Prevod sa persijskog na grčki jezik

Prevođenje sa persijskog na grčki jezik

Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i stručnjake, čija specijalnost su prevodi sa persijskog jezika na grčki, a da ta institucija širom Srbije posluje, to je konkretna usluga i u pisanom i u usmenom obliku svakome ko je zainteresovan dostupna.

A uz to što će sudski tumač i prevodilac da izvrše simultani prevod u toj kombinaciji jezika, oni će za određenu manifestaciju primeniti i pravila koja podrazumeva kako prevod uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, tako isto i takozvani konsekutivni. Naravno da je obavezan svaki zainteresovani klijent da im podatke o organizaciji samog događaja prvo dostavi, jer na osnovu mesta njegovog održavanja, odnosno predviđenog trajanja i broja učesnika se i definiše koji tip usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjen. Takođe se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na spisku usluga, koji je pomenuta institucija svojim klijentima nudi.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za obradu kako reklamnih letaka i flajera, tako isto i pr tekstova, odnosno brošura i plakata, ali i kataloga i svih ostalih marketinških materijala.


Prevođenje sa persijskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na persijski

Takođe se po zahtevu klijenata vrši prevod internet prodavnica i web kataloga sa persijskog jezika na grčki, s tim da prevodilac i sudski tumač obrađuju i aplikacije, odnosno programe svih vrsta, ali i sadržinu web sajtova i generalno govoreći sve ostale materijale, bez obzira da li su vezani za računare ili direktno za internet. Uz tu uslugu će ovi stručnjaci izvršiti i optimizaciju svih takvih sadržaja, što znači da će maksimalno korektno primeniti takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation).

Udžbenike i prozna, ali i poetska književna dela, odnosno članke iz novina, potom naučne i popularne tekstualne materijale, kao i sadržinu kako stručnih i dečijih, tako isto i ilustrovanih časopisa će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata, takođe maksimalno profesionalno u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade.

Specijalizovani su i za direktno prevođenje filmova sa persijskog jezika na grčki, a što se odnosi kako na obradu igranih filmova različitih žanrova, tako isto i na prevod animiranih i crtanih, odnosno dokumentarnih filmova. Naravno da će oni u toj varijanti jezika obraditi i reklamne poruke, ali i zabavne i dečije emisije, odnosno serije i informativne, te obrazovne emisije, kao i sve ostale i video sadržaje i audio. Inače, pomenuta institucija zapošljava i stručna lica, koja su zadužena za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja svih materijala tog tipa.Trebalo bi istaći i to da su i korektori, odnosno lektori takođe u poslovnicama te institucije zaposleni. A njihova specijalnost jeste vršenje redakture materijala, u kom slučaju oni ispravljaju sve propuste u sadržajima bilo kog tipa, a za koje je prethodno neko izvršio prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

Obrada dokumenata se svakako razlikuje u odnosu na navedene sadržaje, a prvenstveno zato što prevodioci i sudski tumači izvršavaju uz osnovnu uslugu i onu, koja se odnosi na overu sadržine prevedenog dokumenta. Da pojednostavimo, prvo se izrađuju prevodi dokumenata sa persijskog jezika na grčki, a onda ovlašćeno lice, to jest sudski tumač pregledava sadržinu originala i prevoda i upoređuje je, pa svoj pečat stavlja isključivo na onaj prevedeni dokument za koji je siguran da je isti kao i originalan.

Sasvim je logično zašto se od klijenata zahteva da na uvid priloži i originale, a što nije slučaj kod svih ostalih sadržaja, tako njih mogu poslati na mejl pomenutim stručnjacima na obradu. Svakako mogu da se opredele i za istovetan princip preuzimanja obrađenih materijala tog tipa, a ako su zainteresovani za neku drugu opciju, trebalo bi da se obrate zaposlenima u uokviru konkretnoj poslovnici ove institucije i zatraže sve neophodne informacije o tome.

Postupak slanja dokumenata je drugačiji upravo zbog obaveze dostavljanja originala, tako da klijenti njih ili šalju putem kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično donose u najbliže predstavništvo ove institucije.

Isto tako se i postupak preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata razlikuje, te je klijentima najpre omogućena varijanta da to učine lično u prostorijama odabrane poslovnice. A ukoliko im ta opcija ne odgovara, kompletno obrađena dokumenta će im biti dostavljena preko odabrane kurirske službe, s tim što cena te usluge nije uračunata u cenu kompletne obrade dokumenata, tako da se zahteva da prilikom preuzimanja pošiljke klijent izvrši plaćanje, a po cenovniku te službe za dostavu.

Izuzev poslovne, građevinske i tehničke, odnosno medicinske i tenderske dokumentacije, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i sva ona dokumenta, koja bi prema pravilima trebalo nakon toga da budu podneta određenoj državnoj instituciji, a što su zapravo različiti tipovi saglasnosti, uverenje i potvrda, odnosno izjava. U ponudu navedene institucije je uvršten i prevod pravnih akata sa persijskog jezika na grčki, te obrada različitih sadržaja iz oblasti nauke ili obrazovanja, s tim što pomenuti stručnjaci mogu da prevedu, a zatim i da izvrše overu apsolutno svakog ličnog dokumenta.

Kada je u pitanju stavljanje takozvanog Apostille pečat na dokumenta, mora biti posebno istaknuto da ta usluga u poslovnicama ove institucije nije dostupna. Stvar je u tome da takozvani Haški pečat, kako ga još nazivaju, ne mora prema pravilima da bude stavljen na svaku dokumentaciju ili pojedinačni dokument, a koji prethodno ovi stručnjaci obrađuju, ali se tačno zna u kom momentu ta vrsta overe mora biti izvršena za konkretni dokument, to jest da li pre ili nakon što oni izvrše prevođenje sa persijskog jezika na grčki. Da ne bi izgubili bespotrebno vreme, klijenti bi trebalo da najpre kontaktiraju osnovni sud u mestu u kome stanuju, jer tamo postoje službe koje jedino imaju ovlašćenje tu vrstu overe da izvrše.

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa persijskog na grčki jezik

Kada se pomenuta usluga zahteva ne samo za saglasnost za zastupanje, nego i za bilo koji drugi dokument, podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači pružiti kompletnu obradu takvih sadržaja. Ustvari to znači da oni vrše prvo prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na grčki, a posle toga ovlašćeno lice upoređuje sadržinu prevoda i originala, te ako nema nikakve razlike između njih, vrši overu bilo kog prevedenog dokumenta. Ovaj postupak znači da će klijent na raspolaganju imati materijale, koji su tako obrađeni da se smatraju pravno validnim.

Bitno je da vlasnik dostavi originale zahtevanih dokumenata i to na uvid ovlašćenom sudskom tumaču, pošto će on svakako pravo upoređivati njihovu sadržinu sa prevodima.

Takođe se preporučuje vlasnicima dokumenata da kontaktiraju ovlašćene službe Republike Srbije i raspitaju se o svim detaljima vezano za nadoveru, a koja se odnosi na stavljanje Haškog pečat na dokumenta, poznatog i pod nazivom Apostille.

Svakako da se na zahtev klijenata, izuzev saglasnosti za zastupanje, kompletno obrađuju i sve ostale vrste saglasnosti, ali i uverenja i potvrde, kao i izjava. Pomenuti stručnjaci će prevesti u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overiti kako potvrdu o stanju računa u banci i potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o visini primanja i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Naravno da će biti, onda kada neko zahteva izvršen i direktan prevod medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na grčki (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta iz te grupe), a svakako da će sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika kompletno i u skladu sa zakonom da obrade celokupnu sadržinu kako tehničke i građevinske, tako isto i tenderske, ali i poslovne dokumentacije (građevinski projekti, rešenje o osnivanju pravnog lica, deklaracije proizvoda, revizorski izveštaji, uputstvo za rukovanje, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaji, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji i bilo koji drugi dokument, koji je prema zakonu uvršten u jednu od pomenutih vrsta dokumentacija).

Isto tako će biti izvršeni u potpunosti profesionalno zahtevi pojedinaca, kojima su potrebni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na grčki, a u kom slučaju će pomenuti stručnjaci izuzev potvrde o prebivalištu, vozačke dozvole i saobraćajne, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i dozvole za boravak, kompletno da obrade i izvod iz matične knjige umrlih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, ali i radnu dozvolu, kao i izvod iz matične knjige rođenih i ostala dokumenta koja u tu grupu spadaju.

Moramo posebno istaći činjenicu da prevodilac i sudski tumač mogu profesionalno da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sadržinu naučnih radova, bez obzira koliko oni bili obimni i kompleksni, kao i sve ostale materijale koji su vezani isključivo za nauku.

Na osnovu iznetih zahteva će biti izvršeno i prevođenje sudskih žalbi i tužbi sa persijskog jezika na grčki, a podrazumeva se da će biti ostvareni i zahtevi klijenata vezano za kompletnu obradu bilo presuda o razvodu braka, sudskih rešenja i punomoćja za zastupanje, bilo licenci svih vrsta, kao i sertifikata, te sudskih odluka i tekovina Evropske Unije, ali i ugovora svih vrsta, to jest mnogih drugih pravnih akata.

Na sve što je do sada pomenuto, treba dodati i podatak da sudski tumač i prevodilac mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve materijale, koji su vezani za oblast obrazovanja. Naravno da će izuzev prevoda diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, biti izvršeni i direktni prevodi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa persijskog na grčki jezik, ali će naravno kompletno biti obrađeni i nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski i diplomski radovi, odnosno potvrda o redovnom školovanju i mnogi drugi materijali, a koji su na određeni način vezani za obrazovanje.

Prevođenje crtanih filmova sa persijskog jezika na grčki

Da bi klijentima bila omogućena kompletna usluga, pobrinuće se stručnjaci koji vrše sinhronizaciju i titlovanje kako crtanih filmova, tako i dokumentarnih i igranih, ali i animiranih, te pomenute usluge primenjuju i na bilo koju drugu vrstu što video, što audio sadržaja.

Po zahtevu klijenata će biti izvršen i prevod serija sa persijskog na grčki jezik, ali će naravno sudski tumači i prevodioci obraditi i dečije emisije, kao i obrazovne i zabavne, te informativne, odnosnono reklamne poruke i sve ostale sadržaje, koji mogu nakon završetka obrade da budu emitovani kako na radiju i u bioskopu, tako isto i na televiziji i internetu.

Isto tako su shodno zahtevima dostupni i prevodi knjiga sa persijskog na grčki jezik, a u kom slučaju će osim udžbenika, prevodilac i sudski tumač da obrade i svako književno delo koje klijent bude dostavio u skladu sa pravilima. Takođe su oni specijalizovani i za obradu članaka iz novina različite dužine i tematike, ali i stručnih, dečijih i ilustrovanih, te svih ostalih vrsta časopisa.

Reklamne materijale bilo koje vrste će, onda kada se to bude zahtevalo, takođe prevodilac i sudski tumač da obrade u toj jezičkoj kombinaciji i to uz maksimalno poštovanje marketinških pravila, koja odlično poznaju. Zapravo će klijenti moći da ih angažuju, ukoliko im je potrebno direktno prevođenje PR tekstova i plakata sa persijskog na grčki jezik, odnosno reklamnih letaka i flajera, ali i brošura i kataloga, te vizit kartica i ostalih marketinških sadržaja.

Direktan prevod internet prodavnica sa persijskog na grčki jezik

Usluga optimizacije se podrazumeva, kada se vrše prevodi web sajtova sa persijskog jezika na grčki, odnosno online kataloga i sadržine prodavnica dostupnih na internetu, s tim što se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač u toj kombinaciji jezika da obrade i svaku aplikaciju i program, a koji klijent bude dostavio pre toga.

Jednostavnije govoreći, zaposleni u konkretnom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford će implementirati takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način će celokupnu sadržinu svih pomenutih web materijala, ali i mnogih drugih koje budu prevodili, da maksimalno profesionalno usklade sa zahtevima i pravilima, koja podrazumeva internet pretraga. Sve to će imati pozitivan efekat i na pozicioniranje tih materijala na internetu, odnosno u pretrazi, ali i na njihove vlasnike, jer će im poslovanje sigurno biti bolje, pošto će veći broj osoba moći da dođe do željenih informacija.

Za sve sadržaje koji su prevedeni u pomenutoj varijanti jezika, ali u kojima su načinjeni propusti i greške, će biti izvršena usluga redakture, koja obuhvata kako korekturu, tako isto i lekturu tih materijala. Ističemo da ova institucija zapošljava i stručnjake čija je to specijalnost, a s obzirom na to da korektori i lektori imaju visok nivo iskustva u radu, klijenti mogu biti potpuno uvereni da će oni bilo koji sadržaj obraditi, te ispraviti i najsitnije greške, kako bi ih uskladili ne samo sa pravilima prevodilačke struke i grčkog jezika, nego isto tako i sa originalnim materijalima.

Stručne i popularne tekstove će pomenuti stručnjaci takođe, kada to neko bude zahtevao da prevedu u konkretnoj jezičkoj varijanti. A izuzev ekonomskih, turističkih i pravnih, odnosno filozofskih i političkih tekstova, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i sve one sadržaje koji su vezani kako za bankarstvo, finansije i sociologiju, tako isto i za psihologiju i za oblast ekonomije. Isto tako će izvršiti i prevođenje tekstova iz oblasti građevinske industrije sa persijskog jezika na grčki, odnosno onih koji su vezani za oblasti menadžmenta, marketinga i komunikologije, ali i za oblasti informacionih tehnologija, obrazovanja i farmacije, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i nauke i medicine, to jest svake druge ne navedene naučne discipline, a potpuno svejedno da li se ona odnosi na neku prirodnu nauku ili društvenu.

Kada je u pitanju usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika, zainteresovani za nju moraju imati na umu informaciju da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše sva tri tipa te usluge, a da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje zvanično nalazi na spisku usluga, koje pomenuta institucija nudi. Dakle, mora biti precizno određeno da li će ovi stručnjaci primeniti simultani ili prevod uz pomoć šapata, a možda i konsekutivni prevod sa persijskog jezika na grčki. A da bi to moglo da bude definisano, ovi stručnjaci moraju dobiti informacije o samom događaju, to jest sve detalje koji su vezani za njegovu organizaciju. Iz tog razloga je neophodno da ih klijent obavesti prvo o mesto na kome je planirano da manifestacija bude održana i o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko će biti učesnika, ali i koliko je organizator predvideo da dana, odnosno sati određeni događaj traje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje