Prevodi sa persijskog na srpski jezik

Prevođenje sa persijskog na srpski jezik

Budući da je vrlo važno da svaki dokument koji je preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji ima i pečat sudskog tumača, jer jedino on važi za pravno validan, profesionalni sudski tumači i prevodioci širom naše zemlje upravo obradu dokumenata vrše na taj način. Preciznije govoreći, oni prvo izrađuju prevod dokumenata sa persijskog jezika na srpski, a posle toga izvršavaju i propisanu uslugu overe. Ovlašćeni sudski tumač će uporediti sadržinu originalnog dokumenta sa prevedenim, ne bi li utvrdio da li ima neke razlike među njima. Ukoliko bude bio siguran da razlika ne postoji, on će stavljanjem svog pečata potvrditi zvanično da je prevod u potpunosti veran originalu, odnosno da je njihova sadržina istovetna.

Kako je neophodno da poseduje i originalan dokument, to je navedeno kao obaveza svakog klijenta da originale na uvid priloži. Može ih ili doneti lično u najbliže predstavništvo Prevodilačkog centra Akademije Oxford, ali i preko “Pošte Srbije” poslati preporučeno ili to učiniti putem kurirske službe.

Od svakog klijenta zavisi da li će kompletno obrađena dokumenta preuzeti lično u prethodno odabranoj poslovnici ili će se ipak opredeliti za drugu ponuđenu varijantu, koja zahteva angažovanje službe za dostavu. Naime, ako neko želi da prevedena i pečatom zvanično ovlašćenog lica overena dokumenta dobije na adresu, moraće tu uslugu prema cenovniku konkretne kurirske službe i da plati u momentu preuzimanja pošiljke.


Prevođenje sa persijskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na persijski

Svakako će prevodilac i sudski tumač pored ostalog izvršiti prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog jezika na srpski, odnosno svih onih koja su svrstana u medicinsku dokumentaciju. Ostvaruju se i zahtevi pojedinaca vezano za obradu dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama (sve vrste saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja), s tim što se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu u skladu sa propisima da obrade i pravna akta, kao i celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije.

Bude li bilo zahtevano, izvršavaju se i prevodi tenderske i građevinske dokumentacije sa persijskog jezika na srpski, a zaposleni u konkretnom predstavništvu mogu kompletno da obrade i svaki dokument, koji je uvršten u tehničku dokumentaciju, odnosno koji se na bilo koji način odnosi na oblast obrazovanja ili je, pak vezan za nauku, te mnoge druge sadržaje, a koje klijent treba da dobije profesionalno obrađene u toj varijanti jezika.

Obavezni smo da napomenemo i to da bi trebalo svaki pojedinac, zainteresovan za prevod ma kog dokumenta u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da kontaktira osnovni sud u svom gradu, kako bi od nadležnih zahtevao informacije o nadoveri. A taj postupak podrazumeva stavljanje Haškog pečata, inače poznatog i pod nazivom Apostille na dokumenta, što je precizno definisano zakonom, sa kojim su upoznati upravo zaposleni u posebnim odeljenjeima osnovnih sudova, a ne prevodioci i sudski tumači ove institucije. Savetuje se klijentu da se detaljno informiše o svemu tome, kako bi pojednostavio celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta.Ukoliko se zahteva takozvani hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na srpski, obaveza je klijenta svakako da originale priloži na uvid, ali u ovom slučaju to može da učini naknadno. Naime, radi se obično o posebno kratkom roku za izradu prevoda, pa je stoga preporučljivo da klijent što pre dostavi konkretne sadržaje na obradu, što može učiniti elektronskim putem. Svakako će u najkraćem mogućem roku posle toga on bi ti dužan da priloži i originale, a na uvid zvanično ovlašćenom sudskom tumaču.

Pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za usmeno prevođenje u toj kombinaciji jezika, a u ponudi se nalazi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci izuzev simultanog, mogu da primene i pravila prevoda uz pomoć šapata, ali i konsekutivno prevođenje sa persijskog jezika na srpski, trebalo bi da klijent sve informacije o događaju blagovremeno dostavi.

Novinske članke, ali časopise i tekstove bilo koje namene, dužine i sadržine, kao i književna dela i udžbenike će pomenuti stručnjaci takođe prevesti u datoj varijanti jezika.

A specijalizovani su i za obradu video i audio materijala, kojom prilikom se vrše kako prevodi serija i filmova sa persijskog jezika na srpski, tako isto i reklamnih poruka, potom televizijskih, ali radijskih emisija, te mnogih drugih materijala. U sklopu svake poslovnice ove institucije je dostupna i usluga sinhronizacije svih tih sadržaja, a po zahtevu klijenata može da bude izvršeno i njihovo profesionalno titlovanje.

Prilikom obrade internet prodavnica i web kataloga, odnosno aplikacija različitih vrsta, kao i sajtova i programa, te mnogih drugih internet i sadržaja, koji su vezani za kompjutere će sudski tumač i prevodilac izvršiti i implementaciju alata, poznatih kao SEO (Search Engine Optimisation).

Sve klijente pomenute institucije očekuje i usluga, koja podrazumeva prevod marketinških materijala sa persijskog jezika na srpski. Naravno da će zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije u tom slučaju obraditi kako reklamne letke, kataloge i PR tekstove, tako isto i vizit kartice, potom plakate i reklamne brošure, ali i sve ostale sadržaje koji se tiču marketinga.

Dostavljanje svih sadržaja ovog tipa se vrši na vrlo jednostavan i gotovo svima prihvatljiv način, uzevši u obzir da originali ne moraju biti poslati, kao što je to slučaj kod obrade dokumenata. Zapravo je ponuđeno klijentima da na mejl pošalju sve te sadržaje i da ih nakon izvršenja zahtevane usluge na isti način preuzmu.

Prevod diplome i dodatka diplomi sa persijskog jezika na srpski

Sva ona dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja će na osnovu zahteva klijenata sudski tumač i prevodilac ne samo da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji prevedu, nego će izvršiti i overu, a za koju poseduju propisana ovlašćenja.

Zahvaljujući takvom postupku obrade klijenti Prevodilačkog centra Akademije Oxford i to u svakoj poslovnici pomenute institucije dobijaju kompletno obrađen svaki dokument, tako da imaju apsolutno pravo i da ga kasnije nesmetano koriste.

Od zainteresovanih se zahteva da poštuju pravila o dostavljanju materijala na obradu, te da prilože na uvid i originalna dokumenta,a potrebno je i da se raspitaju pre toga o tome da li Apostille (Haški) pečat na ta dokumenta mora biti stavljen, prosto zato što ovi stručnjaci nisu zvanično ovlašćeni da tu vrstu overe izvrše.

Biće izrađeni i prevodi svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole sa persijskog na srpski jezik, a po potrebi će ovi stručnjaci kompletno obraditi i nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i seminarske i diplomske radove, te sve ostale materijale koji se na oblast obrazovanja odnose.

Svakako će biti omogućeno klijentima da dobiju i kompletno obrađena sva ona dokumenta, koja su uvrštena u poslovnu dokumentaciju. Osim rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovnih odluka i statuta preduzeća, odnosno faktura, pomenuti stručnjaci kompletnu obradu izvršavaju i za godišnje, potom finansijske i revizorske poslovne izveštaje, ali i za osnivački akt preduzeća i ostala dokumenta koja su svrstana u poslovnu dokumentaciju.

Specijalizovani su i za prevođenje ličnih dokumenata sa persijskog na srpski jezik, a što podrazumeva kompletnu obradu ne samo lične karte, uverenja o državljanstvu i pasoša, nego i krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, s tim što će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i potvrdu o prebivalištu, kao i vozačku, saobraćajnu i radnu, ali i dozvolu za boravak, te sva ostala dokumenta koja klijent bude prema pravilima dostavio na obradu.

Podrazumeva se, isto tako da zaposleni u navedenoj instituciji mogu da izrade i prevod uverenja o nekažnjavanju sa persijskog na srpski jezik, odnosno uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, s tim što će kompletno obraditi i potvrdu o visini primanja, ali i potvrde o stalnom zaposlenju, te saglasnost za zastupanje, potom potvrdu o stanju računa u banci, to jest sve ostale vrste kako uverenja i potvrda, tako i izjava i saglasnosti, a što su primarno dokumenta koja nadležne službe zahtevaju od klijenata.

Celokupnu sadržinu medicinske dokumentacije će ovi stručnjaci takođe obraditi, tako da se po zahtevu klijenata vrše prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda sa persijskog na srpski jezik, odnosno lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, a po potrebi prevodilac i sudski tumač obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije.

Svakako oni mogu prema pravilima da prevedu, pa overe i rezultate naučnih istraživanja, a po potrebi i naučne patente, odnosno naučne radove i sva ostala dokumenta koja su za nauku vezana, ali će izvršiti i profesionalno prevođenje pravnih akata sa persijskog na srpski jezik (punomoćje za zastupanje, presuda o razvodu braka, sertifikati, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, sudska rešenja, ugovori, sudske tužbe, licence, sudske odluke i ostala dokumenta iz domena prava ili sudstva).

Izuzev građevinskih projekata, sudski tumač i prevodilac na osnovu iznetih zahteva kompletno obrađuju i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstvo za rukovanje i svaki drugi dokument, koji se tretira kao deo bilo građevinske, bilo tehničke, bilo dokumentacije za tendere.

Prevođenje filmova sa persijskog na srpski jezik i usluge sinhronizacije/titlovanja

Samim tim što su titleri članovi tima svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford, kao i stručnjaci koji na zahtev klijenata izvršavaju sinhronizaciju kako video, tako i audio materijala, podrazumeva da svi kojima su potrebni prevodi serija i filmova sa persijskog jezika na srpski, zapravo dobijaju njihovu kompletnu obradu. Svakako će prevodilac i sudski tumač izuzev igranih filmova i to apsolutno svakog žanra, u datoj kombinaciji jezika da prevedu i crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, kao i reklamne poruke, te naravno zabavne, obrazovne i dečije, kao i informativne emisije, to jest bilo koju vrstu i video sadržaja i audio. Klijent bi trebalo da se opredeli koja od ponuđenih dodatnih usluga mu više odgovara, a kako bi u optimalnom roku sadržaje ovog tipa dobio kompletno obrađene.

Budući da su sastavni deo tima svakog predstavništva navedene institucije i korektori, kao i profesionalni lektori, to će oni kada je potrebno da pruže uslugu redakture. A ona se primenjuje na bilo koju vrstu sadržaja i to samo ukoliko već postoji izvršen prevod sa persijskog jezika na srpski, ali u njemu ima grešaka, koje pomenuti stručnjaci moraju da isprave. Primena tih usluga je vrlo jednostavna, jer lektori i korektori tada upoređuju originalne sadržaje sa prevedenim i utvrđuju koje su greške prisutne, pa ih nakon toga u skladu sa pravilima srpskog jezika, odnosno prevodilačke struke ispravljaju i na taj način prevedene sadržaje usaglašavaju sa originalima.

S obzirom na to da su stručnjaci ove institucije imali dovoljno prilika da obrađuju marketinške materijale, može se reći da su oni propisno upoznati i sa pravilima reklamiranja. Upravo njima se na prvom mestu i rukovode kada vrše prevođenje marketinških materijala sa persijskog jezika na srpski, te konkretnu poruku usaglašavaju sa pravilima ciljanog jezika i maksimalno profesionalno je usklađuju sa njima, a kako bi Srbima i osobama koje tim jezikom govore omogućili da se upoznaju na najbolji mogući način sa sadržinom svih reklamnih materijala. Uz to što će sudski tumači i prevodioci da obrade plakate, flajere i reklamne letke, oni će prevod u toj kombinaciji jezika izraditi i za vizit kartice, ali i PR tekstove i brošure, odnosno za sadržinu kataloga, te za sve ostale reklamne materijale.

Prevod web sajtova sa persijskog jezika na srpski

Kada klijent zahteva prevođenje internet materijala sa persijskog na srpski jezik, mora biti upoznat sa činjenicom da sudski tumač i prevodilac, koji su u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni, imaju iskustva i u primeni alata SEO (Search Engine Optimisation). A oni se primenjuju sa ciljem usaglašavanja sadržine kako veb sajtova, tako isto i internet kataloga, aplikacija i online prodavnica, ali i programa i ostalih web sadržaja sa pravilima, koja podrazumeva konkretni pregledač. Zapravo tom prilikom ovi stručnjaci definišu ključne reči, odnosno one koje se najčešće pretražuju na internetu i upravo sa njima usaglašavaju sadržinu tih materijala, što ima za cilj dostizanje mnogo boljeg mesta u polju globalne pretrage.

U skladu sa zahtevima klijenata, pomenuti stručnjaci obrađuju kako književna dela (poetska ili prozna), odnosno časopise i udžbenike, tako isto i sadržinu novinskih članaka. Naravno da mogu biti izvršeni i stručni prevodi tekstova sa persijskog na srpski jezik, a što se odnosi ne samo na popularne sadržaje, nego i na naučne. Svakako će po zahtevu klijenata prevodioci i sudski tumači u toj jezičkoj kombinaciji da obrade kako tekstove iz oblasti turizma, farmacije i psihologije, odnosno sociologije, menadžmenta i komunikologije, tako isto i iz domena obrazovanja, marketinga i ekologije i zaštite životne sredine, te bankarstva, prava, politike i ekonomije. Na zahtev klijenata oni prevode i tekstove iz oblasti informacionih tehnologija, ali i politike i građevinske industrije, kao i mnogih drugih oblasti, a koje su vezane bilo za neku društvenu naučnu disciplinu, bilo za prirodnu.

S obzirom na to da članovi tima apsolutno svakog predstavništva navedene institucije primenjuju sve tri poznate vrste usmenog prevoda, to je bitno da klijent kome je ta usluga potrebna njih informiše o svemu što je vezano za organizaciju konkretne manifestacije. Pod tim mislimo na podatke o datumu održavanja, broju učesnika i o tome koliko je organizator predvideo da događaj traje, ali svakako i o mestu njegovog održavanja, to jest o njegovim glavnim karakteristikama. Nakon što klijent sve te informacije na propisan način bude poslao, biće odlučeno da li sudski tumač i prevodilac treba da izvrše konsekutivni ili simultani, odnosno prevod uz pomoć šapata sa persijskog na srpski jezik. Svakako da će i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje da bude navedeno u ponudi za ovu uslugu, a ukoliko bude bilo odlučeno da je to najbolja opcija za određenu manifestaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj romskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje