Prevod sa persijskog na danski jezik

Prevođenje sa persijskog na danski jezik

Sasvim je svejedno da li neki klijent zahteva uslugu, koja uključuje direktan prevod tekstova sa persijskog jezika na danski ili želi da dobije kompletnu obrađen određeni dokument, jer prevodilac i sudski tumač, koji su u timu svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, u pisanoj formi obrađuju baš sve sadržaje.

Isto tako su specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u toj jezičkoj varijanti, a dostupna je i mogućnost iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Izuzetno je značajno da svako, koje za pomenutu vrstu usluge zainteresovan, upravo zaposlene u određenom predstavništvu ove institucije obavesti o svim detaljima, koji se odnose na organizaciju i sprovođenje konkretne manifestacije. Najvažnije je da ih informiše o mestu na kome je predviđeno da ona bude održana, potom o tačnom broju lica koja će učestvovati i svakako o tome, koliko je organizator predvideo da ona traje sati ili dana. Upravo te informacije su od izuzetnog značaja za odabir najbolje opcije, a s obzirom na to da pomenuti stručnjaci uz simultani prevod u toj varijanti jezika, mogu da primene i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata. A u skladu sa svim tim podacima, koji prvo moraju biti sa puno pažnje i stručnosti analizirani, će ovi stručnjaci odlučiti koja od konkretnih usluga je najprimerenija za taj događaj.

Biće izvršeni i direktni prevodi časopisa sa persijskog jezika na danski, a bez obzira da li su u pitanju dečiji, ilustrovani ili stručni, s tim što će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da obrade i naučne, odnosno popularne tekstove. Takođe će prevesti i romane, ali i ostala književna dela iz oblasti proze, kao i poezije, te udžbenike i članke iz novina, a svejedno kojom temom da se bave i koliko da su obimni.


Prevođenje sa persijskog na danski
Prevođenje sa danskog na persijski

Podrazumeva se da oni mogu sve sadržaje iz oblasti marketinga takođe da prevedu, a ako to neko zahteva. Pobrinuće se da maksimalno profesionalno i uz poštovanje kako pravila prevodilačke struke i ciljanog jezika, tako i samog marketinga prevedu brošure, reklamne letke i kataloge, ali i vizit kartice, flajere i PR tekstove, odnosno plakate i sve ostale materijale koji se koriste onda kada je potrebno reklamirati određenu usluge ili proizvode, te firme ili događaje.

Na osnovu iznetih zahteva može da bude izvršena i usluga, koja podrazumeva direktno prevođenje audio i video materijala sa persijskog jezika na danski, s tim što se u ponudi ove institucije nalaze i dodatne usluge. Jednostavnije govoreći, dostupna je usluga kako sinhronizacije svih sadržaja tog tipa, tako isto i njihovog titlovanja. Svakako klijent bira između te dve usluge, a nakon što prevodioci i sudski tumači obrade bilo dečije, informativne i obrazovne, odnosno zabavne i druge vrste emisija, bilo serije i filmove (igrani, animirani, crtani, dokumentarni i ostali), te reklamne poruke i ostale video i audio materijale.

Isto tako u datoj jezičkoj kombinaciji može da bude preveden bilo koji onlajn sadržaj, počev od sajtova, preko internet kataloga i prodavnica, pa do svih tipova programa i aplikacija, jer pomenuti stručnjaci profesionalno obrađuju kako sve sadržaje dostupne na internetu, tako isto i one koji se odnose na kompjutere. Tokom obrade svih materijala tog tipa će sudski tumači i prevodioci će maksimalno profesionalno izvršiti implementaciju specijalnih alata, koji se koriste kada je potrebno optimizovati takve materijale. Tom prilikom oni primenjuju alate poznate kao SEO (Search Engine Optimisation), te tako usaglašavaju sadržinu internet materijala sa pravilima, koja važe u okviru online pretrage i na taj način doprinose njihovom boljem pozicioniranju.Kada se zahteva direktan prevod dokumenata sa persijskog jezika na danski, vlasnici treba da očekuju i uslugu overe prevedenih sadržaja tog tipa, zato što su u poslovnicama ove institucije zaposleni sudski tumači, čija specijalnost je upravo ta vrsta overe, a za koju poseduju propisana ovlašćenja.

Dakle, potrebno je da klijent originalna dokumenta dostavi tom stručnjaku na uvid, jer on neposredno pre nego što stavi svoj pečat na preveden dokument bilo koje vrste, mora lično da se uveri u istovetnost njegove sadržine sa prevedenim dokumentima.

Dokumenta klijent može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko bilo koje kurirske službe na adresu najbliže poslovnice te institucije, a dostupna je i opcija koja uključuje lično donošenje sadržaja od strane zainteresovanog. Što se tiče ostalih materijala, za koje se zahtevaju prevodi u toj jezičkoj kombinaciji, za njih je omogućen mnogo brži i lakši način dostave, odnosno preuzimanja, uzevši u obzir da klijent treba to da učini elektronski, a kasnije na mejl će i dobiti prevedene sve materijale takve vrste.

Za dokumenta važi drugačije pravilo, tako da pojedinac bira hoće li ih preuzeti lično u prostorijama konkretnog predstavništva ili će, ipak odabrati drugu ponuđenu opciju, koja uključuje dostavljanje sadržaja na njegovu adresu. Uzevši u obzir da kurirska služba mora tom prilikom da bude zadužena za dostavu, pojedinac će platiti tu uslugu odvojeno od osnovne. Naravno da će zaposleni u okviru konkretne službe za dostavu da ih informišu kako od a datumu prispeća pošiljke, tako isto i o detaljima vezano za plaćanje.

Takođe će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika obraditi kako različite tipove izjava, saglasnosti i potvrda, te uverenja, to jest ona dokumenta koja kasnije vlasnik treba određenoj državnoj instituciji da preda, tako isto i sva lična, ali i dokumenta koja su vezana za oblasti obrazovanja ili nauke.

Na osnovu zahteva klijenata se izvršavaju i direktni prevodi građevinske, poslovne i tehničke dokumentacije sa persijskog na italijanski jezik, te se podrazumeva da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade i svaki dokument, koji je uvršten bilo u medicinsku, bilo u dokumentaciju za tendere.

Osim već pomenutih, zaposleni ove institucije kompletno obrađuju, odnosno izrađuju prvo prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda vrše i overu u skladu sa pravilima za sva ona dokumenta za koja se tiču bilo oblasti prava, bilo sudstva, to jest koja se smatraju pravnim aktima.

Naša je obaveza da informišemo sve zainteresovane za prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na danski da su oni obavezni samostalno da pribave sve podatke o nadoveri. Da razjasnimo, postupak koji primenjuju sudski tumač i prevodilac u svakoj poslovnici ove institucije je usklađen sa zakonom, što znači da klijent nakon završetka obrade dobija dokument koji je pravno validan. Ali, zakonom je navedeno i da se u određenim slučajevima mora izvršiti takozvana nadovera, što podrazumeva da na neki dokument treba da bude stavljen Haški, to jest pečat koji je poznat i pod nazivom Apostille. A samim tim što stručnjaci, koje navedena institucija zapošljava nisu nadležni za tu vrstu overe, oni isto tako nisu ni u obavezi da zainteresovanima za prevod bilo kog dokumenta daju informacije o tome. U osnovnim sudovima širom naše zemlje svi zainteresovani mogu dobiti podatke o navedenoj vrsti overe, zato što upravo u tim institucijama funkcionišu specijalna odeljenja, u čijoj nadležnosti je ona. Potrebno je da klijent pita da li i pomenuti pečat mora da bude stavljen na njegova dokumenta i u kom trenutku, jer Haški pečat obično treba na sadržaje da bude stavljen ili pre izrađenog prevoda ili nakon što ovi stručnjaci prevedu konkretni dokument i urade overu za koju su ovlašćeni.

Rok za izradu prevoda je obično prilično kratak, ali ako se javi potreba da bude izvršen u mnogo kraćem roku prevod dokumenata sa persijskog jezika na danski, neophodno je da klijent što pre dostavi konkretne materijale na obradu. Zapravo se samo u tom slučaju klijentima dozvoljava da na mejl adresu i to najbližeg predstavništva pomenute institucije pošalju skenirane materijale, s tim što je naravno njihova obaveza da odmah posle toga pošalju originale na uvid ili ih lično donesu.

Izuzev usluge prevoda i overe, te mnogih drugih do sada navedenih, ova institucija nudi zainteresovanima i uslugu redakture, a koja uključuje korekturu i lekturu svih materijala. Naime, ukoliko neko pokuša da izradi prevod za određeni sadržaj, ali ne uspe u potpunosti, to jest načini određene greške, stručni korektori i lektori će na zahtev klijenta te sadržaje analizirati i u skladu sa pravilima svoje struke ispraviti sve propuste, koje budu tom prilikom uočili.

Prevođenje kataloga i reklamnih flajera sa persijskog jezika na danski

Sadržinu svih materijala, koji se koriste kada je potrebno reklamirati bilo uslugu ili neku kompaniju, bilo proizvod ili događaj će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači da obrade u toj jezičkoj kombinaciji, a uz maksimalno poštovanje pravila takozvanog dobrog marketinga. Može da bude izvršen i prevod brošura sa persijskog na danski jezik, ali i vizit kartica, kao i reklamnih letaka i plakata, te PR tekstova i mnogih drugih marketinških materijala.

Da bi vlasnik neprofesionalno prevedenih sadržaja mogao njih da koristi u praksi, mora biti primenjena usluga redaktura. A upravo nju klijent može da zahteva u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da su stalni članovi tima i korektori i lektori, čija je to specijalnost. Podrazumeva se da će oni na najbolji mogući način i u najkraćem mogućem roku da ustanove koje greške postoje u sadržajima tog tipa, a onda i da ih uz poštovanje pravila korekture i lekture usklade sa ciljanim jezikom.

Kako književna dela iz oblasti poezije, tako isto i dela beletristike, romane i sva ostala prozna književna dela mogu, isto tako sudski tumač i prevodilac u navedenoj varijanti jezika da obrade ako je potrebno. Po zahtevu klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi udžbenika sa persijskog na danski jezik, ali i stručnih, dečijih i ilustrovanih, kao i svih ostalih vrsta časopisa, s tim što je ponudom ove institucije obuhvaćen i prevod članaka iz novina u datoj jezičkoj varijanti.

Da bi na najbolji mogući način moglo da bude odgovoreno na zahteve manifestacije, a u okviru koje treba da uzmu učešće izvorni govornici oba jezika, potrebno je da sudski tumači i prevodioci izvrše ili simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa persijskog na danski jezik ili takozvani konsekutivni prevod. Naravno da su oni ovladali primenom sve tri vrste te usluge, a uz to se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uslov za formiranje ponude za konkretnu uslugu jeste dostavljanje podataka o organizaciji događaja, a koji moraju osim informacija o mestu na kome će biti održan, da sadrže i informacije o trajanju, te o broju učesnika. Stručni tim konkretne poslovnice će analizirati sve prispele informacije i odlučiti koja od svih navedenih usluga za određenu manifestaciju treba da bude primenjena.

Prevod dokumentarnih filmova sa persijskog na danski jezik i usluga titlovanja/sinhronizovanja

Dodatne usluge u vidu sinhronizovanja kako dokumentarnih filmova, tako isto i igranih, ali i animiranih, crtanih, odnosno njihovo titlovanje su dostupne u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Isto tako mora biti naglašeno da će prevodilac i sudski tumač, na zahtev zainteresovanih da u toj varijanti jezika obrade i informativne, ali i dečije, te obrazovne emisije, potom serije, kao i reklamne poruke, a vrše se i prevodi zabavnih emisija sa persijskog jezika na danski, ali i mnogih drugih ovom prilikom nepomenutih video sadržaja i audio.

Osim toga, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i tekstualne materijale, kako one koji se smatraju stručnim, tako isto i popularne. Na zahtev klijenata će biti izvršeno prevođenje tekstova iz oblasti medicine i farmacije sa persijskog jezika na danski, ali i onih koji su vezani za oblasti komunikologije, nauke i građevinske industrije, te obrazovanja, menadžmenta i sociologije, odnosno psihologije, bankarstva i informacionih tehnologija. U datoj jezičkoj kombinaciji mogu da budu profesionalno prevedeni i naučni, odnosno popularni tekstovi koji se bave različitim temama iz oblasti ekonomije, politike i finansija, odnosno bankarstva, ali i ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina.

Posebnu pažnju će zaposleni ove institucije posvetiti obradi web materijala, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci tom prilikom vrše i implementaciju alata znanih kao Search Engine Optimisation, to jest SEO. Na taj način se klijentu omogućuje da dobije profesionalan prevod web sajtova sa persijskog jezika na danski, ali i programa, odnosno internet kataloga i aplikacija svih vrsta, kao i online prodavnica i generalno rečeno, svih ostalih sadržaja koji su vezani za računare ili se mogu pronaći na internetu.

Prevodi sertifikata i licenci sa persijskog na danski jezik

Ako se zahteva profesionalno prevođenje pravnih akata sa persijskog jezika na danski, a u koje izuzev licenci i svih vrsta sertifikata, spadaju i sudske žalbe, odnosno sudska rešenja i tužbe, kao i sudske odluke, te punomoćje za zastupanje, ugovori i tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka i ostala dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako i za sudstvo, mora biti izvršena i overa od strane zvanično ovlašćenog lica. Pod tim mislimo na sudskog tumača, koji upoređuje detaljno sadržinu prevedenih i originalnih dokumenata, a kako bi utvrdio da li ima odstupanja.

Naime, sudski tumač i prevodilac, koje zapošljava svako predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford poštuju pravila, tako da overa sme da bude izvršena samo ako nema apsolutno nikakve razlike između originala i prevoda. A klijent koji bude dobio tako obrađene sadržaje će, zapravo dobiti priliku da se njima služi, jer su u pitanju pravno validna dokumenta.

Izuzev obaveze da na uvid priloži originalna dokumenta, svaki klijent treba i da informacije o overi Haškim pečatom zatraži samostalno i to u okviru nadležnih institucija naše zemlje. Radi se zapravo o takozvanom Apostille pečatu, a budući da overa njime nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije, očekuje se da klijent sve informacije o tome pribavi potpuno samostalno.

Naglašavamo da će ovi stručnjaci, a u skladu sa zahtevima klijenata da izrade i profesionalan prevod medicinske dokumentacije sa persijskog jezika na danski (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta iz te grupe), ali će kompletno obraditi i sva ona dokumenta, koja se moraju podneti bilo kojoj nadležnoj službi (potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava).

Kada to bude bilo potrebno, odnosno kada neki klijent zahteva, izvršavaju se i direktni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na danski, što zapravo znači da prevodioci i sudski tumači osim izvoda iz matične knjige venčanih, ali i rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, kompletno obrađuju i sve vrste dozvola (radna, vozačka, saobraćajna, dozvola za rad i druge), kao i pasoš, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, te mnoga druga lična dokumenta, ali samo ukoliko klijent u potpunosti bude ispoštovao prethodno pomenuto pravilo o dostavi originala na uvid.

Bez obzira da li su nekome prevodi u ovoj varijanti jezika potrebni za diplomske ili naučne, odnosno seminarske radove, te za neki konkretni dokument iz oblasti obrazovanja i nauke, podrazumeva se da će članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije na taj zahtev maksimalno korektno odgovoriti. Jednostavnije govoreći, sudski tumači i prevodioci će izuzev nastavnih planova i programa fakulteta, rezultata naučnih istraživanja i prepisa ocena, da obrade i diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, potom prepis ocena i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima i bilo koji drugi dokument, odnosno materijal koji se na te oblasti odnosi.

A pored svega navedenog, ova institucija omogućuje zainteresovanima da dobiju kompletnu obradu celokupne poslovne dokumentacije (poslovne odluke, godišnji poslovni izveštaji, osnivački akt preduzeća, fakture, finansijski poslovni izveštaji, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica i sva ostala dokumenta koja su za poslovanje kako nekog preduzetnika, tako isto i kompanije vezana), ali će isto tako biti izrađeni profesionalni prevodi građevinske, tenderske i tehničke dokumentacije sa persijskog jezika na danski (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i mnoga druga).


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje