Prevođenje sa bugarskog na persijski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na persijski jezik

Za online prevod sa bugarskog na persijski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa bugarskog na persijski jezik

Ne samo dokumenta, odnosno književna dela, ali i časopise i udžbenike, te novinske članke, već će sudski tumači i prevodioci pružiti u konkretnoj varijanti jezika i usluge usmenog prevoda kada je to potrebno.

Vrlo je važno da naglasimo da su članovi tima svakog predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani kako za simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog na persijski jezik, tako isto i za pružanje onog tipa usluge, koja je poznata kao takozvani prevod uz pomoć šapata. Zainteresovanima je u okviru svakog predstavništva te institucije na raspolaganju i ona usluga, koja im omogućuje da po odličnim cenama iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje.

Potrudiće se ovi stručnjaci da u pomenutoj varijanti jezika obrade i sve sadržaje, koji su na određeni način vezani za oblast marketinga, kao što su na primer plakati, reklamni flajeri i vizit karte, zatim PR tekstovi, brošure i mnogi drugi.


Prevođenje sa bugarskog na persijski
Prevođenje sa persijskog na bugarski

Naravno da mogu biti ostvareni i oni zahtevi, koji se odnose na obradu tekstova, tako da su dostupni direktni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa bugarskog na persijski jezik, a čija tema se može ticati različitih naučnih disciplina.

U slučaju da neko zahteva obradu bilo serija ili filmova različitih vrsta i žanrova (igrani, crtani, animirani, dokumentarni i drugi), bilo reklamnih poruka ili televizijskih, te radijskih emisija različite tematike i namene (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i ostale), to jest svih audio i video sadržaja, ima mogućnost da u okviru svakog predstavništva ove institucije dobije i dodatne usluge. Stvar je u tome, da su u timu svake poslovnice profesionalci, koji po zahtevu klijenata izvršavaju bilo titlovanje ovakvih materijala, bilo sinhronizaciju.

Pomenuli bismo i to da je usluga poznata kao redaktura na raspolaganju svim klijentima konkretne institucije, budući da su u svakoj njenoj poslovnici zaposleni kako lektori, tako isto i korektori. Konkretna usluga se mora primeniti kada postoje prevedeni materijali, ali u kojima ima grešaka, tako da će u skladu sa pravilima lekture i korekture one u najkraćem mogućem roku biti ispravljene. Naglašavamo da to ne važi samo za dokumenta, već za apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koji je neprofesionalno preveden.

Vrlo je važna informacija za sve klijente kojima je potrebno prevođenje internet materijala sa bugarskog na persijski jezik da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju primenjuju pravila optimizacije. Da preciziramo, oni će implementirati takozvane SEO alate (Search Engine Optimisation) prilikom obrade kako internet prodavnica i kataloga, tako isto i programa, aplikacija i web sajtova, ali i mnogih drugih online materijala. Za sve one klijente koji nisu upoznati sa važnošću optimizacije će biti izuzetno značajna informacija da se na prvoj strani web pretrage za određene reči i izraze nalaze isključivo oni sadržaji kod kojih su pomenuti alati primenjeni, to jest koji su profesionalno optimizovani.

S obzirom na to da je zakonom predviđeno da se osim prevoda različitih dokumenata mora izvršiti i usluga njihove overe i to od strane sudskog tumača, koji je za to zvanično ovlašćen, potrebno je da originalna dokumenta svako od klijenata prvo dostavi na uvid. Naime, postupak overe može biti izvršen isključivo nakon što se ovaj stručnjak bude lično uverio da je sadržina prevedenog i overenog dokumenta potpuno ista.

Zato i ističemo da se postupak dostavljanja dokumenata na obradu razlikuje od dostavljanja svih ostalih sadržaja, pošto klijenti njih mogu na najbrži i najlakši način poslati, odnosno preuzeti nakon završene obrade. Naime, predviđeno je da se ti materijali i dostavljaju i preuzimaju elektronski, a u slučaju da nekome slanje sadržaja na mejl ne odgovara u potpunosti, može se raspitati direktno u samoj poslovnici o ostalim mogućnostima koje su u ponudi.

Da se vratimo na slanje dokumenata, za koje je potrebno da budu izvršeni direktni prevodi sa bugarskog na persijski jezik, te da napomenemo da su u ponudi tri opcije. Preciznije, klijent ih može poslati preko kurirske službe, zatim preporučenom poštanskom pošiljkom ili ih u samo predstavništvu ove institucije doneti lično.

Naravno da će svaki klijent imati mogućnost izbora i oko postupka preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste, jer mu je ponuđena varijanta da dođe lično i prevedena, odnosno pečatom sudskog tumača overena dokumenta preuzme u samoj poslovnici, a može se odlučiti i za njihovo preuzimanje na određenoj adresi. U tom slučaju mora da bude angažovana služba za dostavu, koja će svoju uslugu od klijenta direktno i da naplati, uzevši u obzir da ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata.

Ističemo da na zahtev klijenata profesionalni prevodioci i sudski tumači obrađuju kako dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne, odnosno tenderske i lične dokumentacije, tako isto i ona koja čine građevinsku i tehničku dokumentaciju.

Specijalizovani su i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa bugarskog na persijski jezik, a naravno da će kompletno obraditi i sve tipove pravnih akata.

Ako to bude bilo zahtevano, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i sve one sadržaje, koji su vezani bilo za oblast obrazovanja ili za nauku, ali će propisno prevesti, odnosno overiti i različite vrste izjava, uverenja i potvrda, kao i saglasnosti, a što su mahom dokumenta koja se nadležnim institucijama moraju predati kada je potrebno. Naglašavamo da će oni odgovoriti profesionalno i na zahteve pojedinaca, vezano za prevođenje bilo kojih dokumenata u toj kombinaciji jezika, ali je posebno važno da klijenti poštuju pravila, te da na uvid obavezno originalna dokumenta pošalju ili lično donesu.

Naša je obaveza da napomenemo i to da se overa Haškim pečatom ne nalazi među uslugama, za koje su članovi tima ove institucije specijalizovani. A drugačiji naziv tog pečata jeste Apostille i on mora biti stavljen isključivo na ona dokumenta, za koja to definiše zakon, pa je zato i važno te informacije pribaviti. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ove institucije ne poseduju adekvatna ovlašćenja za izvršenje te overe, preporučljivo je da vlasnik dokumenata kontaktira osnovni sud u mestu svog stanovanja, odnosno onaj koji mu je najbliži, te da informacije o postupku nadovere dobije samostalno. Važno je da pita da li pomenuti pečat na njegova dokumenta mora da bude stavljen, a ukoliko to jeste slučaj, neophodno je da dozna i da li se taj tip overe vrši tek nakon što zaposleni navedene institucije budu svoj deo posla izvršili ili neposredno pre nego što budu počeli sa obradom konkretnog dokumenta.

U slučaju da je nekome potrebno hitno prevođenje dokumenata sa bugarskog na persijski jezik, odnosno njihova kompletna obrada u izuzetno kratkom roku, obavezan je da elektronski prvo dostavi sadržaje, a kako bi prevodilac i sudski tumač praktično odmah mogli da počnu sa obradom. Svakako je klijent i u tom slučaju obavezan da priloži na uvid originale, ali se zahteva da to učini što je moguće pre, kako bi u potpunosti bio ispoštovan njegov zahtev za hitnim prevodom konkretnih sadržaja.

Prevođenje reklamnih flajera i letaka sa bugarskog na persijski jezik

Najvažnije je da prilikom obrade i letaka i flajera, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, sudski tumači i prevodioci najčešće skrivenu reklamnu poruku u skladu sa aktuelnim pravilima persijskog jezika obrade, te da je prilagode njemu i njegovim izvornim govornicima, pošto je to ujedno i osnovna svrha koju direktan prevod marketinških materijala sa bugarskog jezika na persijski ima.

Svakako da će zaposleni u svakom predstavništvu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim letaka i flajera, u zadatoj varijanti jezika profesionalno obraditi i PR tekstove, zatim kataloge i vizit kartice, kao i plakate, te brošure i ostale marketinške materijale.

Istakli bismo i to da su u timu poslovnice pomenute institucije u svakom gradu i lektori, odnosno profesionalni korektori, koji su zaduženi da po zahtevu klijenata izvrše uslugu redakture. A za bilo koju vrstu materijala se ona vrši i to u onim slučajevima kada je neko prevod već izradio, ali nije poštovao osnovna pravila prevođenja, odnosno ciljanog jezika, pa su primetne određene greške. Tada će ovi stručnjaci uz poštovanje pravila korekture i lekture uskladiti prevedene materijale sa njihovim originalima, a kako bi obezbedili klijentima profesionalno obrađene sadržaje, kojima u praksi mogu bez ikakvih smetnji da se služe.

Tekstualne materijale, bez obzira da li su popularni ili stručni će sudski tumač i prevodilac na osnovu iznetih zahteva da obrade, a biće izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa bugarskog jezika na persijski. Naravno da će pomenuti stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi i pesme, odnosno bilo koje drugog poetsko književno delo, ali i beletristiku i romane, te sva ostala dela književnosti koja su svrstana u prozu. A sem toga, oni su specijalizovani i za obradu kako novinskih članaka, tako isto i sadržine stručnih i ilustrovanih, ali i dečijih, te svih ostalih vrsta časopisa.

Internet materijale, odnosno one koji su vezani za kompjutere će kad god je to potrebno prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da obrade, a izvršiće i njihovu optimizaciju. Tačnije, primeniće alate poznate pod nazivom SEO (Search Engine Optimisation), te će na taj način uticati pozitivno i na pozicioniranje svih takvih sadržaja na internetu. Primarna svrha optimizovanja jeste da se uskladi sadržina web sajtova, internet prodavnica i aplikacija svih vrsta, odnosno programa i online kataloga, ali i mnogih drugih materijala sa web pretragom i pravilima koja ona podrazumeva, a kako bi sam pretraživač mogao da ih mnogo bolje pozicionira u rezultatima.

Naravno da ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na persijski, a u kom slučaju će primeniti pravila kako simultanog i šapatnog, tako isto i konsekutivnog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Moramo napomenuti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi svim klijentima, a ukoliko bude bilo procenjeno da je taj tip usmenog prevoda najpogodniji za konkretni događaj. Bitno je da ponuda za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika bude formirana u skladu sa pravilima, odnosno sa karakteristikama samog događaja, tako da se od zainteresovanog lica i zahteva da podatke o organizaciji na vreme dostavi. Potrebno je da informiše ove stručnjake kako o broju osoba, koje bi trebalo da budu prisutne, tako isto i o samoj lokaciji održavanja, te svakako o tome koliko je zvanično organizator odredio da dana, odnosno sati konkretni događaj traje. Sve to utiče na odabir adekvatne usluge, pa se ponuda i može formirati nakon dobijenih informacija.

Za klijente koji su zainteresovani za obradu serija i informativnih, ali i zabavnih i obrazovnih, te mnogih drugih vrsta emisija u pomenutoj varijanti jezika je vrlo važan podatak da ova institucija u ponudi ima i sinhronizaciju audio i video materijala, kao i njihovo titlovanje. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika obraditi i crtane filmove, ali i igrane, te reklamne poruke i animirane, odnosno dokumentarne filmove, kao i sve ostale vrste što video materijala, što audio, a klijent bi trebalo da se posle toga opredeli za jednu od ponuđenih dodatnih usluga, kako bi dobio u najkraćem mogućem roku kompletno obrađene materijale tog tipa.

Direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa bugarskog jezika na persijski

Uzevši u obzir da svaka poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i sudske tumače, a koji su zaduženi primerno za overu prethodno prevedenih rezultata naučnih istraživanja, ali i svih ostalih dokumenata, to klijenti dobijaju kompletnu obradu svih dokumenata. Kada preveden dokument ima pečat ovog stručnjaka, automatski se podrazumeva da je on isti kao i originalan, što znači da vlasnik ima pravo da se u različitim situacijama njime koristi.

Mogu da budu izvršeni i prevodi naučnih radova sa bugarskog na persijski jezik, ali će prevodilac i sudski tumač obraditi i naučne patente, odnosno sve ostale sadržaje koji su za nauku vezani.

S obzirom na to da je potrebno uporediti preveden dokument sa originalom, sasvim je jasno zbog čega se od svih, koji su za konkretnu uslugu zainteresovani, zahteva da na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostave i originalna dokumenta.

Želeći da svakom klijentu, koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika znatno olakšamo čitav postupak, napominjemo da je njegova dužnost informacije o overi Apostille pečatom da dobije. Radi se o tome da zaposleni ove institucije nemaju pravo takozvani Haški pečat na dokumenta da stave, pa se zato preporučuje da vlasnik konkretnog dokumenta zatraži sve potrebne podatke o toj vrsti overe od nadležnih u osnovnim sudovima, koji su ujedno i ovlašćeni za postupak poznat kao nadovera.

Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obraditi i saglasnost za zastupanje, odnosno potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, s tim što je dostupno i direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog na persijski jezik, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i svih ostalih vrsta što uverenja i potvrda, što saglasnosti i izjava,a što su zapravo dokumenta koja se različitim nadležnim službama moraju predati.

Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci, isto tako po zahtevu da obrade, a u kom slučaju će biti izrađen prvo prevod, a onda i overa kako za fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća i poslovne odluke, tako isto i za revizorske izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i godišnje, te finansijske poslovne izveštaje, to jest za mnoga druga dokumenta koja su deo poslovne dokumentacije, uzevši u obzir da su za poslovanje firmi ili preduzetnika vezana.

Članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije su specijalizovani i za direktan prevod ličnih dokumenata sa bugarskog na persijski jezik (pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, venčani list i mnoga druga), a takođe će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i tehničku, zatim tendersku i medicinsku, kao i građevinsku dokumentaciju (građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, uputstvo za rukovanje i sva ostala koja su u jednu od njih svrstana).

Naročito je važno istaći informaciju da se mogu ispuniti i zahtevi onih klijenata, kojima su potrebni direktni prevodi diplomskih i seminarskih radova sa bugarskog na persijski jezik, ali će naravno zaposleni ove institucije obraditi i ostale sadržaje iz oblasti nauke i obrazovanja (nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i mnoga druga).

Uz sva do sada navedena dokumenta, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i pravna akta, odnosno sva ona dokumenta koja su primarno vezana za oblast prava, a potom i sudstva. U okviru svakog predstavništva pomenute institucije će klijenti moći da dobiju kompletno obrađeno punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i presude, zatim ugovore i sudske žalbe, ali i sudska rešenja, sertifikate i tekovine Evropske Unije, kao i licence svih vrsta, potom sudske odluke i ostala pravna akta.


Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje