Prevod sa srpskog jezika na persijski

Prevođenje sa srpskog na persijski jezik

Za sve vrste sadržaja je u navedenoj varijanti jezika dostupna mogućnost prevoda i to na preko 20 lokacija u celoj našoj zemlji, s obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford poslovnice ima kako u Novom Sadu, Nišu i Beogradu, a na nekoliko gradskih opština, tako isto i u Kraljevu, Jagodini i Kragujevcu, kao i Mladenovcu i Ćupriji, Subotici, Valjevu i Loznici, ali i u mnogim drugim gradovima.

Uzevši u obzir da su i prevodilac i sudski tumač u okviru ove institucije zaposleni, to svi oni pojedinci kojima su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na persijski jezik znatno štede vreme, zato što na jednom mestu imaju priliku da dobiju kompletnu obradu i to svakog dokumenta, odnosno sadržine celokupne dokumentacije. Radi se o tome da je sudski tumač ovlašćen za izvršenje postupka overe, a što se primenjuje za svaki prethodno preveden dokument, kojom prilikom on ima obavezu da uporedi te sadržaje sa originalima i svoj pečat stavi, ali isključivo ako je potpuno siguran da između njih nema razlike.

Pomenuta institucija nudi i odvojeno uslugu overe dokumenata, a za koje je klijent već pribavio prevod u datoj varijanti jezika, tako da se ponekad dešava da moraju biti angažovani lektori i korektori. Kako su i oni zaposleni u toj instituciji, to će moći svki klijent da ih zaduži zarad izvršenja korekture i lekture loše obrađenih dokumenata, kao i bilo kojih drugih sadržaja, a kako bi oni ispravili sve greške koje u njima postoje.


Prevođenje sa srpskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na srpski

Izuzev onih dokumenata koja se podnose državnim službama, kao što su različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda, sudski tumač i prevodilac su spremni da na zahtev klijenata izvrše i prevođenje pravnih akata i ličnih dokumenata sa srpskog na persijski jezik.

Isto tako oni mogu da obrade i celokupnu sadržinu kako tehničke i poslovne, tako i tenderske i medicinske, ali i građevinske dokumentacije.

Naravno da oni mogu u skladu sa aktuelnim pravilima da prevedu, odnosno overe i sva dokumenta koja su vezana bilo za oblasti nauke ili obrazovanja, bilo neki drugi dokument, uz uslov da klijent originale priloži na uvid.Svaki će pojedinac izabrati da li mu odgovara da originalna dokumenta donese direktno u predstavništvo ove institucije koje mu je najbliže ili će se opredeliti za varijantu dostave preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko izabrane kurirske službe.

S obzirom na to da profesionalni prevodioci i sudski tumači, koje zapošljava navedena institucija imaju precizno definisana ovlašćenja, a da u njih nije uvrštena i usluga overe Apostille pečatom, preporučljivo je vlasniku dokumenata da se obratiti nadležnim institucijama Republike Srbije i dobije sve relevantne informacije o toj vrsti overe. Naša je obaveza da napomenemo i to da se takozvani Haški pečat, kako ga još nazivaju na sva dokumenta ne mora staviti, već isključivo ta vrsta pečata mora biti stavljena na onu dokumentaciju ili pojedinačni dokument za koji je to određeno zakonom. Takođe klijenti moraju biti upoznati sa informacijom da je zakonom određeno i po kom principu se taj tip overe vrši za konkretni dokument, tako da su upravo to podaci koje on lično treba da dobije od nadležnih.

Ukoliko nekome ne odgovara rok koji je naveden za obradu dostavljenih materijala, može zahtevati hitan prevod dokumenata sa srpskog na persijski jezik, što znači da će ovi stručnjaci taj sadržaj obraditi u mnogo kraćem periodu. Ako to bude bio slučaj, klijent bi trebalo na mejl adresu najbliže poslovnice da pošalje skenirana dokumenta, ali se od njega svakako zahteva da ispoštuje pravilo, koje je prethodno pomenuto i da na uvid sudskom tumaču naknadno priloži originalna dokumenta.

Preuzimanje kompletno obrađenih pojedinačnih dokumenata ili sadržine određenog tipa dokumentacije može biti izvršeno lično, a svi oni pojedinci kojima takav način preuzimanja ne odgovara su slobodni da od zaposlenih u konkretnom predstavništvu ove institucije zahtevaju dostavu sadržaja na adresu. A tom prilikom će dobiti obaveštenje da usluga dostavljanja na adresu mora biti odvojeno plaćena od prevoda i overe bilo kog dokumenta, uzevši u obzir da nije uračunata u cene te usluge. Zaposleni u službi za dostavu će svakog pojedinačnog klijenta informisati o visini nadoknade, ali i o tome da je njihova obaveza prilikom preuzimanja da izvrše plaćanje.

Ne samo dokumenta, već će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika da obrade i sve one materijale, koji su vezani za oblast marketinga, to jest čija je svrha reklamiranje, kao što su na primer plakati, vizit kartice i brošure, odnosno PR tekstovi, katalozi i flajeri, ali i mnogi drugi.

Biće izvršeni i prevodi članaka iz novina sa srpskog na persijski jezik, a po potrebi i sadržine različitih tipova časopisa, s tim što zaposleni ove institucije mogu profesionalno da obrade kako stručne tekstualne sadržaje različite tematike, tako isto i popularne. Podrazumeva se da će oni ostvariti zahtev i svih onih klijenata, koji žele da dobiju preveden bilo koji udžbenik, odnosno ma koje književno delo, a nevezano za to da li je u pitanju roman, pesma ili neko drugo prozno ili poetsko delo književnosti.

Budući da ova institucija zapošljava i profesionalce, koji već dugi niz godina vrše usluge sinhronizacije i titlovanja svih audio i video materijala, to podrazumeva da klijent koji zahteva kako prevođenje filmova sa srpskog na persijski jezik, tako isto i reklamnih poruka, ali i televizijskih i radijskih emisija različite sadržine, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala, u sklopu samo jedne poslovnice ove institucije dobija uslugu njihove kompletne obrade.

Ako se za tim bude javila potreba, prevodilac i sudski tumač mogu da primene i usluge usmenog prevoda u datoj varijanti jezika, a koja podrazumeva primenu kako šapatnog i simultanog, tako isto i konsekutivnog prevoda. U želji da svakom klijentu za čiji događaj bude bila predviđena primena tog tipa usmenog prevoda omogući kompletnu uslugu, ova institucija omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a po posebno pristupačnim cenama.

Na zahtev klijenata može da bude izvršen i profesionalan prevod web sajtova sa srpskog na persijski jezik, ali i internet prodavnica, odnosno programa i online kataloga, kao i aplikacija svih vrsta, te uopšteno govoreći svih sadržaja koji su vezani za računare, odnosno za internet. S obzirom na to da sudski tumač i prevodilac poznaju i alate, znane kao SEO (Search Engine Optimisation) i odlično znaju da vrše njihovu implementaciju, to podrazumeva da će klijenti dobiti kako prevod pomenutih onlajn sadržaja, tako isto i uslugu njihovog stručnog optimizovana, što znači da bi trebalo vrlo brzo da se svi oni nađu u samom vrhu internet pretrage za određene izraze i reči.

Samim tim što se ne zahteva dostavljanje originala na uvid za sve prethodno navedene materijale, klijentima se omogućuje i da ih na obradu pošalju i da ih preuzmu nakon pruženih usluga elektronskim putem.

Prevođenje lične karte sa srpskog jezika na persijski

Osnovna usluga za koju su specijalizovani tumači i prevodioci se odnosi na prevod dokumenata sa srpskog na persijski jezik, ali je svakako obezbeđena i overa svakog prevedenog dokumenta. Prema aktuelnim pravilima nju izvršavaju upravo zvanično ovlašćena lica, a u ovom slučaju su to sudski tumači, koji stavljanjem pečata na preveden bilo koji dokument potvrđuju da je ista njegova i sadržina originala.

Zato je iznet zahtev da originale na uvid priloži apsolutno svako, ko je zainteresovan za prevod ma kog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji.

Opšta je preporuka klijentima u ovom slučaju da podatke o postupku poznatom kao nadovera sami dobiju u nadležnim institucijama naše zemlje. Zapravo se taj postupak tiče stavljanja Haškog pečata, odnosno takozvanog Apostille na dokumenta, a zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju ovlašćenja za izvršenje te vrste overe, pa klijent treba podatke o njoj sam da od nadležnih zahteva.

A pored lične karte, ovi stručnjaci kompletno obrađuju i sva ostala lična dokumenta, počev od pasoša, potvrde o prebivalištu i vozačke, odnosno dozvole za boravak, pa do uverenja o državljanstvu, radne i saobraćajne dozvole, te izvoda iz matične knjige kako venčanih i rođenih, tako i umrlih, odnosno svaki drugi lični dokument, a za koji je klijentu neophodan prevod u toj jezičkoj kombinaciji.

Svakako da mogu biti izvršeni i prevodi poslovne dokumentacije sa srpskog na persijski jezik (rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje preduzetnika ili kompanije), a podrazumeva se isto tako da će prevodioci i sudski tumači odgovoriti na zahteve svih klijenata, kojima je u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za sadržaje iz domena nauke, odnosno obrazovanja (naučni patenti, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, naučni radovi, prepis ocena i sva ostala dokumenta i materijali, koji se na pomenute oblasti odnose).

Celokupnu sadržinu kako tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i mnoga druga), tako isto i medicinske (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala) će po zahtevu klijenata prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu, a posle toga i da izvrše overu, koja je usklađena sa važećim pravilima.

Isto tako su ovi stručnjaci specijalizovani i za prevođenje presuda o razvodu braka sa srpskog na persijski jezik, ali se podrazumeva da će kompletno da obrade i sve ostale vrste sudskih presuda, odnosno sudske odluke i ugovore, kao i sudska rešenja, tekovine Evropske Unije i sertifikate, ali i punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i licence, kao i sudske tužbe i apsolutno svaki drugi sadržaj koji je vezan za oblasti sudstva ili prava, te se tretira kao pravni akt.

A izuzev saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i potvrde o stanju računa u banci, odnosno potvrde o visini primanja, na zahtev klijenata će biti izvršeni prevodi uverenja o neosuđivanosti sa srpskog na persijski jezik, a takođe će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije kompletno da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i uverenje o nekažnjavanju, te bilo koju drugu vrstu potvrde, odnosno saglasnosti ili uverenja, kao i izjave, to jest dokumenta koja se nadležnim institucijama u skladu sa zahtevima moraju predati.

Usmeni prevod sa srpskog na persijski jezik

Osim mogućnosti da izvrše u datoj kombinaciji jezika simultani prevod, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da, u skladu sa zahtevima organizatora i samog događaja primene i konsekutivni, ali i da izvrše takozvano prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog jezika na persijski. Naglašavamo da ova institucija, osim usluge usmenog prevoda, klijentima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po odličnim uslovima.

Vrlo je važno da ko god je zainteresovan za izvršenje navedene usluge, a s obzirom na to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za sva tri tipa usmenog prevoda, dostavi i podatke o konkretnom događaju, odnosno o njegovoj organizaciji, vezano primarno za trajanje i broj učesnika, kao i za osnovne karakteristike samog mesta, na kome je organizator predvideo da ta manifestacija bude održana. Zapravo se sve te informacije moraju uzeti u obzir, da bi od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda bila odabrana baš ona koja će pružiti sve što je potrebno i učesnicima te manifestacije i organizatorima.

Ko god ima urađen prevod za bilo koju vrstu sadržaja, ali u njemu ima grešaka, može se obratiti korektorima i lektorima pomenute institucije, koji će primeniti pravila takozvane redakture. Radi se o tome da ovi stručnjaci primenjuju kako pravila korekture, tako isto i lekture, pa na taj način usklađuju sadržinu prevedenih i originalnih dokumenata, odnosno ispravljaju greške koje postoje u prevodima.

Filmove svih žanrova i vrsta, kako dokumentarne i animirane, tako isto i crtane i igrane će prevodioci i sudski tumači na osnovu zahteva klijenata da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Isto tako mogu da budu izvršeni i prevodi serija sa srpskog jezika na persijski, ali i zabavnih, odnosno emisija obrazovnog i informativnog karaktera, kao i reklamnih poruka, kao i dečijih i drugih vrsta što televizijskih, što radijskih emisija, te mnogih drugih video i audio materijala. U svakom gradu u kome navedena institucija posluje, pored već pomenutih stručnjaka zaposleni su i oni čija specijalnost je sinhronizacija i titlovanje materijala tog tipa. Zato i navodimo da klijenti imaju priliku da dobiju kompletnu obradu svih prethodno pomenutih, ali i mnogih drugih kako video, tako isto i audio sadržaja.

Svakako da će biti ostvareni zahtevi i onih pojedinaca, koji žele da dobiju prevod naučnih i popularnih tekstova sa srpskog jezika na persijski. Zapravo će tom prilikom sudski tumači i prevodioci da obrade kako tekstove iz oblasti društvenih, tako isto i one sadržaje koji se bave bilo kojom temom vezano za neku prirodnu nauku. Osim onih koji se tiču oblasti prava, sociologije i filozofije, te ekonomije i bankarstva, odnosno politike i finansija, pomenuti stručnjaci obrađuju i turističke, ali i tekstove iz oblasti medicine, psihologije i komunikologije. A sem njih, prevode i stručne, kao i popularne tekstove iz oblasti građevinske industrije, informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, ali i menadžmenta, farmacije i marketinga, odnosno obrazovanja, kao i svih ostalih naučnih disciplina.

Prevodi PR tekstova sa srpskog na persijski jezik

U skladu sa pravilima marketinga će biti prevedeni PR tekstovi, ali će sudski tumači i prevodioci da se pobrinu u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve ostale reklamne sadržaje.

Svakako da će oni po zahtevu izvršiti prevođenje kataloga i brošura sa srpskog jezika na persijski, odnosno vizit kartica, kao i reklamnih letaka, flajera i plakata, ali i mnogih drugih marketinških materijala.

Isto tako mogu da obrade i svako delo književnosti, a sasvim svejedno da li se radi o poetskom ili proznom. Naravno da se ostvaruju zahtevi klijenata, koji se odnose na prevođenje udžbenika sa srpskog jezika na persijski, kao i članaka iz novina, mada prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i celokupnu sadržinu kako stručnih i dečijih, tako isto i ilustrovanih, ali i mnogih drugih vrsta časopisa.

Ako je potrebno u datoj varijanti jezika prevesti određeni web materijal, odnosno sadržaj koji je primarno vidljiv na internetu, to podrazumeva da će zaposleni u izabranoj poslovnici ove institucije da primene i pravila, koja su poznata pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation), a što znači da ujedno izvršavaju i optimizaciju svih tih materijala. Tako će klijenti dobiti profesionalno prevedenu sadržinu kako online kataloga i internet prodavnica, tako isto i web sajtova, te se podrazumeva da će biti izvršeni i prevodi softvera sa srpskog jezika na persijski. Ustvari će tom prilikom zaposleni u ovoj instituciji, odnosno prevodilac i sudski tumač da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji kako aplikacije ma koje vrste, tako isto i programe.


Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje