što će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade medicinsku dokumentaciju i sva lična dokumenta, oni će propisno odgovoriti i na zahteve onih pojedinaca, koji žele da dobiju prevod u datoj varijanti jezika kako za sadržinu tehničke i tenderske, tako isto i građevinske, odnosno poslovne dokumentacije.

Biće izvršeni po zahtevu i direktni prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na bugarski, ali i bilo kog dokumenta, koji je vezan ili za nauku ili se na određeni način tiče obrazovanja.


Prevođenje sa persijskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na persijski

Moramo napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači mogu, shodno zahtevima klijenata da prevod u pomenutoj varijanti izvrše i za različite vrste izjava, odnosno uverenja i potvrda, kao i saglasnosti, a što su zapravo dokumenta koja njihovi vlasnici moraju određenoj nadležnoj službi da predaju.

Obrada dokumenata se vrši, kao što je već pomenuto uz maksimalno poštovanje svih odredbi važećeg zakona, pa tako nakon urađenog pregleda ovi stručnjaci imaju obavezu i da urade overu. Tačnije, zvanično ovlašćeni sudski tumač će prevedena dokumenta uporediti sa njihovim originalima, a kako bi utvrdio da li je njihova sadržina sasvim ista, jer svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na sadržaje koji su verni originalima.

Samo to jeste razlog zašto se od svakog klijenta, kome je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na bugarski zahteva i da na uvid ovom stručnjaku priloži originale.Osim što ih može doneti lično u najbliže predstavništvo ove institucije, može ih poslati i preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom.

Svakako da pomenuti stručnjaci mogu i u izuzetno kratkom roku da prevedu i bilo koju dokumentaciju ili neki pojedinačni dokument, a ukoliko klijent to od njih zahteva. Samo tom prilikom se dozvoljava dostavljanje sadržaja na mejl, s tim da se podrazumeva da je vlasnik dokumenata u obavezi da se prethodno navedenog pravila pridržava i da na uvid priloži originalne, što svakako mora učiniti vrlo brzo posle toga.

Trebalo bi da se svaki klijent, koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, najpre obrati zaposlenima u osnovnom sudu u svom gradu, te da precizne informacije o overi Apostille pečatom od njih zadrži. Obavezni smo napomenuti da se takozvani Haški pečat, kako ga još nazivaju stavlja prema tačno utvrđenim pravilima i ne na sva dokumenta, a za izvršenje te usluge nisu zaduženi zaposleni pomenute institucije.

Kompletno obrađena dokumenta klijenti mogu ili dobiti isporukom na adresu, a preko kurirske službe ili u poslovnicu ove institucije doći lično, kako bih preuzeli. Zaposleni u okviru službe za dostavu će sve zainteresovane obavestiti o oceni pomenute usluge, pošto se ona dodatno naplaćuje.

Napominjemo da za sve ostale vrste sadržaja, a za koje se zahtevaju direktni prevodi sa persijskog jezika na bugarski, klijenti nemaju obavezu na uvid da prilože originale, što znači da ih na obradu imaju pravo poslati elektronskim putem, a ako im tako najviše odgovara, na isti način ih mogu i dobiti nakon što zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije budu završili sa njihovom obradom.

Na osnovu iznetih zahteva će sudski tumač i prevodilac obraditi kako PR tekstove, plakate i reklamne flajere, tako isto i vizit kartice, zatim brošure i reklamne letke, kao i kataloge i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga.

Pobrinuće se da ostvare zahteve svih klijenata, koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji žele da dobiju prevedene kako naučne, tako isto i popularne tekstualne sadržaje, a specijalizovani su i za prevođenje članaka iz novina sa persijskog jezika na bugarski. Takođe će obraditi i udžbenike, zatim časopise i književna dela, a što se odnosi i na poetska i na prozna.

Podrazumeva se da klijenti mogu zadužiti zaposlene u najbližoj poslovnici ove institucije, kako bi dobili kompletno obrađene audio i video sadržaje bilo koje vrste, počev od reklamnih poruka i emisija, pa do serija i svih vrsta filmova. Izuzev osnovne usluge, ova institucija nudi i dodatne, budući da su klijentima na raspolaganju kako sinhronizacija svih takvih materijala, tako isto i usluga njihovog titlovanja.

Profesionalni korektori i lektori, a koji su u timu svake poslovnice te institucije zaposleni, po zahtevu izvršavaju uslugu redakture materijala različite vrste.

Posebno moramo istaći činjenicu da prevodioci i sudski tumači imaju i znanje i iskustvo u primeni alata, poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), a što je izuzetno važno kada se vrši profesionalno prevođenje internet materijala sa persijskog jezika na bugarski. Da budemo precizni, oni će osim prevoda internet prodavnica i sajtova, odnosno programa, ali i onlajn kataloga i aplikacija svih vrsta, primeniti ove alate, kako bi sadržinu svih tih materijala optimizovali, to jest uskladili sa pretragom i njenim zahtevima, te na taj način doprineli poboljšanju njihove pozicije u pretrazi.

S obzirom na to da pomenuti stručnjaci imaju iskustva u primeni sve tri vrste usmenog prevoda, to njih klijenti mogu angažovati i ukoliko im je potrebno konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje sa persijskog jezika na bugarski, ali i ako je potrebno da u toj varijanti jezika bude izvršen takozvani simultani prevod. Pomenuta institucija će zainteresovanima ponuditi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, a po vrlo povoljnim uslovima.

Prevodi punomoćja za zastupanje sa persijskog na bugarski jezik

Sve vrste pravnih akata, to jest bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva će profesionalni prevodioci i sudski tumači, shodno zahtevima klijenata da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a nakon toga i da pristupe overi, koja je usklađena sa zakonom.

A osim punomoćja za zastupanje, oni izvršavaju i profesionalan prevod sudskih tužbi i žalbi sa persijskog jezika na bugarski, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih presuda, a kompletno obrađuju i ugovore, kao i sertifikate i licence, potom sudska rešenja i ostala pravna akta.

Takođe su specijalizovani i za kompletnu obradu kako lične dokumentacije (pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, krštenica, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola i ostala), tako i medicinske i poslovne dokumentacije (lekarski nalazi, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, specifikacije farmaceutskih proizvoda, fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, finansijski poslovni izveštaji, dokumentacija o medicinskim proizvodima, osnivački akt preduzeća i svaki drugi nepomenuti dokument, a koji se smatra delom ili poslovne ili medicinske dokumentacije).

Ističemo i to da je svaki klijent kome je direktan prevod bilo kog dokumenta neophodan u ovoj varijanti jezika, u obavezi da sudskom tumaču donese na uvid originalna dokumenta, a svakako ih može poslati ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili za to zadužiti bilo koju kurirsku službu.

Moraju biti informisani apsolutno svi, koji žele da dobiju propisno preveden ma koji dokument u toj jezičkoj kombinaciji, da postoje slučajevi kada nije dovoljno izvršiti njegov prevod i overu, već se zahteva i stavljanje specijalne vrste pečata. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci nemaju dozvolu takozvani Haški ili Apostille pečat na bilo koji dokument da stave, zato što nisu ovlašćeni, trebalo bi da vlasnik sadržaja kontaktira državne institucije koje tu overu vrše i dobije sve informacije koje su potrebne.

Ne samo da će ovi stručnjaci obraditi naučne patente i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i ostala dokumenta koja su vezana za nauku, nego će isto tako biti izvršeni i prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog jezika na bugarski, ali i svih ostalih materijala iz oblasti obrazovanja. Zapravo će klijenti moći ove stručnjake da angažuju, kako bi dobili profesionalnu i kompletnu obradu svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju i seminarskih radova, ali i prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, te uverenja o položenim ispitima i diplomskih radova, kao i mnogih drugih dokumenata koja su za oblast obrazovanja na bilo koji način vezana.

Trebalo bi istaći i to da prevodilac i sudski tumač odgovaraju na zahteve pojedinaca, vezano za direktno prevođenje građevinskih projekata sa persijskog jezika na bugarski, ali i da u toj varijanti jezika mogu u skladu sa pravilima da obrade kako deklaracije proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, tako isto i uputstvo za rukovanje, kao i mnoga druga dokumenta koja su svrstana bilo u građevinsku i tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere. Podrazumeva se isto tako da oni mogu kompletno da obrade sve vrste kako uverenja i izjava, tako isto i saglasnosti, ali i potvrda. A izuzev uverenja o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, sudski tumač i prevodilac mogu da propisno obrade i uverenje o nekažnjavanju. Takođe izvršavaju i prevod potvrde o stanju računa u banci sa persijskog jezika na bugarski, ali i saglasnosti za zastupanje, te svih ostalih dokumenata koja nadležne institucije zahtevaju od klijenata u mnogim situacijama.

Prevod reklamnih flajera i letaka sa persijskog jezika na bugarski

Sadržinu ove vrste marketinških materijala će na osnovu zahteva klijenata prevodilac i sudski tumač, koji su zaposleni u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno da obrade. Naravno da oni izvršavaju i direktno prevođenje kataloga i brošura sa persijskog na bugarski jezik, a po potrebi obrađuju i PR tekstove, zatim plakate, pa čak i vizit kartice, te mnoge druge marketinške materijale.

Uz to su specijalizovani i za prevod tekstova u to jezičkoj kombinaciji, a što podrazumeva da će obraditi i popularne tekstualne materijale i stručne, nevezano za to kojom tematikom se bave.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i prevodi časopisa sa persijskog na bugarski jezik, ali i članaka iz novina i udžbenika, kao i bilo kog književnog dela.

S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac imaju dovoljno znanja vezano za primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), to znači da je klijentima uz prevod svih online sadržaja (programi, internet katalozi, sajtovi, aplikacije, web prodavnice i ostali), omogućena i usluga njihovog stručnog optimizovanja. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci će izvršiti kako prevod online materijala sa persijskog na bugarski jezik, tako isto će ih i uskladiti sa pretraživačima, tačnije sa pravilima koja se poštuju u okviru web pretrage, što će dovesti do toga da upravo oni budu navedeni kao osnovni rezultati, koje će korisnici interneta videti ukoliko u pretraživaču ukucaju tačno određenu reč ili izraz.

Svaka poslovnica ove specijalizovane institucije, uz već pomenute stručnjake zapošljava i one koji mogu da izvrše lekturu bilo kog sadržaja, ali i korekturu. Da budemo precizni, radi se o usluzi koja je poznata kao redaktura, a nju će korektori i lektori primeniti ako je potrebno da isprave greške koje postoje u već obrađenim materijalima i to bilo koje vrste.

Ako nekom događaju treba da prisustvuju lica, koja se koriste i jednim i drugim jezikom, neće biti nikakav problem da zaposleni ove institucije izvrše kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog na bugarski jezik, a ponudom ove institucije je obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Dakle, jasno je da sudski tumači i prevodioci mogu da odgovore na zahtev bilo kog događaja, ali da bi to mogli da učine maksimalno profesionalno, moraju biti obavešteni o svim detaljima koji se tiču njegove organizacije (tačan broj učesnika, karakteristike lokacije održavanja, trajanje manifestacije i ostali relevantni podaci).

Kod su potrebni direktni prevodi emisija sa persijskog na bugarski jezik, a bez obzira da li su u pitanju informativne, dečije ili obrazovne, odnosno zabavne ili neke druge, te da li će biti emitovane na televiziji, radiju ili bilo gde drugo, u poslovnicama navedene institucije može da dobije i uslugu kako njihove sinhronizacije, tako isto i titlovanja. A izuzev emisija, prevodilac i sudski tumač će omogućiti zainteresovanima da dobiju profesionalno obrađene kako igrane filmove različitih žanrova, tako isto i reklamne poruke, s tim što oni vrše i direktno prevođenje animiranih, dokumentarnih i crtanih filmova sa persijskog na bugarski jezik, a shodno zahtevima klijenata prevode i serije, ali i mnoge druge vrste kako audio materijala, tako isto i video.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje