Prevođenje sa bugarskog na pakistanski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na pakistanski jezik

Za online prevod sa bugarskog na pakistanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog jezika na pakistanski

Sama činjenica da su u timu svake od poslovnica Prevodilačkog centra akademije Oxford zaposleni i prevodioci i sudski tumači je izuzetno značajna za klijente, kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa bugarskog jezika na pakistanski. Pomenuti stručnjaci nakon izvršenog prevoda, rade i overu prevedenog dokumenta, te na taj način omogućuju klijentima da u optimalnom roku pravno validan dokument dobiju.

Opisani postupak je usklađen sa zakonom, te se sprovodi tako što sudski tumač najpre upoređuje originalan dokument sa prevedenim, posle čega svoj pečat stavlja, a samo ako ustanovi da među njima nema razlike. Međutim, ako klijent već preveden dokument donese i zahteva samo njegovuoveru, a ovlašćeno lice pronađe odstupanja, mora prvo biti izvršena redaktura, što u svakoj poslovnici ove institucije rade lektori i korektori. Inače, usluge korekture i lekture su primenljive i ne sve ostale sadržaje, za koje postoji neadekvatan prevod.

Ukoliko to bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i bilo koju vrstu dokumentacije (tehnička, medicinska, lična, poslovna, građevinska, tenderska, i mnoge druge).


Prevođenje sa bugarskog na pakistanski
Prevođenje sa pakistanskog na bugarski

U skladu sa zahtevima koje klijenti iznesu, vrši se i direktno prevođenje pravnih akata sa bugarskog jezika na pakistanski.

Takođe se podrazumeva da ovi stručnjaci mogu kompletno i uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila da obrade kako dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama (različiti tipovi izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda), tako isto i ona koja se tiču obrazovanja ili nauke, ali i mnoga druga.

Najbitnije je da originale na uvid klijenti dostave, to jest ili da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih u jednu od poslovnica pomenute institucije donesu lično.

Mada sudski tumači i prevodioci svoje usluge pružaju u izuzetno kratkom vremenskom periodu, pojedini klijenti imaju potrebu i za hitnim prevodom različitih dokumenata, odnosno za izvršenjem pomenutih usluga u naročito kratkom vremenskom periodu. Tada se primenjuju drugačija pravila za slanje sadržaja, pa se dozvoljava da oni budu na mejl poslati, posle čega je vlasnik dokumenata obavezan da originale na uvid u najkraćem mogućem roku priloži.

Zakonom je predviđeno da na određena dokumenta mora biti stavljen i takozvani Apostille, to jest pečat poznat kao Haški, a u tom slučaju nadležnost nije u rukama zaposlenih ove institucije. Stvar je u tome da postupak okarakterisan kao nadovera može biti izvršen samo u osnovnim sudovima Republike Srbije, tako da isključivo njihovi zaposleni poseduju sve relevantne informacije o overi Haškim pečatom. Trebalo bi najpre klijenti njima da se obrate i da dobiju sve neophodne informacije kako o tome da li Apostille pečat na određena dokumenta mora biti stavljen, tako isto i o tome kada se ta vrsta overe vrši, odnosno pre ili nakon prevoda i overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Potrebno je da vlasnik dokumenata precizira sa zaposlenima u odabranom predstavništvu da li će doći lično da preuzme kompletno obrađena dokumenta ili će zahtevati i njihovu dostavu na adresu. Ukoliko se za drugu ponuđenu varijantu bude opredelio, kurirska služba koja vrši dostavu će ga na vreme detaljno informisati i o vremenu isporuke i o ceni usluge, pošto ona nije uračunata u cenu prevoda i overe.

Svakako da će sudski tumač i prevodilac ostvariti zahteve i onim klijentima, kojima je potreban direktan prevod tekstova sa bugarskog jezika na pakistanski, a sasvim svejedno da li se radi o naučnim ili o popularnim sadržajima.

Na raspolaganju su i usluge obrade marketinških materijala, a pomenuti stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, zatim udžbenike i časopise se svih vrsta, ali i književna dela, kako iz domena poezije, tako isto i prozna.

S obzirom na to da imaju i znanje i iskustvo u implementaciji SEO alata (Search Engine Optimisation), to ovi stručnjaci prilikom prevođenja online prodavnica i web sajtova, odnosno programa svih vrsta i aplikacija, ali i internet kataloga i ostalih sadržaja, izvršavaju i uslugu njihovog optimizovanja. Na taj način pravilima pretrage prilagođavaju njihovu sadržinu i utiču na bolju pozicioniranost obrađenih internet materijala.

Profesionalni titleri su, isto tako zaposleni u apsolutno u svakom predstavništvu institucije, tako da je klijentima zainteresovanim za prevod audio i video materijala sa bugarskog jezika na pakistanski, ponuđena i dodatna usluga. A izuzev titlovanja, oni mogu zahtevati i sinhronizaciju reklamnih poruka, zatim filmova i informativnih, odnosno zabavnih i obrazovnih, te dečijih i svih vrsta emisija, kao i serija i mnogih drugih video i audio sadržaja.

Napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu sva tri tipa usmenog prevoda po zahtevu da izvrše, a da se klijentima nudi i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Budući da su oni osposobljeni za vršenje konsekutivnog i šapatnog, ali i simultanog prevoda u toj varijanti jezika, to je izuzetno značajno da svaki klijent, koji je za taj tip usluge zainteresovan, dostavi sve detalje o organizaciji manifestacije. A pod tim mislimo prvenstveno na informacije o mestu njenog održavanja, te o njegovim osnovnim karakteristikama, kao i o tome koliko bi dana ili sati trebalo događaj da traje, te svakako o tome koliko ljudi će mu prisustvovati. Kada sve te podatke budu dobili, ovi stručnjaci će ih analizirati i utvrditi koja od navedenih usluga je najpogodnija za primenu u konkretnoj situaciji.

Budući da nije neophodno originale u ovom slučaju da dostave, za sve prethodno pomenute sadržaje važi pravilo da ih na mejl klijenti mogu poslati ovim stručnjacima na obradu, te ih na potpuno isti način i preuzeti. Svako kome te opcije ne odgovaraju bi trebalo da kontaktira zaposlene u odabranoj poslovnici pomenute specijalizovane institucije, te da se dodatno informiše o tome na koji još način može preuzeti obrađene sadržaje tog tipa ili ih poslati na obradu.

Prevod rezultata naučnih istraživanja sa bugarskog jezika na pakistanski

Sadržinu svih materijala, koji su vezani za oblast nauke će u skladu sa iznetim zahtevima sudski tumač i prevodilac da obrade u pomenutoj varijanti jezika. Tom prilikom će oni izvršiti prevod naučnih patenata sa bugarskog na pakistanski jezik, ali i naučnih radova i mnogih drugih dokumenata, koja su vezana za navedenu oblast.

Zainteresovanima će biti omogućena kako usluga prevoda i ovih i svih ostalih dokumenata, tako isto i njihova overa, a za koju ovlašćenja poseduje sudski tumač, zaposlen u okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Samim tim što će svoj pečat staviti na preveden dokument, on će zvanično potvrditi da je njegova sadržina verna originalu, što znači da će klijenti dobiti pravno validna dokumenta. Uzevši u obzir da je opisani postupak usklađen sa trenutno važećim zakonom, obavezuje se apsolutno svaki klijent, zainteresovan za prevod dokumenata u navedenoj varijanti jezika da na uvid priloži i originalne sadržaje, budući da njih ovlašćeni sudski tumač mora koristiti prilikom postupka overe.

Shodno trenutno aktuelnim pravilima, navedena je obaveza izvršenja nadovere za tačno određena dokumenta, ali zaposleni ove institucije tu uslugu ne pružaju. Stvar je u tome da je zakonom definisano kada i na koji dokument se Apostille pečat, koji je poznat i pod nazivom Haški, mora staviti. Baš zato što nisu ovlašćeni, ovi stručnjaci samim tim nisu ni obavezni da klijentima daju bilo kakve informacije o tome. Iz tog razloga se preporučuje da svaki klijent kontaktira nadležne institucije, te da se informiše o tome da li i u kom trenutku navedeni pečat na njegova dokumenta treba da bude stavljen, jer će tako skratiti celokupan postupak njegove obrade.

Naglasili bismo i to da članovi tima bilo kog predstavništva navedene institucije mogu, na zahtev klijenata u datoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sva ona dokumenta, odnosno različite sadržaje, koji su vezani za oblast obrazovanja. Na taj način će oni klijentima omogućiti kompletnu obradu nastavnih planova i programa fakulteta, te seminarskih radova i uverenja o položenim ispitima, kao i diplome i dodatka diplomi, a po njihovom zahtevu će kompletno obraditi i potvrdu o redovnom školovanju, potom svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i diplomske radove i uverenje o položenim ispitima, te prepis ocena i sve ostale materijale, koji se na obrazovanje odnose.

Svakako da će zahtevi klijenata, vezano za direktno prevođenje lične karte sa bugarskog na pakistanski jezik biti ostvareni, a podrazumeva se da klijenti mogu zahtevati i kompletnu obradu svih ostalih ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, umrlica, vozačka dozvola i ostala lična dokumenta ).

Kad god to bude bilo potrebno, prevodioci i sudski tumači u skladu sa aktuelnim pravilima obrađuju i dokumenta, koja kasnije njihovi vlasnici konkretnoj nadležnoj instituciji moraju predati. Prvenstveno se misli na uverenje o nekažnjavanju, te na uverenja o neosuđivanosti i na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, a podrazumeva se da oni mogu prevesti i overiti potvrdu o stanju računa u banci, zatim saglasnost za zastupanje i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stalnom zaposlenju i uopšteno rečeno, sve ostale vrste što potvrda i uverenja, što izjava i saglasnosti.

Takođe će na zahtev klijenata zaposleni ove institucije izraditi direktan prevod dokumentacije o medicinskim proizvodima sa bugarskog na pakistanski jezik. Isto tako će kompletno obraditi i lekarske nalaze, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument, koji se tretira zvanično kao deo medicinske dokumentacije.

Izuzev tekovina Evropske Unije i svih tipova licenci i sertifikata, sudski tumač i prevodilac mogu kompletno da obrade i sve ostale vrste pravnih akata, a u koja izuzev sudskih tužbi i rešenja, odnosno sudskih presuda i žalbi, spadaju i punomoćje za zastupanje, zatim sudske odluke i ugovori, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast prava ili sudstva.

Kad god neko zahteva obradu poslovne dokumentacije, može biti siguran da će članovi tima bilo koje poslovnice ove specijalizovane institucije izvršiti kako profesionalan prevod takvih dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu. Na taj način će klijentima biti omogućeno da u optimalnom roku dobiju kompletno obrađen statut preduzeća i poslovne odluke, te revizorske izveštaje, ali i osnivački akt preduzeća, zatim finansijske i godišnje poslovne izveštaje, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture i sva ostala dokumenta koja su za poslovanje vezana.

Nakon svega pomenutog, trebalo bi dodati i to da prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje tenderske, tehničke i građevinske dokumentacije sa bugarskog na pakistanski jezik. Osim građevinskih projekata, oni će kompletno i uz maksimalno poštovanje pravila obraditi i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstvo za rukovanje, kao i svaki drugi dokument, koji je deo pomenutih tipova dokumentacija.

Prevodi vizit kartica sa bugarskog na pakistanski jezik

S obzirom na to da Prevodilački centar Akademije Oxford u poslovnicama širom Srbije zapošljava stručnjake zadužene za direktno prevođenje marketinških materijala sa bugarskog jezika na pakistanski, to klijenti dobijaju profesionalno obrađene i vizit kartice i PR tekstove, ali i kataloge i brošure, zatim flajere i reklamne letke, ali i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. Bitno je napomenuti i to da će sudski tumači i prevodioci nastojati marketinška pravila da primene tom prilikom, a kako bi reklamnu poruku koja se u takvim sadržajima nalazi na što bolji način izvornim govornicima pakistanskog jezika preneli.

Pobrinuće se i da omoguće klijentima usluge usmenog prevoda u datoj jezičkoj kombinaciji, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Svakako je važno napomenuti da zaposleni ove institucije omogućuju zainteresovanima kako usluge simultanog i konsekutivnog prevoda, tako isto i šapatnog, što znači da će bilo koja vrsta manifestacije biti sprovedena na najbolji mogući način, pošto će ovi stručnjaci primeniti adekvatnu vrstu usmenog prevoda. A da bi ponuda bila formirana na najbolji mogući način, odnosno da bi bio izabran adekvatan vid usmenog prevoda, potrebno je da klijenti informišu zaposlene u izabranom predstavništvu ove institucije o tome koliko će učesnika biti prisutno, odnosno gde će događaj biti održan, a u smislu kakve su karakteristike samog prostora, te koliko bi trebalo da traje ta manifestacija. Sve to utiče na odabir tipa usmenog prevoda, pa će upravo te informacije biti posebno analizirane, kako bi najbolje moguća usluga bila ponuđena klijentima.

U okviru svake poslovnice ove specijalizovane institucije su zaposleni i profesionalni korektori i lektori, a koji će omogućiti klijentima uslugu redakture materijala. Na osnovu pravila koja važe u pakistanskom jeziku, a u skladu sa originalnim sadržajima će oni sve načinjene greške u prevedenih sadržajima bilo kog tipa ispraviti i na taj način pružiti vlasnicima mogućnost da dobiju stručno obrađene materijale u kojima nema grešaka.

Književna dela iz domena poezije i proze će sudski tumači i prevodioci, a na osnovu zahteva klijenata takođe obraditi. Specijalizovani su i za prevod udžbenika sa bugarskog jezika na pakistanski, a po zahtevu klijenata mogu da obrade i novinske članke.

U slučaju da klijenti to budu zahtevali, članovi tima i to u okviru bilo kog predstavništva ove institucije mogu da prevedu i sadržinu ilustrovanih i stručnih časopisa, ali i dečijih i mnogi drugi, kao i popularne i naučne tekstualne materijale različite tematike.

Prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i web sajtove, ali isto tako i programe i internet kataloge, zatim aplikacije i sadržinu online prodavnica, kao i sve ostale materijale koji su vezani kako za računare, tako isto i za internet. A kako oni poznaju pravila SEO (Search Engine Optimisation), svakako će njih primeniti kada konkretne materijale budu obrađivali. Sve to podrazumeva da će klijentima biti omogućena i usluga optimizovanja svih tih materijala, odnosno njihova sadržina će biti usklađena sa pravilima koja u okviru pretraživača važe, pa će upravo njih i prepoznati kao najbolje rezultate i u sam vrh pretrage uvrstiti.

Uzevši u obzir da su profesionalci, zaduženi za sinhronizovannje i titlovanje video i audio materijala zaposleni u svakoj poslovnici ove institucije, to klijenti kojima su potrebni direktni prevodi emisija sa bugarskog jezika na pakistanski, a bez obzira da li su u pitanju informativne, zabavne ili dečije, odnosno obrazovne i druge, imaju mogućnost i te usluge da zahtevaju. Kompletnu obradu i televizijskih i radijskih emisija različite sadržine oni na taj način dobijaju, a zaposleni ove institucije će se pobrinuti da u toj jezičkoj kombinaciji prevedu i crtane i igrane filmove, zatim serije i animirane filmove, kao i reklamne poruke, potom dokumentarne filmove i sve ostale audio i video sadržaje.


Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje