Prevod sa persijskog na norveški jezik

Prevod sa persijskog na norveški jezik

Na više od 20 lokacija u celoj našoj zemlji, odnosno u apsolutno svakom gradu u kome je otvoreno predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford postoji mogućnost izvršenja prevoda u pomenutoj varijanti jezika za apsolutno svaku vrstu sadržaja u pisanom obliku, s tim što sudski tumači i prevodioci mogu biti angažovani i ako je potrebno izvršiti usmeno prevođenje sa persijskog jezika na norveški.

Posebno mora biti istaknuta činjenica da oni imaju iskustvo i znanje u primeni sve tri vrste te usluge, tako da u skladu sa zahtevom samog događaja može biti primenjen ili prevod uz pomoć šapata ili simultani, odnosno konsekutivni, a ko god za tim bude imao potrebu, ima na raspolaganju i uslugu iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje.

Sve vrste časopisa, kao i udžbenike i članke iz novina, ali i naučne i popularne tekstove bilo koje tematike, odnosno književna dela će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije isto tako u skladu sa propisima da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji.


Prevođenje sa persijskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na persijski

Mogu svakako da budu izvršeni i direktni prevodi filmova sa persijskog jezika na norveški, a kojom prilikom izuzev igranih i dokumentarnih, prevodioci i sudski tumači obrađuju i crtane, kao i animirane, ali i mnoge druge vrste video i audio materijale, poput na primer radijskih i televizijskih emisija, serija i reklamnih poruka. Dostupne su i dve dodatne usluge, tako da klijent kome je potreban prevod bilo kog od navedenih materijala ima mogućnost da angažuje stručnjake, koji će izvršiti ili njihovu sinhronizaciju ili titlovanje.

A po zahtevu klijenata mogu kompletno da budu obrađeni i svi internet sadržaji, u kom slučaju ovi stručnjaci izvršavaju i uslugu njihove optimizacije, to jest implementiraju alate SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način klijenti imaju mogućnost na jednom mestu da dobiju kompletno obrađen kako internet sajt bilo koje tematike, tako isto i različite programe i aplikacije, odnosno onlajn prodavnice, zatim kataloge i ostale internet sadržaje.

Takođe može biti izvršena i obrada svih marketinških materijala, tako da između ostalog klijenti mogu zahtevati direktan prevod vizit kartica i PR tekstova sa persijskog jezika na norveški, s tim što će prevodilac i sudski tumač svakako po njihovom zahtevu obraditi i kataloge, reklamne letke i brošure, ali i flajere i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga.Na mejl adresu najbliže poslovnice ove institucije klijenti mogu poslati sve sadržaje tog tipa na obradu, a pravilnikom je predviđeno da na isti takav način izvrše njihovo preuzimanje.

Međutim, obrada dokumenata iziskuje drugačiji način i dostavljanja i preuzimanja, zato što se od svakog zainteresovanog zahteva da priloži originalna dokumenta na uvid, kako bi ovlašćeni sudski tumač mogao da izvrši uslugu overe prevoda

Preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, ali isključivo preporučenom pošiljkom mogu biti poslata originalna dokumenta na obradu, a klijentima kojima to odgovara je dozvoljeno i da u najbliže predstavništvo njih lično donesu.

Preuzimanje prethodno kompletno obrađenih dokumenata može isto tako biti izvršeno lično u poslovnici, a kome to ne odgovara ima pravo da iznese zahtev za isporukom na adresu. S obzirom na to da kurirska služba ima obavezu tu uslugu da izvrši, klijent će morati da je plati, pošto nije uračunata u zvaničnu cenu prevoda i overe bilo kog dokumenta.

A po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske i poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na norveški, ali i tenderske i tehničke, kao i lične i građevinske.

Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve klijenata vezano za prevođenje dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama u ovoj varijanti jezika, a što se odnosi kako na različite vrste potvrda, tako isto i na bilo koje uverenje, odnosno izjavu ili saglasnost.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za izvršenje one usluge, koja podrazumeva direktno prevođenje diplome i dodatka diplomi sa persijskog jezika na norveški, odnosno svakog drugog dokumenta koji je vezan za oblast obrazovanja. Naravno da oni mogu prevesti i sadržaje iz oblasti nauke, ali i one koji se tiču sudstva ili prava, te se tretiraju kao pravna akta.

Obavezni smo napomenuti i to da zaposleni u ovoj instituciji nemaju adekvatna ovlašćenja za izvršenje nadovere, a koja se odnosi na stavljanje Haškog (Apostille) pečata na dokumenta. Stoga bi vlasnik dokumenata trebalo najpre da kontaktira osnovni sud u svom gradu, te da od zaposlenih zahteva sve relevantne informacije o tom postupku.

Na zahtev klijenata će biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na norveški, s tim što klijent kasnije može na uvid priloži i originale, a prvo mora na mejl poslati sadržaje za koje zahteva obradu, kako bi sudski tumači i prevodioci mogli u najkraćem mogućem roku njihovoj obradi da pristupe.

Među brojnim uslugama koje pomenuta institucija nudi se nalaze i lektura i korektura. Stvar je u tome da postoje klijenti, koji već imaju u posedu obrađen dokument ili neki drugi materijal, ali se radi o nekvalitetnom i ne profesionalnom prevodu. Zapravo u takvim sadržajima obično ima dosta neusklađenosti i grešaka, pa korektori i lektori uz primenu pravila takozvane redakture sve njih ispravljaju i obrađene sadržaje usklađuju kako sa njihovim originalima, tako isto i sa pravilima prevodilačke struke, odnosno sa onim pravilima koja važe u ciljanom jeziku.

Prevodi romana sa persijskog na norveški jezik

Koji god u pitanju da je roman ili neko drugo prozno delo književnosti, a da je klijentu potreban njegov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, može se obratiti zaposlenima u Prevodilačkom centru Akademije Oxford i to u bilo kom gradu.

Isto tako će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahteve pojedinaca, a vezano za prevođenje poetskih književnih dela sa persijskog jezika na norveški, kao i udžbenika. Takođe ovi stručnjaci prevode i članke iz novina, ali i celokupnu sadržinu ili samo određeni tekst iz ilustrovanih, stručnih ili dečijih časopisa.

Internet kataloge, kao i web sajtove, odnosno programe i online prodavnice, ali i sve vrste aplikacija, te mnoge druge sadržaje dostupne na internetu, odnosno sve one koji se tiču računara će zaposleni ove institucije takođe na zahtev klijenata profesionalno da prevedu. Zapravo, ne samo da će ih u datoj kombinaciji jezika prevesti, nego će primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), te će ih maksimalno profesionalno uskladiti sa zahtevima pretrage. Svrha optimizovanja svih pomenutih, kao i mnogih drugih onlajn sadržaja jeste da oni budu prilagođeni pretraživaču, a kako bi ih uvrstio među osnovne rezultate za tačno određene reči, odnosno izraze.

U svakom predstavništvu ove institucije su zaposleni i korektori, kao i profesionalni lektori, koji pružaju zainteresovanim klijentima uslugu redakture, odnosno vrše lekturu i korekturu materijala za koje prethodno nije urađen profesionalan prevod. Tačnije, nakon sprovedene analize i upoređivanja prevedenih i originalnih sadržaja, te ustanovljenih grešaka, oni u skladu sa pravilima norveškog jezika sve njih ispravljaju.

Na raspolaganju je svakom klijentu ove institucije i mogućnost da zaduži navedene stručnjake, koji mogu izvršiti kako prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na norveški, tako isto i konsekutivni, ali i simultani. A uz to, klijentima kojima to odgovara se nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena te usluge važi za jednu od trenutno najpovoljnijih na tržištu naše zemlje. Očekuje se da svako ko je za primenu pomenute vrste prevoda zainteresovan, na vreme dostavi podatke o događaju koji treba da bude organizovan. Najvažnije je da ove stručnjake klijent informiše o mestu održavanja konkretne manifestacije, ali svakako i o tome koliko se očekuje da bude učesnika i koliko bi ona trebalo da traje, kako bi precizno bilo određeno koji tip usmenog prevoda zahtevima učesnika može da odgovori i to na najbolji mogući način.

Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači biti na raspolaganju i svim onim pojedincima, kojima su potrebni direktni prevodi stručnih i popularnih tekstova sa persijskog jezika na norveški, s tim što mora biti posebno istaknuto da tema tih sadržaja može da se odnosi kako na bilo koju granu prirodne nauke, tako isto i na svaku naučnu disciplinu koja je svrstana u društvene nauke.

Naročito je važno da pojedinci koji u datoj varijanti jezika žele da dobiju preveden bilo film ili seriju, odnosno određeni video ili audio sadržaj, imaju mogućnost i da dobiju njegovu kompletnu obradu, a uzevši u obzir da su usluge sinhronizovanja i titlovanja svih tih materijala dostupne u svim poslovnicama pomenute institucije. Dakle, profesionalni sudski tumač i prevodilac mogu u toj kombinaciji jezika da prevedu kako dokumentarne i crtane, tako isto i animirane i igrane filmove ma kog žanra, zatim reklamne poruke i informativne emisije, a specijalizovani su i za direktno prevođenje serija sa persijskog jezika na norveški, te po potrebi obrađuju i emisije zabavnog i obrazovnog karaktera, ali i one koje su namenjene deci, kao i sve ostale vrste što video materijala, što audio.

Sve one sadržaje koji se koriste ako je potrebno najaviti neki događaj ili reklamirati određenu uslugu, odnosno firmu ili proizvod će, isto tako na zahtev klijenata sudski tumači i prevodioci da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji profesionalno prevedu. Zapravo u tom slučaju će se oni pridržavati primarno pravila marketinga, a kako bi prevodi flajera i letaka sa persijskog jezika na norveški, zatim plakata ili PR tekstova, kao i brošura i vizit kartice, odnosno sadržinu reklamnih kataloga i mnogih drugih materijala tog tipa, približili osobama kojima je maternji norveški jezik ili se njime koriste.

Prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog na norveški jezik

Overa bilo kog dokumenta, a za koji se izrađuje prevod u pomenutoj kombinaciji jezika je dostupna u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, u čijem timu se nalaze i prevodioci i sudski tumači.

Stvar je u tome da će prvo biti izvršeni prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na norveški, a onda i overa prevedenih dokumenata, što znači da će klijenti dobiti propisno obrađene lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svaki drugi dokument koji u sastav tog tipa dokumentacije ulazi.

Ustvari ovi stručnjaci sva dokumenta obrađuju uz potpuno poštovanje zakona, tako da klijent koji bude dobio prvo preveden sadržaj, a onda i overen ima mogućnost da ga koristi kada je potrebno, pošto je on sa stanovišta prava, odnosno zakona u potpunosti validan i izjednačen sa ostalim priznatim dokumentima. A pre nego što stavi svoj pečat na bilo koji preveden dokument, ovlašćeni sudski tumač je u obavezi da ustanovi da li se njegova sadržina razlikuje u odnosu na originale. Da budemo precizni, on overava isključivo preveden dokument, za koji prethodno lično utvrdi da je istovetan kao original, a da bi to mogao da učini klijent će mu na uvid doneti originalna dokumenta, odnosno dostaviti na jedan od predviđenih načina.

Trebalo bi, isto tako vlasnik dokumenata da pribavi pre slanja sadržaja na prevod sve informacije o takozvanoj nadoveri, to jest da se u nadležnim državnim službama raspita o svemu što se odnosi na stavljanje Haškog, odnosno takozvanog Apostille pečata na ta dokumenta, pošto zaposleni ove institucije nemaju dozvolu tu vrstu overe da izvrše za bilo koji dokument.

U skladu sa zahtevima klijenata, vrši se i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na norveški (lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, uverenje o državljanstvu dozvola, boravak i ostala lična dokumenta), a sudski tumač i prevodilac u istoj toj kombinaciji mogu kompletno da obrade i apsolutno sve sadržaje, koji se tiču kako oblasti obrazovanja, tako isto i nauke (diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarski radovi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi i sva ostala dokumenta, odnosno materijali koji se odnose na jednu od navedenih oblasti).

Uzevši u obzir da postoji veliki broj dokumenata, koja se podnose državnim institucijama u različitim situacijama, to su po zahtevu klijenata dostupni i prevodi potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja sa persijskog jezika na norveški. Uz to što će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i saglasnost za zastupanje, oni će prevesti i overiti takođe i potvrdu o visini primanja, ali i potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno bilo koji dokument koji klijent ima obavezu konkretnoj službi da posle toga preda.

Potrebno je da napomenemo i to da su članovi tima svakog predstavništva navedene institucije specijalizovani ne samo za kompletnu obradu poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća i mnoga druga), već i za direktan prevod građevinske dokumentacije sa persijskog jezika na švedski, s tim što će obraditi i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i dokumentacije za tendere (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i ostala iz te grupe).

Svaki klijent navedene institucije ima mogućnost i da zahteva obradu svih pravnih akata, uzevši u obzir da profesionalni prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika prevod mogu da izrade kako za punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i ugovore, odnosno sudske tužbe i rešenja, tako isto i za sve tipove sertifikata i licenci, a po potrebi izvršavaju i prevod sudskih žalbi sa persijskog jezika na norveški, te kompletno obrađuju i licence svih vrsta, kao i tekovine Evropske Unije, to jest bilo koji dokument koji je na određeni način vezan ili za oblast sudstva ili za pravo.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje