Prevod sa bugarskog na kineski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na kineski jezik

Za online prevod sa bugarskog na kineski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na kineski jezik

Ne da samo prevođenje sa bugarskog jezika na kineski očekuje sve zainteresovane klijente u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford, već i mnoge druge usluge koje se mogu tretirati kao dodatne.

Tako, na primer klijenti mogu da uz prevod sa bugarskog jezika na kineski za filmove i serije, te sve ostale video i audio materijale da očekuju i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A vršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika (konsekutivno, simultano i šapatno), te klijentima pružamo mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako bi valjalo pomenuti i uslugu korekture, kao i lekture, koju ne vrše prevodioci i sudski tumači, nego profesionalni korektori i lektori.

Uz to, radimo i prevod sa bugarskog jezika na kineski za sve tipove tekstualnih sadržaja, a zatim i za udžbenike, dela književnosti i novinske članke, odnosno ta različite materijale koji su vezani za oblast marketinga i interneta.


Prevođenje sa bugarskog na kineski
Prevođenje sa kineskog na bugarski

Svi klijenti kod nas dobijaju i obradu bilo koje vrste dokumenata, to jest najpre njihovo prevođenje sa bugarskog na kineski jezik, a odmah zatim i overu urađenog prevoda pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime taj dokument stiče zakonsku i pravnu validnost. Obaveza je sudskog tumača da prvo izvrši upoređivanje između originala i prevoda, pa tek onda da stavi svoj pečat na preveden dokument, te se stoga i zahteva dostavljanje originalnih sadržaja na uvid.

Osim različitih vrsta dokumentacija (poslovna, medicinska, građevinska, lična, tehnička, tenderska i druge), sudski tumači i prevodioci obrađuju i pravna akta, a kod nas klijente očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, kao i za ona koja su prvenstveno vezana i za oblast obrazovanja i za oblast nauke, ali i za sva ostala nepomenuta dokumenta.

Sobzirom na to da se zakonom određuje da li je za konkretna dokumenta potrebno izvršiti dodatnu overu, odnosno da li je potrebno staviti na njih Apostille (haški) pečat, a da sudski tumači i prevodioci u našem timu nisu za nju zaduženi, trebalo bi da svaki klijent samostalno zatraži ove informacije i to u okviru onih institucija Republike Srbije koje su za taj tip overe nadležne. Ukoliko se bude dogodilo da on sazna da je haški pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa bugarskog jezika na kineski, preporučljivo je da pita i da li se ta overa radi pre ili posle njegove obrade od strane naših stručnjaka, jer su ta dva tipa overe u praksi i najčešća.

Budući da je svaki klijent dužan da dostavi originalna dokumenta na uvid, to znači da može da ih pošalje samo preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da ih lično donese, a sve ostale materijale koji ne podrazumevaju overu našeg stručnjaka klijenti i dostavljaju i primaju prevedene preko mejla, ako tako žele. Kada prevodioci i sudski tumači završe sa obrađivanjem određenog dokumenta, to jest urade njegov prevod sa bugarskog na kineski jezik, a potom izvrše overu tog prevoda, klijent može da ga dobije ili isporukom preko kurirske službe na adresu ili da kompletno obrađen dokument lično preuzme u prostorijama konkretne poslovnice Akademije Oxford. Naša je obaveza da pomenemo i to da se dostavljanje prevedenih dokumenata na adresu mora platiti odvojeno od njihovog prevođenja i overe, a prema cenovniku koji je važeći u tom trenutku u okviru konkretne kurirske službe.

Dozvoljeno je dostavljanje originalnih dokumenata preko mejla, a zatim i na jedan od opisanih načina samo onda kada klijent zahteva njihovo hitno prevođenje sa bugarskog jezika na kineski, a sve to je omogućeno samo da bi sudski tumači i prevodioci mogli da odgovore na zahtev klijenta za brzom izradom prevoda i overe.Prevodi licenci i sertifikata sa bugarskog na kineski jezik

Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata da urade direktan prevod svih vrsta licenci i sertifikata sa bugarskog jezika na kineski, a posle toga će da pristupe overi urađenog prevoda, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, te će tako oni konkretnim dokumentima pružiti zakonsku i pravnu važnost. Klijentima ćemo da ponudimo i obradu presuda o razvodu braka, odnosno ostalih sudskih presuda, ali i ugovora, a zatim možemo da obradimo i tekovine Evropske Unije, sudska rešenja i odluke, kao i punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koja su bilo na koji način vezana za oblast sudstva, to jest prava.

Različite tipove saglasnosti, kao i potvrda, odnosno izjava i uverenja, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata isto tako mogu da u ovoj kombinaciji jezika prevedu. A pod tim se misli na prevođenje sa bugarskog jezika na kineski za potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i na saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i za uverenje o nekažnjavanju i za ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Kad god je to potrebno, sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš i lična karta, takođe sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izvod iz knjige umrlih i venčanih, odnosno saobraćajnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i radnu i dozvolu za boravak, te sva ostala lična dokumenta ćemo isto tako kompletno da obradimo.

U našoj ponudi su i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za dokumenta koja se svrstavaju u poslovna (statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji svih vrsta, osnivački akt preduzeća, fakture i druga), te isto tako i sva ona dokumenta koja su vezana za nauku ili se tiču obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diplomski i seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta) pomenuti stručnjaci po potrebi mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač rade direktan prevod sa bugarskog jezika na kineski i za građevinske projekte, te za svu ostalu građevinsku dokumentaciju, ali i za dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju, poput na primer laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i drugih.

Ne treba zaboraviti ni to da sudski tumači i prevodioci mogu da izađu u susret i onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na kineski za medicinsku dokumentaciju, to jest za dokumenta poput specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i za sva ostala dokumenta koja nisu navedena, a koja se u nju svrstavaju.

Prevođenje književnih dela sa bugarskog jezika na kineski

Kako romane i beletristiku, tako i prozna, ali i poetska dela, klijenti mogu da dobiju prevedena u ovoj kombinaciji jezika i to u svim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford. A isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu da pruže klijentima mogućnost i da dobiju prevod sa bugarskog na kineski jezik za različite tipove sadržaja iz oblasti marketinga. Pod tim se misli kako na reklamne flajere i letke, isto tako i na kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i na plakate, vizit karte i mnoge druge sadržaje čija je prvenstvena namena reklamiranje bilo poslovanja određene kompanije, bilo proizvoda ili usluga. Vrlo je važno da naši klijenti znaju da sudski tumači i prevodioci jako dobro poznaju aktuelna marketinška pravila, odnosno da ih adekvatno primenjuju prilikom obrade svih pomenutih materijala. A upravo zahvaljujući tome, oni i postižu osnovni cilj koji prevođenje sa bugarskog na kineski jezik marketinških materijala ima, tako da svim klijentima sa kinesko govornog područja omogućuju da se što bolje upoznaju sa bilo čime što se kroz njih prezentuje.

Usmeni prevod sa bugarskog na kineski jezik je takođe usluga koju sudski tumač i prevodilac mogu da pruže svima koji su zainteresovani. A budući da su oni osposobljeni i za pružanje usluge simultanog i šapatnag, ali i konsekutivnog prevod, to će se na osnovu informacija koje klijent dostavi vezano za konkretni događaj i odlučiti koja od njih će biti primenjena. Pored toga, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi online prodavnica sa bugarskog na kineski jezik

Kada prevodilac i sudski tumač vrši prevođenje web prodavnica sa bugarskog jezika na kineski, oni vode računa i o njihovom optimizovanju za web pregledače, uzevši u obzir da su dobro upoznati sa pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation). Tako će prevedeni internet materijali moći da budu mnogo bolje rangirani u okviru internet pretrage, čime će i njihovi vlasnici biti više nego zadovoljni. Takođe, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržinu web prodavnica, odnosno internet sajtove, kao i različite tipove kako programa, tako isto i aplikacija, ali i mnoge druge materijale koji su vezani za web.

Možemo da ponudimo i uslugu za koju će se pobrinuti profesionalni korektor i lektor, tako da će svaki klijent koji zahteva izvršenje usluge korekture i lekture moći da u našim poslovnicama dobije profesionalnu obradu bilo kog loše prevedenog sadržaja.

U mogućnosti smo da klijentima ponudimo i prevođenje sa bugarskog jezika na kineski za filmska ostvarenja i to bez obzira koji je žanr u pitanju, a sudski tumač i prevodilac obrađuju i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, te različite vrste emisija, serije, reklamne poruke i sve ostale tipove audio i video sadržaja. Pored te usluge, klijentima ćemo ponuditi i dodatnu uslugu, a koja se odnosi na sinhronizovanje svih prevedenih materijala, kao i onu koja se odnosi na njihovo titlovanje, a u zavisnosti od njihovih zahteva.

Naglašavamo da se u zvaničnoj ponudi nalaze i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za stručne, odnosno za popularne tekstualne sadržaje bilo koje ova tematika. A osim onih koji obrađuju teme iz oblasti marketinga, sociologije, filozofije, nauke i psihologije, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i tekstove koji su vezani za oblast finansija, bankarstva, menadžmenta, turizma i politike, odnosno komunikologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, zatim građevinske industrije i svih ostalih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka.


Poslovnica bugarski na kineski kineski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2800 3400 2800 3400
Paraćin 2800 3400 2800 3400
Beograd 2800 3400 2800 3400
Novi Beograd 2800 3400 2800 3400
Banovo Brdo 2800 3400 2800 3400
Mladenovac 2800 3400 2800 3400
Kragujevac 2800 3400 2800 3400
Niš 2800 3400 2800 3400
Leskovac 2800 3400 2800 3400
Sombor 2800 3400 2800 3400
Ćuprija 2800 3400 2800 3400
Čačak 2800 3400 2800 3400
Kraljevo 2800 3400 2800 3400
Požarevac 2800 3400 2800 3400
Smederevo 2800 3400 2800 3400
Užice 2800 3400 2800 3400
Novi Sad 2800 3400 2800 3400
Pančevo 2800 3400 2800 3400
Zemun 2800 3400 2800 3400
Zrenjanin 2800 3400 2800 3400
Šabac 2800 3400 2800 3400
Novi Pazar 2800 3400 2800 3400
Valjevo 2800 3400 2800 3400
Bor 2800 3400 2800 3400
Voždovac 2800 3400 2800 3400
Zaječar 2800 3400 2800 3400
Sremska Mitrovica 2800 3400 2800 3400
Ruma 2800 3400 2800 3400
Subotica 2800 3400 2800 3400
Kruševac 2800 3400 2800 3400
Vranje 2800 3400 2800 3400
Inđija 2800 3400 2800 3400
Vršac 2800 3400 2800 3400
Pirot 2800 3400 2800 3400
Stara Pazova 2800 3400 2800 3400
Aranđelovac 2800 3400 2800 3400
Zvezdara 2800 3400 2800 3400
Obrenovac 2800 3400 2800 3400
Kikinda 2800 3400 2800 3400

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje