Prevodi sa bugarskog na portugalski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na portugalski jezik

Za online prevod sa bugarskog na portugalski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa bugarskog na portugalski jezik

Uz usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na portugalski, sudski tumači i prevodioci koji su u timu Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu da obrade i najrazličitije sadržaje u pisanoj formi, ali najpre da se osvrnemo na usmeni prevod, budući da oni mogu da izvrše kako konsekutivno i simultano prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, isto tako mogu i da pristupe šapatnom prevođenju. A kako bismo u potpunosti odgovorili zahtevima nekog događaja, klijenti za čiji događaj je predviđena baš ta usluga, mogu i da dobiju mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Što se tiče obrade sadržaja u pisanoj varijanti, slobodno možemo da kažemo da sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika prevode bilo koji tip materijala, počev od tekstova različite tematike, odnosno udžbenika i književnih dela, te časopisa i članaka iz novina, preko marketinških materijala svih vrsta (flajeri, plakati, vizit kartice, brošure, PR tekstovi, katalozi i drugo), pa do svih onih sadržaja koji su usko vezani za oblast interneta (softver, online programi, sajtovi, web katalozi i ostala).

A u mogućnosti smo i da svakome kome je to potrebno ponudimo kompletnu obradu najrazličitijih video, odnosno audio sadržaja, što uključuje prvo prevod sa bugarskog jezika na portugalski za serije i filmove, reklamne poruke, emisije i druge slične materijale, a zatim i njihovo sinhronizovanje, te po zahtevu klijenata vršimo i titlovanje svih pomenutih materijala.


Prevođenje sa bugarskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na bugarski

Trebalo bi da svako ko je zainteresovan zna i da su u našem timu profesionalni korektori, to jest lektori, te da oni mogu da na vaš zahtev izvrše sve potrebne izmene u onim sadržajima za koje je prethodno urađen direktan prevod sa bugarskog jezika na portugalski, ali se on ne smatra naročito kvalitetnim.

Posebno moramo da naglasimo da onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na portugalski za dokumenta naši prevodioci i sudski tumači pružaju kompletnu uslugu, to jest oni uz njihov prevod dobijaju i overu. A u pitanju je overa za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač i iz tog razloga naglašavamo da klijenti koji zahtevaju obradu takvih sadržaja mogu slobodno takav dokument da koriste kada god je to potrebno, budući da je on sa zakonske i pravne tačke gledišta apsolutno validan.

Međutim, postoje neke situacije gde ova vrsta overe nije dovoljna da bi dokument bio smatran zakonski validnim, jer se za neka dokumenta zahteva overa specijalnom vrstom pečata. U pitanju je stavljanje haškog, to je Apostille pečata, a prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford nisu za taj tip overe nadležni. Upravo zato mi svim zainteresovanim klijentima iznosimo preporuku da sami zatraže informacije u okviru onih državnih institucija koje su za stavljanje haškog pečata nadležne, a kako ne bi izgubili nepotrebno vreme i novac. Sobzirom na to da se Apostille pečat na neka dokumenta stavlja tek kada naši stručnjaci završe sa njihovom obradom, a na neka pre toga, to je i neophodno da klijent dobije i tu informaciju, a kako bi bio siguran gde prvo treba da odnese konkretna dokumenta na obradu.Da bi sudski tumač mogao da stavi svoj pečat na dokumenta za koja je urađen prevod sa bugarskog jezika na portugalski, važno je da se lično uveri da je sadržina prevedenog i originalnog dokumenta potpuno ista, a to će učiniti kada klijenti dostave originale na uvid, što je ujedno i njihova obaveza. Tako da oni, osim što mogu lično da dođu u prostorije jedne od naših poslovnica i tako dostave sadržaje na prevod, takođe mogu da odaberu i opciju koja podrazumeva njihovo slanje preko kurirske službe ili preporučeno putem „Pošte Srbije“. A sve ostale materijale koji ne iziskuju overu, klijenti mogu da pošalju vrlo jednostavno i to preko našeg mejla.

Način dostavljanja prevedenih sadržaja se razlikuje isključivo u zavisnosti od toga koji tip materijala je u pitanju, jer sve one za koje se ne radi overa klijenti mogu prevedene da dobiju preko mejla. Ali, kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na portugalski za dokumenta oni tu biraju da li žele da ih preuzmu lično u prostorijama konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili im, ipak više odgovara daj im prevedena i overena dokumenta budu dostavljena na određenu adresu. Ako je njihov izbor druga ponuđena opcija, trebalo bi da znaju da se pomenuta usluga naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata, a u skladu sa važećim cenovnikom konkretne kurirske službe.

Postoji samo jedna situacija kada se dozvoljava slanje dokumenata preko mejla, a to je onda kada klijent zahteva njihov hitan prevod sa bugarskog jezika na portugalski. Ipak, moramo da naglasimo da se i u takvoj situaciji pred klijenta stavlja zahtev da ispoštuje obavezu dostavljanja originala na uvid, ali je neophodno da to bude u najkraćem mogućem roku, kako bi prevodioci i sudski tumači zaista imali priliku da ispune njegov zahtev, to jest da mu ponude prevedena i overena dokumenta u roku koji on sam budu naveo.

Prevod dozvole za boravak sa bugarskog jezika na portugalski

Uz prevođenje dozvole za boravak sa bugarskog na portugalski jezik svi zainteresovani klijenti u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford će dobiti i overu prevedenog dokumenta, ali u pitanju je overa koju će da izvrše zvanično ovlašćeno lice zaposleno u našem timu, to jest sudski tumač, čime će potvrditi da je sadržina originalnog i prevedenog dokumenta potpuno istovetna. Na taj način će oni vrlo brzo da dobiju dokument koji je primenljiv u praksi i koji se tretira na isti način kao i svaki drugi zakonski priznat dokument.

Važno je naglasiti da klijenti ne treba da mešaju ovu vrstu overe sa haškim (Apostille) pečatom, budući da nju naši stručnjaci ne vrše, već bi klijenti trebalo sami da se raspitaju o svim detaljima koji se odnosi na stavljanje tog pečata na konkretna dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač sem pomenute, prevode i druge vrste dozvola i ostala lična dokumenta, kao što je recimo radna dozvola, zatim saobraćajna i vozačka dozvola, odnosno uverenje o državljanstvu, te lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, ali i umrlih i venčanih, zatim pasoš, kao i potvrda o prebivalištu i sva ostala dokumenta iz ove grupe.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve vrste dokumentacija, tako da klijente kod nas očekuje prevod sa bugarskog na portugalski jezik najpre za medicinsku (lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala), kao i za građevinsku, tehničku i tendersku dokumentaciju (uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i mnoga druga dokumenta koja u konkretne vrste dokumentacija spadaju).

U skladu sa potrebama klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bugarskog na portugalski jezik za bilo koju vrstu potvrde, odnosno uverenja, saglasnosti ili izjave, tako da osim potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje i potvrda o visini primanja, oni obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i uverenje o nekažnjavanju, ali i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama.

Poslovne odluke, kao i različite vrste poslovnih izveštaja, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut i osnivački akt preduzeća, a zatim i fakture i ostala dokumenta koja se tiču poslovanja različitih pravnih lica, sudski tumači i prevodioci mogu kompletno da obrade, to jest da prvo urade njihov prevod sa bugarskog na portugalski jezik, a posle toga i da ih overe pečatom sudskog tumača.

Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi bilo kog pravnog akta sa bugarskog na portugalski jezik, takođe mogu da očekuju negovu kompletnu obradu. A osim sudskih presuda, ugovora i sudskih odluka, naši stručnjaci prevode i punomoćje za zastupanje, zatim sudske žalbe i rešenja, kao i tekovine Evropske Unije, sudske tužbe i ostala dokumenta koja su usko vezana za oblast sudstva ili prava.

Napomenućemo i to da sem pomenutih, u ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i bilo koji dokument vezan za oblast obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i mnoga druga), kao i ona koja se vezuju za nauku (rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala), a u skladu sa zahtevima klijenata prevodimo takođe i sve vrste radova i to kako seminarske i diplomske, tako i naučne, bez obzira koliko su oni kompleksni i dugi.

Prevođenje književnih dela sa bugarskog na portugalski jezik

Ne samo beletristiku i romane nego i beletristiku i romane, ali i mnoga druga književna dela će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata da u ovoj kombinaciji jezika obrade. A isto tako vršimo i prevod sa bugarskog jezika na portugalski za najrazličitije vrste udžbenika, odnosno za ilustrovane časopise, te po potrebi obrađujemo i stručne i dečije, ali i sve ostale vrste časopisa, te članke iz novina.

Sve one materijale koji su usko vezani za oblast marketinga, odnosno koji su usmereni na reklamiranje će, takođe prevodilac i sudski tumač mogu da obrade kada to zahtevaju naši klijenti. A to uključuje prevođenje sa bugarskog jezika na portugalski za PR tekstove, vizit karte i plakate, mada pomenuti stručnjaci vrše i obradu flajera i letaka, odnosno reklamnih brošura, a zatim i kataloga usluga i proizvoda, te ostalih materijala čija je primarna namena reklamiranje. Budući da oni odlično poznaju pravila marketinga, nastojaće da ih adekvatno primene prilikom obrade svih pomenutih sadržaja, tako da će i reklamnu poruku koju oni nose prilagoditi duhu ciljanog, to jest portugalskog jezika.

A u slučaju da su prevodi sa bugarskog jezika na portugalski izrađeni na nekom drugom mestu i to za ma koju vrstu materijala, ali se ne smatraju dovoljno profesionalno, odnosno kvalitetno obrađenim, lektori i korektori Akademije Oxford mogu da izvrše njihovu redakturu.

Prevodi animiranih filmova sa bugarskog jezika na portugalski

Uz prevođenje animiranih filmova sa bugarskog na portugalski jezik svaki klijent Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i njihovo sinhronizovanje, a ukoliko to želi možemo da mu ponudimo i titlovanje prevedenih sadržaja. A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i crtane, odnosno dokumentarne, kao i igrane filmove i to bilo kog žanra, te će nakon toga da budu izvršene i pomenute dodatne usluge, a kako bi klijenti dobili kompletno obrađene materijale koje, praktično odmah nakon toga oni mogu da prikazuju zaista gde god to požele. Sem toga, naši stručnjaci će takođe da obrade i serije, odnosno emisije zabavnog i informativnog karaktera, kao i one koje su namenjene deci, a zatim i reklamne poruke i sve ostale audio i video sadržaje za koje klijenti zahtevaju direktno prevođenje u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Kod nas klijente očekuju i direktni prevodi sa bugarskog na portugalski jezik za stručne, ali i za popularne tekstualne sadržaje i to apsolutno bilo koje tematike. Tu mislimo najpre na tekstove koji se odnose na oblast medicine, farmacije, obrazovanja, psihologije i nauke, a zatim i na one koji se tiču bankarstva, finansija, filozofije i komunikologije, odnosno na tekstualne materijale vezane za oblast informacionih tehnologija, turizma, marketinga i građevinske industrije, te svih onih koji su vezani za menadžment i sve ostale grane prirodnih i društvenih nauka.

Ukoliko je to potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu da ponude i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa bugarskog na portugalski jezik. A uzevši u obzir da oni podjednako kvalitetno pružaju uslugu i simultanog i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda, to će se na osnovu informacija dobijenih od klijenata o tipu događaja i doneti odluka koja od njih bi trebalo da bude primenjena da bi se maksimalno kvalitetno odgovorilo svim tim zahtevima. Takođe, nudimo klijentima i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje se smatraju najkonkurentnim na tržištu.

Svi naši klijenti dobijaju i uslugu obrade različitih sadržaja iz oblasti interneta, a što uključuje kako prevod sa bugarskog na portugalski jezik za web sajtove i online kataloge, tako i za internet prodavnice, ali i za softverske aplikacije ili programe. Naglašavamo i to da sudski tumač i prevodilac koji se angažuju na obradi ovakvih sadržaja poseduju visok nivo znanja vezanih za njihovo optimizovanje, to jest upoznati su sa svim onim pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation) i koje na najbolji mogući način primenjuju prilikom obrade svih internet materijala.


Poslovnica bugarski na portugalski portugalski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2400 2800 2400 2800
Paraćin 2400 2800 2400 2800
Beograd 2400 2800 2400 2800
Novi Beograd 2400 2800 2400 2800
Banovo Brdo 2400 2800 2400 2800
Mladenovac 2400 2800 2400 2800
Kragujevac 2400 2800 2400 2800
Niš 2400 2800 2400 2800
Leskovac 2400 2800 2400 2800
Sombor 2400 2800 2400 2800
Ćuprija 2400 2800 2400 2800
Čačak 2400 2800 2400 2800
Kraljevo 2400 2800 2400 2800
Požarevac 2400 2800 2400 2800
Smederevo 2400 2800 2400 2800
Užice 2400 2800 2400 2800
Novi Sad 2400 2800 2400 2800
Pančevo 2400 2800 2400 2800
Zemun 2400 2800 2400 2800
Zrenjanin 2400 2800 2400 2800
Šabac 2400 2800 2400 2800
Novi Pazar 2400 2800 2400 2800
Valjevo 2400 2800 2400 2800
Bor 2400 2800 2400 2800
Voždovac 2400 2800 2400 2800
Zaječar 2400 2800 2400 2800
Sremska Mitrovica 2400 2800 2400 2800
Ruma 2400 2800 2400 2800
Subotica 2400 2800 2400 2800
Kruševac 2400 2800 2400 2800
Vranje 2400 2800 2400 2800
Inđija 2400 2800 2400 2800
Vršac 2400 2800 2400 2800
Pirot 2400 2800 2400 2800
Stara Pazova 2400 2800 2400 2800
Aranđelovac 2400 2800 2400 2800
Zvezdara 2400 2800 2400 2800
Obrenovac 2400 2800 2400 2800
Kikinda 2400 2800 2400 2800

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje