Prevod sa bugarskog na srpski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na srpski jezik

Za online prevod sa bugarskog na srpski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevodi sa bugarskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi i uslugu prevoda sa bugarskog na srpski jezik. Ova usluga se odnosi na dokumente, ali i sve druge materijale, kako časopise, udžbenike, web sajtove, tako i reklamne materijale, književna dela, tekstove različite sadržine, ali naučne, diplomske i seminarske radove, odnosno sve druge vrste sadržaja.

Svako kome su potrebni prevodi web sajtova sa bugarskog na srpski jezik kod nas može da dobije profesionalnu uslugu, uzevši u obzir da tokom čitavog procesa naši prevodioci i sudski tumači ostvaruju saradnju sa IT stručnjacima, tako da će sadržaj vašeg sajta biti preveden u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation). Na taj način ćete dobiti odlično optimizovan sadržaj, što će se vremenom odraziti i na njegovo bolje pozicioniranje na pretraživaču, odnosno na vaše poslovanje.

Pored sajtova, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i sadržaje web kataloga i prodavnica.


Prevođenje sa bugarskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na bugarski

Takođe, prevodimo i naučne radove, ali i diplomske i seminarske, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke. Na vaš zahtev obrađujemo i književna dela svih žanrova, kako beletristiku, tako i romane, prozu, ali i poeziju, te ilustrovane, zabavne, stručne, dečije i sve druge vrste časopisa, kao i novinske članke.

U ma kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford ćete po najpovoljnijim uslovima dobiti i uslugu kompletne obrade svih audio, ali i video materijala. A pod tim se podrazumeva prevođenje crtanih, dokumentarnih, igranih i animiranih filmova sa bugarskog na srpski jezik, te njihovo titlovanje ili sinhronizacija. Sem filmova, prevodimo i reklamne poruke, informativne, dečije, obrazovne, zabavne i druge vrste emisija, kao i serije i sve ostale audio, odnosno video sadržaje.

Uz to, na zahtev klijenata, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i materijale koji su vezani za oblast marketinga, tako da će svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu prevesti ne samo reklamne letke i flajere, već i plakate, brošure, PR tekstove, kataloge proizvoda i usluga, ali i vizit kartice.

A možete i da angažujete naše stručnjake koji su usavršili konsekutivno, simultano i prevođenje pomoću šapata sa bugarskog na srpski jezik, te iza sebe imaju nebrojeno događaja na kojima su učestvovali. Ukoliko se za neki događaj isključivo zahteva usluga simultanog prevođenja, nudimo vam iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe, na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu sadržaja koji su već prevedeni sa bugarskog na srpski jezik, ali prilikom čije obrade nisu poštovana pravila prevođenja, tako da su klijenti nezadovoljni dobijenim sadržajima.Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve vrste tekstova, ma kako njihova tema i izlaganje bili složeni, te da li su namenjeni javnoj upotrebi ili će biti isključivo prezentovani stručnim krugovima. Neke od oblasti za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje sa bugarskog na srpski jezik su: pravo, sociologija, ekonomija, psihologija, marketing, bankarstvo, farmacija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, društvene nauke, pravo, turizam, obrazovanje, nauka, medicina, komunikologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, filozofija i prirodne nauke.

U slučaju da imate potrebu za prevođenjem ličnih dokumenata sa bugarskog na srpski jezik, morate da znate i da se u tim slučajevima svakako preporučuje da budu overena i to pečatom zvaničnog sudskog tumača, jer su jedino takva dokumenta priznata pred zakonom i pravom. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, to ćete u kratkom roku da dobijete kompletno obrađene materijale.

Vrlo je važno samo da nam na uvid dostavite i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, kako bi utvrdio da li su istovetni ili među njima ipak ima neke razlike. Ako utvrdi da postoji razlika, klijentima se nudi mogućnost redakture materijala, a ako su isti vrši se overa. Obe usluge se mogu dobiti u okviru napi poslovnica širom Srbije.

Međutim, u pojedinim slučajevima prevod i overa sudskog tumača nisu dovoljni da bi dokument bio važeći, jer se za određena dokumenta zahteva overa Apostille pečatom. Ovo je takozvana overa iznad overe, jer ne isključuje overu sudskog tumača, već je podrazumeva, ali su za stavljanje Apostille pečata isključivo zaduženi pravosudni orgami Republike Srbije. Upravo iz tog razloga je najvažnije da se svaki klijent raspita u okviru nadležnog suda da li je i za taj dokument koji želi da preda na prevod sa bugarskog na srpski jezik potrebna overa haškim pečatom. Te u slučaju da jeste potrebna mora da dozna i koju formu treba da ima, odnosno da li se prvo nosi u sud kako bi se overio Apostille pečatom ili se prvo daje na prevod našim stručnjacima. Zapravo, u praksi su prisutna dva najčešća vida overe Apostille pečatom, a jedan podrazumeva da se prvo radi prevod dokumenta sa bugarskog na srpski jezik i overa sudskog tumača, a onda se stavlja i Apostille pečat, dok se za neka druga dokumenta zahteva prvo overa Apostille pečatom, da bi se on potom dostavio našim stručnjacima na obradu, odnosno prevod i overu sudskog tumača.

Kada odlučite da prevod dokumenata poverite našim stručnjacima, ne zaboravite da je neophodno da nam dostavite i originale, te se zato donekle i razlikuje način dostave dokumenata i ostalih sadržaja. Dokumenta nam dostavljate na jedan od tri sledeća načina: lično, slanjem preko kurirske službe ili slanjem preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naše poslovnice.

Jedina prilika kada možete čak i dokumenta da pošaljete na mejl se odnosi na hitan prevod, jer je tada vrlo važno da se reaguje brzo, kako bi se ispunio vaš zahtev za dostavom prevoda u navedenom roku. Čak i u tom slučaju imate obavezu da dostavite original na uvid, što možete da učinite i naknadno, ali je vrlo važno da vodite računa o roku koji je naveden.

Sa bugarskog na srpski jezik prevodimo sve vrste ličnih dokumenata, a pasoš, potvrda o prebivalištu, te saobraćajna i vozačka dozvola su samo neka od njih. Takođe, na vaš zahtev prevodimo i ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih i sva druga lična dokumenta, ali i sva dokumenta koja se odnose na poslovanje. Bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, fakture, finansijski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuti preduzeća, revizorski izveštaji, osnivački akti preduzeća, te godišnji izveštaji, tek su neka od dokumenata koja će svaki naš prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obradi, odnosno prevede sa bugarskog na srpski jezik i overi pečatom zvaničnog sudskog tumača.

Takođe, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste dokumentacije, kako građevinsku, tendersku i tehničku, tako i medicinsku. U skladu sa vašim zahtevima ćemo najpre prevesti, a zatim i overiti lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sva druga dokumenta koja se odnose na pomenute oblast.

Na vaš zahtev prevodimo i sva dokumenta koja imaju veze sa obrazovanjem, a sem diplome i dodatka diplomi, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i sva ostala dokumenta koja se tiču ove oblasti.

A sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste sudskih rešenja, žalbi, presuda i ostalih pravnih akata, odnosno punomoćja, licence, sertifikate i ostala slična dokumenta. Takođe, obrađujemo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, kao i sve druge vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti.

Prevodi lekarskih nalaza sa bugarskog na srpski jezik

U medicinsku dokumentaciju, osim lekarskih nalaza koje će naši prevodioci i sudski tumači obraditi u skladu sa vašim zahtevima spadaju između ostalog i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno sva dokumenta o medicinskim proizvodima.

A sem medicinske dokumentacije, sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender i tehničku dokumentaciju, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda svih vrsta i ostale sadržaje koji se tiču kako medicine i farmacije, tako i građevinske industrije.

Uz to, kod nas možete dobiti i prevod svih web sadržaja, što se najpre odnosni na sajtove, ali i na online prodavnice i kataloge, te na softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevate. Budući da svaki prevodilac i sudski tumač koji je angažovan za prevođenje ovakvih materijala posebnu pažnju obraća na implementaciju pravila SEO (Search Engine Optimisation), to možete biti uvereni i da će web sadržaj koji se na vaš zahtev prevodi sa bugarskog na srpski jezik vrlo brzo imati mnogo bolju poziciju u okviru internet pretraživača, a što će imati pozitivan efekat i na vaše poslovanje u celosti.

Prevođenje reklamnih flajera sa bugarskog na srpski jezik

Sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i reklamne flajere, ali i sve druge sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. To podrazumeva prevođenje letaka, plakata, ali i vizit kartica, PR tekstova, te brošura i kataloga usluga ili proizvoda.

Ova vrsta materijala je vrlo specifična, pa joj se tako i pristupa, jer prevodioci i sudski tumači imaju zadatak ne samo da prevedu njihovu sadržinu, već i da reklamnu poruku usklade sa duhom ciljanog jezika, kako bi određeni proizvod ili uslugu koja se reklamira na najbolji način predstavili svima onima kojima je srpski maternji jezik, odnosno koji se njime služe.

Takođe, prevodimo i sadržinu svih vrsta časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih, dečijih i mnogih drugih, ali i članke iz novina. A na vaš zahtev će prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford da sa bugarskog jezika na srpski da prevede i udžbenike, te književna dela proze i poezije, odnosno romane i beletristiku, ali i sve vrste knjiga.

Prevodimo i naučne patente i radove, rezultate naučnih istraživanja, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, ali i seminarske i diplomske radove. Na zahtev klijenata, sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, diplomu i dodatak diplomi, potvrdu o redovnom školovanju, uverenje o položenim ispitima i druga.

Prevodi dokumenata svih vrsta sa bugarskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford nudi mogućnost prevođenja apsolutno svih dokumenata, kako ličnih i poslovnih, tako i onih koja se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, a sa bugarskog jezika na srpski prevodimo i tekovine Evropske Unije, licence, sertifikate, presude o razvodu braka, ali i sve druge vrste sudskih presuda, žalbi, tužbi i rešenja, odnosno sva ostala pravna akata koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Kako se prevodi dokumenata razlikuju u odnosu na prevođenje drugih sadržaja, to se i način dostave materijala na prevod donekle razlikuje, jer su u ovom slučaju klijenti dužni da prilože i originalna dokumenta na uvid. A ako se pitate zbog čega, odgovor će vam biti jasan ako znate da je postupak prevođenja dokumenata precizno određen zakonskim regulativama, te da svaki dokument koji se prevodi sa bugarskog jezika na srpski mora da bude overen i pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime se zapravo potvrđuje da je on veran originalu. Zato se i zahteva original na uvid, jer sudski tumač mora da uporedi originale i prevode i tek pošto utvrdi da su podaci u njima potpuno isti, pristupa se overi prevoda, čime se potvrđuje njegova vernost originau, a što znači da može da se preda u bilo kojoj situaciji kao i svaki drugi originalan dokument. U slučaju da sudski tumač prilikom upoređivanja utvrdi da između prevoda i originala postoji razlika, klijentu se preporučuje usluga redakture, koju takođe može da dobije u ma kojoj od naših brojnih poslovnica.

Sva dokumenta za koja vam je potreban prevod sa bugarskog jezika na srpski nam šaljete preko “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili donosite lično. Mi vama prevedene materijale dostavljamo na adresu, a možete i da ih preuzmete lično. A uzevši u obzir da uslugu dostave vrši kurirska služba, ova usluga nije uračunata u cenu prevoda i overe, već je plaća klijent prilikom preuzimanja i to u skladu sa cenovnikom službe koja je zadužena za dostavu.

Samo u slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni u naročito kratkim rokovima, možete prvo da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, a onda nam i dostavite originale na uvid. Ali ne zaboravite da je za ispunjenje zadatog roka ključna brzina, te da originale na uvid morate da nam dostavite u najkraćem mogućem roku, kako bi naši sudski tumači i prevodioci uspeli da ispoštuju vaše zahteve u potpunosti.

Ipak, postoji još jedna overa, koja se zahteva samo za određena dokumenta i koja u pojedinim slučajevima može da produži proces obrade dokumenata. Overa haškim Apostille pečatom se vrši u okviru suda koji je za nju nadležan i naši stručnjaci nemaju nikakve veze sa njom, mada će sa klijentima rado podeliti sve informacije koje poseduju. Upravo iz tog razloga je naša preporuka da se klijent najpre raspita u nadležnom sudu u svome gradu da li se i za njegova dokumenta zahteva overa haškim pečatom, a ako se zahteva onda je potrebno da sazna i po kom principu. Da ne bi bilo zabune, Apostille pečat se stavlja samo na precizno određena dokumenta, a princip overe se razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument je u pitanju. Pa, tako za neka se prvo radi prevođenje i overa sudskog tumača, a na kraju se stavlja haški pečat, dok za neka proces kreće od overe Apostille pečatom, a tek onda se dokumenta dostavljaju našim stručnjacima. Međutim, u takvim slučajevima se najpre vrši prevođenje dokumenta i samog haškog pečata, a onda i overa sudskog tumača.

Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih dokumenata sa bugarskog jezika na srpski, a sem krštenice, venčanog lista i umrlice, to jest izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, prevodimo i: pasoš, ličnu kartu, radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, dozvolu za boravak, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim organima u različitim situacijama. Pod tim najpre mislimo na: uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stalnom zaposlenju, potvrdu u redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrdu i slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stanju računa u banci i sve ostale vrste potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti.

Naravno, shodno vašim zahtevima prevodimo i poslovnu dokumentaciju, a na prvom mestu fakture, poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica, ali i statute i osnivačke akte preduzeća, sve vrste poslovnih izveštaja (godišnje, revizorske, finansijske), te bilanse uspeha i stanja i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje.

Simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog jezika na srpski

Samim tim što su simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog na srpski jezik najviše zastupljeni, naši prevodioci i sudski tumači su primarno usmereni na pružanje ovih usluga, mada u skladu sa zahtevima događaja vrše i prevođenje uz pomoć šapata.

Bez obzira koja vrsta događaja je u pitanju, možete biti sigurni da će učesnici, a i vi kao organizator biti maksimalno ispoštovani, te da ćete dobiti uslugu vrhunskog kvaliteta, a po najpristupačnijoj ceni. Takođe vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Ako želite da izradimo ponudu u skladu sa potrebama i zahtevima nekog događaja, vrlo je važno da nam dostavite podatke o broju učesnika, prostoru u kome se održava, ali i trajanju i samoj njegovoj koncepciji, na osnovu čega će naš tim da pripremi ponudu koju ćete sasvim sigurno odmah prihvatiti.

A sa bugarskog na srpski jezik prevodimo i tekstove različite dužine, sadržine i komleksnosti. To znači, da naši prevodioci i sudski tumači obrađuju tekstove čija tema je vezana za neku od ovih oblasti: turizam, ekonomija, pravo, nauka, medicina, marketing, finansije, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje, filozofija, bankarstvo, komunikologija, građevinska industrija, sociologija, politika, informacione tehnologije, psihologija, ali i ostale grane kako prirodnih, tako i društvenih nauka.

U skladu sa vašim zahtevima, vršimo i prevođenje baš svih video i audio materijala, počev od reklamnih poruka, preko emisija (informativne, zabavne, dečije, obrazovne), pa do serija i crtanih, dokumentarnih, igranih, ali i animiranih filmova.

Posebno smo ponosni na činjenicu da smo jedna od retkih institucija koja u sklopu usluge prevoda audio i video materijala sa bugarskog na srpski jezik nudi i njihovo titlovanje i sinhronizaciju.


Poslovnica bugarski na srpski srpski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 800 1000 800 1000
Paraćin 800 1000 800 1000
Beograd 800 1000 800 1000
Novi Beograd 800 1000 800 1000
Banovo Brdo 800 1000 800 1000
Mladenovac 800 1000 800 1000
Kragujevac 800 1000 800 1000
Niš 800 1000 800 1000
Leskovac 800 1000 800 1000
Sombor 800 1000 800 1000
Ćuprija 800 1000 800 1000
Čačak 800 1000 800 1000
Kraljevo 800 1000 800 1000
Požarevac 800 1000 800 1000
Smederevo 800 1000 800 1000
Užice 800 1000 800 1000
Novi Sad 800 1000 800 1000
Pančevo 800 1000 800 1000
Zemun 800 1000 800 1000
Zrenjanin 800 1000 800 1000
Šabac 800 1000 800 1000
Novi Pazar 800 1000 800 1000
Valjevo 800 1000 800 1000
Bor 800 1000 800 1000
Voždovac 800 1000 800 1000
Zaječar 800 1000 800 1000
Sremska Mitrovica 800 1000 800 1000
Ruma 800 1000 800 1000
Subotica 800 1000 800 1000
Kruševac 800 1000 800 1000
Vranje 800 1000 800 1000
Inđija 800 1000 800 1000
Vršac 800 1000 800 1000
Pirot 800 1000 800 1000
Stara Pazova 800 1000 800 1000
Aranđelovac 800 1000 800 1000
Zvezdara 800 1000 800 1000
Obrenovac 800 1000 800 1000
Kikinda 800 1000 800 1000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje