Prevod sa persijskog na švedski jezik

Prevođenje sa persijskog na švedski jezik

Najpre moramo istaći informaciju da su prevodioci i sudski tumači osposobljeni za kompletnu obradu svih dokumenata, tako da se pored ostalog vrše direktni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na švedski, ali i onih, koja se podnose nadležnim institucijama, poput na primer različitih tipova potvrda, uverenja i izjava, odnosno saglasnosti. U ovom slučaju kompletna obrada uključuje i prevod svakog dokumenta u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali i overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Isto tako oni mogu da po zahtevu klijenata obrade celokupnu sadržinu različitih vrsta dokumentacija, a što se odnosi i na tehničku i poslovnu, ali i na tendersku, potom medicinsku i građevinsku.

Specijalizovani su zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford i da izvrše uslugu, koja podrazumeva direktan prevod pravnih akata sa persijskog jezika na švedski, te će takođe kompletno obraditi i prepis ocena, ali i svaki drugi dokument koji je vezan za obrazovanje, te onaj koji se odnosi na nauku.


Prevođenje sa persijskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na persijski

Zainteresovani za obradu ovakvih sadržaja imaju obavezu da originale na uvid donesu u najbliže predstavništvo ove institucije ili da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Inače se to zahteva samo zbog izvršenja overe, zato što ovlašćeni sudski tumač ima dužnost da sa originalima uporedi svaki prethodno prevedeni dokument. Naime, on pečat stavlja na onaj preveden dokument, čija je sadržina potpuno ista kao i u originalu, a ako ima odstupanja mora biti izvršena usluga redakture.

Srećom po klijente kojima je potrebno samo da već preveden dokument dobiju i overen, ova institucija zapošljava i korektore i lektore, tako da je i usluga redakture dostupna po potrebi. Budući da ima i onih klijenata koji nisu u potpunosti informisani o tome, moramo naglasiti da se korektura i lektura vrše i za sve ostale sadržaje, a ako lice koje ih je prevodilo nije to učinimo prema pravilima, pa je potrebno da ovi stručnjaci isprave njegove propuste.

Svakako da će sudski tumači i prevodioci u skladu sa aktuelnim pravilima obraditi bilo koji dokument, ali postoji usluga koju oni nemaju pravo da izvrše, a može uticati na tok obrade. U pitanju je overa Haškim pečatom, koja se nalazi u nadležnosti osnovnih sudova Republike Srbije. Zato se i preporučuje svakome, ko je zainteresovan za obradu dokumenata u toj varijanti jezika da se prvo obrati pomenutim službama i dobije sve informacije ovary takozvanim Apostille pečatom, a što je njegov drugačiji naziv. Vrlo je važno da sazna i kada se on na konkretne sadržaje mora staviti, jer je zakonom tačno definisan način overe njime, a sa tim informacijama se klijent mora samostalno upoznati.Pošto zaposleni ove institucije budu izvršili prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na švedski, to će biti predočeno da može lično da dođe i preuzme kompletno obrađene sadržaje, a po zahtevu mogu biti isporučeni i na željenu adresu. S obzirom na to da je konkretna usluga dodatna, to znači da klijent mora plaćanje da izvrši naknadno, odnosno kada bude od kurira preuzimao prevedena i od strane ovlašćenog lica overena dokumenta.

Činjenica je da sudski tumač i prevodilac maksimalno poštuju zahteve klijenata, te prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika i overu izvršavaju u najkraćem mogućem roku, ali po zahtevu vrše i hitan prevod dokumenata. Zapravo oni tada pružaju navedene usluge u mnogo kraćem roku, ali je postupak dostavljanja sadržaja na obradu drugačiji baš iz tog razloga. Naime, potrebno je na mejl prvo da klijenti dostave skenirana dokumenta, a dužni su posle toga originale na uvid ili da donesu lično ili na jedan od opisanih načina da pošalju, s tim što se moraju odlučiti za varijantu koja je najbrža.

Ako to bude bilo potrebno, zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije će izvršiti i prevod marketinških materijala sa persijskog jezika na švedski (PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, vizit kartice, reklamni leci, brošure, plakati i drugi), a po zahtevu klijenata će obraditi i video i audio materijale bilo koje vrste (serije, dokumentarni filmovi, informativne emisije, reklamne poruke, crtani filmovi, igrani filmovi, zabavne, obrazovne i dečije emisije, animirani filmovi i ostali video i audio materijali). Takođe će klijentima biti omogućeno da u sklopu te usluge dobiju i sinhronizaciju svih prethodno prevedenih sadržaja, a po zahtevu zaposleni ove institucije izvršavaju i titlovanje.

Ističemo i to da prevodilac i sudski tumač imaju i iskustvo u implementaciji alata, poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation), a koji su vrlo važni kada se u datoj kombinaciji jezika prevode internet sadržaji. Zahvaljujući tome će klijenti imati priliku da dobiju kompletno obrađene kako web sajtove i internet prodavnice, odnosno onlajn kataloge, tako isto i sve vrste programa i aplikacija, a koji bi trebalo u relativno kratkom roku nakon što budu postavljeni na internet da budu pozicionirani mnogo bolje.

A po zahtevu klijenata mogu biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa persijskog jezika na švedski, što se odnosi i na stručne i na popularne materijale. Pored ostalog, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije mogu propisno da obrade i časopise, ali i novinske članke, potom književna dela i romane.

Samo još jedna u nizu usluga koje izvršavaju prevodioci i sudski tumači se odnosi na usmeno prevođenje sa persijskog jezika na švedski, s tim što se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi u ponudi ove institucije. Moramo istaći da su ovi stručnjaci osposobljeni za primenu kako simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivnog, tako da praktično govoreći za svaki događaj oni mogu tu uslugu da profesionalno izvrše.

Ko god je zainteresovan za obradu materijala, navedenih do ovog trenutka bi trebalo da ih elektronskim putem pošalje pomenutim stručnjacima, odnosno na zvaničnu mejl adresu najbližeg predstavništva te institucije. Naravno da se može odlučiti za neku drugu varijantu, a sve podatke o tome će mu dati zaposleni ukoliko ih kontaktira. U principu je predviđeno da se na potpuno isti način i preuzimanje obrađenih sadržaja ovog tipa.

Prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na švedski

U praksi postoje i oni događaji, za koje je najbolje primeniti takozvano šapatno prevođenje, ali u ovoj jezičkoj kombinaciji zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i simultano, te da isto tako primene i ona pravila koja podrazumeva takozvano konsekutivno prevođenje sa persijskog na švedski jezik.

Naša je obaveza svakog klijenta zainteresovanog za tu uslugu da obavestimo o tome, te da naglasimo da će prevodilac i sudski tumač primeniti isključivo onaj tip usmenog prevoda, a za koji pre toga budu utvrdili da može da pruži najbolji odgovor na zahteve apsolutno svakog učesnika određene manifestacije. Zato se i zahteva da oni budu obavešteni o broju osoba koje će biti prisutne, ali isto tako i o detaljima koji se tiču mesta njenog održavanja i trajanja. A kada budu izvršili propisanu analizu svih tih podataka, te odlučili koja od navedenih usluga će biti primenjena, pripremiće ponudu, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u nju uneti, ako bude odgovaralo izabranom tipu usmenog prevoda.

Osim već pomenutih stručnjaka, pomenuta institucija zapošljava i lektore i korektore, tako da klijenti mogu njih zadužiti u slučaju da je potrebno izvršiti redakturu. Naglašavamo da je to usluga koja ima za cilj da propisno budu ispravljene sve uočene greške, a u sadržajima za koje je prevod sačinjen pre toga, ali osoba koja je tu uslugu pružila nije poštovala pravila prevođenja, kao ni ciljanog jezika.

Takođe je na raspolaganju svim klijentima ove institucije i usluga, koja uključuje obradu tekstualnih materijala, bez obzira da li se radi o naučnim tekstovima ili o popularnim, te svejedno kojom tematikom se bave. Naravno da sudski tumači i prevodioci mogu u toj kombinaciji jezika da obrade i književna dela, ali i časopise i udžbenike, te članke iz novina.

Naglašavamo da je usluga optimizovanja svih internet sadržaja na raspolaganju zainteresovanima, zato što ovi stručnjaci poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i njih i primenjuju kada vrše prevod web sajtova sa persijskog na švedski jezik, ali i svih vrsta programa, zatim online kataloga i internet prodavnica, kao i aplikacija i mnogih drugih web sadržaja.

Podrazumeva se da će i marketinške materijale sudski tumači i prevodioci maksimalno korektno i u optimalnom roku da obrade, a ukoliko to neki klijent bude od njih zahtevao. Specijalizovani su, pored ostalog za obradu kako vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, tako isto i za prevođenje flajera i kataloga u toj jezičkoj kombinaciji, a po potrebi će i sadržinu PR tekstova, kao i plakata i mnogih drugih marketinških sadržaja profesionalno da prevedu.

Informacija da ova institucija zapošljava i stručnjake, sa višegodišnjim iskustvom u pružanju usluga sinhronizacije i titlovanja je od izuzetnog značaja za sve one klijente, kojima je potrebno bilo prevođenje informativnih, dečijih, zabavnih i obrazovnih emisija sa persijskog na švedski jezik, bilo obrada reklamnih poruka, crtanih i dokumentarnih, odnosno animiranih i igranih filmova, ali i serija, odnosno svih audio i video sadržaja.

Prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa persijskog jezika na švedski

Mora biti ispoštovan osnovni uslov da bi klijent kome je potreban direktan prevod dokumenata sa persijskog na švedski jezik mogao obrađene sadržaje da koristi. Preciznije govoreći, osim prevoda dokumenta mora da bude izvršena i overa sudskog tumača, jer je jedino tako obrađen dokument pravno važeći. Konkretna usluga je dostupna u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači deo tima te institucije.

Naravno da oni mogu osim potvrde o stalnom zaposlenju da kompletno obrade i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, ali i uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, kao i svaku drugu vrstu što potvrde i uverenja, što izjave, ali i saglasnosti, a što su primarno dokumenta koja se podnose nadležnim službama.

Overa Apostille pečatom nije u nadležnosti ovih stručnjaka, pa je neophodno da klijent prethodno sve informacije o stavljanju takozvanog Haškog pečata, kako ga još nazivaju, dobije od zaposlenih u osnovnom sudu, koji jedino imaju dozvolu taj tip overe da izvrše.

Isto tako je vrlo važno da bude ispoštovano pravilo, vezano za dostavljanje dokumenata na prevod, a ono podrazumeva da klijent originale na uvid sudskom tumaču ima obavezu ili da pošalje na jedan od dostupnih načina ili da ih  izabrano predstavništvo ove institucije lično donese.

Na zahtev klijenata će biti izvršeno i prevođenje poslovne dokumentacije sa persijskog na švedski jezik (godišnji poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaji, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, fakture i ostala dokumenta iz te grupe), a naravno da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika kompletno da obrade kako sadržinu tenderske i tehničke, tako isto i građevinske i medicinske dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, dokumentacija o medicinskim proizvodima, građevinski projekti, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, lekarski nalazi i mnoga druga dokumenta koja prema pravilima ulaze u sastav tih tipova dokumentacija).

Izuzev presuda o razvodu braka, ali i svih vrsta sudskih žalbi, rešenja i odluke, kao i sudskih tužbi, dostupni su i profesionalni prevodi punomoćje za zastupanje sa persijskog na švedski jezik, a zaposleni ove institucije mogu prema pravilima da obrade i sertifikate bilo koje vrste, kao i licence i tekovine Evropske Unije, te svaki drugi pravni akt.

U ponudi je i usluga kompletne obrade kako diplome i dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, tako isto i prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa persijskog na švedski jezik, ali i prepisa ocena i seminarskih, kao i diplomskih radova, te potvrde o redovnom školovanju i ostalih dokumenata koja su vezana za obrazovanje i to na bilo koji način. Osim njih, prevodilac i sudski tumač će u skladu sa važećim pravilima obraditi i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i uopšteno govoreći, apsolutno bilo koju vrstu sadržaja, koja se na nauku odnosi.

Sve vrste dozvola, počev od vozačke, pa do radne i dozvole za boravak, odnosno saobraćajne će članovi tima izabranog predstavništvo ove institucije da u datoj kombinaciji jezika ne samo prevedu, nego i da primene overu prevoda. Isto tako oni mogu da izvrše i prevođenje krštenice, venčanog lista i umrlice sa persijskog na švedski jezika, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, a u skladu sa potrebama kompletno obrađuju i potvrdu o prebivalištu, kao i pasoš i ličnu kartu, zatim uverenje o državljanstvu i mnoga druga lična dokumenta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje