Prevođenje sa bugarskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa bugarskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na hrvatski jezik

U sklopu one usluge koja podrazumeva direktan prevod sa bugarskog jezika na hrvatski, zainteresovane klijente očekuje obrada bilo koje vrste sadržaja, a što se odnosi kako na materijale iz oblasti marketinga, tako i na časopise i novinske članke, te na udžbenike i književna dela.

Sudski tumači i prevodioci mogu po potrebi da obrade i sve tipove tekstualnih sadržaja, ali i da izvrše direktno prevođenje sa bugarskog jezika na hrvatski za internet materijale i audio, te video sadržaje svih vrsta (serije, reklamne poruke, filmovi, emisije i drugi). A po potrebi, klijentima ćemo ponuditi i njihovu dodatnu obradu, što je usluga koja podrazumeva kako njihovo titlovanje, tako i sinhronizovanje obrađenih video i audio materijala različitih vrsta.

Usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na hrvatski je isto tako usluga koju prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše, a ona uključuje primenu kako šapatnog i konsekutivnog, isto tako i simultanog prevoda, te po potrebi klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Prevođenje sa bugarskog na hrvatski
Prevođenje sa hrvatskog na bugarski

A naši stručnjaci, to jest lektori i korektori, kad god je to potrebno rade kompletnu redakturu materijala, odnosno pristupaju pružanju usluga lekture i korekture, ako u njihovim prevodima ima grešaka koje moraju profesionalno da budu obrađene.

Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac mogu u potpunosti da pristupe obrađivanju apsolutno bilo kog dokumenta, bez obzira da li su u pitanju poslovna ili licna, odnosno ona dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tenderske ili građevinske dokumentacije. Kada kažemo kompletna obrada, to se odnosi prvo na njihov prevod u ovoj varijanti jezika na hrvatski, a zatim i na njihovu overu, koju inače vrši zvanično ovlašćeno lice, odnosno sudski tumač. Takođe, pomenuti stručnjaci klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na hrvatski za pravna akta ili dokumenta koja se predaju nadležnim službama (potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja različitih vrsta), te za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, omogućuju njihovu kompletnu i profesionalnu obradu.

Tim načinom obrade će oni konkretnim dokumentima da pruže pravnu važnost, tako da klijent koji dobije tako obrađena dokumenta bilo koje vrste, ima mogućnost da ih preda svakoj nadležnoj instituciji, to jest može da ih koristi bez ikakvih smetnji, jer ima pečat sudskog tumača pruža pravnu važnost.Postupak overe zahteva prvo upoređivanje originalnih i prevedenih dokumenata, pa zato i zahtevamo od klijenata kojima je neophodan prevod sa bugarskog jezika na hrvatski i to za bilo koji dokument, da prilikom dostavljanja sadržaja na obradu priloži i originalna dokumenta. Način njihovog dostavljanja podrazumeva ili slanje preko kurirskih službi, odnosno preko „Pošte Srbije“, stim da mora biti preporučena pošiljka, kao i lično dostavljanje. A za sve ostale sadržaje, to jest za one kod kojih se ne radi over pečatom sudskog tumača, je omogućeno slanje sadržaja preko mejla.

Takođe se razlikuje i način preuzimanja prevedenih materijala i to samo u zavisnosti od toga da li su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na hrvatski za dokumenta ili za ostale sadržaje. Tako prevedena i overena dokumenta klijenti preuzimaju lično ili vršimo njihovo dostavljanje na njihovu adresu, a za ostale sadržaje važi pravilo da mogu da ih dobiju i preko mejla. Vrlo je važno da naglasimo i to da se usluga dostavljanja prevedenih i overenih dokumenata na vašu adresu mora platiti prema cenovniku koji je u tom trenutku važeći u okviru kurirske službe koja će vam i dostaviti konkretnu pošiljku.

A ono što je važno i što svaki klijent koji zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na hrvatski za sve tipove dokumenata treba da zna, jeste podatak da se za pojedina dokumenta, ova obrada koju vrše prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford tretira kao nedovoljna, jer je za njih neophodno izvršiti i dodatnu overu, to jest potrebno je staviti takozvani Apostille ili haški pečat. Naglašavamo da pomenuti stručnjaci nemaju nadležnost za njeno izvršenje, te da stoga klijenti treba samostalno da zatraže sve bitne informacije, odnosno da u okviru nadležnih državnih službi pitaju da li je haški pečat obavezan za ona dokumenta za koja oni zahtevaju prevođenje. Ukoliko to jeste slučaj, oni moraju pitati i kada se taj tip overe vrši, uzevši u obzir da u aktuelnoj praksi najčešće Apostille pečat podrazumeva stavljanje na dokumenta tek pošto ih prevodioci i sudski tumači obrade ili se prvo stavlja haški pečat, pa se tek onda pristupa njegovoj obradi na uobičajen način.

Prevodi crtanih filmova sa bugarskog na hrvatski jezik

Usluga koju takođe pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford a koja se odnosi na direktno prevođenje crtanih filmova sa bugarskog jezika na hrvatski, uključuje i dodatnu uslugu, u vidu njihovog sinhronizovani. Isto tako, mi svim klijentima koji su zainteresovani, možemo da ponudimo i izvršenje titlovanja prevedenih crtanih filmova, kao i uslugu njihovog sinhronizovanja. A po potrebi, naši stručnjaci obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika i dokumentarne, a zatim i igrane filmove različitih žanrova, odnosno animirane i sve ostale vrste filmova. Prema zahtevu klijenata, sudski tumač i prevodilac prevode isto tako i serije, kao i informativne emisije, odnosno reklamne poruke, a zatim i obrazovne, zabavne, dečije i druge vrste emisija, te sve ostale tipove audio i video sadržaja.

One materijale koji su usmereni na reklamiranje usluga, proizvoda i kompanija, poput na primer PR tekstova, kataloga i flajera, te reklamnih letaka i brošura, ali i vizit karata, takođe ćemo da obradimo u ovoj jezičkoj varijanti.

A sem toga, u ponudi su i profesionalni prevodi sa bugarskog jezika na hrvatski za tekstualne sadržaje koji se smatraju popularnim, ali i za one koji se tretiraju kao stručni. Izuzev tekstova čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, farmacije, bankarstvo, nauke i finansija, sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika obrađuju i tekstove koji se odnose na bilo koju temu iz oblasti sociologije, nauke i filozofije, te komunikologije i obrazovanja, ali i one koji se tiču menadžmenta, građevinske industrije, politike i informacionih tehnologija, ali i svih ostalih grana i prirodnih, ali i društvenih nauka.

Prevod programa i aplikacija sa bugarskog jezika na hrvatski

Svima kojima je potrebno, ćemo omogućiti da u našim poslovnicama dobiju i direktno prevođenje softvera, to jest aplikacija i programa sa bugarskog na hrvatski jezik. Osim ovih sadržaja, sudski tumač i prevodilac obrađuju i web sajtove, ali i online kataloge, odnosno web prodavnice, te sve ostale materijale koji su usko vezani za oblast interneta i to primenjujući tom prilikom i pravila koja su vezana za njihovo optimizovanje. Naime, naši stručnjaci su upoznati sa smernicama koje navodi SEO (Search Engine Optimisation), te ih primenjuju po potrebi, tako da se obrađeni internet materijali mnogo bolje pozicioniraju u okviru globalne pretrage.

Moramo pomenuti i uslugu koja se odnosi na prevod sa bugarskog na hrvatski jezik za romane, odnosno dela poezija, ali proze, te za beletristiku i ostala književna dela, a po potrebi prevodioci i sudski tumači obrađuju i sadržinu kako različitih vrsta časopisa, tako i novinske članke, odnosno udžbenike i to bez obzira na koju oblast da se odnose.

Vršimo i usmeno prevođenje sa bugarskog na hrvatski jezik, a onim klijentima za čiji događaj je preporučljiva ta usluga ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sobzirom na to da sudski tumač i prevodilac mogu da primene i simultano, ali isto tako i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod sa bugarskog na hrvatski jezik, to ćemo na osnovu informacija koje nam klijenti daju vezano za konkretan događaj, to jest njegovu organizaciju i doneti odluku koju od njih će naši stručnjaci tom prilikom da primene.

Pored usluga koje se odnose na prevod u navedenoj kombinaciji jezika, naši klijenti mogu da dobiju i redakturu, a što je usluga koja se odnosi na sadržaje za koje su prevodi sa bugarskog na hrvatski jezik već izrađeni i to u okviru neke druge institucije, ali stručnjaci koji su se njima bavili nisu to učinili onako kako je potrebno, pa će profesionalni lektor, to jest korektor da primene svoja znanja i isprave greške koje se u takvim sadržajima nalaze.

Prevođenje saglasnosti za zastupanje sa bugarskog na hrvatski jezik

Ako neko zahteva prevod saglasnosti za zastupanje sa bugarskog jezika na hrvatski, moramo da ga informišemo da prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše njihovu kompletnu obradu, a što uključuje kako prevod, tako isto i overu urađenog prevoda, a tu uslugu će da izvrše zvanično ovlašćena lica, to jest sudski tumači i tako će saglasnosti za zastupanje koja se prevodi biti zapravo tretirana kao apsolutno zakonski važeći dokument. Naravno, naši stručnjaci će da obrade i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o visini primanja i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci, te sve ostale tipove ne samo potvrda, nego i saglasnosti, ali i uverenja i izjava.

Isto tako, u ponudi su i prevodi sa bugarskog jezika na hrvatski za različite tipove dokumentacija, počev od tenderske, preko građevinske, pa do medoconske, tehničke i poslovne. A sudski tumači i prevodioci pored ostalog prevode lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specfikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke i osnivački akt preduzeća, a zatim i poslovne izveštaje, fakture i statut preduzeća, te građevinske projekte, uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja se u navedene tipove dokumentacija svrstavaju.

A u skladu sa zahtevima naših klijenata, nudimo im i direktan prevod sa bugarskog jezika na hrvatski za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, seminarske i diplomske radove, ali i za nastavne planove i programe fakulteta, odnosno za diplomu i dodatak diplomi, te za uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i potvrdu o redovnom školovanju, odnosno za sva ostala dokumenta koja se tiču obrazovanja.

Sem toga, sudski tumač i prevodilac u konkretnoj kombinaciji jezika obrađuju i uverenje o državljanstvu, kao i dozvolu za boravak i pasoš, odnosno potvrdu o prebivalištu, zatim saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih, te radnu dozvolu, umrlicu i venčani list, ali i sva ostala lična dokumenta.

Valjalo bi da pomenemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na hrvatski za rezultate naučnih istraživanja, ali i za naučne patente, odnosno za sva ostala dokumenta vezana za oblast nauke i za naučne radove, kod nas mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu. A ponudićemo im i prevođenje u ovoj varijanti jezika za sve vrste pravnih akata (sudska rešenja, tekovine Evropske Unije, punomoćje za zastupanje, sudske presude, sertifikati, sudske žalbe i odluke, ugovori, licence, sudske tužbe i mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast prava, tako i za oblast sudstva).


Poslovnica bugarski na hrvatski hrvatski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2200 1700 2200
Paraćin 1700 2200 1700 2200
Beograd 1700 2200 1700 2200
Novi Beograd 1700 2200 1700 2200
Banovo Brdo 1700 2200 1700 2200
Mladenovac 1700 2200 1700 2200
Kragujevac 1700 2200 1700 2200
Niš 1700 2200 1700 2200
Leskovac 1700 2200 1700 2200
Sombor 1700 2200 1700 2200
Ćuprija 1700 2200 1700 2200
Čačak 1700 2200 1700 2200
Kraljevo 1700 2200 1700 2200
Požarevac 1700 2200 1700 2200
Smederevo 1700 2200 1700 2200
Užice 1700 2200 1700 2200
Novi Sad 1700 2200 1700 2200
Pančevo 1700 2200 1700 2200
Zemun 1700 2200 1700 2200
Zrenjanin 1700 2200 1700 2200
Šabac 1700 2200 1700 2200
Novi Pazar 1700 2200 1700 2200
Valjevo 1700 2200 1700 2200
Bor 1700 2200 1700 2200
Voždovac 1700 2200 1700 2200
Zaječar 1700 2200 1700 2200
Sremska Mitrovica 1700 2200 1700 2200
Ruma 1700 2200 1700 2200
Subotica 1700 2200 1700 2200
Kruševac 1700 2200 1700 2200
Vranje 1700 2200 1700 2200
Inđija 1700 2200 1700 2200
Vršac 1700 2200 1700 2200
Pirot 1700 2200 1700 2200
Stara Pazova 1700 2200 1700 2200
Aranđelovac 1700 2200 1700 2200
Zvezdara 1700 2200 1700 2200
Obrenovac 1700 2200 1700 2200
Kikinda 1700 2200 1700 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje