Prevod sa persijskog na poljski jezik

Prevođenje sa persijskog na poljski jezik

Ne samo na području grada Beograda, odnosno Niša i Novog Sada, već i u Mladenovcu, ali i u Jagodini, Kraljevu i Valjevu, kao i u Kragujevcu i Subotici, te u mnogim drugim mestima posluje Prevodilački centar Akademije Oxford. A u njemu su i profesionalni sudski tumači i prevodioci zaposleni, tako da svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na poljski značajno štede vreme, jer na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobijaju.

Stvar je u tome da se dokumenta prvo prevode, a onda i overavaju, čime se iznosi potvrda da su u potpunosti isti kao i originali, što dalje znači da ih klijent može primenjivati kao i svaki drugi pravno validan dokument.

Svakako da u određenim slučajevima na dokument mora biti stavljen i takozvani Haški pečat, inače mnogo poznatiji pod nazivom Apostille. Međutim, kako prevodioci i sudski tumači ove institucije ne poseduju propisane dozvole za izvršenje te vrste overe, to bi svaki klijent prethodno trebalo da se o neophodnim detaljima raspita u osnovnom sudu, a u mestu prebivališta. Primarno mislimo da mora pitati da li se Haški pečat na njegova dokumenta stavlja, a nakon toga treba da sazna i po kom principu, to jest da li pre ili nakon njegovog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji i overe pečatom sudskog tumača.


Prevođenje sa persijskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na persijski

Postupak obrade dokumenata je specifičan baš zato što pomenuti stručnjak mora originale i prevode da uporedi, pa tek ukoliko utvrdi da između njih nema razlike, on izvršava overu. Zato je neophodno da klijent dostavi i originalna dokumenta njemu na uvid, to jest ili da ih lično donese u najbliže predstavništvo ili da ih pošalje preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom.

Samim tim što ova institucija omogućuje i izvršenje samo usluge overe prethodno prevedenih dokumenata, a tada se neretko događa da ovlašćeni sudski tumač utvrdi odstupanja, vrši se usluga redakture, koju pomenuta institucija takođe nudi. Tom prilikom se angažuju lektori i korektori, koji moraju prvo da uporede sadržinu prevedenog dokumenta ili nekog drugog materijala sa originalima, te da nakon pronađenih grešaka izvrše sve neophodne ispravke i usklade ih.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata izraditi kako direktan prevod ličnih dokumenata sa persijskog jezika na poljski, tako i svih onih sadržaja koji su vezani za oblasti sudstva, obrazovanja i prava, odnosno nauke. Naravno da oni kompletno obrađuju i sve vrste uverenja, saglasnosti i potvrda, kao i izjava, to jest sva ona dokumenta koja će njihovi vlasnici nakon toga konkretnoj državnoj instituciji imati obavezu da predaju.Sadržinu različitih tipova dokumentacija će pomenuti stručnjaci, isto tako na zahtev obraditi, a pored ostalog specijalizovani su za prevođenje građevinske, poslovne i medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na poljski, a tim što mogu kompletno da obrade i svaki dokument, koji je uvršten bilo u tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere. A podrazumeva se da će oni obraditi i sva lična dokumenta, koja klijent prethodno po propisima dostavi, ali i bilo koja druga za koja mu je potreban direktan prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Neophodno je da kažemo i to da sudski tumač i prevodilac izvršavaju i prevod bilo kog dokumenta u znatno kraćem roku, a ako je to nekome potrebno. Tom prilikom se klijent obavezuje da kasnije na uvid priloži i originale, a prvo mora konkretne sadržaje poslati na mejl i to najbližeg predstavništva ove institucije, kako bi zaista u tako kratkom vremenskom periodu dobio kompletno obrađen bilo koji dokument ili sadržinu određene dokumentacije.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu naučnih i popularnih tekstualnih sadržaja, a čija tema je vezana kako za bilo koju društvenu, tako isto i za prirodnu naučnu disciplinu.

Vrše se na zahtev pojedinaca i direktni prevodi časopisa i članaka iz novina sa persijskog jezika na poljski, odnosno udžbenika i poetskih, kao i proznih dela književnosti.

Isto tako na zahtev će sudski tumači i prevodioci obraditi bilo koju vrstu što video materijala, što audio, a nakon toga će klijenti moći da izabere između dodatnih usluga, koje podrazumevaju sinhronizaciju, odnosno titlovanje takvih sadržaja. Svakako će u najkraćem mogućem roku klijent dobiti kompletno obrađene reklamne poruke i sve vrste filmova (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i drugi), ali i serije, odnosno televizijske i radijske emisije, a bez obzira da li su u pitanju obrazovne, informativne ili zabavne, odnosno dečije, s tim što oni mogu da obrade i bilo koji drugi audio ili video sadržaj.

Uzevši u obzir da su ovi stručnjaci specijalizovani i za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na poljski, a da primenjuju i uslugu šapatnog, ali i konsekutivnog i simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, jasno je da mogu da odgovore na zahteve apsolutno bilo kog događaja. Inače u sklopu svake poslovnice ove institucije je zainteresovanima na raspolaganju i mogućnost da po odličnim cenama iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje.

Biće ostvareni i zahtevi onih pojedinaca, kojima su u toj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni bilo za vizit kartice, plakate i reklamne flajere, bilo za letke, odnosno brošure i kataloge, to jest za svaki marketinški materijal.

Takođe će prevodioci i sudski tumači propisno odgovoriti na zahteve svih onih klijenata, kojima su neophodni kako direktni prevodi online kataloga i web prodavnica sa persijskog jezika na poljski, tako isto i obrada programa, odnosno aplikacija, ali i internet sajtova i svih ostalih sadržaja koji se odnose na web ili računare. Vrlo je važno naglasiti i to da će oni u skladu sa tipom sadržaja primeniti i alate, koji su poznati kao Search Engine Optimisation, odnosno SEO, a kako bi značajno doprineli boljem pozicioniranju svih materijala tog tipa.

Trebalo bi da na mejl klijent dostavi sadržaje za koje zahteva prevod u datoj varijanti jezika, s tim da su naravno u ponudi i drugačije opcije, pa osobe kojima ne odgovara elektronski način slanja sadržaja mogu kontaktirati najbližu poslovnicu ove institucije i raspitati se o dodatnim mogućnostima.

Inače je predviđeno da i preuzimanje bude izvršeno na istovetan način, ali se naravno pojedinac može odlučiti i za neku drugu varijantu preuzimanja obrađenih sadržaja tog tipa, jer su i one u ponudi.

Prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa persijskog jezika na poljski

Kompletna usluga se omogućuje svakome, ko je zainteresovani za direktno prevođenje dokumenata sa persijskog na poljski jezik, uzevši u obzir da osim prevoda, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakom gradu primenjuju i pravila overe obrađenih dokumenata. Vlasnicima se na taj način pruža mogućnost da u optimalnom roku i po vrlo povoljnoj ceni dobiju kompletno obrađena dokumenta i bilo koju vrstu dokumentacije.

Moraju originale na uvid da dostave svi koji su zainteresovani za prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, zato što je obavezan sudski tumač da njihovu sadržinu i sadržinu originala uporedi, jer se overa može izvršiti samo ako nema nikakve razlike između originala i prevoda.

Samim tim što se nadovera, odnosno stavljanje Haškog pečata na dokumenta, takođe poznatog i pod nazivom Apostille vrši samo za neke od njih, a sve u skladu sa zakonom i to isključivo u okviru službe pri osnovnim sudovima Republike Srbije, pomenuti stručnjaci nisu dužni podatke o toj vrsti overe nijednom klijentu da daju. Zapravo se zahteva da klijent pribavi potpuno samostalno informacije o toj vrsti overe i to pre nego što uopšte sadržaje dostavi na prevod njima.

Sve vrste dozvola će ovi stručnjaci prevesti u datoj kombinaciji jezika i overiti, a što osim saobraćajne i vozačke primarno uključuje dozvolu za boravak i radnu. Takođe mogu da prevedu i izvod iz matične knjige rođenih, to jest krštenicu, kao i pasoš i potvrdu o prebivalištu, ali i umrlicu i venčani list, odnosno izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, potom ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i bilo koji drugi lični dokument, a za koji je klijentu prevod potreban.

Ma koji pravni akt će sudski tumač i prevodilac, onda kada se to navede kao zahtev klijenta da obrade prema pravilima. Osim za sudske presude, a primarno presude o razvodu braka, kao i sudske žalbe i tužbe, može biti izrađen i prevod ugovora i sudskih odluka sa persijskog na poljski jezik, a isto tako ovi stručnjaci će kompletno obraditi i sve vrste sertifikata i licenci, kao i punomoćje za zastupanje i sudska rešenja, ali i tekovine Evropske Unije i sva ostala dokumenta koja su vezana za sudstvo ili pravo.

A ako to neko bude zahtevao, kompletno će biti obrađena i dokumenta koja kasnije treba njihov vlasnik da preda određenoj nadležnoj instituciji. Na prvom mestu se misli na različite tipove saglasnosti i potvrda, ali i na sve vrste izjava i uverenja, kao što su na primer potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i potvrda o slobodnom bračnom stanju, te saglasnost za zastupanje i potvrda o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju i potvrda o visini primanja i mnoga druga dokumenta ovog tipa.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, isto tako na zahtev klijenata da obrade celokupnu medicinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja je čine), a takođe će biti izvršeni i prevodi tehničke za građevinske, tenderske i poslovne dokumentacije sa persijskog na poljski jezik. Uz to što će kompletno da obrade laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut preduzeća i godišnje, kao i revizorske i finansijske poslovne izveštaje, pomenuti stručnjaci će prevesti i overiti deklaracije proizvoda, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, ali i fakture, kao i uputstvo za rukovanje i uopšteno govoreći bilo koji drugi dokument, a koji je u jednu od prethodno navedenih tipova dokumentacija svrstan.

Specijalizovani su sudski tumači i prevodioci i za obradu bilo kog sadržaja, koji je na određeni način vezan za oblast obrazovanja ili se odnosi na nauku. Svakako da može biti izvršeno prevođenje uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju sa persijskog na poljski jezik, ali i kompletna obrada rezultata naučnih istraživanja i nastavnih planova i programa fakulteta. Isto tako će ovi stručnjaci da obrade i seminarske radove, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i naučne patente, ali i prepis ocena, potom diplomske, kao i naučne radove, te mnoga druga ovom prilikom nepomenuta dokumenta, a koja se na jednu od konkretnih oblasti odnose.

Prevođenje zabavnih i obrazovnih emisija sa persijskog jezika na poljski

Bilo da emisije obrazovnog, odnosno zabavnog karaktera treba da budu emitovane na televiziji ili puštane na radiju, njihov prevod u datoj jezičkoj kombinaciji će sudski tumači i prevodioci ove specijalizovane institucije da izvrše ne samo u relativno kratkom roku, nego i upotpunosti profesionalno. Isto tako oni mogu da izrade i prevod dečijih i informativnih emisija sa persijskog na poljski jezik, ali da po potrebi obrade i reklamne poruke, igrane i crtane filmove, kao i serije i dokumentarne, odnosno animirane filmove, to jest sve vrste video i audio materijala. S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnogobrojne stručnjake, to ne čudi što se među njima nalaze i oni koji mogu na zahtev klijenata da izvrše kako uslugu sinhronizacije svih navedenih sadržaja, tako isto i njihovo titlovanje.

Napominjemo da na zahtev klijenata prevodilac i sudski tumač mogu u datoj kombinaciji jezika da obrade ne samo književna dela i udžbenike, nego i sve vrste tekstova, što se odnosi i na popularne i na stručne. Isto tako oni mogu da izrade prevod u pomenutoj varijanti jezika i za članke iz novina, bez obzira kojom tematikom se bave, ali i za određeni deo ili celokupnu sadržinu bilo koje vrste časopisa.

Dostupni su i direktni prevodi web materijala sa persijskog na poljski jezik, a što se odnosi kako na programe različite vrste, tako isto i na onlajn prodavnice i web kataloge, ali i sajtove i sve ostale sadržaje koji se tiču kako računara, tako i interneta. U sklopu te usluge će sudski tumač i prevodilac izvršiti i optimizaciju takvih sadržaja, a uz maksimalno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Pojedinci koji su prethodno angažovali neke druge stručnjake, kako bi preveli bilo koji sadržaj u navedenoj kombinaciji, a ipak nisu dobili profesionalnu i kvalitetno uslugu bi trebalo da kontaktiraju najbliže predstavništvo ove institucije, uzevši u obzir da su u svakome od njih zaposleni i korektori, kao i stručnih lektori, koji mogu da im pomognu. A ta pomoć se sastoji u pružanju usluge redakture, to jest u primeni pravila koja navodi kako korektura, tako isto i lektura materijala. Jednostavnije govoreći, ovi stručnjaci moraju prvo da izvrše analizu svih loše prevedenih sadržaja, a kako bi na taj način došli do zaključka koje greške su načinjene i ispravili ih uz poštovanje pravila poljskog jezika.

Ovi stručnjaci mogu da primene i usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je još jedna usluga koja je klijentima te institucije na raspolaganju. S obzirom na to da usmeno prevođenje sa persijskog na poljski jezik može biti izvršeno u sve tri varijante, od zainteresovanog se zahteva da dostavi sve relevantne podatke o samoj manifestacije i njenoj organizaciji. Zapravo će prevodioci i sudski tumači primeniti upravo onaj tip usmenog prevoda, a za koji budu bili sigurni da može najbolji odgovor organizatoru i svakom učesniku da pruži. Potrebno je da klijent ove stručnjake obavesti ne samo o karakteristikama mesta na kome će događaj biti održan, nego i o detaljima vezano za broj učesnika i njegovo trajanje.

Sve one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga će sudski tumači i prevodioci da u datoj varijanti jezika obrade, a ako to neki klijent bude zahtevao. Uz direktan prevod vizit kartica i plakata sa persijskog na poljski jezik, oni ostvaruju zahteve i vezano za prevođenje kako reklamnih flajera i kataloga, odnosno brošura, tako isto i reklamnih letaka, zatim PR tekstova i svih ostalih materijala, koji su na određeni način vezani za marketing i reklamiranje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje