Prevođenje sa bugarskog na hebrejski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na hebrejski jezik

Za online prevod sa bugarskog na hebrejski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa bugarskog na hebrejski jezik

Onda kada to klijent bude zahtevao, prevodilac i sudski tumač u datoj kombinaciji jezika primenjuju kako usmeni prevod, tako isto izrađuju i direktan prevod dokumenata sa bugarskog na hebrejski jezik, ali i svih ostalih materijala u pisanoj formi.

Bitno je naglasiti da su ovi stručnjaci osposobljeni za primenu kako simultanog i konsekutivnog prevoda u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i za određeni događaj mogu primeniti prevod uz pomoć šapata. S obzirom na to da sva tri tipa usmenog prevoda mogu primeniti, bitno je da se na osnovu karakteristika događaja i njegove organizacije definiše koja od tih usluga će pružiti maksimum. Samo to i jeste razlog zašto klijent mora da dostavi podatke o organizaciji, u smislu da članove tima konkretnog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford informiše o osnovnim karakteristikama mesta održavanja manifestacije, zatim o njenom trajanju i o broju učesnika. Sve te informacije se zatim analiziraju, kako bi bila definisana ponuda, a i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje će u nju biti uneto ukoliko to bude u skladu sa vrstom usmenog prevoda, koja bi trebalo da tom prilikom bude primenjena.

Kad god je to potrebno, sudski tumač i prevodilac mogu obraditi i članke iz novina, kao i svako književno delo i udžbenik, a zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi časopisa sa bugarskog na hebrejski jezik.


Prevođenje sa bugarskog na hebrejski
Prevođenje sa hebrejskog na bugarski

Isto tako se podrazumeva da članovi tima bilo koje poslovnice ove institucije u toj kombinaciji jezika mogu da prevedu i naučne tekstove, ali i popularne, čija tematika može biti vezana kako za neku društvenu naučnu disciplinu, tako isto i za prirodnu.

Svakako da ovi stručnjaci prevode i materijale iz oblasti marketinga, ali i serije, reklamne poruke i filmove, kao i televizijske i radijske emisije, te mnoge druge video i audio sadržaje. Budući da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i iskusne stručnjake, specijalizovane za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja video i audio materijala, to svaki klijent ima pravo da izabere koja završna obrada od ponuđenih njemu najviše odgovara, kako bi u najkraćem mogućem roku dobio kompletno obrađen sadržaj tog tipa, spreman za emitovanje na bilo kom mediju ili u bioskopu.

U slučaju da se zahteva direktno prevođenje web materijala sa bugarskog na hebrejski jezik, biće izvršena i usluga njihovog optimizovanja. Sa tim u vezi moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači znaju kada i kako treba primeniti alate SEO (Search Engine Optimisation), a kako bi pozitivno uticali na buduće pozicioniranje sajtova, odnosno aplikacija i internet kataloga, te web prodavnica i ostalih online sadržaja u polju pretrage.

Ko god je zainteresovan za obradu do sada pomenutih materijala ima mogućnost kako da ih pošalje, tako isto i da ih dobije obrađene elektronski, a ukoliko klijentu ne odgovara komunikacija na taj način, sadržaje može poslati i primiti na drugačiji način, o čemu će dodatne informacije dobiti direktno u poslovnici ove institucije.

Naročito je važna informacija da se na zahtev klijenata izrađuju i direktni prevodi dokumenata sa bugarskog na hebrejski jezik, ali da zaposleni ove institucije izvršavaju i njihovu overu u skladu sa zakonom. Radi se o tome da sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju u najkraćem mogućem roku da dobiju pravno validan preveden dokument, tako da će moći bez ikakvih smetnji u praksi da ga primenjuju.

Uslov za overavanje prevedenih dokumenata jeste dostavljanje originala na uvid, tako da ih klijent može lično doneti u izabranu poslovnicu ili ih poslati preko bilo koje kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom ""Pošte Srbije"".

S obzirom na to da imaju obavezu originalna dokumenta da dostave na uvid, nakon izvršenog prevoda i njihove overe od strane sudskog tumača, klijenti mogu ili izvršiti njihovo lično preuzimanje ili izneti zahtev da im budu na željenu adresu dostavljena. Ko god se za drugu navedenu opciju opredeli, mora konkretnu uslugu u skladu sa cenovnikom kurirske službe i da plati, pošto u osnovnu cenu obrade dokumenata ona nije uračunata.

Činjenica je da prevodilac i sudski tumači nastoje da što je moguće pre konkretne usluge pruže, ali u pojedinim slučajevima omogućuju klijentima i hitno prevođenje dokumenata sa bugarskog na hebrejski jezik. Samim tim što je tada od strane klijenta naveden posebno kratak vremenski period za usluge prevoda i overe dokumenata, potrebno je da željene sadržaje što je moguće pre dostavi ovim stručnjacima. Zato jeste samo u tom slučaju dopušteno slanje dokumenata na mejl, ali se takođe očekuje poštovanje navedenog pravila i što brže dostavljanje originala na uvid nakon toga.

Naravno da će ovi stručnjaci obraditi kako dokumenta koja su vezana za oblasti nauke i sudstva, odnosno prava i obrazovanja, tako isto i ona koja su svrstana u poslovnu, zatim tehničku i građevinsku, ali i medicinsku i tendersku dokumentaciju.

Shodno iznetim zahtevima će biti izrađen i direktan prevod ličnih dokumenata sa bugarskog na hebrejski jezik, ali i bilo koje vrste saglasnosti, zatim izjave i uverenja, te potvrde, a što su sve zapravo dokumenta koja će njihovi vlasnici kasnije nadležnim službama po zahtevu morati da predaju.

Trebalo bi informisati sve pojedince, koji su za obradu dokumenata u navedenoj varijanti jezika zainteresovani, da sudski tumač i prevodilac nemaju nadležnost za izvršenje nadovere. U pitanju je postupak koji se odnosi na stavljanje Haškog ili takozvanog Apostille pečata na dokumenta, a što je u potpunosti usklađeno sa trenutno aktuelnim zakonom. Budući da nisu nadležni, članovi tima poslovnica ove institucije nemaju ni obavezu da informacije o tom tipu overe daju klijentima. Baš iz tog razloga bi vlasnik dokumenata trebalo da kontaktira nadležne službe u svom gradu, a koje se nalaze u sklopu osnovnih sudova, a kako bi na taj način dobio sve neophodne informacije o pomenutoj vrsti overe za dokumenta, koja je potrebno da dobije prevedena u konkretnoj varijanti jezika.

U timu poslovnica ove institucije u svim gradovima su zaposleni i korektori i lektori, koji mogu na zahtev klijenata da izvrše uslugu poznatu kao redaktura. Inače, ona uključuje primenu pravila korekture i lekture, a kako bi se neprofesionalno prevedeni materijali i to bilo koje vrste uskladili sa njihovim originalima, uz maksimalno poštovanje kako pravila prevodilačke struke, isto tako i pakistanskog jezika.

Usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na hebrejski

Ako je potrebno u navedenoj jezičkoj kombinaciji primeniti uslugu usmenog prevoda, zainteresovani klijenti moraju imati na umu činjenicu da sudski tumači i prevodioci poseduju i znanje i iskustvo u primeni sva tri tipa te usluge. Zapravo su oni specijalizovani kako za prevod uz pomoć šapata sa bugarskog na hebrejski jezik, tako isto i za izvršenje usluge simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda. Takođe će biti obavešteni i o tome da Prevodilački centar Akademije Oxford u ponudi ima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Baš zato što sva tri tipa ove usluge oni primenjuju, potrebno je pripremi ponude vrlo pažljivo pristupiti, te analizirati sve podatke o samom događaju i o njegovoj organizaciji. Od klijenata se u tom slučaju zahteva da dostave ne samo podatke o broju učesnika i o predviđenom trajanju manifestacije, nego isto tako i o tome koje su osnovne osobenosti lokacije, na kojoj je organizator predvideo da bude događaj sproveden. Nakon što sve te podatke budu dobili, ovi stručnjaci će ih vrlo pažljivo i analizirati, a da bi precizno utvrdili koja od svih navedenih usluga može zahtevima u potpunosti da odgovori.

Važno je napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade i tekstove različite kompleksnosti, dužine i tematike, a isto tako su dostupni i diektni prevodi knjiga sa bugarskog na hebrejski jezik. Da budemo precizni, ovi stručnjaci mogu da obrade kako bilo koje književno delo, tako isto i udžbenik, a po zahtevu klijenata oni mogu da prevedu i sadržinu bilo stručnih ili ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa, bilo članaka iz novina.

S obzirom na to da ova specijalizovana institucija zapošljava i korektore, ali i lektore, to podrazumeva da svaki klijent, koji ima već prethodno preveden materijal bilo koje vrste, može njih angažovati ukoliko nije u potpunosti zadovoljan kvalitetom obrade. Naime, svrha primene redakture jeste da se svi neprofesionalno obrađeni materijali usklade sa njihovim originalima, a nakon utvrđenih grešaka i propusta, te da budu prevedeni uz maksimalno poštovanje pravila koja važe u pakistanskom jeziku.

Podrazumeva se da je dostupno i direktno prevođenje serija sa bugarskog na hebrejski jezik, ali i mnogih drugih audio i video materijala (crtani filmovi, informativne emisije, animirani filmovi, reklamne poruke, zabavne i dečije emisije, dokumentarni filmovi, obrazovne emisije, igrani filmovi različitog žanra i ostali audio i video materijali). Ovde treba dodati i informaciju da tim svakog predstavništva ove institucije čine i profesionalci, koji su zaduženi za titlovanje i sinhronizaciju svih pomenutih i mnogih drugih materijala, tako da praktično govoreći, na jednom mestu klijenti imaju mogućnost da ih dobiju kompletno obrađene.

Budući da sudski tumač i prevodilac imaju i znanje i dovoljno iskustva u primeni alata SEO (Search Engine Optimisation), to će oni prilikom prevođenja internet materijala izvršiti i njihovu optimizaciju. Jednostavnije govoreći, klijenti koji zahtevaju prevod bilo programa ili internet prodavnica, odnosno aplikacija, web sajtova ili online kataloga, te ostalih sadržaja koji su vezani za kompjutere i internet, njihovu kompletnu obradu dobijaju na jednom mestu. Budući da će prema pravilima optimizacije svi ti sadržaji biti usklađeni sa pravilima web pretrage, sa pravom se očekuje da vrlo brzo nakon postavljanja oni budu znatno bolje pozicionirani.

Prevod laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka sa bugarskog na hebrejski jezik

Celokupnu sadržinu kako tehničke, tako i građevinske i dokumentacije za tendere će na osnovu zahteva klijenata prevodilac i sudski tumač da obrade i to uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila. A to znači da će biti prvo izvršeni direktni prevodi građevinskih projekata sa bugarskog jezika na hebrejski, odnosno uputstava za rukovanje, te već pomenutih laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i deklaracija proizvoda i mnogih drugih dokumenata koja ulaze u sastav konkretnog tipa dokumentacije, nakon čega će biti pristupljeno njihovoj zvaničnoj overi od strane ovlašćenog lica.

Radi se o tome da sudski tumač mora prilikom overe da poštuje pravila, jer kada na bilo koji preveden dokument bude stavio svoj pečat, automatski će potvrditi da je njegova sadržina sasvim ista kao i u originalnom dokumentu. Klijent će tako obrađen dokument imati pravo u bilo kojoj situaciji da koristi i to kao potpuno pravno validan, ali će svakako morati da se pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid, kako bi celokupna procedura maksimalno bila ispoštovana.

Neophodno je da napomenemo i to da zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford nemaju sve neophodne dozvole i ovlašćenja da bi izvršili takozvanu nadoveru, odnosno da bi na bilo koji dokument stavili Haški (Apostille) pečat. Samo iz tog razloga se svakome ko je za prevod dokumenata u konkretnoj varijanti jezika zainteresovan preporučuje da kontaktira nadležne državne institucije, te da sve neophodne informacije o postupku overe tim pečatom blagovremeno dobije, kako ne bi bez potrebe dodatno gubio vreme.

Svakako da će maksimalno biti ispunjeni zahtevi klijenata, koji se odnose na direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog jezika na hebrejski, ali i uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o visini primanja i saglasnosti za zastupanje, kao i potvrde o stanju računa u banci, zatim potvrde o stalnom zaposlenju i mnogih drugih vrsta kako uverenja i izjava, tako isto i potvrda i saglasnosti, a što su zapravo dokumenta koja se moraju predati nadležnim institucijama u različitim prilikama.

Isto tako su specijalizovani sudski tumači i prevodioci za obradu svih onih dokumenata, koja su vezana kako za oblasti sudstva i prava (punomoćje za zastupanje, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, licence, sudske žalbe, tekovine Evropske Unije, rešenja, sertifikati, tužbe, ugovori, sudske odluke i ostala pravna akta), tako isto i za prevod, te overu onih sadržaja koji se tiču oblasti nauke ili obrazovanja (diploma i dodatak diplomi, naučni radovi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju i ostala dokumenta iz te grupe).

Biće omogućen i direktan prevod pasoša i lične karte sa bugarskog jezika na hebrejski, a ukoliko to bude bilo potrebno, pomenuti stručnjaci će kompletno obraditi i bilo koji drugi lični dokument (izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i svaki drugi lični dokument).

Bitno je napomenuti i to da u svakoj poslovnici klijent može zahtevati prevod u datoj varijanti jezika kako za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest za apsolutno svaki dokument, koji se zvanično delom medicinske dokumentacije smatra.

Ukoliko bude postojala za tim potreba, sudski tumač i prevodilac mogu prema trenutno važećim pravilima da obrade i sva ona dokumenta, koja se tiču poslovanja kako svakog privatnog preduzetnika, tako isto i bilo koje kompanije. Biće na zahtev klijenata, pored ostalog izvršeni i direktni prevodi osnivačkog akta preduzeća sa bugarskog jezika na hebrejski, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, te poslovnih odluka i faktura, te se podrazumeva da će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade sve vrste poslovnih izveštaja, kao što su na primer godišnji, finansijski i revizorski, ali i statut preduzeća i svaki drugi dokument, koji se tretira kao deo poslovne dokumentacije.


Poslovnica bugarski na hebrejski hebrejski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 4800 5000 4200 4400
Paraćin 4800 5000 4200 4400
Beograd 4800 5000 4200 4400
Novi Beograd 4800 5000 4200 4400
Banovo Brdo 4800 5000 4200 4400
Mladenovac 4800 5000 4200 4400
Kragujevac 4800 5000 4200 4400
Niš 4800 5000 4200 4400
Leskovac 4800 5000 4200 4400
Sombor 4800 5000 4200 4400
Ćuprija 4800 5000 4200 4400
Čačak 4800 5000 4200 4400
Kraljevo 4800 5000 4200 4400
Požarevac 4800 5000 4200 4400
Smederevo 4800 5000 4200 4400
Užice 4800 5000 4200 4400
Novi Sad 4800 5000 4200 4400
Pančevo 4800 5000 4200 4400
Zemun 4800 5000 4200 4400
Zrenjanin 4800 5000 4200 4400
Šabac 4800 5000 4200 4400
Novi Pazar 4800 5000 4200 4400
Valjevo 4800 5000 4200 4400
Bor 4800 5000 4200 4400
Voždovac 4800 5000 4200 4400
Zaječar 4800 5000 4200 4400
Sremska Mitrovica 4800 5000 4200 4400
Ruma 4800 5000 4200 4400
Subotica 4800 5000 4200 4400
Kruševac 4800 5000 4200 4400
Vranje 4800 5000 4200 4400
Inđija 4800 5000 4200 4400
Vršac 4800 5000 4200 4400
Pirot 4800 5000 4200 4400
Stara Pazova 4800 5000 4200 4400
Aranđelovac 4800 5000 4200 4400
Zvezdara 4800 5000 4200 4400
Obrenovac 4800 5000 4200 4400
Kikinda 4800 5000 4200 4400

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje