Prevod sa persijskog na francuski jezik

Prevodi sa persijskog na francuski jezik

Za profesionalnu obradu svih sadržaja u pisanom obliku su zaduženi prevodioci i sudski tumači, a koji su zaposleni u poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se nalaze na više od 20 lokacija u Srbiji.

Kada je u pitanju direktan prevod dokumenata sa persijskog jezika na francuski, mora biti naglašeno da ovi stručnjaci izuzev te usluge izvršavaju i overu, uzevši u obzir da jedino dokument koji se na takav način obrađuje biva priznat sa pravnog i zakonskog stanovišta.

Postupak obrade bilo kog dokumenta je usaglašen sa zakonom, tako da se podrazumeva da zvanično ovlašćeni sudski tumač prvo detaljno upoređuje sadržinu prevedenog i originalnog dokumenta, a onda na prevod stavlja svoj pečat. Da bi mogao to da uradi, on mora da bude potpuno siguran da ne postoji nikakva razlika između njih, jer svojim pečatom potvrđuje da je prevod isti kao i originalan dokumenta.


Prevođenje sa persijskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na persijski

S obzirom na to da ova institucija nudi zainteresovanima i samo uslugu overe prevoda, a kojom prilikom klijent donosi preveden dokument, u tom slučaju se preporučuje vršenje redakture, a ukoliko ima razlike između prevoda i originala. Naime, profesionalni korektori i lektori koji su članovi tima svakog predstavništva ove institucije su specijalizovani za vršenje svih neophodnih ispravki, kako u dokumentima, tako isto i u bilo kom sadržaju koji je neprofesionalno preveden.

Originale na uvid će svaki klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta morati da dostavi, što znači da ih može ili u poslovnicu lično doneti ili poslati preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, s tim što u tom slučaju mora da se opredeli za preporučenu pošiljku.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac po zahtevu pojedinaca da izvrše kako obradu svih onih dokumenata koja se podnose različitim nadležnim institucijama (bilo koja vrsta izjave, saglasnosti, potvrde ili uverenja), ali će isto tako izvršiti i direktno prevođenje uverenja o državljanstvu sa persijskog jezika na francuski, odnosno bilo kog drugog ličnog dokumenta, a ukoliko klijent ispoštuje pravila vezano za slanje originala na uvid.Sadržinu kako poslovne dokumentacije, tako isto i građevinske i tehničke, odnosno medicinske i dokumentacije za tendere će isto tako, onda kada to pojedinci zahtevaju, ovi stručnjaci prvo da prevedu u pomenutoj varijanti jezika, a onda i da izvrše propisno overu obrađenih dokumenata.

Bude li se za tim javila potreba, biće izvršeni i direktni prevodi potvrde o redovnom školovanju sa persijskog jezika na francuski, ali i punomoćja za zastupanje i naučnih patenata, te svih ostalih dokumenata, koja su vezana kako za oblasti prava i nauke, tako isto i za oblasti sudstva i obrazovanja.

Preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata se vrši lično u prostorijama odabranog predstavništva ove institucije. Naravno da postoji i druga opcija, koja podrazumeva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu zainteresovanog lica, a u tom slučaju uslugu izvršava kurirska služba. Uzevši u obzir da ona nije uračunata u cenu prevoda konkretnog dokumenta i njegove overe, to znači da će klijent kuriru platiti propisanu nadoknadu, a isto tako se podrazumeva da će ga prethodno služba za dostavu informisati o ceni.

Činjenica je da opisani postupak obrade dokumenata zadovoljava zakonom propisana pravila, osim u slučaju kad je predviđeno izvršenje takozvane nadovere. Konkretni postupak se odnosi na stavljanje specijalne vrste pečata na dokumenta, a koji je dobro poznat pod nazivima Haški ili Apostille. A kako sudski tumači i prevodioci ove institucije nisu od strane nadležnih ovlašćeni za stavljanje tog pečata, podrazumeva se da nisu ni u obavezi da informišu klijente o postupku overe njime. Upravo zato i jeste preporučeno vlasnicima dokumenata da se najpre obrate nadležnim državnim institucijama, a što su u ovom slučaju osnovni sudovi, te da dobiju sve podatke o postupku overe Haškim pečatom. Budu li saznali tom prilikom da je on obavezan za njihova dokumenta, vrlo je važno i da pitaju da li se ta vrsta overe vrši neposredno pre nego što pomenuti stručnjaci počnu da rade prevod dokumenata sa persijskog jezika na francuski, to jest propisanu overu ili tek kada oni pruže svoje usluge i obrade konkretne sadržaje prema pravilima.

Zaposleni u svakom predstavništvu ove institucije se trude da u najkraćem mogućem roku izrade prevod za bilo koji dokument i overe ga, ali postoje slučajevi kada su klijentima prevodi dokumenata u pomenutoj varijanti jezika potrebni naročito brzo. Svakako tada može da bude izvršeno takozvano hitno prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na francuski, ali samo ako vlasnik sadržaja pošalje skenirana dokumenta na mejl, a originale na uvid dostavi naknadno.

Usmeni prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji je još jedna usluga koju, na zahtev klijenata mogu prevodilac i sudski tumač da izvrše maksimalno profesionalno. Sama činjenica da oni mogu da pruže uslugu kako konsekutivnog i simultanog, tako isto i takozvanog prevoda uz pomoć šapata u toj varijanti jezika, a da je dostupno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je dovoljno da klijenti ne brinu uopšte, pošto događaj bilo kog tipa može da bude propisno sproveden.

Uz popularne tekstove različite tematike, mogu da budu izvršeni i profesionalni prevodi naučnih tekstova sa persijskog jezika na francuski, a po potrebi ovi stručnjaci obrađuju i časopise bilo koje vrste. Naravno da mogu prevod u zadatoj varijanti jezika da izvrše i za udžbenike, ali i članke iz novina, odnosno za romane, dela beletristike i bilo koje drugo kako prozno, tako isto i poetsko književno delo.

Uz to što će na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači i da obrade bilo koji film (dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi), odnosno emisiju obrazovnog, informativnog i zabavnog karaktera, kao i reklamne poruke, a po potrebi i serije, u poslovnicama ove institucije klijenti mogu da angažuju i one stručnjake, koji će po njihovom zahtevu izvršiti bilo titlovanje svih takvih sadržaja, bilo njihovu sinhronizaciju.

Isto tako će se pobrinuti zaposleni te institucije da profesionalno obrade bilo koji sadržaj koji je dostupan na internetu, odnosno koji se tiče kompjutera. Ne samo da može biti izvršeno profesionalno prevođenje online prodavnica i web sajtova sa persijskog jezika na francuski, nego će po zahtevu biti obrađen i bilo koji program, ali i sadržina internet kataloga, odnosno svaka aplikacija za koju neko zahteva direktan prevod u toj kombinaciji jezika. Međutim to nije jedina usluga koju ova institucija omogućuje zainteresovanima, jer u okviru nje pomenuti stručnjaci vrše i optimizovanje svih sadržaja tog tipa. Jednostavnije govoreći oni primenjuju pravila SEO (Search Engine Optimisation), te tako sa zahtevima pretrage usklađuju sadržinu svih ovih i mnogih drugih internet materijala.

Napomenuli bismo i to da sudski tumač i prevodilac odgovaraju na zahteve svakoga, ko u datoj kombinaciji jezika želi da dobije profesionalno preveden bilo koji marketinški materijal. A prvenstveno pod tim mislimo na kataloge i brošure, odnosno na PR tekstove, vizit kartice i reklamne letke, kao i na plakate i reklamne flajere, te na mnoge druge materijale koji služe reklamiranju.

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa persijskog na francuski jezik

Bilo koju vrstu pravnog akta, pa samim tim i punomoćje za zastupanje će sudski tumač i prevodilac ne samo da profesionalno prevedu u toj kombinaciji jezika, nego isto tako i da izvrše overu, uzevši u obzir da poseduju propisana ovlašćenja za sprovođenje tog postupka.

U skladu sa zahtevima klijenata će, između ostalog biti izvršen i prevod presuda o razvodu braka sa persijskog jezika na francuski, ali i sudskih žalbi i ugovora, potom sertifikata i sudskih tužbi, kao i sudskih rešenja i odluka, potom tekovine Evropske Unije i licenci, to jest svih ostalih dokumenata koja su vezana za oblast sudstva, odnosno koje se tiču prava.

A kako se postupak overe izvršava u skladu sa pravilima, to svakako podrazumeva da svaki klijent ima dužnost originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču blagovremeno da dostavi.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači, a koji su u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni ne vrše overu Apostille, odnosno takozvanim Haškim pečatom, iznosi se opšta preporuka svakom klijentu da podatke o tome samostalno dobije od zaposlenih u odeljenjima osnovnih sudova naše zemlje, u kojima jedino može ta vrsta overe da bude izvršena.

Podrazumeva se, isto tako da ovi stručnjaci mogu kompletno da obrade kako potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, tako isto i uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno saglasnost za zastupanje i sve ostale vrste bilo potvrda i izjava, bilo saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koja se moraju podneti određenoj nadležnoj službi.

Inače su ovi stručnjaci specijalizovani i za obradu svih onih dokumenata, koja su vezana za oblast ili obrazovanja ili nauke, tako da su dostupni i direktni prevodi seminarskih, diplomskih i naučnih radova sa persijskog jezika na francuski. A takođe se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, kao i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i naučne patente, ali i uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, kao i bilo koji drugi dokument koji je na određeni način za jednu od tih oblasti vezan.

Potrudiće se ovi stručnjaci da prevedu u datoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i da izvrše overu apsolutno svakog ličnog dokumenta (izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu i ostala lična dokumenta).

A osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, može biti izvršeno i prevođenje građevinskih projekata sa persijskog jezika na francuski, ali se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci obraditi kompletno i uputstvo za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, to jest svaki onaj dokument koji se smatra delom kako tehničke i građevinske, isto tako i dokumentacije za tendere.

Svakako da će prevodilac i sudski tumač pružiti profesionalan odgovor na zahteve onih pojedinaca, kojima je u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potreban prevod kako lekarskih nalaza, tako isto i dokumentacije o medicinskim proizvodima, a podrazumeva se da će prevesti i overiti uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument, koji se smatra delom medicinske dokumentacije.

Bude li to bilo potrebno, može da bude izvršen i prevod godišnjih, revizorskih i finansijskih poslovnih izveštaja sa persijskog jezika na francuski. Osim togaće zaposleni ove institucije kompletnu obradu izvršiti i za sva ostala dokumenta koja su deo poslovne dokumentacije, kao što su na primer osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, potom statut preduzeća, fakture i druga dokumenta iz te grupe.

Prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na francuski

S obzirom na to da se i šapatno, ali i simultano i konsekutivno prevođenje sa persijskog na francuski jezik vrši u tačno određenim slučajevima, to jest za događaj koji podrazumeva tačno određeni broj učesnika i trajanje, to su upravo informacije koje klijent mora da dostavi, a ukoliko želi da dobije ponudu za ovu uslugu. Naravno da će prevodioci i sudski tumači izvršiti onu vrstu usmenog prevoda, koja će pružiti najbolji odgovor svakom učesniku, odnosno organizatoru manifestacije. Osim pomenutih podataka, klijenti bi trebalo da dostave i one, koji su vezani za samo mesto održavanja te manifestacije, a u smislu da ih informiše o njegovim osnovnim karakteristikama. Bitno je pomenuti i to da će svaki klijent, a za čiju manifestaciju bude bila predviđena primena simultanog prevoda u toj varijanti jezika, u okviru bilo kojoj poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford moći i da iznajmi profesionalnu opremu za tu vrstu usmenog prevoda.

Sve vrste književnih dela će ovi stručnjaci da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a što se odnosi kako na pesme i ostala poetska dela književnosti, tako isto i na romane, potom na dela beletristike i na sve ostale sadržaje iz oblasti proze.

Takođe su u ponudi i direktni prevodi članaka iz novina sa persijskog na francuski jezik, a sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji ili određeni tekst ili celokupnu sadržinu naučnih i ilustrovani, odnosno dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Marketinške materijale će oni, isto tako ako neki klijent zahteva, da profesionalno prevedu u toj varijanti jezika, a u smislu da će tokom njihove obrade voditi računa i da pravilno primene pravila reklamiranja. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač će svakako marketinšku poruku, koju nose ti sadržaji maksimalno profesionalno oblikovati prema pravilima francuskog jezika, kako bi potencijalnim klijentima sa tog govornog područja i uopšteno svima, koji se tim jezikom koriste, omogućili da se sa konkretnom uslugom ili proizvodom koji se reklamira što bolje upoznaju. Izuzev PR tekstova, kataloga i reklamnih letaka, kao i flajera, na zahtev klijenata mogu da budu izvršeni i prevodi plakata i brošura sa persijskog na francuski jezik, s tim što se podrazumeva da pomenuti stručnjaci u relativno kratkom roku mogu da prevedu i vizit kartice, ali i svaki drugi reklamni materijal.

Prevodi softvera sa persijskog na francuski jezik

Uzevši u obzir da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford imaju adekvatno i znanje, ali i iskustvo u implementaciji alata, koji se koriste prilikom optimizovanja web materijala bilo koje vrste, to podrazumeva da klijenti uz prevođenje online sadržaja sa persijskog jezika na francuski, istovremeno dobijaju i uslugu njihove optimizacije. Zahvaljujući primeni alata SEO (Search Engine Optimisation) će vrlo brzo svi prevedeni sajtovi, odnosno programi i internet katalozi, ali i aplikacije, te online prodavnice i drugi web materijali, da budu u samom vrhu pretrage, a za tačno određene reči i izraze, koje će u skladu sa tematikom konkretnih materijala definisati ovi stručnjaci.

S obzirom na to da su lektori i korektori, isto tako deo tima svakog predstavništva ove institucije, a da je njihova specijalnost usluga redakture, to se podrazumeva da svaki zainteresovani klijent ima mogućnost da dobije propisno ispravljene sadržaje bilo koje vrste. Da ne bude zabune, usluge korekture i lekture se mogu primeniti samo na one sadržaje, koji su u datoj kombinaciji jezika već prevedeni, ali lice koje je tu uslugu pružilo nije poštovalo ni pravila ciljanog jezika ni pravila prevodilačke struke. Svakako će ovi stručnjaci da se potrude da usklade sadržinu prethodno loše prevedenih materijala sa njihovim originalima, te da sve greške isprave, a kako bi klijentu pružili najbolju moguću uslugu redakture.

Sve vrste filmova, bez obzira da li su u pitanju animirani ili igrani, odnosno crtani ili dokumentarni, kao i reklamne poruke i serije će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata u toj kombinaciji jezika da prevedu. Isto tako mogu da budu izvršeni i stručni prevodi informativnih emisija sa persijskog jezika na francuski, ali i onih koje su namenjene najmlađim gledaocima ili slušaocima, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci prevesti i obrazovne, kao i emisije zabavnog karaktera, to jest sve vrste video ili audio materijala. Nakon izvršenja te usluge, koja se smatra osnovnom, na raspolaganju će im biti mogućnost da izaberu između sinhronizacije i titlovanja svih prethodno prevedenih sadržaja, tako da će u velikoj meri uštedeti vreme, jer će praktično na jednom mestu dobiti sve njih kompletno obrađene i spremne za prezentovanje budućim slušaocima, odnosno gledaocima.

Izuzev već pomenutih sadržaja, zaposleni ove institucije će na osnovu zahteva klijenata izvršiti i direktan prevod tekstova sa persijskog jezika na francuski, a u kom slučaju će obraditi kako stručne sadržaje različite tematike, tako isto i popularne. Osim tekstova koji se bave tematikom iz oblasti marketinga, komunikologije i obrazovanja, te menadžmenta, medicine i nauke, odnosno farmacije, sudski tumač i prevodilac će obraditi i filozofske, turističke i političke, ali i ekonomske i tekstove iz oblasti sociologije, psihologije i prava, odnosno finansija i ekologije i zaštite životne sredine, te informacionih tehnologija, građevinske industrije i mnogih drugih naučnih disciplina, a sasvim svejedno da li su u pitanju prirodne ili društvene.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje