Prevođenje sa bugarskog na grčki jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na grčki jezik

Za online prevod sa bugarskog na grčki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na grčki jezik

Kako su i prevodioci i sudski tumači za bugarski, ali i grčki jezik, pored ostalih stručnjaka isto tako deo tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford, tako i svaki onaj klijent koji zahteva direktno prevođenje sa bugarskog jezika na grčki tu uslugu može da dobije u apsolutno svakoj od preko 20 poslovnica pomenute institucije. A ona se odnosi kako na obradu sadržaja u pisanom obliku, tako isto i na usmeni prevod, ali naši stručnjaci mogu zainteresovanim klijentima da pruže i mnoge usluge koje se mogu tretirati kao dodatne. Pod tim se najpre misli na uslugu korekture, to jest lekture koja se primenjuje kada su urađeni prevodi sa bugarskog jezika na grčki, ali konkretni sadržaji nisu profesionalno obrađeni. Tom prilikom je neophodno da lektor i korektor primene svoja znanja kako bi izvršili potrebne ispravke.

Takođe, u našem timu su i stručna lica koja su zadužena za titlovanje i sinhronizovanje audio i video sadržaja, poput na primer serija, filmova, reklamnih poruka, emisija i ostalih, što znači da kada prevodioci i sudski tumači završe sa svojim delom posla, to jest kada urade njihov prevod sa bugarskog jezika na grčki, onda se primenjuje jedna od tih usluga, a kako bi klijenti dobili sadržaje koji su kompletno obrađeni.

Svakako ćemo pomenuti da naši stručnjaci pružaju uslugu kako šapatnog, tako i simultanog, odnosno konsekutivnog prevođenja u ovoj varijanti jezika, te da klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje onda kada se ta usluga zahteva.


Prevođenje sa bugarskog na grčki
Prevođenje sa grčkog na bugarski

Dobro je naglasiti i to da svaki onaj klijent koji zahteva direktan prevod sa bugarskog jezika na grčki za različita dokumenta u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija najpre tu uslugu, a nakon toga i overu urađenog prevod. Naša je obaveza da naglasimo da overu u tom slučaju radi isključivo zvanično ovlašćeno lice, inače član našeg tima - sudski tumači, te da klijenti ne bi trebalo da je pomešaju sa nadoverom, to jest sa stavljanjem Apostille pečata na određena dokumenta, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci za taj tip overe svakako nisu nadležni. A radi se o tome da se pomenuti pečat stavlja samo na ona dokumenta koja određuje zvaničan zakon, a i na njih se stavlja prema jasno definisanim pravilima i to najčešće ili pre nego što naši stručnjaci pristupe obradi tog dokumenta ili posle toga. Uzevši u obzir da postoje ova dva tipa overe najčešće, mi preporučujemo svim našim klijentima da sami saznaju da li se haški pečat zahteva za ona dokumenta za koja su im i potrebni prevodi sa bugarskog jezika na grčki, odnosno ako se zahteva trebalo bi da saznaju i kada se on na njih stavlja, a kako ne bi bez potrebe gubili svoje vreme.

Takođe je izuzetno važno da svaki klijent koji zahteva obradu bilo kog dokumenta zna da je on obavezan da priloži originalne sadržaje na uvid, uzevši u obzir da zvanično ovlašćeni sudski tumač pre nego što izvrši overu, to jest pre nego što stavi svoj pečat na prevedena dokumenta, mora da ih uporedi sa originalima, jer on overava samo ona dokumenta čija sadržina je istovetna originalnim.

A osim svih ličnih dokumenata (pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, krštenica, umrlica, venčani list, potvrda o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, radna dozvola i druga), prevodilac i sudski tumač obrađuju i poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, poslovni izveštaji i ostala), ali i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (sve vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti).

Isto tako oni mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod sa bugarskog jezika na grčki za diplomu i dodatak diplomi, naučne patente i radove, te za svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i za prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta, diplomske i seminarske radove i druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke.Sudski tumači i prevodioci pored svega toga obrađuju i pravna akta (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, sudska rešenja i tužbe, ugovori, sudske žalbe i presude i druga), a prema zahtevima klijenata mogu takođe da izvrše i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na grčki za medicinsku, tehničku i tendersku, ali i građevinsku dokumentaciju (lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).

Ma koji dokument da vam je potreban u ovoj jezičkoj kombinaciji preveden, vaša je obaveza svakako da izvršite i dostavljanje originalnih sadržaja, tako da možete ili da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica ili da ih pošaljete preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom, a sve ostale materijale za koje su vam potrebni prevodi sa bugarskog jezika na grčki možete poslati i preko mejla, budući da se kod njih ne radi overa i samim tim se ne zahteva ni dostavljanje originala.

A nakon što prevodioci i sudski tumači budu obradili bilo koji tip sadržaja koji zahtevate preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete da ih lično preuzmete, odnosno da zahtevate dostavljanje na adresu, a što se odnosi prvenstveno na obradu dokumenata, dok sve ostale sadržaje koji ne podrazumevaju overu možete da dobijete onako kako ste ih poslali, to jest preko mejla, čime ćete značajno uštedeti svoje vreme i novčana sredstva.

Jedina situacija kada vam je omogućeno da i dokumenta dostavite preko mejla jeste kada zahtevate njihov hitan prevod sa bugarskog jezika na grčki, stim što i tada svakako imate obavezu da naknadno dostavite originalna dokumenta na uvid i to na onaj način koji je u tom trenutku najbrži, a kako bi naši stručnjaci mogli da odgovore na zahtev za hitnim prevodom.

Kada su u pitanju ostali sadržaji koje prevodioci i sudski tumači obrađuju, pomenućemo samo one koje klijenti najčešće zahtevaju, a to se najpre odnosi na obradu internet materijala (online katalozi, internet prodavnice, web sajtovi, softveri i druga), ali i različita književna dela i časopise, iako naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju i novinske članke, kao i popularne tekstualne sadržaje, te sve one koji mogu da se tretiraju kao stručni, a bez obzira koliko je njihovo izlaganje složeno, to jest nevezano za to koju oblast konkretni tekstovi obrađuju.

Klijentima ćemo ponuditi i prevođenje sa bugarskog jezika na grčki za one sadržaje koji se fokusiraju na reklamiranje, kao što su na primer brošure i katalozi, odnosno reklamni flajeri, zatim PR tekstovi, vizit karte i drugi.

Prevodi punomoćja za zastupanje sa bugarskog na grčki jezik

Osim što će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata da izvrše direktan prevos punomoćja za zastupanje sa bugarskog jezika na grčki, oni će takođe da obrade i mnoga druga pravna akta, ali će da izvrše i overu urađenog prevoda i tako klijentima omoguće da dobiju dokumenta koja su sa zakonskog stanovišta u potpunosti ispravna.

Pomenuti stručnjaci obrađuju i sve vrste sudskih odluka i presuda, odnosno licenci i sertifikata, a zatim i tekovine Evropske Unije, kao i različite tipove ugovora, odnosno sudska rešenja, žalbe i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast prava, ali i sudstva. Različite tipove potvrda, uverenja i izjava, odnosno saglasnosti, takođe klijenti mogu dobiti obrađene u ovoj jezičkoj kombinaciji, a to se odnosi i na saglasnost za zastupanje i na potvrdu o stanju računa u banci, ali i na potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, kao i na sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama i to u različitim situacijama.

Sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i prevođenje sa bugarskog jezika na grčki za sve vrste dokumentacija, odnosno za različita dokumenta koja ulaze u sastav najpre građevinske, a zatim i tenderske, ali i tehničke dokumentacije (građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomu i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, te sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i seminarske i diplomske radove, će prevodilac i sudski tumač takođe na vaš zahtev da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A ova usluga se odnosi i na prevođenje sa bugarskog jezika na grčki za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za naučne radove, dok sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke, kao i naučne radove.

Ukoliko su klijentima potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na grčki za lična dokumenta, trebalo bi da znaju da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade kako izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i potvrdu o prebivalištu, tako i ličnu kartu, venčani list i izvod iz knjige umrlih, ali i sve tipove dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, radna, vozačka i ostale).

A isto tako će pomenuti stručnjaci klijentima da omoguće i prevođenje u ovoj varijanti jezika za sve vrste poslovnih dokumenata i to kako za ugovore i poslovne odluke, tako i za rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno fakture, poslovne izveštaje svih vrsta, a zatim i za osnivački akt, odnosno statut preduzeća, kao i sva ostala nenavedena dokumenta koje se odnose na poslovanje preduzetnika ili pravnog lica.

Prevođenje romana sa bugarskog jezika na grčki

U redovne usluge koju prevodilac i sudski tumač u svim poslovnicama Akademije Oxford pružaju zainteresovanim klijentima spadaju i direktni prevodi romana sa bugarskog na grčki jezik, mada oni podjednako kvalitetno obrađuju i ostala književna dela, poput na primer poetskih i proznih dela, beletristike i drugih.

Klijentima ćemo omogućiti i obradu novinskih članaka, ali i udžbenika i različitih vrsta časopisa, a po potrebi ćemo im ponuditi i uslugu usmenog prevoda. Kada je u pitanju usmeno prevođenje sa bugarskog na grčki jezik naglasićemo da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i konsekutivno i simultano prevođenje, pa čak i onu vrstu koja je poznata kao šapatno i za koji je izuzetno mali broj stručnjaka specijalizovan u celoj našoj zemlji. Od svakoga kome je potrebna pomenuta usluga se zahteva da prethodno informiše zaposlene u konkretnoj poslovnici naše institucije o detaljima koji su vezani za organizaciju događaja, što uključuje ne samo podatke o trajanju i broju učesnika, već i informacije koje se odnose na princip organizovanja događaja, odnosno na prostor u kome će biti organizovan.

Iako su primarno prevodioci i sudski tumači u našem timu, tu postoje i profesionalni lektori i korektori, a koji u svakom trenutku mogu da ponude svoje usluge zainteresovanim klijentima. Inače, redaktura, to jest korektura i lektura se vrše za materijale za koje su prevodi sa bugarskog na grčki jezik urađeni pre toga, ali oni se ne smatraju kvalitetnim, to jest u njima postoje određene greške koje će pomenuti stručnjaci ispraviti prema pravilima koja navodi prevodilačka struka.

Prevod web sajtova sa bugarskog na grčki jezik

Kada klijenti zahtevaju prevođenje internet sajtova sa bugarskog jezika na grčki, trebalo bi da znaju da sudski tumači i prevodioci pristupaju njihovoj obradi maksimalno profesionalno, a to znači da ne vrše samo prevod, već i da taj prevod optimizuju za internet pretraživače. Zapravo, oni poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation) i njih primenjuju prilikom obrade ovih materijala, tako da oni vrlo brzo postaju mnogo bolje pozicionirani u okviru globalne pretrage. Naravno, na zahtev klijenata radimo i direktan prevod sa bugarskog jezika na grčki i za sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast interneta, što uključuje kako online kataloge, tako i web prodavnice, odnosno bilo koju vrstu programa ili aplikacija, ali i mnoge druge.

A klijenti kod nas mogu da dobiju i kompletnu obradu za bilo koju vrstu audio ili video sadržaja, što je usluga koja uključuje prvo njihova prevođenje sa bugarskog jezika na grčki, a zatim i titlovanje, mada im možemo pružiti i uslugu sinhronizovanja svih prevedenih materijala ove vrste. Ne samo da prevodioci i sudski tumači mogu da obrade informativne i dečije, odnosno obrazovne i zabavne emisije, već isto tako klijentima nude i prevođenje za serije, reklamne poruke i igrane filmove bilo kog žanra, kao i za dokumentarne, crtane i animirane, te za sve ostale vrste audio, ali i video sadržaja.

Stručne i popularne tekstualne materijale različite kompleksnosti i sadržine, ali i dužine će takođe sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima klijenata da obrade kada je to potrebno. A uz prevod sa bugarskog jezika na grčki za tekstove iz oblasti psihologije, filozofije i sociologije, odnosno građevinske industrije, informacionih tehnologija i komunikologije, oni takođe obrađuju i tekstove koji su vezani za oblast politike, finansija i ekonomije, odnosno bankarstva, prava i menadžmenta, ali i marketinga, turizma, farmacije i nauke, te medicine, obrazovanja i ostalih grana i to ne samo društvenih, već i prirodnih nauka.

Pored svega toga, prevodilac i sudski tumač će da urade i prevod sa bugarskog jezika na grčki za sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga i to kako za brošure i plakate, odnosno PR tekstove, tako i za plakate, vizit kartice, kataloge i ostale. A važno je da naglasimo da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju sva pravila koja se odnose na marketing, te da ih adekvatno i primenjuju prilikom obrade svih pomenutih materijala, odnosno da prilagođavaju sadržinu duhu grčkog jezika. Tako će svaki potencijalni klijenti koji se služi grčkim jezikom imati adekvatnu priliku da se upozna sa svime što se reklamira i eventualno počne da koristi određene usluge ili da kupuje proizvode koji se tim putem reklamiraju.


Poslovnica bugarski na grčki grčki na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2200 1800 2200
Paraćin 1800 2200 1800 2200
Beograd 1800 2200 1800 2200
Novi Beograd 1800 2200 1800 2200
Banovo Brdo 1800 2200 1800 2200
Mladenovac 1800 2200 1800 2200
Kragujevac 1800 2200 1800 2200
Niš 1800 2200 1800 2200
Leskovac 1800 2200 1800 2200
Sombor 1800 2200 1800 2200
Ćuprija 1800 2200 1800 2200
Čačak 1800 2200 1800 2200
Kraljevo 1800 2200 1800 2200
Požarevac 1800 2200 1800 2200
Smederevo 1800 2200 1800 2200
Užice 1800 2200 1800 2200
Novi Sad 1800 2200 1800 2200
Pančevo 1800 2200 1800 2200
Zemun 1800 2200 1800 2200
Zrenjanin 1800 2200 1800 2200
Šabac 1800 2200 1800 2200
Novi Pazar 1800 2200 1800 2200
Valjevo 1800 2200 1800 2200
Bor 1800 2200 1800 2200
Voždovac 1800 2200 1800 2200
Zaječar 1800 2200 1800 2200
Sremska Mitrovica 1800 2200 1800 2200
Ruma 1800 2200 1800 2200
Subotica 1800 2200 1800 2200
Kruševac 1800 2200 1800 2200
Vranje 1800 2200 1800 2200
Inđija 1800 2200 1800 2200
Vršac 1800 2200 1800 2200
Pirot 1800 2200 1800 2200
Stara Pazova 1800 2200 1800 2200
Aranđelovac 1800 2200 1800 2200
Zvezdara 1800 2200 1800 2200
Obrenovac 1800 2200 1800 2200
Kikinda 1800 2200 1800 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje