Prevod sa bugarskog na albanski jezik

Prevod sa bugarskog na albanski jezik

Prevodi sa bugarskog jezika na albanski uključuju i usmeno i prevođenje pisanim putem, tako da svaki klijent koji zahteva ovu uslugu u našim poslovnicama može da je dobije, bez obzira za koje sadržaje on zahteva prevod, odnosno nevezano za to da li mu je potrebna usluga usmenog ili pisanog prevoda.

Najpre da naglasimo da prevodioci i sudski tumači mogu da pristupe kompletnoj obradi svih tipova dokumenata, a to znači da će oni da izvrše kako njihov prevod, isto tako i njihovu overu i to pečatom sudskog tumača. Upravo na taj način će oni svim klijentima koji zahtevaju ovu uslugu dati mogućnost da u kratkom roku dobiju dokumenta koja će moći da primenjuju u bilo kojoj situaciji, uzevši u obzir da se ona zbog overe pečatom svetskog tumača tretiraju kao potpuno pravno i zakonski važeća.

A da bi ovlašćeni sudski tumač bio u mogućnosti da svoj deo posla ispuni u skladu sa zakonskim odredbama, od svakog pojedinačnog klijenta se zahteva da priloži i originalna dokumenta na uvid. Radi se o tome da ovlašćeni sudski tumač pre nego što stavi svoj pečat na dokumenta, za koja je prethodno izvršen prevod sa bugarskog jezika na albanski ima zakonsku obavezu da proveri da li je njihova sadržina ista kao i u originalnim dokumentima. Ipak, ako se bude dogodilo da on primeti određena odstupanja između ova dva dokumenta, dužan je da klijentu preporuči uslugu redakture, odnosno onu koju pružaju profesionalni lektori i korektori u Akademiji Oxford, a koja podrazumeva lekturu i korekturu. Nakon što sve primećene greške budu ispravljene, ovlašćeni sudski tumač će biti u mogućnosti da stavi svoj pečat i klijentima omogući da dobiju pravno važeći dokument koji je u navedenoj varijanti jezika preveden.


Prevođenje sa bugarskog na albanski
Prevođenje sa albanskog na bugarski

Isto tako je vrlo važno da svako ko zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na albanski i to za apsolutno svaki dokument zna, da se na određena dokumenta mora staviti i takozvani Apostille pečat, a da njega prevodilac i sudski tumač koji su u našem timu ne mogu da stave i to samo zato što to nije njihova nadležnost. Svaki klijent bi u toj situaciji trebalo da se pobrine o pribavljanju informacija u vezi sa ovom vrstom overe za konkretna dokumenta, a što može da učini jednostavnim raspitivanjem u okviru nadležnih državnih službi koje rade pri osnovnim sudovima naše zemlje. Neizostavno je važno da on tom prilikom prvo pita da li je haški pečat, kako je njegov drugačiji naziv, obavezan za dokumenta za koja on zahteva prevod sa bugarskog jezika na albanski.

A nakon dobijanja pozitivnog odgovora na to pitanje bi trebalo da sazna i da li se on stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe sa njegovim određivanjem ili se stavlja, ipak pre toga jer od svih tih podataka i zavisi gde se dokument prvo nosi i koliko generalno, može da traje njegova obrada, pošto se postupak razlikuje. Tačnije, ako se haški pečat stavlja pre nego što prevodilac i sudski tumač počnu da obrađuju taj dokument, onda je njihova obaveza da izvrše prevod sa bugarskog jezika na albanski ne samo za sadržinu dokumenta, nego isto tako i za pomenuti pečat, pa samim tim taj postupak može da traje nešto duže od onoga koji podrazumeva da se prvo radi prevod i overa pečatom sudskog tumača, pa tek onda se stavlja Apostille pečat na dokument koji je tako obrađen.

A da bi postupak obrade bilo kog dokumenta protekao u najboljem redu, svaki klijent je obavezan da originalna dokumenta svakako dostavi i to na uvid sudskom tumaču, što znači da može da ih donese lično u jednu od naših poslovnica, odnosno da nam ih pošalje preporučeno putem „Pošte Srbije“ ili da zaduži neku kurirsku službu za njihovo dostavljanje.Kada naši stručnjaci budu obradili bilo koji dokument, klijent može da dođe lično u prostorije izabrane poslovnice i preuzme ga, ali isto tako može i da zahteva da mu konkretni dokument bude dostavljen na određenu adresu, a tu uslugu će platiti odvojeno od osnovne i to prema aktuelnom cenovniku određene kurirske službe koja je zadužena za dostavljanje sadržaja.

Napomenućemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu da ispune apsolutno svaki zahtev klijenata, te da izvrše prevođenje sa bugarskog jezika na albanski za bilo koji dokument, bez obzira da li je u pitanju lični (uverenje o državljanstvu, pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, radna dozvola, krštenica, vozačka dozvola, pasoš, umrlica, venčani list, dozvola za boravak i druga) ili dokument koji ulazi u sastav bilo medicinske ili tehničke, bilo građevinske ili tenderske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe).

Svakako, naši stručnjaci klijentima mogu da ponude direktan prevod sa bugarskog jezika na albanski i za pravna akta (ugovori, sudske žalbe, odluke i tužbe, sertifikati i licence, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, tekovine Evropske Unije i ostala), odnosno za poslovnu dokumentaciju (osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji i druga).

U skladu sa zahtevima klijenata, sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i bilo koji dokument koji se predaje nadležnim službama, a to podrazumeva prevođenje sa bugarskog jezika na albanski za bilo koju vrstu izjava, odnosno saglasnosti, potvrda ili uverenja (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge). Podrazumeva se da naši stručnjaci mogu da obrade i bilo koji dokument koji je vezan za oblast obrazovanja (svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diplomski radovi, seminarski, nastavni planovi i programi fakulteta i druga), a po potrebi će da prevedu i ona dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke, kao što su na primer rezultati naučnih istraživanja i naučni patenti, te naučni radovi i ostala.

Iako ovom prilikom nismo pomenuli sva dokumenta koja možemo da obradimo, činjenica je da prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu zaista bilo koji dokument kada to zahtevaju klijenti, a uz uslov da oni ispoštuju sve što je prethodno navedeno.

Pored svega što je navedeno do ovog trenutka, prevodioci i sudski tumači mogu da pristupe i obradi audio i video sadržaja svih vrsta (reklamne poruke, emisije, filmovi bilo koje vrste, serije i drugo), a svim klijentima ćemo u sklopu ove usluge omogućiti i da dobiju sinhronizovane materijale za koje je urađen prevod. Ali, isto tako možemo da izvršimo i njihovo titlovanje ako je potrebno, a osim toga obrađujemo i sve one sadržaje koji su usko vezani kako za oblast marketinga, tako i za oblast interneta, odnosno tekstove različite tematike, udžbenike i književna dela bilo koje vrste.

Sudski tumači i prevodioci mogu da urade takođe prevod sa bugarskog jezika na albanski i za novinske članke, odnosno za različite vrste časopisa, ali i da klijentima ponude simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje u toj varijanti jezika, te ćemo zainteresovanima da omogućimo da po odličnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Posebno navodimo da se dostavljanje pomenutih sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa bugarskog jezika na albanski može izvršiti preko mejla, uzevši u obzir da se ne zahteva dostavljanje originala na uvid, kao što je to prisutno kod obrade dokumenata. A isto tako, nakon što sudski tumač i prevodilac budu ispunili vaš zahtev, odnosno završili sa obradom konkretnih materijala, možete da ih preko mejla i dobijete prevedene, a ako vam baš taj način najviše odgovara.

Prevod audio i video emisija sa bugarskog na albanski jezik

Kada sudski tumači i prevodioci vrše prevođenje audio i video emisija sa bugarskog jezika na albanski, klijenti po izvršenju te usluge mogu da zahtevaju i njihovo sinhronizovanje, ali isto tako kod nas mogu da dobiju i uslugu koja se odnosi na titlovanje takvih sadržaja. A pored emisija, možemo da im ponudimo i obradu filmskih ostvarenja i to bilo kog žanra i vrste (dokumentarni, igrani, animirani, crtani i drugi), kao i reklamnih poruka, ali i serija i još mnogo drugih video i audio sadržaja.

Sem toga, sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i knjige, odnosno književna dela različitih vrsta (beletristika, proza, romani, poezija i ostala), ali i udžbenike. Iisto tako, u ovoj jezičkoj kombinaciji naši stručnjaci mogu da prevedu i sadržinu kako ilustrovanih, tako i stručnih časopisa, ali i mnogih drugih, odnosno članaka iz novina.

Kod nas klijente očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na albanski za sadržaje koji se tiču oblasti marketinga i to kako za reklamne kataloge i brošure, odnosno flajere i letke, tako isto i za vizit kartice, plakate i sve ostale koje ovom prilikom nismo pomenuli. Zainteresovani za ovu uslugu bi trebalo da imaju na umu da prevodilac i sudski tumač poseduju višegodišnje iskustvo u obradi upravo ovakvih materijala, te da znaju na koji način se konkretna marketinška poruka iz sadržaja na bugarskom jeziku treba prilagoditi ciljanom, to jest u ovom slučaju albanskom, a kako bi potencijalni klijenti koji se tim jezikom služe, mogli da se upoznaju sa bilo kojom uslugom, proizvodom ili kompanijom koja se kroz njih reklamira.

Sobzirom na to da sudski tumači i prevodioci uz sva potrebna znanja vezana za ovu profesiju imaju i izuzetno visok nivo opšte kulture i obrazovanja, to oni mogu da urade i prevod sa bugarskog jezika na albanski za tekstualne sadržaje različite tematike i složenosti. A izuzev onih čija tema obrađuje bilo koju oblast iz domena filozofije, nauke, sociologije i obrazovanja, pomenuti stručnjaci isto tako mogu da obrade i one koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, marketinga, građevinske industrije i sociologije, odnosno finansija, bankarstva, farmacije i mnogih drugih grana kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka.

Prevođenje aplikacija i programa sa bugarskog jezika na albanski

Kako sudski tumači i prevodioci odlično poznaju sve tipove internet materijala, to klijentima omogućuju i direktan prevod bilo koje aplikacije i programa sa bugarskog na albanski jezik. A oni takođe mogu da prevedu i različite web sajtove, odnosno online prodavnice, zatim web kataloge i sve od ostale internet sadržaje. Izuzetno je važno da svaki klijent bude upoznat sa činjenicom da sudski tumači i prevodioci koji se angažuju na obradi ovakvih sadržaja poznaju pravila koja se odnose na njihovo optimizovanje - SEO (Search Engine Optimisation), te upravo njih i primenjuju prilikom njihove obrade, pa se tako i utiče na to da se poboljša pozicija tih sadržaja na web pregledačima.

Možemo da ponudimo i usluge koje obavljaju profesionalni korektori i lektori, a koji mogu na zahtev klijenata da izvrše redakturu najrazličitijih materijala za koje su prevodi sa bugarskog na albanski jezik prethodno urađeni. Naglašavamo da oni imaju višegodišnje iskustvo u bavljenju ovim poslom, tako da klijenti mogu očekivati u najkraćem mogućem roku izvršenje svih potrebnih ispravki u tako uređenim prevodima.

Svaki klijent koji organizuje bilo koju vrstu događaja, a kada će biti prisutni govornici ova dva jezika, može da očekuje i usmeno prevođenje sa bugarskog na albanski jezik, što je usluga koju sudski tumači i prevodioci obavljaju svakako profesionalno. Da bi ispunili sve zahteve klijenata, odnosno određenog događaja, oni mogu da primene kako konsekutivni, tako i šapatni, ali isto tako i simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika. Stručni tim naše poslovnice će odlučiti koja od ovih usluga će biti tačno primenjena, a od toga zavisi da li će klijentima biti ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ili ne.

Prevod svih vrsta dozvola sa bugarskog na albanski jezik

Bilo da su klijentima potrebni direktni prevodi vozačke ili saobraćajne, odnosno radne ili dozvole za boravak sa bugarskog jezika na albanski, naši prevodioci i sudski tumači vrše tu uslugu, ali i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, koji je član našeg tima.

A oni, svakako prevode i ostala lična dokumenta, tako da se podrazumeva da će prevesti i sva ostala dokumenta koja važe za lična, što se najpre odnosi na prevod sa bugarskog jezika na albanski za uverenje o državljanstvu, krštenicu, pasoš i ličnu kartu, ali i na potvrdu o prebivalištu, te na umrlicu i venčani list, odnosno na mnoga druga nepomenuta dokumenta koja spadaju u grupu ličnih.

Kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na albanski, klijentima pružamo mogućnost da dobiju obrađena i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, što se odnosi na različite vrste izjava i uverenja, te potvrda, ali i na različite tipove saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci i druga).

Po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i medicinsku dokumentaciju (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala), a kada je potrebno mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na albanski za poslovnu i tendersku, odnosno tehničku i građevinsku dokumentaciju (poslovne odluke, revizorski izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća, finansijski poslovni izveštaji, statut preduzeća, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).

Uz sve što je do sada navedeno, sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata da obrade i sva dokumenta iz oblasti nauke, odnosno obrazovanja (rezultati naučnih istraživanja, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti i mnoga druga). A isto tako, po potrebi prevode i sve vrste licenci, odnosno sertifikata, a zatim i punomoćje za zastupanje, tekovine Evropske Unije, ali i presude o razvodu braka, različite tipove ugovora, kao i sva ostala pravna i sudska akta.


Poslovnica bugarski na albanski albanski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2300 1800 2300
Paraćin 1800 2300 1800 2300
Beograd 1800 2300 1800 2300
Novi Beograd 1800 2300 1800 2300
Banovo Brdo 1800 2300 1800 2300
Mladenovac 1800 2300 1800 2300
Kragujevac 1800 2300 1800 2300
Niš 1800 2300 1800 2300
Leskovac 1800 2300 1800 2300
Sombor 1800 2300 1800 2300
Ćuprija 1800 2300 1800 2300
Čačak 1800 2300 1800 2300
Kraljevo 1800 2300 1800 2300
Požarevac 1800 2300 1800 2300
Smederevo 1800 2300 1800 2300
Užice 1800 2300 1800 2300
Novi Sad 1800 2300 1800 2300
Pančevo 1800 2300 1800 2300
Zemun 1800 2300 1800 2300
Zrenjanin 1800 2300 1800 2300
Šabac 1800 2300 1800 2300
Novi Pazar 1800 2300 1800 2300
Valjevo 1800 2300 1800 2300
Bor 1800 2300 1800 2300
Voždovac 1800 2300 1800 2300
Zaječar 1800 2300 1800 2300
Sremska Mitrovica 1800 2300 1800 2300
Ruma 1800 2300 1800 2300
Subotica 1800 2300 1800 2300
Kruševac 1800 2300 1800 2300
Vranje 1800 2300 1800 2300
Inđija 1800 2300 1800 2300
Vršac 1800 2300 1800 2300
Pirot 1800 2300 1800 2300
Stara Pazova 1800 2300 1800 2300
Aranđelovac 1800 2300 1800 2300
Zvezdara 1800 2300 1800 2300
Obrenovac 1800 2300 1800 2300

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje