Prevođenje sa bugarskog na ruski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na ruski jezik

Za online prevod sa bugarskog na ruski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na ruski jezik

Među vrlo često tražene usluge spadaju i direktni prevodi sa bugarskog jezika na ruski i to uglavnom za lična dokumenta, a budući da su u našem timu zaposleni i prevodioci i sudski tumači, to znači da svi klijenti vrlo brzo dobijaju dokumenta koja mogu dalje da koriste bez poteškoća, jer su ona sa pravnog aspekta potpuno ispravna i tretiraju se isto kao i svaki drugi pravno važeći dokument. Tačnije, klijent dobija prevedeni dokument koji je overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a njime se zapravo potvrđuje da je njegov sadržaj u potpunosti isti kao i u originalnom dokumentu.

Pre nego što pristupi overi, sudski tumač ima obavezu da uporedi originalan i preveden dokument, a kako bi utvrdio da su u pitanju istovetni sadržaji. Zato mi i zahtevamo od svakog klijenta da dostavi i originalna dokumenta na uvid, ali naglašavamo i da postoji još jedna vrsta overe koju naši stručnjaci ne mogu da izvrše samo zato što nisu za nju nadležni. A radi se o Apostille pečatu koji na konkretna dokumenta mogu da stave isključivo zaposleni u državnim institucijama koje su jedine nadležne. Ali je bitno da napomenemo da se haški pečat ne mora staviti na sva dokumenta za koja se zahteva prevod sa bugarskog na ruski jezik, nego isključivo na ona za koja je to određeno važećim zakonom. Upravo zato bi svaki pojedinačni klijent koji zahteva ovu uslugu trebalo da u okviru nadležnih institucija zatraži informaciju da li je taj tip overe obavezan za dokumenta za koja se zahteva prevođenje u ovoj varijanti jezika. A ukoliko bude dobio pozitivan odgovor, on bi trebalo da pita i da li se haški pečat u tom slučaju mora staviti nakon obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili pre toga, jer će tako biti sasvim siguran gde je potrebno prvo da odnese dokument i po kom principu se odvija njegova obrada. Svaki klijent koji bude dobio ove informacije će, takođe znati i koliko bi otprilike trebalo da postupak obrade određenog dokumenta traje, jer kada se Apostille pečat stavlja pre početka rada naših stručnjaka, onda su oni dužni da urade prevod sa bugarskog jezika na ruski kako za sadržinu dokumenta, tako i za sadržinu haškog pečata. A ako je potrebno pristupiti stavljanju Apostille pečata tek kada se uradi njegov prevod i overa, onda taj postupak traje nešto kraće, ali će u svakom slučaju klijent koji bude pribavio ove informacije znatno lakše proći kroz čitav postupak obrade bilo kog dokumenta.

Kada je u pitanju dostavljanje materijala na obradu, ukoliko su u pitanju dokumenta klijent može da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a može i da ih donese lično, dok na mejl šalje one sadržaje za koje zahteva direktno prevođenje sa bugarskog jezika na ruski, ali za koje nije neophodno uraditi overu pečatom sudskog tumača.


Prevođenje sa bugarskog na ruski
Prevođenje sa ruskom na bugarski

Onaj klijent kome je obrada bilo kog dokumenta potrebna u vrlo kratkom vremenskom periodu ima pravo da prvo na mejl pošalje skenirana dokumenta, a da dostavljanje originala na uvid izvrši posle toga i to uvek u najkraćem roku.

A nakon što se bude završila obrada bilo kog sadržaja, svaki klijent bira način dostavljanja, te osim što može lično da preuzme prevod, on može da odabere i opciju dostavljanja na određenu adresu. Za one materijale za koje se ne radi overa dozvoljeno i dostavljanje prevoda na mejl, a moramo da naglasimo da dostavu prevoda na adresu vrši određena kurirska služba, te da ona tu uslugu uvek naplaćuje prema svom aktuelnom cenovniku, a klijent plaćanje mora da izvrši u trenutku preuzimanja.

Mada su lična dokumenta najčešće zahtevana prevedena u ovoj kombinaciji jezika, prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva poslovna dokumenta (fakture, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća, poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i druga), odnosno sva pravna akta (tekovine Evropske Unije, sudske žalbe, rešenja i presude, punomoćje za zastupanje, ugovori, sudske tužbe i odluke, te ostala dokumenta koja su vezana za pravo i sudstvo).Takođe, naši stručnjaci će po potrebi da izvrše i direktan prevod sa bugarskog jezika na ruski za sve vrste dokumentacija i to kako za građevinsku, tendersku i tehničku (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za rukovanje i ostala), tako i za medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga).

Zainteresovanim klijentima u ovoj jezičkoj varijanti omogućujemo i obradu svih vrsta potvrda i izjava, kao i saglasnosti i uverenja (uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama), a sudski tumači i prevodioci, kada je to potrebno klijentima, rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na ruski za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i uverenje o položenim ispitima, kao i za naučne radove i patente, zatim rezultate naučnih istraživanja i nastavne planove i programe fakulteta, ali i za seminarske, naučne, diplomske i druge radove, te za još mnogo drugih dokumenata koja se odnose na oblast najpre obrazovanja, a zatim i nauke.

U svakom trenutku naši stručnjaci mogu da pruže i usluge usmenog prevoda, odnosno da primene simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje sa bugarskog jezika na ruski, te ćemo zainteresovanim klijentima da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima kojima će sigurno biti oduševljeni. A klijente kod nas očekuje i obrada materijala iz oblasti marketinga (PR tekstovi, vizit kartice, reklamni katalozi, flajeri, brošure i ostali), kao i različitih vrsta tekstualnih sadržaja, odnosno književnih dela i udžbenika.

A uz to, prevodilac i sudski tumač u ovoj u kombinaciji jezika prevode i članke iz novina, zatim sadržinu ilustrovanih, dečijih, stručnih i drugih vrsta časopisa, kao i one materijale koji su u osnovi vezani za oblast interneta (web katalozi, aplikacije, online prodavnice, sajtovi, programi i drugo). Audio i video materijale bilo koje vrste, počev od reklamnih poruka i serija, preko zabavnih, informativnih, obrazovnih i drugih vrsta emisija, odnosno animiranih i crtanih filmova, pa do dokumentarnih filmova, te igranih filmova bilo kog žanra, takođe prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata mogu da u ovoj varijanti jezika obrade. Ali tu nije kraj kada je u pitanju ova usluga, pošto klijenti kod nas mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje, to jest naši stručnjaci mogu da izvrše i titlovanje svih prevedenih video i audio materijala.

Prevod reklamnih flajera sa bugarskog jezika na ruski

Kada prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje reklamnih flajera sa bugarskog na ruski jezik, oni obraćaju pažnju i na marketinška pravila koja svakako odlično poznaju i tom prilikom oblikuju poruku iz originalnih materijala u skladu sa duhom ciljanog jezika, te obrađuju i reklamne letke, plakate i vizit karte, ali i kataloge, brošure i ostale sadržaje koji su vezani za reklamiranje.

Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci takođe izrađuju prevod sa bugarskog na ruski jezik kako za udžbenike iz različitih oblasti, tako i za prozna, odnosno poetska dela, ali i beletristiku, romane i ostala književna dela. A po zahtevu klijenata, naši stručnjaci prevode i tekstove iz mnogobrojnih oblasti, ali i članke iz novina, zatim sadržaje ilustrovanih i stručnih, kao i dečijih i svih ostalih vrsta časopisa.

Kada su u pitanju prevodi sa bugarskog na ruski jezik za tekstove, ako kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade najrazličitije tipove sadržaja, svakako ćemo reći istinu, jer oni prevod tekstove bez obzira koja je njihova tema. Menadžment, marketing, komunikologija, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine su neke od tema, a po potrebi prevode i tekstualne materijale iz oblasti turizma, medicine i psihologije, odnosno sociologije, bankarstva, filozofije i turizma, te farmacije i politike, odnosno ekonomije, prava i drugih oblasti koje se tiču i prirodnih, ali i društvenih nauka.

Zainteresovanim klijentima omogućujemo i profesionalno prevođenje sa bugarskog na ruski jezik apsolutno svih tipova internet sadržaja, a što se odnosi na obradu najpre internet sajtova, zatim web kataloga, kao i online prodavnica i softvera, te svih ostalih sadržaja iz ove oblasti. Podrazumeva se da će naši stručnjaci prilikom obrađivanja ovakvih materijala da povedu računa i o važećim internet pravilima, a posebno o onima koja su vezana za optimizovanje prevedenih sadržaja za web pregledače.

Prevodi dokumentacije za tendere sa bugarskog na ruski jezik

Tendersku dokumentaciju za koju klijent zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na ruski da dobije kompletno obrađenu, uzevši u obzir da prvo prevodioci i sudski tumači rade njen prevod, a potom i overu. Inače, u pitanju je overa za koju je zadužen isključivo sudski tumač, te ukoliko je potrebno na dokumenta za koja se zahteva prevod u ovoj kombinaciji jezika staviti i takozvani Apostille pečat, trebalo bi da svaki klijent pojedinačno zatraži informacije o tome u okviru nadležnih institucija, sobzirom na to da stručnjaci koji su deo našeg tima nisu za taj tip overe nadležni. Takođe se zahteva da svaki pojedinačni klijent prilikom dostavljanja dokumentacije za tendere, odnosno bilo kog drugog dokumenta za koji su mu potrebni prevodi sa bugarskog jezika na ruski svakako dostavi i originale. Njih sudski tumač koristi kada vrši overu, pošto on mora da ih uporedi sa prevodima, budući da se pečat sudskog tumača sme staviti isključivo na dokumenta čija sadržina je u potpunosti ista kao i u originalnim sadržajima.

Sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika obrađuju i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest različite tipove izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i ostala dokumenta koja tog tipa).

A osim tenderske, obradićemo i građevinsku, odnosno tehničku dokumentaciju (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i druga), kao i apsolutno sva pravna akta (sudske presude, tekovine Evropske Unije, sudske odluke i tužbe, ugovori, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja i ostala dokumenta koja su vezana za oblast sudstva i prava).

Potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i ličnu kartu, takođe sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata mogu da prevedu, odnosno overe u skladu sa pravilima. Izuzev toga, klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na ruski za sve tipove dozvola (dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka, radna i druge), odnosno za izvod iz knjige venčanih i umrlih, te za mnoga druga lična dokumenta.

Kada je to potrebno, naši stručnjaci obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, zatim uverenje o položenim ispitima, prepis ocena i diplomu i dodatak diplomi, kao i naučne i diplomske radove, te naučne patente i potvrdu o redovnom školovanju, te sva ostala nepomenuta dokumenta koja su na ma koji način vezana za oblast nauke ili, pak za segment obrazovanja.

Uz sve što je do sada pomenuto, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obrađuju i lekarske nalaze, odnosno sva dokumenta koja se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga), te sva ona dokumenta koja se tiču poslovanja bilo preduzetnika, bilo pravnog lica (fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i druga dokumenta iz ove grupe).

Prevođenje audio i video materijala sa bugarskog na ruski jezik

Prevodi svih video i audio sadržaja sa bugarskog jezika na ruski podrazumeva i njihovo sinhronizovanje, ali isto tako i titlovanje. A prevodioci i sudski tumači obrađuju kako reklamne poruke, serije i zabavne, odnosno informativne, ali i dečije i druge vrste emisija, tako i igrane filmove različitih žanrova, odnosno dokumentarne, animirane i crtane filmove, ali i sve ostale vrste audio i video materijala. Naši klijenti će na taj način da dobiju kompletno obrađene sadržaje koji će moći da prikazuju kako na internetu, tako i u bioskopu, odnosno moći će da ih puštaju i na radiju i televiziji, te bilo kom drugom mediju gde je to potrebno.

Onda kada budete organizovali određeni događaj za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na ruski, klijenti treba da znaju da angažuju sudski tumači i prevodioci mogu da primene kako konsekutivno, tako i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. A isto tako onda kada je preporučljivo primeniti taj tip usluge, oni mogu da očekuju u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a tu uslugu mi nudimo po odličnim cenama. Da bismo mogli da formiramo ponudu potrebno je da nam klijenti dostave sve bitne informacije koje se odnose na konkretan događaj, a koje svakako ne uključuju samo podatke o broju učesnika i trajanju određenog događaja, nego isto tako i informacije o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, odnosno o tome na koji način je planirano da bude organizovan.

Redakturu onih sadržaja za koje su prevodi sa bugarskog jezika na ruski već urađeni na bilo kom drugom mestu, ali nisu kvalitetni će izvršiti profesionalni korektori i lektori koji su već dugo godina u ovom poslu, te koji iza sebe imaju dovoljno iskustva, tako da sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će u najkraćem roku i po odličnim cenama ispraviti sve postojeće greške i klijentima omogućiti da dobiju profesionalno i kvalitetno obrađene sadržaje bilo koje vrste.


Poslovnica bugarski na ruski ruski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2000 1600 2000
Paraćin 1600 2000 1600 2000
Beograd 1600 2000 1600 2000
Novi Beograd 1600 2000 1600 2000
Banovo Brdo 1600 2000 1600 2000
Mladenovac 1600 2000 1600 2000
Kragujevac 1600 2000 1600 2000
Niš 1600 2000 1600 2000
Leskovac 1600 2000 1600 2000
Sombor 1600 2000 1600 2000
Ćuprija 1600 2000 1600 2000
Čačak 1600 2000 1600 2000
Kraljevo 1600 2000 1600 2000
Požarevac 1600 2000 1600 2000
Smederevo 1600 2000 1600 2000
Užice 1600 2000 1600 2000
Novi Sad 1600 2000 1600 2000
Pančevo 1600 2000 1600 2000
Zemun 1600 2000 1600 2000
Zrenjanin 1600 2000 1600 2000
Šabac 1600 2000 1600 2000
Novi Pazar 1600 2000 1600 2000
Valjevo 1600 2000 1600 2000
Bor 1600 2000 1600 2000
Voždovac 1600 2000 1600 2000
Zaječar 1600 2000 1600 2000
Sremska Mitrovica 1600 2000 1600 2000
Ruma 1600 2000 1600 2000
Subotica 1600 2000 1600 2000
Kruševac 1600 2000 1600 2000
Vranje 1600 2000 1600 2000
Inđija 1600 2000 1600 2000
Vršac 1600 2000 1600 2000
Pirot 1600 2000 1600 2000
Stara Pazova 1600 2000 1600 2000
Aranđelovac 1600 2000 1600 2000
Zvezdara 1600 2000 1600 2000
Obrenovac 1600 2000 1600 2000
Kikinda 1600 2000 1600 2000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje