Prevodi sa bugarskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na francuski jezik

Za online prevod sa bugarskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa bugarskog na francuski jezik koji nude prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnose i na pisano i na usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji. Uzevši u obzir da oni mogu da primene kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje, to se podrazumeva da će svaka vrsta događaja da bude obezbeđena adekvatnim tipom ove usluge, tako da će biti zadovoljni i naručioci i učesnici. Takođe, u prilici smo i da zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a isključivo onda kada baš taj tip usluge odgovara zahtevima konkretnog događaja.

Sem toga naši stručnjaci su specijalizovani i za mnogobrojne dodatne usluge, kao na primer za korekturu loše prevedenih materijala, odnosno za sinhronizovanje i titlovanje, a kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na francuski za audio i video sadržaje. Uz obradu reklamnih poruka i zabavnih i informativnih, ali i mnogih drugih vrsta emisija, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i animirane, kao i dokumentarne, igrane i crtane filmove, te ostale video, odnosno audio materijale. Sem toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, poput na primer plakata, reklamnih flajera, letaka ili vizit kartica, ali i one koji se odnose na oblast književnosti i interneta (proza, poezija, beletristika, romani, web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, programi i drugo).

Klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za udžbenike, odnosno za novinske članke, kao i za tekstualne sadržaje i to bez obzira na njihovu kompleksnost i tematiku.


Prevođenje sa bugarskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na bugarski

Pored svega toga, na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač da na zahtev klijenata izvrše i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, a to znači da će oni prvo da izvrše njihov prevod sa bugarskog jezika na francuski, pa posle toga i da tako urađen prevod overe, a za to je zadužen isključivo sudski tumač. Ovu informaciju smo naglasili zato što klijenti treba da znaju da postoje i dokumenta gde se ovo ne smatra dovoljnim postupkom obrade, već je neophodno na njih staviti i Apostille pečat, to jest onaj pečat koji je poznat i kao haški. Zato bi bilo dobro da oni zatraže ove informacije, to jest da pitaju da li je i ova vrsta overe neophodna za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na francuski i ako jeste da dobiju informaciju po kom principu se vrši overa, to jest da li se haški pečat stavlja pre ili tek posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka.

A sudski tumači i prevodioci će da obrade dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi i druga), ali će takođe da urade prevod sa bugarskog jezika na francuski i za lična, kao i za poslovna dokumenta svih vrsta (pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, krštenica, dozvola za boravak, vozačka dozvola, izvod iz knjige umrlih i venčanih, poslovne odluke, revizorski izveštaji, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća, finansijski i godišnji izveštaji i sva ostala).

Prevodimo i različite tipove dokumentacija, odnosno sva ona dokumenta koja čine kako tehničku i građevinsku, isto tako i medicinsku dokumentaciju, a što se odnosi najpre na prevod sa bugarskog jezika na francuski za lekarske nalaze i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te na građevinske projekte, a zatim i na specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze zvanično u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste izjava i potvrda, kao i uverenja i saglasnosti će isto po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci najpre da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a potom i da overe pečatom sudskog tumača, kako bi klijentima omogućili da dobiju kompletno obrađene sadržaje.Prevođenje građevinske dokumentacije sa bugarskog na francuski jezik

Pored usluge koja se odnosi na prevod građevinske dokumentacije sa bugarskog jezika na francuski, svaki klijent u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i overu urađenog prevoda i to od strane zvanično ovlašćenog lica (sudskog tumača). A u tom slučaju je obaveza klijenta da svakako dostavi originalna dokumenta na uvid, odnosno da se prethodno raspita o tome da li je potrebno na konkretna dokumenta staviti Apostille pečat.

Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i tenderske dokumentacije, poput na primer uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i druga.

Lična dokumenta će takođe klijenti da dobiju prevedena u ovoj kombinaciji jezika kod nas, a to uključuje kako prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno za uverenje o državljanstvu i vozačku i saobraćajnu dozvolu, tako i za venčani list, pasoš, radnu dozvolu i ličnu kartu, ali i za umrlicu, dozvolu za boravak i sva druga nenavedena lična dokumenta.

U skladu sa potrebama, sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, te uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge). A pored svega pomenutog, na zahtev klijenata će naši stručnjaci da prevedu i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju.

Sve tipove sudskih žalbi i tužbi, kao i punomoćje za zastupanje, te presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda, ali i sudske odluke, tekovine Evropske Unije, ugovore i druga pravna akta, takođe možemo da obradimo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i prevod sa bugarskog jezika na francuski za sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (diploma i dodatak diplomi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, uverenje o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, naučni patenti, prepisi ocena, naučni radovi i ostala nenavedena dokumenta iz ove grupe).

Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci po potrebi rade i prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za fakture i poslovne odluke, a zatim i za revizorske i godišnje poslovne izveštaje, te za osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i statute preduzeća, kao i za finansijske poslovne izveštaje i za sva ostala dokumenta koja se na bilo koji način odnose na poslovanje različitih pravnih lica i preduzetnika.

Prevod internet sadržaja sa bugarskog jezika na francuski

Kada su u pitanju direktni prevodi web sadržaja sa bugarskog na francuski jezik, svako kome je to potrebna baš ta usluga može biti potpuno siguran da će prevodioci i sudski tumači da pristupe njihovoj obradi maksimalno profesionalno. A ovo navodimo zato što su naši stručnjaci upoznati sa smernicama koja podrazumeva SEO (Search Engine Optimisation) i koje svakako primenjuju prilikom obrade različitih web sadržaja. Sve to se prvenstveno odnosi na sajtove i online kataloge, odnosno na web prodavnice, a kada je potrebno oni će da u ovoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu aplikacije ili programa.

Na zahtev klijenata će naši stručnjaci da izvrše i korekturu, što se primenjuje za one sadržaje za koje je već prevod sa bugarskog na francuski jezik izvršen, ali on nije urađen u skladu sa pravilima struke. Bitno je da naglasimo da će lekturu, to jest korekturu da izvrše profesionalni korektori i lektori i to oni koji su već dugi niz godina u ovom poslu.

U slučaju da neki klijent organizuje bilo koju vrstu događaja za koji zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog na francuski jezik, trebalo bi da zna da sudski tumači i prevodioci primenjuju kako šapatno i simultano, tako isto i konsekutivno prevođenje. A na osnovu dostavljenih informacija se donosi odluka koja od svih pomenutih usluga će na najbolji mogući način da ispuni očekivanja konkretnog događaja. Kada stručni tim naše poslovnice odluči da je simultani prevod sa bugarskog na francuski jezik najbolji za određeni događaj, mi ćemo u ponudu da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je usluga koju naši klijenti dobijaju po vrlo povoljnim cenama.

Bilo koju vrstu materijala vezanih za oblast marketinga i to počev od vizit kartica i plakata, preko reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova, odnosno brošura i kataloga proizvoda ili usluga, isto tako možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Važno je da naši klijenti znaju da prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila marketinga koja i primenjuju prilikom obrade svih tih materijala, tako da sa sigurnošću tvrdimo da će svi potencijalni kupci određenog proizvoda koji se reklamira, to jest korisnici usluge, a koji se služe francuskim jezikom moći da steknu dovoljno informacija o njima, kako bi mogli da postanu i zvanični kupci, odnosno korisnici usluga koje se kroz sve navedene sadržaje reklamiraju.

Prevodi informativnih emisija sa bugarskog na francuski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima vrhunske stručnjake koji su zaduženi za prevođenje informativnih radijskih i televizijskih emisija sa bugarskog jezika na francuski, ali i one koji će da pristupe njihovom sinhronizovanju i titlovanju, a u skladu sa zahtevima klijenata. Nakon toga će oni moći da dobiju spremne sadržaje koje mogu da prikazuju na televiziji, ali i na internetu, odnosno da puštaju na radiju ili bilo kom drugom mediju koji budu izabrali. Pored toga, prevodilac i sudski tumač ce da obrade i emisije zabavnog, odnosno edukativnog karaktera, te sve one koje su namenjene mališanima, ali isto tako i animirane i crtane, kao i dokumentarne filmove, zatim bilo koji igrane filmove različitih žanrova, reklamne poruke, serije i sve ostale video i audio materijale.

Književna dela (proza, romani, poezija, beletristika i druga) isto tako možemo u ovoj kombinaciji jezika da prevedemo, a po potrebi sudski tumači i prevodioci klijentima nude i prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za udžbenike različite kompleksnosti, kao i za članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa.

Naučne, kao i popularne tekstualne sadržaje prevodimo na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj varijanti, a njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka. Građevinska industrija, farmacija, komunikologija, filozofija, medicina, bankarstvo, politika, nauka, sociologija, informacione tehnologije, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment i turizam su samo pojedine oblasti koje mogu da obrađuju tekstovi za koje su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog jezika na francuski.


Poslovnica bugarski na francuski francuski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2000 1600 2000
Paraćin 1600 2000 1600 2000
Beograd 1600 2000 1600 2000
Novi Beograd 1600 2000 1600 2000
Banovo Brdo 1600 2000 1600 2000
Mladenovac 1600 2000 1600 2000
Kragujevac 1600 2000 1600 2000
Niš 1600 2000 1600 2000
Leskovac 1600 2000 1600 2000
Sombor 1600 2000 1600 2000
Ćuprija 1600 2000 1600 2000
Čačak 1600 2000 1600 2000
Kraljevo 1600 2000 1600 2000
Požarevac 1600 2000 1600 2000
Smederevo 1600 2000 1600 2000
Užice 1600 2000 1600 2000
Novi Sad 1600 2000 1600 2000
Pančevo 1600 2000 1600 2000
Zemun 1600 2000 1600 2000
Zrenjanin 1600 2000 1600 2000
Šabac 1600 2000 1600 2000
Novi Pazar 1600 2000 1600 2000
Valjevo 1600 2000 1600 2000
Bor 1600 2000 1600 2000
Voždovac 1600 2000 1600 2000
Zaječar 1600 2000 1600 2000
Sremska Mitrovica 1600 2000 1600 2000
Ruma 1600 2000 1600 2000
Subotica 1600 2000 1600 2000
Kruševac 1600 2000 1600 2000
Vranje 1600 2000 1600 2000
Inđija 1600 2000 1600 2000
Vršac 1600 2000 1600 2000
Pirot 1600 2000 1600 2000
Stara Pazova 1600 2000 1600 2000
Aranđelovac 1600 2000 1600 2000
Zvezdara 1600 2000 1600 2000
Obrenovac 1600 2000 1600 2000
Kikinda 1600 2000 1600 2000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje