Prevod sa persijskog na italijanski jezik

Prevod sa persijskog na italijanski jezik

Jedna od retkih institucija u našoj zemlji koja u ponudi ima i ovu vrstu prevoda jeste Prevodilački centar Akademije Oxford, čije se poslovnice nalaze u skoro svakom gradu.

Inače je direktno prevođenje sa persijskog jezika na italijanski dostupno u obe varijante, tako da sudski tumač i prevodilac obrađuju i sadržaje u pisanoj formi i vrše uslugu usmenog prevoda.

Naglašavamo da se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i primena kako te vrste prevoda, tako i konsekutivnog, s tim da ovi stručnjaci imaju i znanje i iskustvo, te vrše i prevođenje uz pomoć šapata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Svakako se pažljivo priprema ponuda za tu uslugu, pa se zato i zahteva od zainteresovanog lica da dostavi podatke o samom događaju i njegovoj organizaciji. Najvažnije je da informiše zaposlene u konkretnom predstavništvu ove institucije o predviđenom trajanju događaja i o broju učesnika, a svakako je poželjno i da dostavi osnovne podatke o lokaciji održavanja, kako bi bila izabrana najbolja moguća opcija.Prevođenje sa persijskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na persijski

Pomenuti stručnjaci mogu da izvrše i prevod reklamnih materijala sa persijskog jezika na italijanski, a što se odnosi kako na vizit kartice, brošure i reklamne letke, tako isto i na plakate, kataloge i flajere, ali i uopšteno govoreći na sve ostale sadržaje, koji se koriste u oblasti marketinga, a bez obzira da li se kroz njih prezentuje određeni događaj ili usluga, proizvod ili poslovanje konkretnog preduzeća.

Naravno da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstualne sadržaje, kako popularne, tako i stručne, a njihova tema se može odnositi na bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka.

Na osnovu zahteva klijenata, vrše se i prevodi članaka iz novina sa persijskog jezika na italijanski, odnosno časopisa, književnih dela i udžbenika, čija sadržina može biti vezana za ma koju naučnu disciplinu.Bitno je napomenuti da je usluga optimizovanja internet sadržaja uvrštena u ponudu ove institucije, uzevši u obzir da njeni zaposleni imaju dovoljno iskustva i znanja u implementacija alata SEO (Search Engine Optimisation). A to zapravo znači da klijenti dobijaju kako direktan prevod web sajtova sa persijskog jezika na italijanski, odnosno programa svih vrsta i internet prodavnica, ali i online kataloga, aplikacija i ostalih web sadržaja, tako i njihovu stručnu optimizaciju. Zahvaljujući ovim alatima se sadržina svih tih materijala maksimalno usaglašava sa pravilima web pretrage, što dovodi do toga da njihova pozicija bude mnogo bolja.

U sklopu usluge, koja se odnosi na prevođenje video i audio materijala sa persijskog jezika na italijanski, sve zainteresovane očekuje i mogućnost da angažuju stručnjake ove institucije, koji će izvršiti njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Zahvaljujući tome, klijenti dobijaju kompletno obrađene informativne i emisije obrazovnog, odnosno zabavnog karaktera, kao i one koje su namenjene deci, s tim što prevodioci i sudski tumači i po zahtevu klijenata mogu da obrade i reklamne poruke, dokumentarne i crtane filmove, ali i serije, te animirane i igrane filmove, to jest bilo koju vrstu audio ili video materijala.

Kada je u pitanju usluga redakture sadržaja, ona je isto na raspolaganju klijentima navedene institucije, a u tom slučaju se angažuju lektori i korektori, čija je to osnovna specijalnost. Da malo pojasnimo, tokom primene pravila korekture i lekture se vrše sve neophodne ispravke u sadržajima, za koje je neko izradio prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio uz poštovanje pravila prevodilačke struke. Nakon što pomenuti stručnjaci budu izvršili redakturu, klijent će dobiti sadržaje obrađene u skladu sa pravilima i spremne za korišćenje.

Napominjemo i to da sve sadržaje ovog tipa klijent može poslati na mejl najbliže poslovnice ove institucije, što je ujedno i najjednostavniji i najbrži način za dostavu. Takođe je predviđeno da preuzimanje bude izvršeno na isti način, s tim što ova institucija nudi i mnoge druge opcije, o kojima će klijent dobiti sve neophodne informacije direktno u odabranom predstavništvu.

Postupak obrade bilo kog dokumenta je različit u tom smislu što se prvo izvršava njegovo prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda stručnjaci izvršavaju overu obrađenog dokumenta. Zapravo je to ujedno i jedini način obrade koji je prihvatljiv, jer klijentu nudi priliku da u optimalnom roku dobije dokument obrađen u skladu sa zakonom, koji će moći da koristi.

Cilj overe pečatom sudskog tumača jeste da se bilo kom prethodno prevedenom dokumentu omogući i pravna validnost, budući da se on tumači kao da je preveden dokument i njegova sadržina u potpunosti verna originalu.

Naravno da će zainteresovani za prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na italijanski morati da prilože originale na uvid, upravo zbog postupka overe. Omogućeno im je da to učine ili preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili da direktno u izabranu poslovnicu donesu željena dokumenta.

Svakako će klijent odabrati i da li želi da po završetku postupka obrade dokumenata dođe lično u predstavništvo ove institucije i preuzme ih ili će se opredeliti za drugu ponuđenu opciju, a koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na njegovu adresu, što će izvršiti kurirska služba. Svaki pojedinac koji se opredeli za drugu ponuđenu opciju će biti informisan o ceni, koju će morati on lično da plati, s obzirom na to da ona u cenu obrade dokumenata nije uračunata. Podrazumeva se da će nadležni u službi za dostavu kontaktirati svakog klijenta ponaosob i obavestiti ga kako o ceni, tako isto i o datumu dostave.

Osim ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za obradu onih sadržaja, koji spadaju u domen prava, sudstva, nauke i obrazovanja.

Takođe će biti izvršeno i profesionalno prevođenje tenderske dokumentacije sa persijskog jezika na italijanski, a pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i svaki onaj dokument, koji spada kako u građevinsku i poslovnu, tako isto i u tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju. Pobrinuće se da prevedu u zadatoj varijanti jezika, a onda i izvrše overu za svaki tip izjave i uverenja, odnosno saglasnosti ili potvrde, a što su zapravo dokumenta koja klijenti treba nakon toga da predaju u konkretnoj državnoj instituciji.

Obavezan je svako kome je potrebno hitno prevođenje bilo kog dokumenta u ovoj kombinaciji jezika da na uvid priloži i originale, s tim što je samo tada dopušteno da to učini kasnije. Zapravo prvo mora da ih skenira i na mejl ove institucije pošalje, a kako bi sudski tumači i prevodioci te sadržaje obradili u periodu koji klijent bude naveo i koji je svakako dosta kraći od predviđenog.

Isto tako moraju biti informisani apsolutno svi, kojima su potrebni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na italijanski, da se od njih očekuje podatke o nadoveri samostalno da dobiju i to u nadležnim institucijama naše zemlje. Jednostavnije govoreći, nadovera se odnosi na stavljanje Haškog pečata na dokumenta, koji je znatno poznatiji pod nazivom Apostille. Isključivo u službama pri osnovnim sudovima Republike Srbije se ta vrsta overe vrši, te je preporučljivo da svaki klijent ostvari kontakt prvo sa zaposlenima u tim službama, a kako bi dobio sve neophodne informacije o nadoveri. Bitno je da saznaju da li se ta overa za njihova dokumenta mora izvršiti, a nakon toga i da dobiju informacije da li se konkretni pečat na ta dokumenta stavlja na samom početku, odnosno pre nego što prevodioci i sudski tumači počnu sa njegovom obradom ili tek pošto bude izvršen prevod konkretnog dokumenta i na njega stavljam pečat ovlašćenog lica.

Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa persijskog jezika na italijanski

Sve vrste potvrda, ali i izjava, te uverenja i saglasnosti će sudski tumači i prevodioci ne samo da prevedu u ovoj varijanti jezika, nego će i da overe prema pravilima prethodno prevedeni dokument. Pored ostalog, klijenti mogu da zahtevaju prevod uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju sa persijskog na italijanski jezik, ali i potvrde o visini primanja, te kompletnu obradu saglasnosti za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju i potvrde o stanju računa u banci, kao i svakog drugog dokumenta, koji po završetku obrade treba da predaju određenoj državnoj instituciji.

Postupak koji primenjuje ovlašćeni sudski tumač, a koji i vrši overu svih prevedenih dokumenata, podrazumeva da ima obavezu prvo da uporedi njihovu sadržinu sa originalima, pa nakon što bude bio sasvim siguran da su isti sadržaji u pitanju i da svoj pečat stavi na prevod. Na taj način on potvrđuje da su prevodi isti kao i originali, što znači da su sa zakonskog stanovišta to potpuno priznata dokumenta. Zato vlasnik mora na uvid da pošalje originale ili da ih donese u izabrano predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

A da ne bi bespotrebno gubio vreme, klijentu se preporučuje da zatraži sve relevantne informacije o postupku okarakterisanom kao nadovera, jer ta usluga u ovoj instituciji nije dostupna, pošto njeni zaposleni nisu ovlašćeni za to. Nadovera uključuje stavljanje Haškog pečata na dokumenta, a mnogo je poznatiji naziv tog pečata Apostille, te se očekuje da sve podatke o overi njime samostalno pribavi klijent.

Mogu da budu izvršeni i prevodi pravnih akata sa persijskog na italijanski jezik (punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke, presude o razvodu braka, sudske tužbe, ugovori i ostala dokumenta iz oblasti sudstva i prava), a naravno da će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata kompletno da obrade kako laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, tako isto i deklaracije proizvoda, zatim građevinske projekte i mnoga druga dokumenta, koja se smatraju delom tehničke dokumentacije, odnosno građevinske i tenderske.

Ističemo da će biti ostvareni u potpunosti profesionalno i zahtevi svakog pojedinca, a kome su u toj jezičkoj kombinaciji prevodi potrebni za sadržaje, koji su vezani za oblast bilo nauke, bilo obrazovanja. Uz rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i nastavne planove i programe fakulteta, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i diplomske radove, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrdu o redovnom školovanju, naučne patente, ali i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, kao i diplomu i dodatak diplomi, to jest svaki drugi dokument koji je vezan za jednu od prethodno pomenutih oblasti.

Na zahtev klijenata može da bude izvršeno i prevođenje uverenja o državljanstvu sa persijskog na italijanski jezik, ali i krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, te će takođe prevodilac i sudski tumač u skladu sa važećim pravilima da obrade i potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, kao i vozačku i radnu dozvolu, potom pasoš i saobraćajnu dozvolu, kao i ličnu kartu i bilo koji drugi lični dokument.

Uz rešenje o osnivanju pravnog lica, na zahtev klijenata može da bude obrađen i statut preduzeća, ali i poslovne odluke i fakture, kao i osnivački akt preduzeća i revizorski izveštaji, odnosno finansijski i godišnji poslovni izveštaji, to jest svaki onaj dokument koji se smatra delom poslovne dokumentacije, uzevši u obzir da se odnosi na poslovni proces konkretnog pravnog lica ili preduzetnika.

Prema zahtevima klijenata se izvršavaju i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog na italijanski jezik, što znači da sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika izuzev lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i bilo koji drugi dokument, koji u taj tip dokumentacije spada.

Direktan prevod web kataloga sa persijskog na italijanski jezik

Sadržinu različitih vrsta kataloga, koji su dostupni na internetu će prevodioci i sudski tumači profesionalno da obrade, ako neko bude zahtevao njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika. Isto tako mogu da budu izvršeni i prevodi online prodavnica sa persijskog jezika na italijanski, kao i svih vrsta aplikacija, odnosno programa, te naravno web sajtova i mnogih drugih sadržaja koji su vezani ne samo za internet, nego i za kompjutere. Optimizovanje online materijala je usluga koju tom prilikom, takođe klijenti imaju na raspolaganju, a ona uključuje primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation).

Kada neko poseduje prevedene sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali kvalitetom njihove izrade nije zadovoljan, pošto se mogu uočiti greške, trebalo bi da kontaktira najbliže predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, pa da se detaljno raspita o uslugama koje nude korektori i lektori. Stvar je u tome da su oni specijalizovani za pružanje usluge poznate pod nazivom redaktura, a u kom slučaju ispravljaju greške u prevedenim materijalima i to bez obzira da li su u pitanju dokumenta, tekstovi ili knjige, te mnogi drugi sadržaji. Upravo zahvaljujući primeni pravila korekture i lekture će vlasnici takvih materijala vrlo brzo moći njima da se koriste bez ikakvih problema, zato što će biti usklađeni i sa originalima i sa pravilima italijanskog jezika.

S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac imaju adekvatno znanje, te primenjuju kako simultano i konsekutivno, isto tako i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na italijanski, to je svakom klijentu na raspolaganju mogućnost da ih angažuje za bilo koju vrstu događaja. Ipak, moramo napomenuti da je određeno vrlo precizno kada se koji tip usmenog prevoda mora primeniti, a sve u skladu sa principom organizacije same manifestacije. Zato i jeste iznet zvaničan zahtev pred svakoga, ko je zainteresovan za usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, da podatke o organizaciji na vreme dostavi. Očekuje se da klijent pomenute stručnjake informiše ne samo o broju učesnika samog događaja, nego isto tako i o mesto na kome će on da bude održan, u smislu da ih obavesti o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko je određeno da događaj dana ili sati traje. Isključivo u zavisnosti od tih informacija može da bude kreirana ponuda za uslugu usmenog prevoda, jer će nakon analiziranja prispelih podataka ovi stručnjaci odlučiti koja od navedenih usluga je najbolja za tu manifestaciju. Ističemo da pomenuta institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što će svakako biti ponuđeno klijentu, za čiji događaj bude odabrana ta vrsta usmenog prevoda.

Bilo koje književno delo će sudski tumači i prevodioci u najkraćem mogućem roku da obrade, ali isto tako oni mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i udžbenike. Specijalizovani su i za prevod članaka iz novina sa persijskog jezika na italijanski, a naravno da profesionalno odgovaraju i na zahteve svih klijenata, koji žele u u toj kombinaciji jezika da dobiju prevedenu sadržinu kako stručnih i ilustrovanih časopisa, tako isto i dečijih, ali i mnogih drugih.

Profesionalni prevodi tekstova sa persijskog jezika na italijanski

Za članove tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford je potpuno svejedno da li klijent zahteva prevođenje popularnih tekstova sa persijskog na italijanski jezik ili onih, koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim, pošto sudski tumač i prevodilac imaju iskustva u obradi i jednih i drugih. A tematika tih sadržaja se može ticati kako bilo koje društvene naučne discipline, tako isto i prirodne. Samo neke od oblasti na kojoj se može odnositi tema tih tekstova su: turizam, menadžment, marketing, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, ali se svakako podrazumeva da ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove koji se bave tematikom iz domena politike, ekonomije i prava, odnosno filozofije, bankarstva i finansija, kao i sociologije, medicine i informacionih tehnologija, te nauke, obrazovanja i farmacije, ali i mnogih drugih naučnih disciplina.

Uz to moramo napomenuti da zaposleni u ovoj instituciji imaju iskustva i u obradi svih marketinških materijala, te da su odlično upoznati sa pravilima koja važe u oblasti marketinga, pa njih svakako i primenjuju tokom obrade bilo brošura i reklamnih flajera, odnosno kataloga, bilo reklamnih letaka i plakata, ali i mnogih drugih marketinških materijala. Naravno da mogu da izvrše i prevod vizit kartica i PR tekstova sa persijskog na italijanski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja čija je osnovna svrha reklamiranje i to bez obzira da li se prezentuje rad određene firme, usluga ili proizvod, odnosno da li se reklamira neka manifestacija.

Osim igranih filmova bilo kog žanra, odnosno informativnih i obrazovnih emisija, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i reklamne poruke, ali i dečije i zabavne emisije. Na zahtev klijenata će biti izvršeni i prevodi crtanih i animiranih filmova sa persijskog na italijanski jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci obraditi i dokumentarne filmove, te mnoge druge i video i audio materijale. U bilo kom predstavništvu pomenute institucije će klijent, koji bude zahtevao prevod prethodno pomenutih sadržaja moći da angažuje i stručnjake, koji će izvršiti uslugu titlovanja svih tih materijala, ali i njihovu sinhronizaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje