Prevod sa persijskog na nemački jezik

Prevođenje sa persijskog na nemački jezik

Stručnjaci koje Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava i to u svom predstavništvu u svakom gradu su specijalizovani da izvrše kako usmeni prevod sa persijskog jezika na nemački, tako isto i da u pisanoj formi obrade sadržaje bilo koje vrste.

A kada je u pitanju usmeni prevod u toj kombinaciji jezika, naglašavamo da sudski tumači i prevodioci izuzev simultanog i konsekutivnog, mogu da primene i takozvani prevod uz pomoć šapata. Jednostavnije govoreći, oni će na osnovu detalja o organizaciji same manifestacije, a koje će blagovremeno dostaviti zainteresovano lice, odlučiti koja od svih tih usluga može pružiti najbolji mogući odgovor kako samnom organizatoru, tako isto i svakom učesniku. Ukoliko za neki događaj bude bila predviđena upravo primena tog tipa usmenog prevoda, biće ponuđeno klijentu i da po vrlo pristupačnim cenama izvrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Posebna pogodnost jeste što ova institucija zapošljava i titlere, ali i stručnjake koji vrše sinhronizaciju, tako da klijenti koji zahtevaju prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji audio ili video materijal, praktično rečeno na jednom mestu imaju prilike da dobiju njegovu kompletnu obradu. Svakako će zaposleni ove institucije obraditi kako informativne, zabavne i obrazovne, odnosno dečije emisije koje bi trebalo da budu emitovane na različitim medijima, tako isto i filmove, a bez obzira da li su u pitanju dokumentarni, crtani ili igrani, odnosno animirani, s tim što će svakako po zahtevu biti izvršeni i direktni prevodi serija i reklamnih poruka sa persijskog jezika na nemački, ali i svih ostalih kako video materijala, tako isto i audio.Prevođenje sa persijskog na nemački
Prevođenje sa nemačkog na persijski

Sve vrste tekstova će prevodioci i sudski tumači u navedenoj varijanti jezika da prevedu, a oni mogu biti i stručni i popularni. Takođe će se pobrinuti da profesionalno obrade i udžbenike bilo koje tematike, ali i članke iz novina, kao i svako književno delo, odnosno sadržinu ilustrovanih stručnih, dečijih i ostalih vrsta časopisa.

Napomenuli bismo i to da prevodilac i sudski tumač znaju kada i kako treba koristiti dobro poznate alate SEO (Search Engine Optimisation), što znači da će upravo njih i primeniti kada budu obrađivali različite onlajn sadržaje. Zato i naglašavamo da klijenti dobijaju kako direktno prevođenje web sajtova, online kataloga i prodavnica sa persijskog jezika na nemački, tako isto i njihovu optimizaciju, budući da se uz korišćenje ovih alata svi oni usklađuju sa pravilima koja važe u pretrazi. Naravno da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i softvere, a kojom prilikom će na zahtev klijenata prevesti kako bilo koji program, tako isto i aplikaciju, ali i sve ostale sadržaje koji su na određeni način vezani ne samo za Internet, nego i za kompjutere.

Ukoliko bilo koji klijent bude zahtevao obradu marketinških materijala, mora znati da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani kako za obradu reklamnih flajera i kataloga, odnosno brošura i letaka, tako isto i za direktan prevod vizit kartica i plakata sa persijskog jezika na nemački, te se podrazumeva da će po zahtevu obraditi i PR tekstove, ali i sve ostale materijale, koji se odnose na marketing i koriste se ako je potrebno reklamirati neku kompaniju ili proizvod, odnosno konkretnu uslugu ili događaj.Nije obavezno da priloži i originale na uvid klijent zainteresovan za obradu prethodno navedenih sadržaja, tako da ih može poslati na najbrži način, a to je elektronski. Svakako će na mejl dobiti i obrađene sadržaje tog tipa, a dostupne su i drugačije mogućnosti kako za slanje takvih materijala na obradu, tako isto i za njihovo preuzimanje, o čemu se svaki zainteresovani klijent detaljno može raspitati direktno u poslovnici ove institucije, koja mu je najbliža.

Kada već postoji urađen prevod bilo kog materijala, a ukoliko u njemu ima grešaka, neophodno je da budu angažovani profesionalni korektori i lektori, koji će u skladu sa pravilima struke ispraviti sve načinjene propuste i na taj način sa originalima uskladiti prevod. Srećom, ova institucija zapošljava i te stručnjake, a koji primenjuju pravila korekture i lekture, to jest vrše profesionalnu redakturu materijala bilo koje vrste.

Naročito mora biti posvećena pažnja obradi dokumenata, zato što se vrše kako njihovi profesionalni prevodi sa persijskog jezika na nemački, tako isto i usluga overe obrađenog dokumenta.

Da ne bude zabune, sudski tumač i prevodilac obradi bilo kog dokumenta pristupaju isključivo sa stanovišta zakona, a on navodi da samo dokument koji je u datoj varijanti jezika preveden, a potom i overen pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, može da se smatra zakonski i pravno važećim.

Ipak moramo pomenuti da u praksi postoji i posebna vrsta pečata, ali on se stavlja samo na određena dokumenta, što je takođe usklađeno sa zakonom. Uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci ne poseduju propisane dozvole za overu takozvanim Apostille, odnosno Haškim pečatom, to je naročito važno da svaki klijent zainteresovan za pomenutu uslugu, prvo zatraži sve neophodne informacije overi njime. Radi se, zapravo o takozvanom Haškom pečatu, a podaci o njemu su dostupni jedino u osnovnim sudovima Republike Srbije, odnosno u onim odeljenjima tih institucija, koja su zvanično ovlašćena za postupak takozvane nadovere.

Naravno da će biti izvršen profesionalan prevod ličnih dokumenata sa persijskog jezika na nemački, te se podrazumeva da će ovi stručnjaci odgovoriti i na zahteve klijenata, koji se odnose na prevod i overu svih vrsta uverenja, saglasnosti i izjava, kao i potvrda, budući da su specijalizovani i za kompletnu obradu dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama.

Moramo napomenuti da zaposleni u svakom predstavništvu navedene institucije mogu i da u posebno kratkom vremenskom periodu izvrše prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, ali tada bi klijent trebalo prvo da ih skenira i na mejl adresu pošalje, a originale da priloži naknadno na uvid.

Inače bi svako morao originale da pošalje na uvid, što može učiniti ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije”, a dostupna je i opcija koja podrazumeva lično dostavljanje dokumenata u izabranu poslovnicu ove institucije.

Naglasili bismo i to da sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade i sva ona dokumenta, koja su uvrštena kako u tehničku, poslovnu i tendersku, tako isto i u medicinsku i građevinsku.

Podrazumeva se da su ti stručnjaci specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na nemački, tako da će osim rezultata naučnih istraživanja i naučnih patenata, oni maksimalno profesionalno da obrade i sve ostale sadržaje koji se odnose kako na oblast obrazovanja, tako isto i na nauku.

Bitno je da klijent prilikom dostave sadržaja na obradu navede da li mu više odgovara princip ličnog preuzimanja, a što znači da će njegova obaveza biti da dođe u tu poslovnicu i od službenika preuzme kompletno obrađena dokumenta ili će se opredeliti za drugu opciju. A ona podrazumeva da će preko kurirske službe klijentu biti dostavljena kompletno obrađena dokumenta na koju god adresu želi. Ono što mora znati jeste da je to dodatna usluga, što znači da podleže naplati, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta. Svakako bi trebalo dostavljaču klijent da plati nadoknadu, a o njenoj visini će prethodno dobiti sve neophodne informacije.

Prevod brošura i flajera sa persijskog jezika na nemački

Sa ciljem da maksimalno približe sadržinu ne samo reklamnih flajera i brošura, nego i mnogih drugih marketinških materijala se i izvršavaju njihovi prevodi sa persijskog na nemački jezik. Svakako da su sudski tumači i prevodioci upoznati sa svim onim pravilima, koja važe u oblasti marketinga, te se podrazumeva da se njima i rukovode kada u datoj varijanti jezika prevode kako već pomenute sadržaje, tako isto i PR tekstove, kataloge i vizit kartice, ali i reklamne letke, zatim plakate i uopšteno, sve one materijale čija je osnovna svrha usmerena na reklamiranje, a bez obzira da li se prezentuje rad nekog preduzeća ili proizvod, odnosno događaj ili usluga. Naročita se pažnja tada usmerava upravo na reklamnu poruku koju takvi materijali nose, a kako bi ona što bolje bila razumljiva izvornim govornicima nemačkog jezika, kao i svima onima koji se upravo tim jezikom koriste.

Podrazumeva se da će isto tako sudski tumači i prevodioci, a koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni da obrade i tekstove, kako bilo koje tematike i namene, tako isto i bilo koje sadržine, odnosno kompleksnosti. Pored onih čija tema se odnosi na oblasti psihologije, filozofije i sociologije, te komunikologije, menadžmenta i marketinga, oni će izvršiti i direktno prevođenje ekonomskih, pravnih i političkih tekstova sa persijskog na nemački jezik. Podrazumeva se da će obraditi i one stručne, odnosno popularne tekstualne materijale, koji se bave različitim temama iz oblasti građevinske industrije, obrazovanja i medicine, ali i ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija i nauke, kao i farmacije i bankarstva, potom finansija i ostalih naučnih disciplina, a sasvim svejedno da li se tiču prirodnih ili društvenih nauka.

Profesionalna korektura, kao i usluga lekture su isto u ponudi navedene institucije, a njih isključivo imaju pravo da izvrše upravo stručni korektori i lektori. Da ne bude zabune, navedene usluge podrazumevaju takozvanu redakturu materijala, ali samo onih  koji su prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji. Naravno da se to odnosi isključivo na sadržaje, čiji prevodi nisu kvalitetni, to jest u kojima postoje greške, a koje će prema pravilima ovi stručnjaci ispraviti i maksimalno profesionalno usaglasiti sadržinu bilo kog prevedenog materijala sa pravilima nemačkog jezika, odnosno sa njihovim originalima.

Zaposleni ove institucije mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevod web kataloga sa persijskog na nemački jezik, odnosno aplikacija i programa svih vrsta, ali se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumači takođe obraditi i web sajtove, kao i internet prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za računare, to jest koji se mogu na internetu pronaći. S obzirom na to da je za obradu tih sadržaja izuzetno važno izvršiti i optimizaciju za pregledače, ovi stručnjaci će se potruditi da pravilno implementiraju alate koji su poznati kao Search Engine Optimisation, to jest skraćeno SEO. Jednostavnije govoreći, ako je određeni web sadržaj preveden u toj jezičkoj kombinaciji i profesionalno optimizovan, to bi trebalo da znači da će vrlo brzo upravo njega konkretni pretraživač i da prepozna kao originalan, pa će ga samim tim navesti i na prvoj strani pretrage za konkretnu ključnu reč ili izraz. Naravno da će sve to dovesti i do boljitka u poslovanju vlasnika tako obrađenog internet materijala.

Prevodi potvrde o redovnom školovanju sa persijskog na nemački jezik

Budući da ova specijalizovana institucija zapošljava i one stručnjake, koji su zvanično od strane državnih službi ovlašćeni za postupak overe bilo kog prevedenog dokumenta, to podrazumeva da klijenti imaju mogućnost u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford da dobiju kompletnu obradu bilo kog dokumenta.

Da bude jasnije, najpre će biti izvršen direktan prevod dokumenata sa persijskog jezika na nemački, a posle toga će u skladu sa pravilima takav sadržaj da bude overen. Zato i jeste vrlo važno da klijent originale dostavi na uvid zaposlenima ove institucije, a svakako mu se preporučuje da se informiše i o postupku takozvane nadovere. Inače je u pitanju stavljanje Haškog pečata na dokumenta, a mnogo poznatiji njegov naziv jeste Apostille. Kako je precizno definisano zakonskim odredbama na koja dokumenta se taj pečat stavlja, ali i na koji tačno način, a prevodilac i sudski tumač ove institucije ne spadaju u grupu stručnjaka kojima su data ovlašćenja za izvršenje nadovere, to je vrlo važno da se klijent obrati zaposlenima u državnim institucijama, koje su ovlašćene za izvršenje te vrste overe, kako ne bi bez potrebe gubio vreme.

Sem za potvrdu o redovnom školovanju, klijenti ove institucije mogu kompletnu obradu, odnosno prevod u toj jezičkoj kombinaciji i overu da dobiju i za diplomu i dodatak diplomi, te uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i za svaki drugi dokument, odnosno materijal koji je primarno vezan za oblast obrazovanja, s tim što ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade i sadržaje koji se tiču nauke. Tako će, na primer sudski tumač i prevodilac prvo izvršiti prevod, a onda pristupiti i overi kako rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, odnosno diplomskih radova, tako isto i naučnih radova, ali i seminarskih, te nastavnih planova i programa fakulteta, to jest mnogih drugih materijala koji se tiču jedne od navedenih oblasti.

Specijalizovani su i za prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa persijskog jezika na nemački, a po potrebi kompletno obrađuju i sve ostale vrste kako uverenja, tako isto i potvrda i izjava, odnosno saglasnosti (potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama po potrebi).

Naravno da će biti ostvareni zahtevi apsolutno svakog klijenta, kome je u datoj varijanti jezika potreban prevod za lična dokumenta. U tom slučaju će prevodioci i sudski tumači, pored ostalih kompletno da obrade kako izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, odnosno dozvolu za boravak, pasoš i radnu dozvolu, tako isto i izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i vozačku dozvolu, ali i ličnu kartu, te uverenje o državljanstvu i saobraćajnu dozvolu, kao i bilo koji drugi dokument koji je u tu grupu svrstan.

Ukoliko se bude zahtevalo, biće izvršeni i prevodi direktni dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog jezika na nemački, ali će zaposleni ove institucije kompletno obraditi i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i bilo koji drugi dokument, koji se zvanično smatra delom medicinske dokumentacije.

Trebalo bi pomenuti i to da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za izvršenje prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, odnosno overe kako za sadržinu građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i mnoga druga), tako i poslovne dokumentacije (fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, poslovne odluke, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje bilo nekog preduzetnika, bilo kompanije, te se zvanično smatraju delom poslovne dokumentacije).

Isto tako bi trebalo napomenuti da ovi stručnjaci, na zahtev klijenata izvršavaju i profesionalan prevod pravnih akata sa persijskog jezika na nemački. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, izuzev sudskih rešenja, punomoćja za zastupanje i sertifikata, odnosno licenci i ugovora, kompletno da obrade i sudske žalbe, ali i presude o razvodu braka i sudske tužbe, kao i sudske odluke, tekovine Evropske Unije i mnoga druga trenutno nepomenute dokumenta, koja su vezana za oblast sudstva ili prava, te se zvanično smatraju pravnim aktima.

Prevod serija sa persijskog jezika na nemački

Prilikom obrade ne samo serija, nego i mnogih drugih što video, što audio sadržaja će svim klijentima biti ponuđena opcija da iskoriste jednu od dodatnih usluga, uzevši u obzir da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi kako sinhronizaciju takvih materijala, tako isto i njihovo stručno titlovanje.

Svakako da će biti izvršeni i prevodi crtanih i animiranih filmova sa persijskog na nemački jezik, a sudski tumač i prevodilac će se pobrinuti da obrade i reklamne poruke, ali i igrane filmove i obrazovne emisije, kao i zabavne i informativne, potom dokumentarne filmove, ali i sve ostale vrste bilo audio materijala, bilo video. Trebalo bi posle toga da svaki klijent odabere jednu od pomenutih dodatnih usluga, jer će na taj način značajno uštedeti i vreme i novac, uzevši u obzir da će u konkretnom predstavništvu ove institucije on dobiti kompletno obrađen bilo koji materijal tog tipa.

Ne samo da će ovi stručnjaci prevesti bilo koje književno delo, a koje klijent bude dostavio na obradu, nego će izvršiti i prevođenje časopisa i članaka iz novina sa persijskog na nemački jezik, a ukoliko bude potrebno obradiće i udžbenike i to ma koje tematike i obimnosti.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač ove institucije mogu da izvrše kako prevod uz pomoć šapata sa persijskog na nemački jezik, tako isto i konsekutivni i simultani, a da je pravilima tačno definisano za koju vrstu događaja se koji tip usmenog prevoda primenjuje, analiza informacija o njegovoj organizaciji od presudnog je značaja za formiranje ponude za tu uslugu. Jednostavnije govoreći, svako ko je zainteresovan za nju, ujedno ima i obavezu da informiše zaposlene u bilo kom predstavništvu navedene institucije o tome, kako je organizator predvideo da manifestacija bude održana, odnosno kog datuma bi trebalo to da se dogodi, koliko će ljudi učestvovati i gde će biti događaj održan, a u smislu da informiše zaposlene ove institucije o njegovim karakteristikama. Posle toga se vrši analiza prispelih informacija i donosi zvanična odluka koja vrsta usmenog prevoda može najprofesionalnije da odgovori kako zahtevima organizatora tog događaja, tako isto i svim učesnicima. Uzevši u obzir da ova institucija nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje, to se podrazumeva da će konkretna usluga biti dostupna apsolutno svakom pojedincu, za čiju manifestaciju bude bila predviđena primena tog tipa usmenog prevoda.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje