Prevod sa persijskog na rumunski jezik

Prevod sa persijskog na rumunski jezik

U obe varijante je dostupna pomenuta usluga, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači vrše kako usmeno prevođenje sa persijskog jezika na rumunski, tako i u pisanoj formi mogu obraditi bilo koju vrstu materijala.

Samim tim što oni izuzev simultanog prevoda, u toj kombinaciji jezika izvršavaju i konsekutivno, ali i takozvano prevođenje uz pomoć šapata, od svakog ko je zainteresovan za tu uslugu se zahteva da članove tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford najpre obavesti o tome kako bi trebalo određena manifestacija da bude održana, a u smislu da ih informiše o svim neophodnim detaljima (trajanje, lokacija održavanja, broj učesnika i drugo). Moramo naglasiti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje takođe nudi klijentima ove institucije.

Sve vrste časopisa, ali i članke iz novina će pomenuti stručnjaci obraditi po zahtevu, a biće izvršeni i prevodi udžbenika i književnih dela sa persijskog jezika na rumunski, ako to nekome bude bilo potrebno.


Prevođenje sa persijskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na persijski

Naravno da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za obradu kako popularnih tekstova bilo koje tematike, tako isto i naučnih, odnosno stručnih.

Obradiće po zahtevu i bilo koji internet materijala, počev od web sajtova i internet kataloga, pa do onlajn prodavnica, odnosno softvera, a u kom slučaju će prevesti različite programe i aplikacije. Usluga optimizacije će biti izvršena prilikom obrade svih online materijala, uzevši u obzir da ovi stručnjaci imaju i potrebno znanje, ali i iskustvo u implementaciji onih alata, koji su znani kao SEO (Search Engine Optimisation).

Isto tako može da bude izvršen i profesionalan prevod video i audio materijala sa persijskog jezika na rumunski, a u skladu sa zahtevima klijenata će zaposleni ove institucije dobiti i finalnu obradu, u smislu da će ponuditi usluge titlovanja ili sinhronizovanja. Zapravo u optimalnom roku i na jednom mestu će na taj način klijent dobiti kompletno obrađene serije i emisije bilo koje vrste (informativne, zabavne, obrazovne, dečije i druge), ali i reklamne poruke i filmove (animirani, igrani, dokumentarni, crtani i ostali), te svaki drugi audio ili video materijal.Ukoliko to bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i profesionalno prevođenje reklamnih materijala sa persijskog jezika na rumunski, što znači da će klijenti dobiti kvalitetnu obradu kako plakata, reklamnih kataloga i flajera, tako isto i brošura, PR tekstova i vizit kartica, ali i reklamnih letaka i svih ostalih marketinških materijala.

Specijalizovani su ovi stručnjaci i za pružanje kompletne usluge obrade dokumenata, uzevši u obzir da svaki klijent izuzev njihovog prevoda u pomenutoj varijanti jezika dobija i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Naglašavamo da je postupak dostavljanja dokumenata na obradu različit u odnosu na sve ostale materijale, koje klijent može i da pošalje i da primi obrađene elektronskim putem (na mejl adresu). A dokumenta mora poslati u originalu, tako da se obavezuje ili da to učini preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili da ih u najbližu poslovnicu navedene institucije on lično donese.

Naravno da se razlikuje i postupak preuzimanja dokumenata za koje je prvo izvršen prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overa upravo zbog obaveze dostavljanja originalnih sadržaja. Osim mogućnosti da u prethodno izabrano predstavništvo ove institucije klijent dođe lično, nudi mu se i opcija da mu određena kurirska služba kompletno obrađenu dokumentaciju ili određeni pojedinačni dokument dostavi na željenu adresu. A tom prilikom će kurir direktno od klijenta naplatiti uslugu dostave, s obzirom na to da u cenu obrade bilo kog dokumenta ona nije uračunata.

Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač na zahtev zainteresovanih u ovoj kombinaciji jezika obraditi kako sva dokumenta, koja bi trebalo da budu predata državnim institucijama, a što se primarno odnosi na različite tipove saglasnosti i uverenja, odnosno potvrda i izjava, te će kompletno obraditi i bilo koji lični dokument.

Isto tako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na rumunski, odnosno svih onih dokumenata, koja su svrstana bilo u tehničku i građevinsku, te poslovnu, bilo u dokumentaciju za tendere.

Svakako da će članovi tima i to apsolutno u svakom predstavništvu ove institucije kompletno da obrade i dokumenta koja se tiču nauke ili oblasti obrazovanja, ali i sva ona koja su vezana za sudstvo ili pravo, to jest koja se tretiraju kao pravna akta.

Prilikom overe prethodno obrađenog dokumenta, a ukoliko je klijent konkretnu uslugu na bilo kom drugom mestu dobio, može se desiti da sudski tumač naiđe na određena odstupanja. U tom slučaju mora da bude izvršena profesionalna redaktura dokumenata, mada je ta usluga primenljiva i na sve ostale sadržaje. S obzirom na to da su korektori i lektori u okviru ove institucije isto tako zaposleni, to podrazumeva da je i usluga redakture, odnosno profesionalna korektura i lektura isto tako dostupna širom Srbije, to jest u svakoj poslovnici te institucije.

Valjalo bi pomenuti i to da se može na zahtev klijenata izvršiti hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na rumunski. Zapravo u tom slučaju prevodioci i sudski tumači obrađuju sadržaje u izuzetno kratkom vremenskom periodu, ali samo ako ih klijent odmah na mejl dostavi. Samim tim što predviđena procedura mora biti u potpunosti ispoštovana, klijent je obavezan da odmah posle toga na uvid priloži i originale, a predlog je da izabere najbrži od svih dostupnih načina za dostavu. Ono o čemu moraju biti informisani svi, kojima je u datoj varijanti jezika potreban prevod za bilo koju dokumentaciju ili neki dokument jeste postupak nadovere, a koji se ne nalazi u zvaničnoj nadležnosti zaposlenih ove institucije. Jednostavnije govoreći, radi se o overi Apostille pečatom, odnosno takozvanim Haškim, koji mora biti stavljen samo na određena dokumenta i prema tačno definisanim pravilima. Naglašavamo da klijent mora da ima sve te informacije, a kako ne bi gubio nepotrebno vreme, odnosno da bi tačno znao gde treba prvo konkretni dokument da odnese i kako bi trebalo celokupan postupak njegove obrade da teče.

Konsekutivni prevod sa persijskog na rumunski jezik

Uslov za izvršenje upravo ove vrste usmenog prevoda jeste da ona može pružiti adekvatan odgovor bilo kom učesniku određenog događaja, a istovremeno ispuniti očekivanja organizatora. Međutim, može se dogoditi da stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford procene da je mnogo bolje izvršiti simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog jezika na rumunski, a što su sve usluge koje mogu klijentima da pruže prevodioci i sudski tumači te institucije. Stoga je izuzetno značajno da se uradi detaljna analiza svih dostupnih podataka o organizaciji određenog događaja, a koje zainteresovani klijent svakako mora na vreme njima da dostavi. Naime, izuzetno je značajno da oni budu upoznati sa time koliko ljudi bi trebalo da prisustvuje tom događaju, ali i sa svim detaljima koji se odnose na sam prostor u kome će on biti održan, te svakako da dobiju informacije o tome koliko je organizator definisao da konkretna manifestacija treba da traje. Tek posle toga može da bude kreirana ponuda, odnosno prvo će biti izvršena detaljna analiza tih podataka, a kako bi bila odabrana upravo ona vrsta usluge, koja će biti i najbolja u konkretnom slučaju. Naglašavamo da se u zvaničnoj ponudi ove institucije, takođe nalazi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Direktni prevodi online sadržaja sa persijskog jezika na rumunski su isto dostupni na zahtev klijenata, a što se odnosi na obradu kako internet prodavnica i programa svih vrsta, tako isto i web sajtova, ali i onlajn kataloga i aplikacija, te svih ostalih materijala koji su dostupni na internetu ili se tiču njega, odnosno računara. Napominjemo da će tom prilikom sudski tumači i prevodioci da primene i pravila koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation), te na taj način omogućuju konkretnim materijalima da od strane pretraživača budu prepoznati kao originalni, a što će uticati na njihovo pozicioniranje na celokupnom internetu.

Isto tako klijenti mogu u svakoj poslovnici ove institucije da angažuju profesionalne korektore i lektore, koji će na njihov zahtev da izvrše redakturu i to za bilo koju vrstu materijala, a za koje je pre toga neko izvršio neprofesionalan prevod.

Bitno je napomenuti i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za obradu časopisa svih vrsta, kao što su na primer stručni, ilustrovani i dečiji, kao i da po potrebi vrše profesionalan prevod članaka iz novina sa persijskog jezika na rumunski. Po zahtevu klijenata oni mogu da obrade kako bilo koje književno delo iz oblasti proze, tako isto i ono koje je uvršteno u poeziju.

Usluge titlovanja video i audio materijala, odnosno njihove sinhronizacije su u apsolutno svakom predstavništvu ove institucije takođe dostupne na zahtev klijenata. A zapravo će na taj način svako ko zahteva direktno prevođenje reklamnih poruka i serija sa persijskog jezika na rumunski, ali i emisija različite tematike i namene (obrazovne, dečije, informativne, zabavne i druge), kao i filmova (crtani, animirani, dokumentarni, igrani i ostali), imati mogućnost da u relativno kratkom roku dobije sve takve sadržaje kompletno obrađene, tako da će moći budućim slušaocima ili gledaocima vrlo brzo da ih prikazuje.

Ne samo popularne tekstualne sadržaje, nego isto tako i one koji su stručni, sudski tumač i prevodilac u skladu sa iznetim zahtevima da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu. A između ostalog, u poslovnicama pomenute institucije mogu da budu izvršeni kako prevodi reklamnih brošura i kataloga sa persijskog jezika na rumunski, tako isto i plakata, potom vizit kartica i flajera, kao i PR tekstova i reklamnih letaka, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose na reklamiranje.

Na kraju moramo naglasiti da svaki klijent treba zahtevani materijal da pošalje na mejl adresu i to one poslovnice ove institucije, koja mu je ujedno i najbliža, kako bi na taj način uštedeo vreme.

Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa persijskog na rumunski jezik i overa sudskog tumača

Najpre mora biti uzeti u obzir činjenica da su prevodi dokumenata sa persijskog jezika na rumunski usaglašeni sa slovom zakona, a što ustvari znači da se prevodioci i sudski tumači tom prilikom u potpunosti pridržavaju pravila. Upravo zahvaljujući tome će svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford moći da dobije kompletnu obradu kako uverenja o nekažnjavanju, tako isto i uverenja o neosuđivanosti, ali i mnogih drugih što uverenja, što izjava i saglasnosti, što potvrda, kao što su na primer potvrda o stalnom zaposlenju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i potvrda o stanju računa u banci, to jest sva ona dokumenta koja se nadležnim službama moraju iz određenog razloga predati.

A da bi mogao u skladu sa pravilima da bude sproveden postupak overe bilo kog dokumenta, za koji je prethodno izrađen prevod u toj kombinaciji jezika, ovlašćeni sudski tumač mora imati i originale. Zato njih klijent ima obavezu prethodno da dostavi, odnosno ili da ih pošalje kako je predviđeno ili da ih u izabrano predstavništvo pomenute institucije lično donese.

U želji da svakome kome je prevod bilo koje dokumentacije ili samo pojedinačnog dokumenta u toj varijanti jezika potreban, bude omogućeno da ne gubi bez potrebe vreme, to napominjemo da stručnjaci ove institucije overu Apostille pečatom nemaju pravo da izvrše. S obzirom na to da se takozvani Haški pečat, kako ga još nazivaju mora stavljati na dokumenta, za koja to određuje zakon i to u službama, koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje, to je preporučljivo da vlasnik dokumenata prvo njih kontaktira i sve informacije o toj vrsti overe dobije sasvim samostalno.

Zaposleni ove specijalizovane institucije mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod poslovne dokumentacije sa persijskog jezika na rumunski, a što znači da će osim osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i faktura, oni kompletno da obrade i finansijske poslovne izveštaje, odnosno revizorske i statut preduzeća, ali isto tako i poslovne odluke, te sadržinu godišnjih poslovnih izveštaja i uopšteno govoreći, sva ostala dokumenta koja se tiču poslovanja, bez obzira da li je u pitanju neko preduzeće ili privatni preduzetnik.

Ako se to bude zahtevalo, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sadržinu kako tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja se u njih mogu uvrstiti), tako isto i medicinske dokumentacije, a u koju izuzev lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, ulaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i mnoga druga dokumenta.

Shodno iznetim zahtevima će zaposleni u bilo kom predstavništvu ove institucije da izvrše i prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa persijskog jezika na rumunski, ali i mnogih drugih dokumenata koja su vezana kako za oblast nauke, tako i ona koja se tiču obrazovanja. Najpre pod tim mislimo na kompletnu obradu diplomskih i naučnih, kao i seminarskih radova, ali i uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, s tim što će svakako prevodilac i sudski tumač kompletno i u skladu sa pravilima da obrade i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne patente i sve ostale materijale koji se iz nekog razloga za jednu od tih oblasti mogu vezati.

Naravno da će u potpunosti profesionalno i u najkraćem mogućem roku biti ostvareni zahtevi i svih onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi izvoda iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih sa persijskog jezika na rumunski, odnosno krštenice, umrlice i venčanog lista. Takođe mogu da budu ispunjeni i zahtevi vezano za prevođenje ostalih ličnih dokumenata u pomenutoj jezičkoj varijanti, a što osim dozvole za boravak, pasoša i potvrde o prebivalištu, podrazumeva i kompletnu obradu radne i saobraćajne, kao i vozačke dozvole, ali i lične karte, te uverenja o državljanstvu i drugih dokumenata tog tipa.

Još je važno da napomenemo i to da prevodioci i sudski tumači mogu, ne samo da u pomenutoj kombinaciji jezika prevedu, nego i da u skladu sa važećim zakonom da izvrše overu za apsolutno bilo koji pravni akt. Ustvari se podrazumeva da će oni izraditi kako profesionalan prevod presuda o razvodu braka sa persijskog jezika na rumunski, odnosno tekovina Evropske Unije i sudskih žalbi, te svih vrsta ugovora i sudskih odluka, tako isto i overu svih tih dokumenata, a po zahtevu će kompletno obraditi i sudske rešenja, zatim sudska rešenja i sadržinu sudskih tužbi, kao i sertifikate bilo koje vrste, zatim punomoćje za zastupanje i licence, to jest bilo koji pravni akt.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje