Prevod sa bugarskog jezika na italijanski

Besplatni online prevod sa bugarskog na italijanski jezik

Za online prevod sa bugarskog na italijanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog jezika na italijanski

Osim usluge koje se odnose na prevod sa bugarskog jezika na italijanski i to za različite tipove dokumenata, prevodioci i sudski tumači takođe klijentima pružaju i overu tako urađenih prevoda, čime im daju dokumenta koja su prema zakonskim odredbama potpuno validna.

Ne samo da će naši stručnjaci u ovoj jezičkoj varijanti da obrade sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (bilo koja vrsta izjave, saglasnosti, uverenja ili potvrde), već će oni po potrebi da izvrše i prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za medicinsku dokumentaciju (specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i druga), ali i ona dokumenta koja čine kako građevinsku dokumentaciju, tako i tendersku i tehničku (građevinski projekti, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje i ostala).

Naravno, pomenuti stručnjaci prevode i lična dokumenta bilo koje vrste i to kako pasoš i ličnu kartu, odnosno potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, tako i krštenicu, umrlicu i venčani list, odnosno sve tipove dozvola (dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola i druge).


Prevođenje sa bugarskog na italijanski
Prevođenje sa italijanskog na bugarski

Tekovine Evropske Unije, kao i sva ostala pravna akta, ali i diplomu i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala dokumenta koja se tiču najpre oblasti obrazovanja, a potom i nauke, sudski tumači i prevodioci takođe po zahtevu klijenata mogu da prevedu u ovoj varijanti jezika. Poslovnu dokumentaciju oni isto tako prevode, a zatim i overavaju pečatom sudskog tumača.

Zahteva se od svakog zainteresovanog klijenta kome su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na albanski za neki dokument da dostavi na uvid originale, što on može da učini ili preko kurirske službe ili lično. A svaki ima mogućnost i da izvrši dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, te je opšta preporuka da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu proveri i da li se za određena dokumenta zahteva overa haškim, to jest takozvanim Apostille pečatom, te da pita u kom trenutku tokom procesa obrade se on mora staviti na konkretna dokumenta.

Uobičajeno je da klijenti kojima je potrebno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za sve ostale sadržaje izvrše njihovo slanje preko mejla, a isto tako ih i preuzmu po završetku obrade. Ovo se odnosi na prvom mestu na udžbenike, sadržinu časopisa i književna dela, odnosno na popularne i stručne tekstove, te članke iz novina. A pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj varijanti prevedu i internet sajtove, ali i ostale sadržaje koji su vezani za web, kao i marketinške materijale svih vrsta.Klijentima kojima je potrebno usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski, sudski tumači i prevodioci pružaju kako šapatno, tako i simultano i konsekutivno prevođenje, a biće im omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno.

Sobzirom na to da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i profesionalni titleri, te oni stručnjaci koji su primarno fokusirani na pružanje usluga sinhronizovanja prevedenih audio i video sadržaja, to svi oni klijenti kojima je potreban direktan prevod sa bugarskog jezika na italijanski za reklamne poruke, filmove, emisije, serije i ostale video i audio materijale, kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu.

A da bismo izašli u susret zahtevima baš svih klijenata, omogućujemo im i usluge lekture i korekture, koje se primenjuju na sve one sadržaje za koje je prethodno neko izvršio prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, ali to nije učinio prema pravilima koja nalaže prevodilačka struka.

Sobzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i hitno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za dokumenta, naša je obaveza da naglasimo da klijenti tada imaju dozvolu da dostave prvo sadržaje preko mejla, a kako bi ubrzali čitav postupak njihove obrade, te potom i da ispune zahtev za dostavljanjem originala na uvid. U takvim situacijama se uvek zahteva da klijent izvrši njihovo dostavljanje na onaj način koji je ujedno i najbrži, da bi naši stručnjaci mogli da obrade konkretna dokumenta u najkraćem mogućem roku.

Prevođenje uverenja o nekažnjavanju sa bugarskog jezika na italijanski

Uz prevod uverenja o nekažnjavanju sa bugarskog jezika na italijanski, svi zainteresovani klijenti u okviru poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobijaju i overu prevedenog dokumenta, a kako bi u što kraćem roku dobili uverenje o nekažnjavanju koje je moguće koristiti u praksi, pošto mu upravo ta vrsta overe daje pravnu važnost. Sudski tumači i prevodioci koji su deo tima pomenute institucije obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, odnosno saglasnost za zastupanje, a zatim i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i potvrdu o visini primanja, te potvrdu o stanju računa u banci, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Sve vrste dokumentacija i to kako građevinsku i poslovnu, odnosno dokumentaciju za tender, tako i tehničku, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata takođe u ovoj varijanti jezika mogu da kompletno obrade. A to se odnosi kako na građevinske projekte, odnosno fakture i poslovne izveštaje, tako i na laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim statute preduzeća, deklaracije proizvoda i osnivački akt preduzeća, ali i na uputstva za rukovanje, zatim sve tipove poslovnih izveštaja (finansijski, revizorski, godišnji) i sva ostala dokumenta koja su u pomenute tipova dokumentacija uvrštena.

Bilo koji pravni akt da klijenti zahtevaju da bude obrađen u ovoj jezičkoj kombinaciji, mogu očekivati da će sudski tumači i prevodioci izvršiti ovu uslugu i to uvek po najpovoljnijim uslovima. A ne samo da klijente kod nas očekuju prevodi sa bugarskog na italijanski jezik za punomoćje za zastupanje i sudske odluke i presude, već i za tekovine Evropske Unije, zatim sve vrste licenci, odnosno za sudska rešenja i žalbe, te sertifikate, sudske odluke i tužbe, odnosno za ugovore, ali i za mnoga druga dokumenta koja nismo naveli, a koja se tiču oblasti prava i sudstva.

Uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju u o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja se odnose na medicinsku dokumentaciju, takođe pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade po zahtevu klijenata. Isto tako možemo da prevedemo i naučne patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne radove različite kompleksnosti, odnosno bilo koji dokument koji je vezan za oblast nauke.

Sem toga, prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da urade i direktan prevod sa bugarskog na italijanski jezik i za dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu i za uverenje o državljanstvu, odnosno za ličnu kartu i pasoš, kao i za vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih i za saobraćajnu dozvolu i krštenicu, odnosno za sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja (uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi i mnoga druga dokumenta koja se odnose na tu oblast).

Usmeni prevod sa bugarskog na italijanski jezik

Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će se pobrinuti da svaki klijent koji zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski dobije najkvalitetniju moguću uslugu, budući da oni mogu da primene bilo koji tip usmenog prevoda. A pod tim se misli na prvom mestu na simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, mada isto tako oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u kombinaciji jezika koja je navedena. Da bismo bili u mogućnosti da odgovorimo na sve zahteve koje nameće određeni događaj, mi tražimo da nam klijenti dostave sve potrebne informacije u vezi sa njegovom organizacijom. Ne samo da bi trebalo da nam pruže informacije koje se odnose na njegovo trajanja i predviđen broj učesnika u okviru konkretnog događaja, već očekujemo da nam dostave i podatke o samom prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, ali i da nas obaveste o tome kako je koncipirana njegova organizacija. Onog trenutka kada budemo pribavili sve te podatke, donećemo i zvaničnu odluku o tome koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda je najbolja za primenu u konkretnom slučaju, te ćemo po potrebi uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u konkretnu ponudu za ovu uslugu.

Naši klijenti mogu da očekuju i usluge profesionalnih korektora, ali i lektora, a u onim situacijama kada poseduju urađen prevod u navedenoj varijanti jezika i to za bilo koju vrstu sadržaja. Sem toga, možemo da ih ponudimo i obradu svih vrsta marketinških materijala (PR tekstovi, vizit karte, reklamni katalozi, plakati, brošure i ostali). Po potrebi ćemo da prevedemo i najrazličitije vrste tekstualnih sadržaja i to ne samo stručne, već isto tako i popularne. A kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na italijanski za marketinške sadržaje, to je važno naglasiti da sudski tumač i prevodilac imaju dovoljno znanja vezanih za oblast marketinga, te da ih adekvatno primenjuju kada obrađuju bilo koji tip materijala iz ove grupe. Zahvaljujući takvom načinu obrade, oni i uspevaju da ostvare primarni cilj koji njihovo prevođenje ima, jer potencijalnim klijentima kojima je maternji jezik italijanski biva omogućeno da se na pravi način upoznaju sa bilo kojom uslugom ili proizvodom, odnosno sa onim što se putem navedenih materijala reklamira.

Ako klijent zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na italijanski za bilo koju vrstu tekstova, trebalo bi da zna da će mu sudski tumači i prevodioci to omogućiti i to u najkraćem mogućem roku. A ova usluga se odnosi i na sadržaje vezane za oblast marketinga, obrazovanja, sociologije, nauke i komunikologije, ali i na one koji se tiču oblasti bankarstva i finansija, odnosno medicine, informacionih tehnologija i turizma, kao i na sve tekstove koji su vezani za oblast ekologije i zaštite životne sredine, zatim menadžmenta, te svih ostalih naučnih disciplina i to ne samo onih koje se odnose na oblast društvenih nauka, već i svih grana prirodnih nauka.

Prevodi serija i filmova sa bugarskog jezika na italijanski

Svako ko zahteva prevođenje serija i filmova sa bugarskog na italijanski jezik u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford može da očekuje i dodatnu uslugu, a koja se odnosi ili na titlovanje prevedenih sadržaja ili na njihovo sinhronizovanje. Uz to, sudski tumači i prevodioci, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci koji su usmereni na pružanje usluga sinhronizovanja sadržaja, mogu da obrade i igrane, ali i dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, kao i reklamne poruke, a zatim i dečije, obrazovne i zabavne, te informativne emisije i sve ostale audio i video sadržaje.

U našoj ponudi je i obrada književnih dela različitih vrsta (poezija, beletristika, romani, proza i ostala), a prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima rade prevod u konkretnoj kombinaciji jezika i za sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, odnosno udžbenika i novinskih članaka.

A kada su u pitanju direktni prevodi sa bugarskog na italijanski jezik za internet sadržaje, naglasićemo da sudski tumač i prevodilac posebno vode računa o njihovom adekvatnom optimizovanju za internet pregledače kada je to potrebno, uzevši u obzir da su u potpunosti ovladali primenom SEO pravila (Search Engine Optimisation). Kako web sajtove, tako i internet kataloge, odnosno aplikacije, ali i web prodavnice, programe i sve ostale sadržaje koji su bilo na koji način vezani za internet će naši stručnjaci, kad god je to potrebno da obrade u konkretnoj jezičkoj kombinaciji.


Poslovnica bugarski na italijanski italijanski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 1900 1600 1900
Paraćin 1600 1900 1600 1900
Beograd 1600 1900 1600 1900
Novi Beograd 1600 1900 1600 1900
Banovo Brdo 1600 1900 1600 1900
Mladenovac 1600 1900 1600 1900
Kragujevac 1600 1900 1600 1900
Niš 1600 1900 1600 1900
Leskovac 1600 1900 1600 1900
Sombor 1600 1900 1600 1900
Ćuprija 1600 1900 1600 1900
Čačak 1600 1900 1600 1900
Kraljevo 1600 1900 1600 1900
Požarevac 1600 1900 1600 1900
Smederevo 1600 1900 1600 1900
Užice 1600 1900 1600 1900
Novi Sad 1600 1900 1600 1900
Pančevo 1600 1900 1600 1900
Zemun 1600 1900 1600 1900
Zrenjanin 1600 1900 1600 1900
Šabac 1600 1900 1600 1900
Novi Pazar 1600 1900 1600 1900
Valjevo 1600 1900 1600 1900
Bor 1600 1900 1600 1900
Voždovac 1600 1900 1600 1900
Zaječar 1600 1900 1600 1900
Sremska Mitrovica 1600 1900 1600 1900
Ruma 1600 1900 1600 1900
Subotica 1600 1900 1600 1900
Kruševac 1600 1900 1600 1900
Vranje 1600 1900 1600 1900
Inđija 1600 1900 1600 1900
Vršac 1600 1900 1600 1900
Pirot 1600 1900 1600 1900
Stara Pazova 1600 1900 1600 1900
Aranđelovac 1600 1900 1600 1900
Zvezdara 1600 1900 1600 1900
Obrenovac 1600 1900 1600 1900
Kikinda 1600 1900 1600 1900

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje