Prevod sa persijskog na finski jezik

Prevodi sa persijskog na finski jezik

Za sadržaje bilo koje vrste u pisanom obliku može da bude izvršen prevod u konkretnoj kombinaciji jezika, a svakako da su prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za usmeno prevođenje sa persijskog jezika na finski.

Ne samo da mogu primeniti pravila simultanog prevoda, a u skladu sa zahtevima samog događaja, nego će po potrebi izvršiti i šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a ostvariće zahtev i svih onih klijenata, kojima je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste tekstualnih materijala, kako onih popularnih, tako isto i naučnih će zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford po zahtevu obraditi. A specijalizovani su i za prevod književnih dela sa persijskog jezika na finski, s tim da obrađuju i članke iz novina, udžbenike i sadržinu bilo kog časopisa.


Prevođenje sa persijskog na finski
Prevođenje sa finskog na persijski

Izuzev toga, sudski tumač i prevodilac izvršavaju i uslugu, koja podrazumeva prevod kako serija i svih vrsta filmova, tako isto i emisija, reklamnih poruka i mnogih drugih audio i video materijala. Konkretna institucija u ponudi ima i usluge sinhronizacije svih takvih sadržaja, odnosno njihovog titlovanja.

A po zahtevu mogu da budu izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa persijskog jezika na finski. Izuzev vizit kartica, kataloga i reklamnih flajera, odnosno plakata i PR tekstova, pomenuti stručnjaci mogu da obrade i brošure, ali i reklamne letke i mnoge druge materijale, koji su za oblast marketinga vezani.

Isto tako će biti ostvareni zahtevi vezano za obradu kako web sajtova i različitih tipova aplikacija, odnosno internet prodavnica, tako isto i za prevod programa u toj jezičkoj kombinaciji, ali i web prodavnica i svih drugih materijala koji se odnose na računare ili internet. Bitno je da klijenti budu informisani da će u sklopu te usluge dobiti i stručnu optimizaciju svih takvih materijala, budući da ezaposleni ove specijalizovane institucije izvršiti i implementaciju SEO alata (Search Engine Optimisation).Uz sve ove sadržaje, prevodilac i sudski tumač mogu da maksimalno profesionalno i u skladu sa zakonom obrade i sve vrste dokumenata, odnosno dokumentacija.

Takođe su specijalizovani i za direktno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na finski, odnosno dokumenata iz oblasti nauke i obrazovanja, te svih onih koja se predaju nadležnim institucijama (svi tipovi izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja), s tim da ovi stručnjaci mogu da obrade i bilo koji lični dokument.

Dostupna je i usluga, koja se odnosi na kompletnu obradu sadržine različitih vrsta dokumentacija, te su tako između ostalog, prevodioci i sudski tumači specijalizovani i za kompletnu obradu poslovne, tenderske i tehničke, odnosno građevinske i medicinske dokumentacije, ali se svakako podrazumeva da će oni i bilo koji drugi dokument obraditi u skladu sa pravilima.

A ta pravila su vrlo jednostavna, jer uključuju najpre prevod dokumenata sa persijskog jezika na finski, a posle toga i overu, za čije je izvršenje su ovlašćeni sudski tumači zaduženi. Zapravo oni imaju obavezu da stave svoj pečat na prethodno preveden dokument, ali samo ako su sigurni da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu. Upravo kada bude bio stavljen pečat sudskog tumača na preveden dokument, on će postati pravno validan, tako da će vlasnik imati apsolutno pravo da ga kao i svaki drugi originalan dokument koristi u praksi.

Samim tim što je postupak overe dokumenata usklađen sa zakonom, to podrazumeva da ovlašćeni sudski tumač mora imati kod sebe originalne sadržaje, a kako bi mogao da ih uporedi sa izrađenim prevodima.

Njih klijent može da pošalje preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije”, a svakako ima opciju i da u konkretnom poslovnicu ove institucije dođe lično, te da tako dostavi i originalna dokumenta.

Dostavljanje svih ostalih sadržaja na obradu je vrlo jednostavno, zato što nije neophodno priložiti originale na uvid, pa je klijentima dopušteno i da ih šalju na obradu i da ih preuzimaju nakon izvršene usluge elektronskim putem, to je na preko mejl adrese.

Nakon što budu izvršeni prevodi dokumenata sa persijskog jezika na finski, klijent bira da li će u poslovnicu ove institucije doći lično i preuzeti obrađene sadržaje ili će od zaposlenih zahtevati dostavljanje preko kurirske službe. S obzirom na to da usluga dostave nije uračunata u cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta, podrazumeva se da će klijent morati prilikom preuzimanja pošiljke da izvrši njeno plaćanje, a prema cenovniku koji bude služba za dostavu definisala.

Postupak prevoda i overe dokumenata je za mnoga od njih dovoljan, jer posle toga mogu da budu bez ikakvih smetnji korišćena u praksi kao pravno validna, ali postoje dokumenta za koja se iziskuje stavljanje posebne vrste pečata, odnosno izvršenje postupka koji je poznat kao nadovera. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači nisu od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćeni za stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečat na dokumenta, to automatski znači da oni nisu obavezni klijentima informacije o tom tipu overe uopšte da daju. Zapravo bi klijenti trebalo da informacije o toj vrsti overe samostalno zatraže i to u institucijama Republike Srbije, koje poseduju adekvatna ovlašćenja za njeno izvršenje, a što su zapravo službe pri osnovnim sudovima.

Podrazumeva se da može biti po zahtevu izvršeno i hitno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na finski, ali bi tada klijenti trebalo da u najkraćem mogućem roku na mejl adresu pošalju dokumenta, a da posle toga prilože originale na uvid, s tim što se iziskuje da bude odabran najbrži način.

Svaka poslovnica ove institucije zapošljava i i stručne korektore i lektore, koji mogu izvršiti redakturu ako za tim postoji potreba. Naime, ako je prevod sadržaja već urađen, ali ne naročito profesionalno, potrebno je da ovi stručnjaci isprave sve greške koje uoče i usklade sadržinu tih materijala kako sa pravilima struke i finskog jezika, tako isto i sa njihovim originalima.

Profesionalni prevođenje animiranih i dokumentarnih filmova sa persijskog na finski jezik

Verovatno će svaki klijent koji ovu uslugu zahteva biti prijatno iznenađen činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i profesionalnu sinhronizaciju svih filmova i ostalih video i audio materijala, kao i uslugu njihovog titlovanja. Zato i napominjemo da zainteresovani dobijaju kompletnu obradu ne samo dokumentarnih i animiranih filmova, nego i igranih i crtanih, a po potrebi će sudski tumači i prevodioci da obrade i serije. Isto su u ponudi i prevodi reklamnih poruka sa persijskog jezika na finski, ali i emisija različite namene i tematike, poput recimo obrazovnih, zabavnih ili dečijih, kao i informativnih, s tim što će članovi tima svake poslovnice prevesti i bilo koji drugi video ili audio sadržaj koji klijent dostavi.

Ne samo web kataloge i internet sajtove, nego i programe, kao i različite vrste aplikacija, ali i onlajn prodavnice i mnoge druge materijale koji se tiču kako kompjutera, tako i interneta će pomenuti stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno prevedu. Ustvari će oni prilikom obrade svih tih sadržaja da primene i smernice, koje navodi SEO (Search Engine Optimisation), te će tako klijentima omogućiti apsolutno profesionalnu uslugu. Stvar je u tome da optimizovanje internet materijala ima za cilj da im se omogući prepoznatljivost od strane pregledača, pošto će oni biti u potpunosti sa pravilima pretrage usklađeni, pa će tako u optimalnom roku nakon postavljanja biti uočljivi na prvoj strani rezultata, a prema tačno definisanim ključnim rečima i izrazima.

Kako književna dela iz oblasti proze i poezije, tako isto i udžbenike će prevodioci i sudski tumači da obrade, a u slučaju da to neki klijent zahteva. Isto tako će izvršiti i prevod ilustrovanih časopisa sa persijskog jezika na finski, ali i stručnih i dečijih, te po potrebi prevesti i novinske članke različite tematike, ali i stručne tekstove, kao i popularne.

Zainteresovanima je na raspolaganju mogućnost i da se obrate korektorima i lektorima ove institucije, ukoliko im je potrebna redaktura za ma koju vrstu materijala. Naglašavamo da je u pitanju usluga koja se mora primeniti ako neko poseduje nekvalitetno preveden sadržaj u toj jezičkoj kombinaciji, a u kom slučaju se uz primenu pravila korekture i lekture vrše sve neophodne ispravke i taj materijal se usklađuje kako sa finskim jezikom, tako isto i sa originalima, a uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke.

Pomenuti stručnjaci mogu da primene i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na finski, s tim da moramo napomenuti i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za izvršenje usluge prevoda uz pomoć šapata u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, ali i izvršavaju i simultani prevod. Takođe, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje se nalazi među uslugama koje su na raspolaganju zainteresovanima, a ukoliko za određeni događaj bude predviđena primena tog tipa usmenog prevoda. Svakako je izuzetno značajno da klijent koji želi njih da angažuje za događaj bilo koje vrste, prethodno navede koliko će on trajati, zatim gde će biti održan i koliko će mu ljudi prisustvovati, a kako bi mogla da bude napravljena ponuda za uslugu usmenog prevoda i odabrana najbolja opcija od svih ponuđenih.

Uz sve sadržaje koji su do sada navedeni, u ponudi ove institucije se nalazi i usluga koja podrazumeva obradu reklamnih materijala bilo koje vrste. Ne samo da će sudski tumač i prevodilac da obrade kataloge, reklamne letke i flajere, nego će po zahtevu klijenata biti izvršeni i profesionalni prevodi PR tekstova sa persijskog jezika na finski, ali i vizit kartica, potom plakata i brošura, kao i mnogih drugih sadržaja čija je osnovna svrha reklamiranje. Potpuno je svejedno da li se kroz njih najavljuje neka manifestacija ili reklamira rad određene firme, to jest da li se prezentuje konkretna usluga ili proizvod, zato što će ovi stručnjaci prilikom obrade da se pridržavaju primarno pravila marketinga, tako da će sadržinu svih tih materijala da usklade sa finskim jezikom i na taj način omoguće njegovim izvornim govornicima da shvate vrlo lako šta se reklamira.

Direktni prevodi građevinskih projekata sa persijskog jezika na finski

Celokupnu sadržinu ne samo građevinske dokumentacije, nego i tehničke i tenderske će po zahtevu klijenata sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade. A to znači da će izvršiti kako direktan prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa persijskog na finski jezik, odnosno građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te uputstava za rukovanje i mnogih drugih dokumenata koja u njihov sastav ulaze, tako isto će i primeniti pravila njihove overe, jer je tako predviđeno važećim zakonom. Na taj način će vlasniku dokumenata pružiti mogućnost da u relativno kratkom roku dobije dokumenta koja su obrađena u skladu sa pravilima i priznata kao validna sa zakonskog aspekta.

S obzirom na to da zvanično ovlašćeni sudski tumač stavlja pečat isključivo na preveden dokument, a čija je sadržina istovetna kao i u originalu, sasvim jasno zašto se zahteva od zainteresovanih klijenta da upravo njemu na uvid priloži originalna dokumenta, što znači da ih može ili poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili doneti lično, a svakako može da se opredeli i za varijantu slanja preko kurirske službe.

Obavezni smo da obavestimo svakog klijenta, kome je za bilo koji dokument u toj jezičkoj kombinaciji potreban prevod, da se od njega očekuje podatke o nadoveri da prethodno dobije i to potpuno samostalno. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju neophodna ovlašćenja za stavljanje takozvanog Haškog ili Apostille pečata na bilo koji dokument, pa samim tim nije njihova dužnost da informacije o tome daju zainteresovanima.

Podrazumeva se da mogu biti ostvareni zahtevi svakog klijenta, kome su potrebni direktni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog na finski jezik, a u kom slučaju će profesionalni prevodioci i sudski tumači osim saobraćajne i vozačke dozvole, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih, kompletno da obrade i uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, ali i izvod iz matične knjige umrlih, te potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, kao i pasoš i ostala lična dokumenta, a koja nismo ovom prilikom naveli.

Specijalizovani su zaposleni ove institucije i za kompletnu obradu kako poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, poslovne odluke, fakture, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća i druga), tako isto i sadržine medicinske dokumentacije (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga dokumenta iz te grupe).

A ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci će obraditi i sve one sadržaje, koji su vezani bilo za oblasti obrazovanja i sudstva, bilo za nauku ili pravo. Klijentima će biti obezbeđeno kako direktno prevođenje presuda o razvodu braka sa persijskog na finski jezik, odnosno ugovora i sudskih žalbi i odluka, tako isto i diplome i dodatka diplomi, naučnih radova i tekovina Evropske Unije. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, te potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i prepis ocena, sertifikate i punomoćje za zastupanje, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne patente i diplomske, te seminarske radove i sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao pravna akta ili su vezana za nauku, odnosno obrazovanje.

Pored uverenja o nekažnjavanju, te saglasnosti za zastupanje i potvrde o visini primanja, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika mogu u skladu sa pravilima da obrade i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju,a izradiće i direktan prevod potvrde o stanju računa u banci sa persijskog na finski jezik, te će kompletno obraditi i uverenje o neosuđivanosti, ali i bilo koju drugu vrstu kako potvrde i uverenja, tako isto i izjave ili saglasnosti, što podrazumeva da će klijent dobiti i prevod i overu za apsolutno sva dokumenta, a koja se po zahtevu nadležnim službama moraju predati u određenoj situaciji.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje