Prevod sa persijskog na portugalski jezik

Prevodi sa persijskog na portugalski jezik

Izuzev mogućnosti da prevod u pomenutoj varijanti jezika bude primenjena na različite vrste dokumenata i ostalih sadržaja u pisanoj formi, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše kako simultano i prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na portugalski, tako isto i da primene pravila koja podrazumeva takozvani konsekutivni prevod. Ističemo i da ova institucija osim pomenute usluge, u svojoj zvaničnoj ponudi ima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste tekstualnih materijala, bez obzira da li su u pitanju stručni ili popularni će prevodilac i sudski tumač u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade, ali će isto tako ostvariti zahteve i svih onih pojedinaca, kojima su prevodi potrebni bilo za udžbenike i dela književnosti, bilo za časopise ili članke iz novina.

Podrazumeva se da mogu biti izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa persijskog jezika na portugalski, to jest onih sadržaja koji su na određeni način vezani za računare. Tako će klijenti dobiti profesionalnu obradu ne samo za web sajtove i aplikacije različite vrste, nego i za internet kataloge, online prodavnice, odnosno različite tipove programa i ostale web sadržaje. Inače sudski tumač i prevodilac su upoznati i sa alatima SEO (Search Engine Optimisation), tako da praktično govoreći klijent u najkraćem mogućem roku dobija i prevedene sadržaje tog tipa i uslugu njihovog stručnog optimizovana za pregledače.


Prevođenje sa persijskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na persijski

Moramo napomenuti i to da se shodno zahtevima klijenata može izvršiti i profesionalno prevođenje video i audio sadržaja sa persijskog jezika na portugalski, s tim što ova institucija omogućuje i uslugu njihovog sinhronizovanja, ali i profesionalnog titlovanja. Naravno da će, pored ostalog prevodioci i sudski tumači obraditi kako crtane i dokumentarne, odnosno animirane i igrane filmove, ali i serije, tako isto i reklamne poruke, te emisije bilo informativnog, obrazovnog ili zabavnog karaktera, bilo one koje su namenjene najmlađima, ali i mnoge druge video i audio materijale.

Isto tako će reklamne letke i kataloge, odnosno flajere i brošure, ali i plakate, PR tekstove i vizit kartice, te mnoge druge marketinške sadržaje, ovi stručnjaci, a na osnovu zahteva klijenata da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji.

Trebalo bi na mejl adresu sve sadržaje ovog tipa klijent na obradu da dostavi, ali naravno da navedena institucija ima i drugačije opcije u ponudi, pa svako ko je za neku od njih zainteresovan može da se obrati zaposlenima u najbližoj poslovnici, kako bi dobio sve relevantne informacije o tome. Inače je pravilnikom predviđeno da se i preuzimanje takvih sadržaja izvrši na isti način, osim ako klijent ne bude izabrao neku drugu opciju.A podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci izvršiti i profesionalan prevod dokumenata sa persijskog jezika na portugalski, ako se to od njih bude zahtevalo.

Ne samo da će oni kompletno da obrade sve vrste saglasnosti i potvrda, kao i izjava i uverenja, odnosno svaki onaj dokument koji se predaje nadležnoj službi, nego će na osnovu iznetih zahteva prevesti i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, ali isto tako i sva lična dokumenta.

Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi poslovne i medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na portugalski, a shodno iznetim zahtevima, pomenuti stručnjaci vrše prevod, a onda i overavaju kako sva dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, odnosno tehničke i tenderske dokumentacije, tako isto i pravna akta, to jest sva dokumenta za koja klijent zahteva konkretnu uslugu.

Pomenuli smo da uz prevod bilo kog dokumenta, zaposleni ove institucije izvršavaju i overu, što znači da ovlašćeni sudski tumač upoređuje sadržinu originalnog i prevedenog dokumenta, a nakon što utvrdi da su se radi o istovetnim materijalima, on stavlja svoj pečat na prevod. Na taj način zvanično potvrđuje da je on veran originalu, što dalje znači da ga vlasnik ima pravo koristiti u bilo kojoj situaciji kada mu je potrebno, jer je u pitanju zakonski i pravno validan dokument.

S obzirom na to da ova institucija omogućuje i samo uslugu overe bilo kog dokumenta, a za koji je prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji pre toga izvršen na nekom drugom mestu, tada se po potrebi angažuju lektori i korektori, čiji je osnovni zadatak da greške u urađenim prevodima isprave i usklade sadržinu sa originalima i sa pravilima ciljanog jezika. Isto tako mora biti posebno istaknuto da se usluga takozvane redakture, koju ovi stručnjaci izvršavaju, može primeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a ako je potrebno da načinjeni propusti budu profesionalno ispravljeni.

Svi oni klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na portugalski, a konkretnu uslugu zahtevaju u naročito kratkom vremenskom periodu, imaju mogućnost da od članova tima konkretnog predstavništva ove institucije zahtevaju takozvani hitan prevod. U tom slučaju je postupak dostavljanja dokumenata na obradu nešto drugačiji, zato što se originali mogu kasnije priložiti na uvid sudskom tumaču, a klijent je prvo obavezan da te sadržaje skenira i na mejl adresu one poslovnice, koja mu je najbliža ih pošalje.

Trebalo bi da se svaki klijent odluči da li mu više odgovara da mu kurirska služba isporuči kompletno obrađena dokumenta na adresu ili ona opcija, koja podrazumeva da će u prostorije prethodno izabrane poslovnice doći lično i izvršiti preuzimanje sadržaja, a nakon što sudski tumač i prevodilac sa njihovom kompletnom obradom budu završili. Bude li se opredelio za prvu varijantu koja je pomenuta, on će morati uslugu dostave i da plati, s tim da isključivo kurirska služba tada ima pravo da definiše cenu, a sa kojom će klijent prethodno da bude upoznat.

S obzirom na to da je zakonom navedeno pravilo da se za određena dokumenta vrši i nadovera, a da zaposleni u ovoj instituciji ne spadaju među lica, koja su ovlašćenja za njeno izvršenje, svaki klijent bi trebalo prvo da se obrati nadležnima i sazna da li Haški (Apostille) pečat na konkretna dokumenta mora biti stavljen. U okviru osnovnih sudova Republike Srbije funkcionišu namenska odeljenja, koja jedino imaju nadležnost za izvršenje nadovere, tako da bi klijenti trebalo njih prvo da kontaktiraju i zatraže sve podatke. A pod tim mislimo na informacije o tome da li Apostille pečat mora biti stavljen na dokumenta, za koja su njima potrebni direktni prevodi sa persijskog jezika na portugalski i da li se on stavlja nakon što pomenuti stručnjaci izvrše svoje usluge ili pre toga, jer će od toga zavisiti i gde će prvo morati dokumenta da budu dostavljena na obradu.

Prevod deklaracija proizvoda sa persijskog jezika na portugalski

Budući da su i prevodioci i sudski tumači u okviru svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, to znači da oni izrađuju kako direktno prevođenje dokumenata sa persijskog na portugalski jezik, tako isto izvršavaju i overu prevoda, pošto poseduju za to propisana ovlašćenja.

Vlasnik dokumenata mora znati da navedeni postupak obezbeđuje zakonsku i pravnu validnost svakom obrađenom dokumentu, uzevši u obzir da se pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača potvrđuje da je sadržina prevoda verna originalu.

Potrebno je da upravo zbog postupka overe ovog stručnjaka svaki klijent priloži i originalna dokumenta njemu na uvid, zato što se mora izvršiti propisana provera sadržine prevedenog i originalnog dokumenta.

Zakonom je navedeno da se na pojedina dokumenta mora staviti i posebna vrsta pečata (Apostille ili Haški), a overa njime je prepuštena zaposlenima u osnovnim sudovima na teritoriji cele Republike Srbije. Zapravo postupak nadovere, kako se on naziva, treba da bude izvršen na tačno određeni način i za precizno definisana dokumenta, a sve informacije o tome su dostupne klijentima upravo u tim institucijama, pa im se preporučuje da se detaljno raspitaju pre nego što željena dokumenta dostave na prevod.

Podrazumeva se da će osim deklaracija proizvoda, zaposleni ove institucije obraditi i građevinske projekte, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, ali i bilo koji drugi dokument koji se zvanično smatra delom kako tenderske i tehničke dokumentacije, tako isto i građevinske.

Na zahtev klijenata se izvršavaju i direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa persijskog na portugalski jezik, a po potrebi kompletno može da bude obrađena i potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, dok sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i prepis ocena, seminarske radove i nastavne planove i programe fakulteta, ali i diplomske radove i sva ostala dokumenta koja su za oblast obrazovanja vezana.

A isto tako će na osnovu iznetih zahteva oni kompletno da obrade celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije (fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća i svaki drugi dokument koji je vezan za poslovanje kako određenog preduzeća, tako isto i privatnog preduzetnika), a pobrinuće se i da u skladu sa pravilima obrade naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove, bez obzira koliko da su obimni i kompleksni, odnosno ma kojom tematikom se bavili.

Zaposleni prethodno pomenute institucije su specijalizovani i za prevod ličnih dokumenata sa persijskog na portugalski jezik, tako da na zahtev klijenata osim pasoša, saobraćajne i vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu i izvoda iz matične knjige rođenih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i uverenje o državljanstvu, kao i radnu dozvolu i izvod iz matične knjige venčanih, ali i bilo koji drugi lični dokument.

Podrazumeva se da mogu biti prevedena i ona dokumenta, koja će njihovi vlasnici u skladu sa iznetim zahtevima posle toga predati konkretnoj nadležnoj instituciji. A izuzev uverenja o nekažnjavanju, te uverenja o neosuđivanosti, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, mogu da budu obrađene i potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju, a po potrebi se vrši i prevod, odnosno overa potvrde o stanju računa u banci, kao i saglasnosti za zastupanje i mnogih drugih vrsta što potvrda i izjava, što saglasnosti i uverenja.

Pomenuli bismo i to da je dostupno direktno prevođenje lekarskih nalaza sa persijskog na portugalski jezik, a svakako će ovi stručnjaci kompletno obraditi i mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, kao što su na primer specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali isto tako i dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga.

Ostalo je još da navedemo i to da sudski tumač i prevodilac u potpunosti profesionalno odgovaraju na zahteve svakog klijenta, koji u datoj varijanti jezika želi da dobije preveden, odnosno overen bilo koji pravni akt. A to podrazumeva da će biti izrađeni kako direktni prevodi punomoćja za zastupanje sa persijskog na portugalski jezik, te sudskih žalbi i licenci, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih tužbi, tako isto i sudskih rešenja, ali i ugovora, odnosno sudskih odluka i presuda o razvodu braka, kao i mnogih drugih dokumenata koja su svrstana zvanično u pravna akta, uzevši u obzir da su primarno vezana za oblast sudstva, odnosno prava.

Direktno prevođenje udžbenika sa persijskog na portugalski jezik

Celokupnu sadržinu ili samo određeni deo nekog udžbenika će sudski tumači i prevodioci, a ukoliko to neko bude zahtevao da u navedenoj jezičkoj varijanti prevedu. Takođe, mogu biti izvršeni i prevodi književnih dela sa persijskog jezika na portugalski, a što se odnosi i na dela iz oblasti proze i na poetska.

Naravno da oni mogu ostvariti zahteve i vezano za obradu kako članaka iz novina, tako isto i sadržine dečijih, ali i ilustrovanih i stručnih, te mnogih drugih vrsta časopisa.

Ako za određenu manifestaciju treba da bude izvršena usluga usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači izuzev simultanog i konsekutivnog, a ako je u skladu sa zahtevima događaja, da primene i prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na portugalski. Svakako da Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po cenama koje su prilično povoljne. Da bi prevodioci i sudski tumači mogli da primene onaj tip usmenog prevoda, koji je najbolji za određenu manifestaciju, oni moraju prvo da budu upoznati sa detaljima koji se odnose na njenu organizaciju. Zato jeste vrlo važno da ih klijent informiše kog datuma bi trebalo ona da bude održana i gde, odnosno da ih upozna sa osnovnim karakteristikama odabranog prostora. Takođe je potrebno i da dostavi informacije o tome koliko je organizator predvideo da taj događaj traje i koliko će mu ukupno ljudi prisustvovati. U skladu sa tim podacima se odlučuje da li će ovi stručnjaci primeniti šapatni, konsekutivni ili simultani prevod u toj varijanti jezika.

Posebno će biti oduševljeni klijenti, kojima je potrebno prevođenje video i audio materijala sa persijskog jezika na portugalski, zato što u poslovnicama ove institucije mogu dobiti i uslugu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije. A podrazumeva se da će izuzev igranih filmova i reklamnih poruka, odnosno informativnih i zabavnih emisija, prevodilac i sudski tumač da u datoj varijanti jezika obrade i animirane filmove, ali i crtane i dokumentarne, potom obrazovne emisije i serije, kao i dečije emisije i mnoge druge kako video materijale, tako isto i audio, a bez obzira da li će oni biti emitovani u bioskopu ili na radiju, odnosno na nekom drugom mediju.

Prevodi plakata sa persijskog jezika na portugalski

Da bi na što bolji način približili sadržinu ne samo plakata, nego i bilo kog drugog reklamnog materijala, prevodioci i sudski tumači, koji su u apsolutno svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni će se potruditi da implementiraju i pravila marketinga prilikom obrade svih sadržaja tog tipa. Takođe mogu da izrade i profesionalan prevod PR tekstova sa persijskog na portugalski jezik, ali i da po zahtevu obrade reklamne flajere i brošure, potom vizit kartice i kataloge, ali i sadržinu reklamnih letaka, te mnoge druge marketinške materijale.

Inače navedena institucija, pored već pomenutih stručnjaka, angažuje i korektore i lektore, a koji mogu maksimalno profesionalno da odgovore na zahteve svih onih klijenata, kojima je potrebna redaktura i to bilo koje vrste materijala. A ta usluga je predviđena za već obrađene sadržaje, ukoliko njihov prevod nije kvalitetan, to jest ako su u njemu primećene greške, koje moraju biti ispravljene. Zapravo će pomenuti stručnjaci prvo uporediti prevedene materijale sa njihovim originalima, kako bi na taj način utvrdili koji su propusti načinjeni u njima. Posle toga će ih ispraviti i usaglasiti kako sa originalima, tako i sa pravilima koja važe u ciljanom, to jest u portugalskom jeziku.

Naravno da će ovi stručnjaci, a na osnovu iznetih zahteva obraditi i web sadržaje u datoj jezičkoj varijanti, s tim što će tom prilikom izvršiti i njihovu optimizaciju. Ustvari će sudski tumači i prevodioci implementirati pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), te će tako sadržinu prevedenih internet materijala sa aktuelnim pravilima pretrage i da usklade. Izuzev web sajtova, pomenuti stručnjaci obrađuju i sadržinu internet prodavnica, ali i onlajn kataloge, te po zahtevu mogu da budu izvršeni i prevodi softvera sa persijskog na portugalski jezik, a što podrazumeva da će pomenuti stručnjaci izuzev aplikacija, u tom slučaju da prevedu i bilo koji program.

Naravno da će tekstualne sadržaje zaposleni u konkretnoj poslovnici navedene institucije da prevedu i to maksimalno profesionalno, a u optimalnom roku. Filozofija, obrazovanje i psihologija, odnosno komunikologija i sociologija, ali i farmacija, menadžment i nauka, kao i medicina i marketing predstavljaju samo neke od oblasti, kojima se tekstovi dostavljeni na prevod mogu baviti. Isto tako su zaposleni ove specijalizovane institucije u mogućnosti i da po zahtevu klijenata izvrše direktno prevođenje turističkih tekstova sa persijskog na portugalski jezik, ali i ekonomskih, pravnih i političkih, te svih onih koji su vezani za oblasti informacionih tehnologija, bankarstva i građevinske industrije, kao i finansija, ali i mnogih drugih nepomenutih naučnih disciplina, koje su svrstane kako u prirodne, tako isto i u društvene.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje