Prevod sa bugarskog na mađarski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na mađarski jezik

Za online prevod sa bugarskog na mađarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na mađarski jezik

Sudski tumači i prevodioci koji su u timu naše institucije klijentima će omogućiti i direktan prevod sa bugarskog jezika na mađarski kada je to potrebno i to kako u pisanoj formi za sve sadržaje, tako isto i u usmenoj varijanti.

Što se tiče usmenog prevoda, naglašavamo da naši klijenti mogu da dobiju uslugu kako šapatnog i simultanog, isto tako i konsekutivnog prevoda, a mogu i da očekuju da im bude ponušeno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje se smatraju izuzetno povoljnim. Možemo takođe da izvršimo i redakturu (lekturu i korekturu), ali i titlovanje i sinhronizovanje svih prevedenih video i audio materijala.

Prevodioci i sudski tumači rade i prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za književna dela i novinske članke, odnosno obrađuju po zahtevu i različite tipove tekstova i časopisa. A oni prevode u konkretnoj jezičkoj varijanti i internet sadržaje, ali i one koji su namenjeni reklamiranju različitih kompanija, usluga i proizvoda.


Prevođenje sa bugarskog na mađarski
Prevođenje sa mađarskog na bugarski

Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod u ovoj kombinaciji jezika za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno za poslovnu i ličnu dokumentaciju, a zatim i njihovu overu koju će izvršiti zvanično ovlašćeni sudski tumač. Pored toga, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i prevod sa bugarskog jezika na mađarski za dokumenta iz oblasti obrazovanja i za sva pravna akta, kao i za poslovnu i građevinsku, odnosno tehničku, medicinsku i tendersku dokumentaciju, te za sva dokumenta koja se odnose na oblast nauke, ali i za mnoga druga.

Sobzirom na to da sudski tumač mora da uporedi prvo originalni i preveden dokument, neophodno je da svako ko zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za bilo koji dokument dostavi i originalne sadržaje na uvid, tako da može ili lično da ih donese u prostorije jedne od naših poslovnica ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske. A za sve ostale sadržaje za koje klijenti zahtevaju prevod u ovoj varijanti jezika važi pravilo da mogu da ih pošalju i prime prevedene preko mejla, dok dokumenta na mail mogu da pošalju samo one osobe koje zahtevaju njihovo hitno prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski.

Preuzimanje obrađenih dokumenata se može izvršiti lično ili urađeni prevodi mogu biti poslati na adresu klijenta, a ta usluga se naplaćuje odvojeno od obrade dokumenata.Takođe je dobro da svako ko je zainteresovan za prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji zna da se za pojedina dokumenta zahteva i dodatna overa, a koju prevodilac i sudski tumač ni u kom slučaju ne mogu da izvrše, uzevši u obzir da nije u njihovoj nadležnosti. Radi se o stavljanju Apostille ili haškog pečata, a sve informacije koje se odnose na ovu vrstu overe klijenti bi trebalo da dobiju samostalno u nadležnim službama u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Pod tim se primarno misli da treba da saznaju prvo da li je ova overa obavezna za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na mađarski, te ako jeste onda moraju da saznaju da li se ta vrsta pečata stavlja tek pošto naši stručnjaci završe obradu konkretnih dokumenata ili pre toga.

Prevodi uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog na mađarski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford, uz mnogobrojne usluge koje nudi klijentima vrši i direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog jezika na mađarski, kao i uslugu koja se odnosi na overu tako obrađenih sadržaja. A kada sudski tumač bude izvršio njihovu overu, ta dokumenta će biti tretiran kao zakonski i pravno važeća, te će klijente imati mogućnost da ih predaju svakoj nadležnoj službi, ako je to potrebno, to jest moći će da ih koriste potpuno isto kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao pravno validan.

Našim klijentima iznosimo opštu preporuku koja se odnosi na overu haškim, odnosno Apostille pečatom, jer prevodilac i sudski tumač koji su kod nas zaposleni nemaju ovlašćenja da tu vrstu overe izvrše, pa bi zato bilo dobro da oni dobiju sve relevantne informacije o njoj.

Uz pomenuta uverenja, naši stručnjaci obrađuju i uverenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i saglasnost za zastupanje, zatim potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, te mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama.

Sva dokumenta koja se smatraju ličnim, poput izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu i vozačke dozvole, te pasoša i radne dozvole, odnosno potvrde o prebivalištu, umrlice i venčanog lista, odnosno saobraćajne i dozvole za boravak, ali i sva ostala lična dokumenta će, takođe sudski tumači i prevodioci u konkretnoj kombinaciji jezika na zahtev klijenata da prevedu. A osim toga, ovi stručnjaci obrađuju i diplome i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno uverenje o položenim ispitima, zatim nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja.

Klijentima ćemo ponuditi i prevod sa bugarskog jezika na mađarski za medicinsku dokumentaciju (dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga), kao i za sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju (statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaji, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, godišnji i revizorski izveštaji i mnoga druga).

A na zahtev klijenata, sudski tumač i prevodilac obrađuju i građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala nepomenuta dokumenta koja čine ne samo građevinsku, nego i dokumentaciju za tendere, kao i tehničku dokumentaciju.

Rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente, a po potrebi i najkompleksnije naučne radove, će prevodioci i sudski tumači će prvo da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overe pečatom sudskog tumača. Kod nas klijente očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na mađarski za tekovine Evropske Unije i sertifikate, odnosno za sudske presude i žalbe, kao i sudske tužbe, a zatim i za licence, punomoćje za zastupanje i ugovore, te za sudske odluke i za mnoga druga pravna akta.

Prevod serija sa bugarskog jezika na mađarski

Kada klijenti zahtevaju prevođenje serija sa bugarskog na mađarski jezik, u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju i uslugu njihovog titlovanja. A isto tako, ako je to potrebno naši stručnjaci će se pobrinuti da bude izvršeno i sinhronizovanje prevedenih serija, ali i mnogih drugih vrsta ne samo video, već i audio materijala. Pomenuta usluga uključuje obradu filmova bilo kog žanra, zatim reklamnih poruka, ali i emisija različitog karaktera i drugih sadržaha ovog tipa.

Marketinške materijale će, takođe sudski tumač i prevodilac na zahtev da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, tako da klijenti mogu da dobiju direktan prevod sa bugarskog na mađarski jezik ne samo za plakate i reklamne letke, odnosno brošure, već i za PR tekstove, kao i za reklamne kataloge, a zatim i za vizit karte i ostale sadržaje koji se odnose na reklamiranje.

Kako u našem timu nisu samo sudski tumači i prevodioci, nego i mnogi drugi stručnjaci, a među njima i profesionalni lektori i korektori, to znači da svako ko ima potrebu, može da dobije redakturu već obrađenih materijala, koja uključuje usluge lekture i korekture.

Pored svega što smo do sada naveli, vršimo i prevođenje sa bugarskog na mađarski jezik za tekstualne sadržaje bilo koje tematike, ali i dužine i složenosti. A kada kažemo bilo koje, mi zaista to i mislimo, jer prevodilac i sudski tumač sa podjednakim stepenom kvaliteta mogu da obrade i tekstove iz oblasti psihologije, finansija, medicine i bankarstva, odnosno politike, sociologije, komunikologije i građevinske industrije. A osim toga, na zahtev klijenata obrađujemo i turističke, ali i tekstove čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, menadžmenta i svih ostalih naučnih disciplina i to svih onih koje su vezane za bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka.

Konsekutivno prevođenje sa bugarskog na mađarski jezik

Iako je konsekutivni prevod samo jedna vrsta ove usluge koju mogu da izvrše naši prevodioci i sudski tumači, klijenti nemaju razloga za brigu, jer ovi stručnjaci podjednako kvalitetno primenjuju i simultano i prevođenja uz pomoć šapata sa bugarskog jezika na mađarski. A budući da je svaka od tih usluga namenjena za jasno definisan tip događaja, mi zahtevamo od klijenata da nas informišu o svim potrebnim detaljima vezano za događaj za koji im je ova usluga potrebna. Pod tim mislimo ne samo na informacije o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, odnosno o broju učesnika i trajanju, već i na koncept njegove organizacije, te na sve ostale detalje koji mogu pomoći da odredimo da li je baš taj tip usluge najbolje primeniti u konkretnom slučaju. Prilikom izrade ponude, u nju možemo uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo pod uslovom da naši stručnjaci procene da bi ona u potpunosti profesionalno zadovoljila sve zahteve tog događaja.

A u skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, vršimo i prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za udžbenike, odnosno za romane i dela beletristike, kao i za prozna, ali i za dela poezije, te uopšteno za književna dela bilo koje vrste.

Takođe, možemo da prevedemo i ilustrovane časopise, kao i sadržinu stručnih i dečijih, ali i svih ostalih vrsta časopisa, odnosno novinske članke. Uz to, klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na mađarski za web sajtove, odnosno online prodavnice, kao i aplikacije, internet kataloge i programe svih vrsta, te za bilo koji tip internet sadržaja. A kada se uzme u obzir činjenica da sudski tumači i prevodioci poznaju i pravila vezana za optimizovanje tih sadržaja, to jest da su upoznati sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), to znači da će vlasnici svih pomenutih sadržaja biti u prednosti, jer će nakon prevoda i optimizovanja svi oni biti mnogo bolje kotirani u okviru opšte internet pretrage.


Poslovnica bugarski na mađarski mađarski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1700 2200 1700 2200
Paraćin 1700 2200 1700 2200
Beograd 1700 2200 1700 2200
Novi Beograd 1700 2200 1700 2200
Banovo Brdo 1700 2200 1700 2200
Mladenovac 1700 2200 1700 2200
Kragujevac 1700 2200 1700 2200
Niš 1700 2200 1700 2200
Leskovac 1700 2200 1700 2200
Sombor 1700 2200 1700 2200
Ćuprija 1700 2200 1700 2200
Čačak 1700 2200 1700 2200
Kraljevo 1700 2200 1700 2200
Požarevac 1700 2200 1700 2200
Smederevo 1700 2200 1700 2200
Užice 1700 2200 1700 2200
Novi Sad 1700 2200 1700 2200
Pančevo 1700 2200 1700 2200
Zemun 1700 2200 1700 2200
Zrenjanin 1700 2200 1700 2200
Šabac 1700 2200 1700 2200
Novi Pazar 1700 2200 1700 2200
Valjevo 1700 2200 1700 2200
Bor 1700 2200 1700 2200
Voždovac 1700 2200 1700 2200
Zaječar 1700 2200 1700 2200
Sremska Mitrovica 1700 2200 1700 2200
Ruma 1700 2200 1700 2200
Subotica 1700 2200 1700 2200
Kruševac 1700 2200 1700 2200
Vranje 1700 2200 1700 2200
Inđija 1700 2200 1700 2200
Vršac 1700 2200 1700 2200
Pirot 1700 2200 1700 2200
Stara Pazova 1700 2200 1700 2200
Aranđelovac 1700 2200 1700 2200
Zvezdara 1700 2200 1700 2200
Obrenovac 1700 2200 1700 2200
Kikinda 1700 2200 1700 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje