Prevod sa bugarskog na japanski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na japanski jezik

Za online prevod sa bugarskog na japanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na japanski jezik

Sa ciljem da svakom zainteresovanom klijentu omogući vrhunsku uslugu, Akademija Oxford u svom timu zapošljava i ona stručna lica koja mogu da izvrše direktan prevod sa bugarskog jezika na japanski. Na taj način će klijenti koji zahtevaju ovu uslugu da dobiju sve što je potrebno kako bi značajno uštedeli tvoje vreme. Inače, ovo se prvenstveno odnosi na obradu dokumenata, uzevši u obzir da naši stručnjaci, to jest prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše njihovu kompletnu obradu koja uključuje i prevod i overu tog prevoda pečatom sudskog tumača. Tako svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na japanski bilo za lična ili poslovna, odnosno ma koja druga dokumenta može da očekuje da nakon završetka obrade od strane naših stručnjaka ima priliku odmah da ih koristi u praksi.

Sem pomenutih, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev obrađuju i sve vrste pravnih akata (punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, licence svih vrsta, sudske presude i žalbe, sertifikati, ugovori, sudske tužbe, rešenja i druga sudska i pravna akta), ali i ona dokumenta koja ulaze u sastav najpre građevinske, a zatim i medicinske, odnosno tenderske, tehničke i svih drugih vrsta dokumentacija. Isto tako, na zahtev klijenata ovi stručnjaci mogu da prevedu i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomu i dodatak diplomi, ali i naučne patente, kao i svedočanstva završnih razreda osnovne i srednje škole, a zatim i rezultate naučnih istraživanja i mnoga druga dokumenta koja sada nisu navedena, a odnose se na kako ne samo na oblast nauke, nego i obrazovanja.

Bitno je da naglasimo da sudski tumač mora pre stavljanja svog pečata na prevedena dokumenta da izvrši njihovo upoređivanje sa originalima, pa je zato vrlo važno da svako ko zahteva prevod sa bugarskog jezika na japanski za dokumenta dostavi i originalne sadržaje i to isključivo na uvid. A klijenti mogu da izaberu da li će da izvrše dostavljanje materijala preko kurirske službe ili će to da učine preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno mogu i da ih lično donesu u jednu od naših poslovnica.


Prevođenje sa bugarskog na japanski
Prevođenje sa japanskog na bugarski

Nakon što prevodioci i sudski tumači budu obradili dostavljena dokumenta, klijenti biraju da li će da ih preuzmu lično ili će im biti dostavljena na adresu koju navedu. A ako se budu odlučili za drugu ponuđenu opciju, oni će tu uslugu morati da plate prema važećem cenovniku one kurirske službe koja će biti zadužena za dostavljanje pošiljke.

Svakako nam se najčešće klijenti obraćaju sa zahtevom da dobiju prevod u pomenutoj kombinaciji u pisanoj varijanti, ali bi trebalo da naglasimo takođe da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa bugarskog na japanski jezik. A na osnovu zahteva konkretnog događaja se donosi odluka da li će biti primenjeno simultano, odnosno šapatno ili je, ipak najbolje da se primeni konsekutivno prevođenje, uzevši u obzir da naši stručnjaci mogu sa istim nivoom kvaliteta da primene sva tri pomenuta tipa ove usluge. Isto tako ćemo zainteresovanim klijentima omogućiti i po pristupačnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U redovne usluge koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše spada isto tako i prevod sa bugarskog jezika na japanski za materijale koji su vezani za oblast marketinga (flajeri, reklamni katalozi, brošure, PR tekstovi, vizit kartice i drugo), ali i za sve one koji se odnose na oblast interneta (softver, online prodavnice, web katalozi, sajtovi i ostalo).Takođe, naši stručnjaci mogu da kompletno obrade i bilo koji audio ili video sadržaj, a što se primarno odnosi na serije i filmove različitih žanrova i vrsta, odnosno na reklamne poruke, emisije i druge slične materijale. Inače, kompletna obrada u ovom slučaju podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa bugarskog jezika na japanski, a potom i titlovanje, odnosno uslugu sinhronizovanja prevedenih materijala.

Korektura, odnosno lektura je isto tako usluga koju će primeniti naši stručnjaci kada je potrebno, a moramo da naglasimo da nju ne vrše prevodilac i sudski tumač, već profesionalno osposobljeni korektori i lektori sa višegodišnjim iskustvom.

Sve pomenute materijale, ali i mnoge druge za koje su vam potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na japanski možete da nam dostavite preko mejla, uzevši u obzir da nije neophodno da pošaljete i originale na uvid. A isto tako, nakon što prevodioci i sudski tumači budu njihovo obrađivanje završili, možemo da vam ih pošaljemo preko mejla.

Prevođenje svih vrsta programa i aplikacija sa bugarskog na japanski jezik

Ako klijent zahteva direktan prevod bilo kog programa ili aplikacije sa bugarskog jezika na japanski mora imati na umu činjenicu da su prevodioci i sudski tumači članovi tima svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford i da oni profesionalno pristupaju pružanju i ove usluge. Naravno, oni prevode i ostale internet sadržaje poput na primer sajtova ili online kataloga, odnosno web prodavnica i drugih. A kako oni poznaju i SEO pravila (Search Engine Optimisation), oni ih i primenjuju tom prilikom, tako da će pravilno optimizovati prevedene materijale za web pregledače, te će se recimo web sajtovi, ali i ostali sadržaji naći na mnogo boljem mestu u okviru interneta.

Svako ko je zainteresovan kod nas može da dobije i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na japanski za serije i reklamne poruke, odnosno za zabavne, dečije i informativne, ali i obrazovne emisije, kao i za sve tipove filmova (crtani, igrani, dokumentarni, animirani i drugi). A da bi naši klijenti mogli da dobiju kompletno obrađene sadržaje ovog tipa, pobrinuće se profesionalci koji mogu da pristupe njihovom titlovanju ili sinhronizovanju, te će na taj način klijentima omogućiti da budu u prilici da ih prikazuju, jednostavno rečeno odmah pošto naši stručnjaci završe sa njihovom obradom.

Usmeni prevodi sa bugarskog jezika na japanski koje pružaju, takođe sudski tumači i prevodioci zaposleni u našim poslovnicama na zahtev klijenata, uključuju primenu ne samo simultanog i konsekutivnog, nego i prevoda uz pomoć šapata. A ovde je izuzetno važno da naglasimo da ponudu možemo da formiramo tek nakon što od klijenata dobijemo sve potrebne informacije (trajanje, broj učesnika, kako je zamišljena organizacija, gde se održava i drugo). Kada budemo pripremali ponudu i ako naši stručnjaci smatraju da je simultano prevođenje najbolje primeniti u toj situaciji, tim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod dela poezije i proze sa bugarskog jezika na japanski

Bez obzira koliko su kompleksna poetska ili prozna dela za koja su vam potrebni prevodi sa bugarskog na japanski jezik, možete biti sasvim sigurni da će prevodilac i sudski tumač koji su usko specijalizovani za obradu tih vrsta sadržaja da izvrše njihovo prevođenje u najkraćem roku i to po ceni koja je sasvim sigurno vrlo povoljna. A ako je potrebno, oni će da prevedu i romane, kao dela beletristike, pa čak i udžbenike različite sadržine.

Klijentima omogućujemo i prevod sa bugarskog na japanski jezik za članke iz novina, odnosno sadržinu kako ilustrovanih i stručnih, tako i popularnih i drugih vrsta časopisa.

Možemo da izvršimo i korekturu različitih tipova materijala kad god je to potrebno, a za ovu uslugu su isključivo lektori i korektori zaduženi i to oni koji iza sebe imaju dugogodišnje iskustvo u struci.

Sadržaje iz oblasti marketinga i to najpre plakate i vizit - karte, odnosno PR tekstove i brošure, a zatim i kataloge i mnoge druge, klijenti isto tako dobijaju obrađene u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A kada su u pitanju prevodi sa bugarskog na japanski jezik za ove sadržaje, moramo naglasiti da sudski tumači i prevodioci odlično poznaju aktuelna marketinška pravila, koja i primenjuju prilikom njihove obrade.

Sve vrste tekstilnih materijala, bez obzira da li su u pitanju oni koji se smatraju naučnim, odnosno stručnim ili popularnim, takođe pomenuti stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika mogu da prevedu. A uz prevođenje sa bugarskog na japanski jezik za materijale iz oblasti turizma, ekonomije, finansije i građevinske industrije, odnosno komunikologije, menadžmenta, farmacije i nauke, sudski tumači i prevodioci obrađuju i one koji su vezani isključivo za oblast informacionih tehnologija, bankarstva, filozofije, psihologije i ostalih naučnih disciplina.

Svako ko je zainteresovan može da dobije i prevođenje svih vrsta poslovnih izveštaja sa bugarskog jezika na japanski, ali isto tako i svih ostalih poslovnih dokumenata (rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, statuti preduzeća i druga), a potom se pristupa overi urađenih prevoda. Sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata mogu da obrade u ovoj jezičkoj varijanti i sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), kao i ona dokumenta koja se smatraju ličnim (radna dozvola, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i ostala).

Prevod sa bugarskog jezika na japanski uključuje i obradu dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a to se odnosi na prevođenje različitih tipova potvrda i saglasnosti, odnosno uverenja, kao i izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i ostala).

Svi klijenti koji zahtevaju prevod sa bugarskog jezika na japanski za presude o razvodu braka će tu uslugu svakako dobiti kod nas, kao i overu urađenog prevoda koju će izvršiti ovlašćeni sudski tumač. Sem toga, pomenuti stručnjaci obrađuju i tekovine Evropske Unije, kao i sudske tužbe, odnosno žalbe, zatim punomoćje za zastupanje, sve tipove ugovora i odluka, te ostala pravna akta, to jest ona dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva.

Svakako bi valjalo da pomenemo i da sudski tumači i prevodioci, po potrebi mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na japanski za bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke ili obrazovanja, a to uključuje ne samo obradu diplome i dodatka diplomi, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, već isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i prepis ocena, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, kao i naučne patente, odnosno naučne radove, a zatim i rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta. A ako se javi potreba, oni isto tako klijentima omogućuju i prevod sa bugarskog jezika na japanski za seminarske, odnosno naučne i diplomske radove, te za mnoge druge sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti.


Poslovnica bugarski na japanski japanski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 3300 3500 2800 3000
Paraćin 3300 3500 2800 3000
Beograd 3300 3500 2800 3000
Novi Beograd 3300 3500 2800 3000
Banovo Brdo 3300 3500 2800 3000
Mladenovac 3300 3500 2800 3000
Kragujevac 3300 3500 2800 3000
Niš 3300 3500 2800 3000
Leskovac 3300 3500 2800 3000
Sombor 3300 3500 2800 3000
Ćuprija 3300 3500 2800 3000
Čačak 3300 3500 2800 3000
Kraljevo 3300 3500 2800 3000
Požarevac 3300 3500 2800 3000
Smederevo 3300 3500 2800 3000
Užice 3300 3500 2800 3000
Novi Sad 3300 3500 2800 3000
Pančevo 3300 3500 2800 3000
Zemun 3300 3500 2800 3000
Zrenjanin 3300 3500 2800 3000
Šabac 3300 3500 2800 3000
Novi Pazar 3300 3500 2800 3000
Valjevo 3300 3500 2800 3000
Bor 3300 3500 2800 3000
Voždovac 3300 3500 2800 3000
Zaječar 3300 3500 2800 3000
Sremska Mitrovica 3300 3500 2800 3000
Ruma 3300 3500 2800 3000
Subotica 3300 3500 2800 3000
Kruševac 3300 3500 2800 3000
Vranje 3300 3500 2800 3000
Inđija 3300 3500 2800 3000
Vršac 3300 3500 2800 3000
Pirot 3300 3500 2800 3000
Stara Pazova 3300 3500 2800 3000
Aranđelovac 3300 3500 2800 3000
Zvezdara 3300 3500 2800 3000
Obrenovac 3300 3500 2800 3000
Kikinda 3300 3500 2800 3000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje