Prevod sa persijskog na španski jezik

Prevođenje sa persijskog na španski jezik

Obrada sadržaja u pisanoj formi za navedenu varijantu jezika je dostupna u svakom gradu Republike Srbije, u kome postoji poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford.

Naravno da može biti izvršen i usmeni prevod u toj varijanti jezika, a što podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač izvršiti kako simultani i konsekutivni, isto tako i prevod uz pomoć šapata sa persijskog jezika na španski, a u ponudi je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako taj tip usluge odgovara zahtevima same manifestacije. Naravno da će prevodilac i sudski tumač izvršiti onu vrstu usmenog prevoda, za koju prethodno budu sa sigurnošću utvrdili da baš ona može da ispuni očekivanja kako svakog učesnika, tako isto i organizatora bilo kog događaja.

S obzirom na to da su pomenuti stručnjaci zaposleni u ovoj instituciji, to oni obezbeđuju svakom zainteresovanom klijentu i kompletnu obradu bilo koje vrste dokumentacije, odnosno svakog pojedinačnog dokumenta.


Prevođenje sa persijskog na španski
Prevođenje sa španskog na persijski

Svakako da mogu biti izvršeni prevodi ličnih dokumenata sa persijskog jezika na španski, ali se ostvaruju i zahtevi klijenata vezano za kompletnu obradu dokumenata, koja bi trebalo da budu prema pravilima predata različitim nadležnim institucijama (sve vrste saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava).

Budući da sudski tumač i prevodilac obrađuju u skladu sa zakonom svaki dostavljeni dokument, to je vrlo važno i da se klijent pridržava pravila, koje podrazumeva obavezu donošenja na uvid originale. Naravno da će vlasnik dokumenata odabrati da li mu više odgovara da ih pošalje na adresu najbliže poslovnice i to ili preko kurirske službe ili “Pošte Srbije”, a preporučeno ili će se odlučiti za varijantu da u konkretno predstavništvo ove institucije dođe lično i priloži na uvid originale.

Podrazumeva se isto tako da su ovi stručnjaci specijalizovani za prevođenje tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije sa persijskog jezika na španski, ali će naravno kompletno obraditi i bilo koje sadržaje, koji su primarno vezani za oblasti obrazovanja ili nauke. Uz to, na zahtev klijenata oni vrše najpre prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a potom i overu za koju su im data ovlašćenja i to za apsolutno bilo koji dokument, koji se smatra delom bilo poslovne ili medicinske dokumentacije.Kako je predviđeno da budu dostavljeni originali na uvid, to znači da i preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata mora biti izvršeno lično i to u prostorijama prethodno odabrane poslovnice ove institucije. Naravno da je obezbeđena i dostava na adresu za sve one klijente, kojima taj način ne odgovara, s tim što mora biti posebno naglašeno da je u pitanju usluga koja podleže dodatnoj naplati, s obzirom na to da nije uračunata u cenu prevoda i overe dokumenata. Podrazumeva se da će zaposleni u službi za dostavu obavestiti svakog klijenta pojedinačno o detaljima vezano za dostavljanje pošiljke i za cenu, a njegova obaveza će biti da prilikom preuzimanja izvrši i plaćanje.

Rok za izradu prevoda, odnosno za overu bilo kog dokumenta je u većini slučajeva prilično kratak, jer je poznato da su prevodioci i sudski tumači ove institucije izuzetno profesionalni. Međutim, ponekad se može desiti da klijentu taj rok ne odgovara u potpunosti, tako da može zahtevati hitan prevod dokumenata sa persijskog jezika na španski. Tada se u najkraćem mogućem roku u pristupa obradi bilo kog dokumenta, tako da će prevodioci i sudski tumači svakako u tom periodu izraditi kako prevod konkretnog dokumenta u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i njegovu overu. S obzirom na to da je u pitanju izuzetno kratak vremenski period za obradu sadržaja, preporuka je da klijent originale na uvid kasnije dostavi, a da prvo pošalje na mejl konkretne sadržaje.

Valjalo bi da se vlasnik bilo kog dokumenta, za koji mu je potreban prevod u toj jezičkoj kombinaciji prvo detaljno raspita o tome da li Haški pečat, odnosno takozvani Apostille na te sadržaje treba da bude stavljen. Da bude jasnije, zaposleni ove institucije nisu u obavezi da daju informacije o postupku nadovere, kako se overa tim pečatom naziva, jer nisu za njeno izvršenje ovlašćeni. Napominjemo da su specijalne službe u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji nadležne za postupak te vrste overe, pa bi trebalo njih i da kontaktiraju klijenti, kako bi dobili relevantne informacije o tome da li se Haški pečat na njihova dokumenta mora staviti i na koji način, odnosno u kom trenutku.

A sem kompletne obrade ma koje vrste dokumentacije, odnosno pojedinačnog dokumenta, mogu da budu izvršeni i direktni prevodi audio i video materijala sa persijskog jezika na španski, ali u okviru poslovnica ove institucije klijenti imaju mogućnost da izaberu i između usluga titlovanja ili njihovog profesionalnog sinhronizovanja. Uz obrazovne, informativne i zabavne, kao i dečije i druge vrste emisija, zaposleni bilo kog predstavništva mogu da kompletno obrade i reklamne poruke, zatim dokumentarne filmove, serije i animirane, kao i crtane i igrane filmove različitih žanrova, ali i sve ostale video ili audio sadržaje.

Valjalo bi istaći i to da prevodilac i sudski tumač mogu u pomenutoj varijanti jezika da obrade profesionalno kako novinske članke i sadržinu časopisa, tako isto i književna dela i udžbenike, ali su specijalizovani i za direktno prevođenje naučnih i popularnih tekstova sa persijskog jezika na španski.

Uzevši u obzir da su kako korektori, tako i lektori takođe zaposleni širom Srbije, odnosno u svakom gradu u kome navedena institucija posluje, to se na zahtev klijenata može izvršiti i usluga profesionalne redakture, a što je primenljivo za bilo koju vrstu materijala, ukoliko njihov prethodno izrađeni prevod nije kvalitetan.

Sadržaji iz oblasti marketinga isto tako na zahtev klijenata mogu da budu profesionalno prevedeni, a izuzev plakata, flajera i brošura, odnosno pr tekstova, ovi stručnjaci mogu da obrade i reklamne letke, ali i kataloge i PR tekstove, te sve ostale reklamne materijale.

Posebno se moramo osvrnuti na činjenicu da sudski tumač i prevodilac imaju ne samo znanje, nego i adekvatno profesionalno iskustvo u obradi online materijala. Uz to što su specijalizovani za prevod online prodavnica i web kataloga sa persijskog jezika na španski, odnosno programa i web sajtova, ali aplikacija svih vrsta i ostali internet materijala, oni izvršavaju i uslugu njihovog optimizovanja kada je to potrebno. Da budemo precizni, primenjuju pravila, koja su poznata kao Search Engine Optimisation, odnosno koja uključuju implementaciju alata znanih kao SEO, a svrha njihovog korišćenja jeste da se uskladi sadržina svih prethodno pomenutih web materijala sa pravilima, koja su u tom momentu važeća u okviru pretrage. Cilj ovakvog postupka jeste da se pozitivno utiče na pozicioniranost svih ovih sadržaja, a kako bio oni bili od strane pretraživača uvršteni među prve rezultate i to za jasno definisane i reči i izraze.

Prevod pasoša sa persijskog na španski jezik

Prilikom obrade bilo kog ličnog, ali i svakog drugog dokumenta će prevodilac i sudski tumač da izvršavaju usluge za koje su specijalizovani, što znači da klijentima nude kako prevođenje dokumenata sa persijskog jezika na španski, tako isto i overu, a kako bi na taj način potvrdili da je sadržina prethodno prevedenog dokumenta ista kao i u njegovom originalu.

Upravo iz tog razloga je svaki klijent, koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj kombinaciji jezika, dužan da prilikom slanja sadržaja na obradu priloži i originale, a koje zvanično ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da koristi u momentu vršenja overe prevoda.

Moramo naglasiti da zaposleni Prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu da izvrše overu Haškim pečatom, takođe poznatog i pod nazivom Apostille, tako da se savetuje vlasniku dokumenata da prvo kontaktira nadležne službe, odnosno osnovni sud u svom gradu i raspita se da li je ta vrsta overe za njegova dokumenta obavezujuća i po kom principu se ona u konkretnom slučaju vrši.

Svakako će ovi stručnjaci izuzev pasoša, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu da kompletno obrade i potvrdu o prebivalištu, ali i saobraćajnu dozvolu, te vozačku dozvolu i ličnu kartu, kao i izvod iz matične knjige umrlih, radnu i dozvolu za boravak, to jest svaki drugi lični dokument, uz uslov da vlasnik u potpunosti ispoštuje prethodno navedeno pravilo, te da na uvid sudskom tumaču donese ili pošalje i originalna dokumenta.

Isto tako mogu biti izvršeni i direktni prevodi presuda o razvodu braka sa persijskog jezika na španski, kao i svih ostalih dokumenata, koja su vezana za pravo, odnosno sudstvo, kao što su na primer tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i licence, potom punomoćje za zastupanje i sudske tužbe, ali i sudske odluke i rešenja, odnosno svi tipovi sertifikata i ostala pravna akta.

Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac, onda to kada klijent bude zahtevao da izvrše prevod u datoj jezičkoj kombinaciji, a onda i da overe sva ona dokumenta za koja se nadležnim institucijama iz nekog razloga moraju predati, kao što su recimo različite vrste saglasnosti i izjava, te potvrda i uverenja (saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga).

A prema iznetim zahtevima će biti izvršen i direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa persijskog jezika na španski, s tim što će zaposleni pomenute institucije da kompletno obrade i specifikacije farmaceutskih proizvoda, potom uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze i sva ostala dokumenta za koja se zvanično smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije.

Isto tako će sadržinu ostalih vrsta dokumentacija sudski tumači i prevodioci po potrebi da prevedu, a onda će i svaki pojedinačni dokument da u skladu sa pravilima overe. Izuzev sadržine poslovne dokumentacije (osnivački akt preduzeća, fakture, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, godišnji poslovni izveštaji, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su u nju svrstana), biće izrađeni i direktni prevodi tenderske, građevinske i tehničke dokumentacije sa persijskog jezika na španski. U tom slučaju će zaposleni konkretnog predstavništva ove institucije osim građevinskih projekata, kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i svaki drugi dokument za koji klijent zahteva prevod u toj jezičkoj kombinaciji, a koji je uvršten u navedeni tip dokumentacije.

Izuzev diplome i dodatka diplomi, odnosno rezultata naučnih istraživanja i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, pomenuti stručnjaci su specijalizovani i za prevođenje uverenja o položenim ispitima sa persijskog jezika na španski, ali isto tako mogu kompletno da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, potom naučne radove i potvrde o redovnom školovanju, kao i prepis ocena i diplomske, ali i seminarske radove, te mnoge druge materijale iz oblasti obrazovanja, odnosno sve one koji su vezani za nauku.

Prevođenje časopisa sa persijskog na španski jezik

Sasvim je svejedno da li je potrebno da bude preveden određeni članak ili celokupan sadržaj, bilo dečijih ili ilustrovanih, bilo stručnih časopisa, jer će sasvim sigurno sudski tumač i prevodilac maksimalno profesionalno tu uslugu da pruže. A isto tako u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu, po potrebi da budu izvršeni i direktni prevodi novinskih članaka sa persijskog jezika na španski.

Takođe će biti ostvareni zahtevi klijenata vezano za obradu udžbenika i to bilo koje kompleksnosti, obimnosti i tematike, a pomenuti stručnjaci mogu u toj kombinaciji jezika da prevedu i bilo koje književno delo, a nevezano za to da li je uvršteno u poeziju ili u prozu.

Ukoliko neko bude zahtevao obradu bilo kog materijala dostupnog na internetu ili onoga koji se tiče računara, mora biti informisan da prevodioci i sudski tumači ne vrše samo tu uslugu, nego primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation.), Na taj način optimizuju, odnosno prilagođavaju sve te materijale važećim pravilima pretrage, što ima značajan uticaj na buduću poziciju koju će oni zauzeti na internetu.

Osim za web sajtove, može da bude izvršen i prevod softvera sa persijskog jezika na španski, a u tom slučaju će ovi stručnjaci obraditi svaku aplikaciju ili program, koji pojedinac bude zahtevao. Takođe mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji profesionalno da prevedu i sadržinu internet kataloga, odnosno web prodavnica i uopšteno govoreći svih ostalih onlajn materijala.

A da bi učesnici događaja bilo koje vrste, koji se služe ovim jezicima mogli nesmetano da komuniciraju, biće potrebno da se primeni usmeno prevođenje sa persijskog jezika na španski. Uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači imaju dovoljno ne samo znanja, nego i iskustva u primeni sva tri tipa te usluge, to će na osnovu način organizacije same manifestacije biti određeno da li je potrebno primeniti prevod uz pomoć šapata ili simultani, odnosno konsekutivni. U skladu sa tom odlukom se i priprema ponuda, a u njoj može biti navedena i usluga, koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naglašavamo da se zahteva od svakog zainteresovanog za tu udlugu, podatke o samoj manifestaciji na vreme da dostavi, a u smislu da pomenute stručnjake informiše kako o trajanju događaja i o mestu gde je planirano da bude održan, tako isto i o broju lica koja će mu prisustvovati, jer sve to utiče na izbor tipa usmenog prevoda.

Prevodi informativnih emisija sa persijskog jezika na španski

U zvaničnoj ponudi svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze i usluge sinhronizacijE audio i video materijala bilo koje vrste, ali i njihovo titlovanje. Zato i napominjemo da svaki klijent koji zahteva prevođenje emisija sa persijskog na španski jezik, a bez obzira da li su u pitanju informativne, dečije ili obrazovne, odnosno zabavne, te da li će biti emitovane na radiju, televiziji ili internetu, na jednom mestu dobija njihovu kompletnu obradu. Svakako da će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obraditi i reklamne poruke, igrane filmove i animirane, kao i serije i dokumentarne, ali i crtane filmove, to jest bilo koju vrstu video ili audio sadržaja, a nakon čega će klijent odlučiti koja od ponuđenih usluga njemu najviše odgovara, te će tako dobiti kompletno obrađene materijale te vrste.

Usluge stručne lekture i korekture su na zahtev klijenata takođe dostupne u svakoj poslovnici navedene institucije, a njihova svrha jeste obrada svih sadržaja, za koje pre toga nije urađen stručan prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Tačnije, korektori i lektori će u skladu sa pravilima redakture uskladiti sadržinu prevedenih materijala i to kako sa pravilima španskog jezika, tako isto i sa originalima.

Biće izvršeni i direktni prevodi marketinških materijala sa persijskog na španski jezik, tako da će sudski tumač i prevodilac izuzev PR tekstova, brošura i reklamnih letaka, odnosno vizit kartica, profesionalno da obrade i reklamne flajere, plakate i kataloge, ali i mnoge druge sadržaje koji su primarno za marketing vezani. Uzevši u obzir da se kroz njih reklamira bilo događaj ili kompanija, ali i neki proizvod ili usluga, te da mnogi od njih imaju i donekle skrivenu poruku za buduće kupce, odnosno korisnike, to se prilikom prevoda svih pomenutih marketinških materijala nastoji da baš ta poruka bude usklađena sa ciljanim jezikom, a kako bi što bolje shvatili šta se reklamira svi koji se španskim jezikom služe.

Naročito mora biti istaknuto i da su pomenuti stručnjaci specijalizovani za direktno prevođenje tekstova sa persijskog na španski jezik, što zapravo znači da oni mogu da obrade kako naučne tekstove različite tematike, tako isto i sve one, koji se smatraju popularnim. Uz to što će sudski tumač i prevodilac da u to jezičkoj kombinaciji obrade tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, farmacije i medicine, odnosno sociologije, nauke i menadžmenta, te obrazovanja i marketinga, oni će isto tako prevesti i sadržaje čija tema je usmerena kako na oblasti komunikologije i turizma, tako i na oblasti finansija i politike, te ekonomije, sociologije i prava, ali i bankarstva i mnogih drugih grana bilo društvenih, bilo prirodnih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na persijski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz norveškog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje