Prevod sa persijskog na mađarski jezik

Prevod sa persijskog na mađarski jezik

Ukoliko se za tim bude javila potreba, profesionalni prevodioci i sudski tumači će u datoj kombinaciji jezika ne samo izvršiti prevod za bilo koji dokument, nego će isto tako primeniti i uslugu za koju su ovlašćeni od strane nadležnih službi, a koja uključuje overu prevoda pečatom sudskog tumača. Na taj način će vlasnici bilo ličnih dokumenata, bilo različitih tipova dokumentacija (građevinska, poslovna, tenderska, medicinska, tehnička i ostale) dobiti kompletno obrađene sadržaje, koji su u potpunosti pravno validni i kao takvi dozvoljeni za dalje korišćenje.

Na zahtev klijenata se vrše i prevodi pravnih akata sa persijskog jezika na mađarski, a pomenuti stručnjaci obrađuju kako sva dokumenta iz domena obrazovanja i nauke, tako isto i ona koja se kasnije predaju nadležnim službama po potrebi (svi tipovi uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava).

Neposredno pre nego što svoj pečat stavi na preveden dokument, ovaj stručnjak ima obavezu na njegovu sadržinu uporedi sa originalnim dokumentima, a njih će klijent ili poslati preporučenom pošiljkom “Pošte Srbije” na adresu najbliže poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili putem kurirske službe, a može i da ih lično donese.Prevođenje sa persijskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na persijski

Pravila o dostavljanju originala na uvid ne važe za sve ostale sadržaje, za koje se izrađuje prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako da se klijentima omogućuje i da ih na obradu pošalju i da ih preuzmu po završetku elektronskim putem.

Kompletno obrađena dokumenta će klijent preuzeti ili lično ili će se odlučiti za drugu ponuđenu varijantu, koja podrazumeva isporuku sadržaja na željenu adresu. Svakako će tu uslugu svaki klijent morati odvojeno da plati, a isključivo služba za dostavu ima pravo i da navede visinu nadoknade.

Iako je u mnogim slučajevima sasvim dovoljan postupak koji primenjuju sudski tumači i prevodioci, može se dogoditi da uz prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, te overu ovlašćenog sudskog tumača, na te sadržaje mora biti stavljen i takozvani Apostille pečat. Njegov drugačiji naziv jeste Haški, a ta vrsta overe se izvršava u osnovnim sudovima Republike Srbije. Neophodno je da vlasnik bilo kog dokumenta prvo kontaktira te službe i zatraži sve neophodne podatke o postupku overe Apostille pečatom, pošto je to naročito značajno za celokupan proces obrade bilo kog dokumenta.Na osnovu iznetih zahteva ovi stručnjaci mogu da izvrše i takozvani hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, što znači da će ih oni kompletno obraditi u naročito kratkom vremenskom periodu. Osnovni uslov koji klijent mora tada da ostvari jeste da na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva pošalje skenirana dokumenta, s tim što je njegova obaveza svakako da na uvid odmah posle toga dostavi i originalne materijale.

Osim dokumenata, prevodilac i sudski tumači mogu da obrade i sve sadržaje iz oblasti marketinga (PR tekstovi, katalozi, reklamni flajeri, plakate, vizit kartice i drugi), a po zahtevu klijenata oni izrađuju profesionalan prevod i za web sajtove, odnosno programe i sve vrste aplikacija, te maksimalno kvalitetno obrađuju i internet prodavnice, potom web kataloge i uopšteno govoreći sve online sadržaje i one, koji su vezani za kompjutere. S obzirom na to da je optimizovanje svih tih materijala za web pregledače izuzetno značajno, ovi stručnjaci će implementirati i alate SEO (Search Engine Optimisation), te će njihovu sadržinu u potpunosti iz uskladiti sa pravilima koja važe u polju pretrage.

Izvršavaju se i prevodi novinskih članaka sa persijskog jezika na mađarski, ali i sadržine ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa, s tim što sudski tumač i prevodilac mogu po zahtevu da obrade i bilo koje književno delo, kao i udžbenik. Podrazumeva se da se poštuju i zahtevi klijenata, koji se odnose na prevođenje tekstova u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a zaposleni konkretne institucije će prevesti i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike.

Usluge sinhronizacije i titlovanja su dostupne na zahtev, tako da praktično govoreći svaki klijent koji u navedenoj jezičkoj kombinaciji želi da dobije preveden bilo video ili audio materijal, u konkretnoj poslovnici dobija njegovu kompletnu obradu. Sve to se odnosi kako na crtane i igrane, odnosno dokumentarne i animirane filmove, tako isto i na emisije različite sadržine (dečije, informativne, zabavne, obrazovne i druge), ali i na reklamne poruke, potom serije i mnoge druge vrste kako video, tako i audio sadržaja.

Kada se bude javila potreba, profesionalni lektori i korektori, koji su takođe u poslovnicama pomenute institucije zaposleni, će izvršiti uslugu poznatu kao redaktura. Zapravo će primeniti pravila korekture i lekture na sve one sadržaje, za koje je neko prethodno izradio prevod, ali se on ne može tretirati kao profesionalan, pa je neophodno da postojeće greške budu ispravljene i da taj materijal bude usklađen sa pravilima mađarskog jezika.

Uz iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ova institucija nudi i uslugu usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Budući da prevodioci i sudski tumači osim simultanog, mogu da izvrše i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na mađarski, neophodno je da detaljno budu informisani o tome kako bi trebalo konkretna manifestacija da bude organizovana, da bi mogli da izaberu najpogodniju vrstu usmenog prevoda.

Prevodi laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa persijskog na mađarski jezik

S obzirom na to da je obrada dokumenata usklađena sa zakonom, te da podrazumeva da mora prvo biti izvršen direktan prevod dokumenata sa persijskog jezika na mađarski, a potom i overa, to su upravo usluge koje svakom klijentu nudi Prevodilački centar Akademije Oxford. Da ne bude zabune, moramo naglasiti da prevodilac i sudski tumač koji su u timu svake poslovnice te institucije u potpunosti poštuju pravila, tako da nakon prevoda izvršavaju overu, kako bi klijentu omogućili da u relativno kratkom roku dobije dokument koji je sa zakonskog gledišta u potpunosti validan i pravno priznat.

Pored već pomenutog dokumenta, oni mogu da obrade i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte i deklaracije proizvoda, ali i svaki drugi, koji se tretira kao deo bilo tehničke i tenderske, bilo građevinske dokumentacije.

Izuzetno je značajno da apsolutno svaki klijent kome je potrebna obrada bilo celokupne dokumentacije ili samo jednog dokumenta na uvid sudskom tumaču donese originalna dokumenta, a može ih i poslati na jedan od dostupnih načina. Zapravo se to zahteva zbog izvršenja overe pečatom ovog stručnjaka, jer je njegova zakonska obaveza da proveri sadržinu prevoda i originala, pošto ima pravo svoj pečat da stavi isključivo na preveden bilo koji dokument, a čija se sadržina u potpunosti poklapa sa originalom.

Da klijent ne bi imao poteškoća prilikom obrade dokumenata, odnosno da bi uštedeo svoje vreme, preporučujemu se da se obrati osnovnom sudu u svom gradu, a kako bi zatražio podatke o overi takozvanim Apostille, odnosno Haškim pečatom, uzevši u obzir da stručnjaci ove institucije tu vrstu overe ne izvršavaju, jer ne poseduju adekvatna ovlašćenja.

Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac obraditi sve vrste dokumentacija, počev od lične (radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, pasoš i mnoga druga), preko poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji i svaki drugi dokument koji je na određeni način vezani za poslovni proces kako preduzetnika, tako i kompanije), pa do medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i svaki drugi dokument koji se zvanično tretira kao deo konkretne vrste dokumentacije).

Isto tako se podrazumeva da mogu biti izvršeni i direktni prevodi nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog jezika na mađarski, ali i rezultata naučnih istraživanja, te diplomskih i seminarskih radova. Po potrebi će prevodioci i sudski tumači kompletno da obrade i mnoga druga dokumenta koja su vezana bilo za oblast obrazovanja, bilo za oblast nauke, kao što su na primer diploma i dodatak diplomi, odnosno prepis ocena i potvrda o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima, te naučni patenti i radovi, kao i svaki drugi sadržaj koji se odnosi na jednu od tih oblasti.

Uz potvrdu o visini primanja, te saglasnost za zastupanje i potvrdu o stanju računa u banci, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, ali i uverenje o nekažnjavanju, te mnoga druga uverenja i potvrde, odnosno saglasnosti i izjava, to jest dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Nakon svega navedenog moramo pomenuti i to da je u svakoj poslovnici ove institucije na zahtev klijenata dostupan i direktan prevod pravnih akata sa persijskog jezika na mađarski. Ustvari se na prvom mestu misli na sva ona dokumenta, koja su vezana kako za oblast prava, tako isto i za sudstvo. A to podrazumeva da će članovi tima konkretnog predstavništva pomenute institucije, pored ostalog kompletno da obrade tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i odluke, odnosno ugovore i sudske presude, ali i sve tipove sertifikata, odnosno licenci, kao i sudske žalbe, zatim punomoćje za zastupanje i sudske tužbe, te mnoga druga dokumenta koja se tiču kako oblasti prava, tako i sudstva, te se samim tim tretiraju kao pravna akta.

Profesionalan prevod animiranih filmova sa persijskog jezika na mađarski

Sa glavnim ciljem da svakom ko je zainteresovan za prevod filmova sa persijskog na mađarski jezik omogući da na jednom mestu dobije njihovu kompletnu obradu, Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima kako uslugu titlovanja svih video i audio materijala, tako isto i onu koja podrazumeva njihovu stručnu sinhronizaciju.

Bez obzira da li su u pitanju animirani ili igrani, odnosno crtani ili dokumentarni filmovi, podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac njih obraditi u skladu sa pravilima. A isto tako mogu da prevedu i reklamne poruke, kao i sve vrste emisija, počev od dečijih i zabavnih, pa do informativnih i obrazovnih, te se svakako podrazumeva da mogu da ostvare zahtev klijenta i vezano za prevođenje serija, ali i svih ostalih kako video materijala, tako i audio.

Bilo kojom tematikom da se bave stručni ili popularni tekstovi, ovi stručnjaci mogu da ih u najkraćem mogućem roku profesionalno prevedu. Takođe su dostupni i prevodi knjiga sa persijskog na mađarski jezik, a što se odnosi ne samo na književna dela, nego i na udžbenike.

Ukoliko neki klijent bude zahtevao, prevodioci i sudski tumači će u datoj varijanti jezika da obrade kako sve vrste časopisa, poput na primer ilustrovanih, dečijih i stručnih, tako isto i članke iz novina, a nevezano za to kojom tematikom se bave.

Prilikom definisanja ponude, koja se odnosi na usmeno prevođenje sa persijskog na mađarski jezik se uzimaju u obzir svi parametri, odnosno informacije koje klijent prethodno dostavi o samom događaju i o njegovoj organizaciji. Jednostavnije govoreći, analiziraju se podaci o mestu njegovog održavanja, te se uzimaju u obzir i sve karakteristike te lokacije, a zatim i oni koji se odnose na trajanje te manifestacije i na broj učesnika, pošto sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako prevod uz pomoć šapata u navedenoj varijanti jezika, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. S obzirom na to da iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, takođe ova institucija može da ponudi zainteresovanima, to će svakako i ta usluga biti navedena u ponudi, a pod uslovom da ovi stručnjaci prethodno odluče da upravo taj tip usmenog prevoda za određenu manifestaciju bude primenjen.

Sve neophodne ispravke u materijalima koji su prevedeni u toj jezičkoj kombinaciji mogu, na zahtev klijenata da izvrše korektori i lektori ove institucije. Preciznije govoreći, oni će uz korišćenje pravila redakture da usklade sadržinu nekvalitetno prevedenih materijala kako sa njihovim originalima i pravilima same prevodilačke struke, tako isto i sa pravilima ciljanog jezika, a što je mađarski u ovom slučaju.

Usluga optimizovanja svih web materijala će biti izvršena ako klijent bude zahtevao prevod web sajtova, internet kataloga i online prodavnice sa persijskog na mađarski jezik, te će svakako prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da obrade i bilo koji program, odnosno aplikaciju, kao i svaki drugi online sadržaj. Moramo naglasiti da oni, zapravo prilikom obrade internet materijala bilo koje vrste implementiraju i pravila, koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi na taj način poboljšali njihovu dostupnost u okviru web pregledača.

Sadržaje iz oblasti marketinga će na osnovu iznetih zahteva, isto tako sudski tumač i prevodilac profesionalno da obrade. Ustvari će oni primenjivati i pravila reklamiranja, kako bi što više približili poruku koju nose materijali tog tipa. Izuzev vizit kartica, brošura i reklamnih flajera, odnosno kataloga i reklamnih letaka, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi plakata sa persijskog na mađarski jezik, te po potrebi ovi stručnjaci profesionalno obrađuju i PR tekstove, ali i apsolutno bilo koju vrstu sadržaja, koja se koristi isključivo u svrhu reklamiranja usluga i proizvoda, odnosno kada je potrebno na najbolji mogući način prezentovati neki događaj ili rad određenog preduzeća


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje