Prevođenje sa bugarskog na danski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na danski jezik

Za online prevod sa bugarskog na danski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na danski jezik

Sudski tumači i prevodioci će u skladu sa potrebama svojih klijenata da izvrše direktno prevođenje sa bugarskog jezika na danski za web sajtove i ostale internet sadržaje, ali i za novinske članke, odnosno za književna dela i udžbenike. A isto tako, oni će klijentima da omoguće da dobiju kvalitetan i profesionalan prevod za sadržaje iz oblasti marketinga, ali i za tekstove bilo koje tematike, odnosno za sadržinu časopisa i za mnoge druge materijale koji je ovom prilikom nismo pomenuli.

Vršimo i usmeni prevod sa bugarskog jezika na danski, a prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako konsekutivno i simultano, tako isto i prevod uz pomoć šapata, što će isključivo da zavisi od koncepcije samog događaja koji se organizuje. Ako tim stručnjaka koji bude izrađivao ponudu za ovu vrstu usluge proceni da je najbolja opcija primena baš te vrste usluge, oni će da uvrste u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što mi takođe omogućavamo našim klijentima.

Bilo koju vrstu video sadržaja, kao i audio, počev od reklamnih poruka i serija, preko svih vrsta emisija (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), pa do različitih tipova filmova (dokumentarni, animirani, igrani, crtani i ostali) će, takođe u toj varijanti jezika prevodioci i sudski tumači da obrade. Uz to, u sklopu ove usluge na zahtev klijenata možemo da izvršimo i sinhronizovanje svih prevedenih vrsta audio i video sadržaja, kao i njihovo titlovanje i time klijentima omogućimo da dobiju potpuno obrađene materijale koje mogu da puštaju gde god to požele.

Kada je u pitanju prevod sa bugarskog jezika na danski za različite vrste dokumenata, tu naši klijenti dobijaju i njihovu overu, a u pitanju je stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta bilo koje vrste, čime se klijentima pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje koji su tako obrađeni da se mogu koristiti u svakoj situaciji.


Prevođenje sa bugarskog na danski
Prevođenje sa danskog na bugarski

Iako nam klijenti najčešće zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na danski za različite vrste saglasnosti i potvrda, ali i izjava i uverenja, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnima službama, naši prevodioci i sudski tumači takođe u konkretnoj kombinaciji jezika obrađuju i sva lična, ali i dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica i preduzetnika. Naravno, treba pomenuti i prevođenje sa bugarskog jezika na danski za medicinsku dokumentaciju, odnosno za pravna akta, kao i za dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, te za ona koja su deo tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije.

Nevezano za to koji dokument zahtevaju klijenti da dobiju preveden u pomenutoj jezičkoj varijanti, oni mogu biti sigurni da će im prevodioci i sudski tumači pružiti maksimalno kvalitetnu uslugu i to u optimalnom roku, ali je bitno da ih informišemo da bi trebalo da saznaju najpre sve što se odnosi na overu Apostille pečatom za dokumenta koja su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na danski. A tu je bitno naglasiti da se ovaj pečat koji je označen i kao haški ne mora staviti baš na sva dokumenta, nego samo na ona koja određuje zakon, a čak i na njih se može staviti obično na dva načina, to jest kada prevodilac i sudski tumač završe obradu tog dokumenta ili pre toga. Mi klijentima ne možemo dati ove informacije, pošto nisu u našoj nadležnosti, a trebalo bi da ih pribave u okviru službi koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje i koje su jedine zadužene za stavljanje ove vrste overe.

Dostavljanje sadržaja na prevod klijenti moraju izvršiti prema pravilima kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na danski za dokumenta, uzevši u obzir da se tada od njih zahteva da prilože originale na uvid, a to nije slučaj kada su u pitanju prevodi ostalih sadržaja. Naime, tada oni mogu da ih pošalju preko mejla, a isto tako ih i dobiju obrađene, dok je kod dokumenata stvar potpuno drugačija, budući da se dostavljaju originali. Tako su klijenti u mogućnosti da nam ih pošaljem preporučeno preko “Pošte Srbije” ili kurirskom službom, a mogu i da ih donesu lično. Na mejl nam mogu poslati dokumenta samo ako zahtevaju hitno prevođenje sa bugarskog jezika na danski, pa tek posle toga dostavljaju i originale na jedan od načina koji su prethodno opisani.Prevodi web sajtova sa bugarskog jezika na danski

Prilikom obrade internet sajtova u pomenutoj jezičkoj varijanti, sudski tumači i prevodioci se rukovode pravilima koja navodi SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način njihovim vlasnicima omogućuju mnogo bolje rangiranje u okviru pretrage na internetu.

A osim toga, radimo i direktan prevod sa bugarskog na danski jezik za sve ostale sadržaje koji su bilo kako povezani sa oblašću interneta, što svakako uključuje kako web prodavnice i kataloge, tako i sve vrste aplikacija, odnosno programa, ali i mnoge druge.

Naravno, tu su i prevodi sa bugarskog na danski jezik za udžbenike, odnosno za dela književnosti, a po potrebi obrađujemo i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa.

Korekturu svih vrsta materijala za koje je prevođenje u ovoj varijanti jezika već izvršeno, ali nije se pristupilo profesionalnoj obradi, pa su se javile određene greške, će u okviru svih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford po potrebi da izvrše stručni korektori i lektori.

Takođe, na zahtev klijenata vršimo i kompletnu obradu apsolutno bilo kog tipa audio ili video sadržaja, tako da prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa bugarskog na danski jezik kako za emisije različite sadržine, tako i za serije i filmove, odnosno za reklamne poruke i ostale i video i audio sadržaje. Uz to, klijentima možemo da ponudimo isto tako i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu koga podrazumeva profesionalnu sinhronizaciju prevedenih sadržaja.

Prevod turističkih tekstova sa bugarskog na danski jezik

Kada su u pitanju prevodi tekstova iz oblasti turizma sa bugarskog jezika na danski, postupak njihove obrade je pojednostavljen, jer zainteresovani klijenti konkretne sadržaje koje treba obraditi mogu da pošalju, a potom i ih preuzmu obrađene preko mejla.

Sudski tumači i prevodioci, isto tako mogu da obrade i sve tekstualne sadržaje koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, zatim marketinga, građevinske industrije, psihologije i filozofije. A podrazumeva se da će oni da urade i prevod sa bugarskog jezika na danski za tekstove koji se odnose na oblast politike, zatim bankarstva i finansija, odnosno obrazovanja, medicine, nauke i farmacije, ali i komunikologije i svih ostalih naučnih disciplina koje ovom prilikom nismo naveli.

Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i direktan prevod sa bugarskog jezika na danski za marketinške materijale bilo koje vrste, tako da će naši stručnjaci uz obradu reklamnih flajera i letaka, klijentima da ponude i profesionalan prevod u navedeno jezičkoj varijanti za PR tekstove i reklamne kataloge, odnosno plakate, vizit kartice i za sve ostale marketinške materijale.

Oni klijenti kojima je potrebno usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na danski mogu da očekuju da će sudski tumač i prevodilac da primene ne samo simultani prevod, koji se u mnogim situacijama primenjuje, već i konsekutivni, te isto tako i prevod uz pomoć šapata kada je to potrebno. Napominjemo da vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je svakako usluga koji ćemo ponuditi klijentima kada naš stručni tim bude odlučio da je ta vrsta usmenog prevoda odgovarajuća za određeni događaj. Dobro je da svaki klijent koji zahteva usmeni prevod sa bugarskog jezika na danski zna da se od njega očekuje dostavljanje svih informacija o određenom događaju, a kako bi mogla da bude pripremljena ponuda. A to podrazumeva da treba da dostavi podatke o njegovom trajanju i o broju učesnika, odnosno o prostoru u kome bi on trebalo da se održi, kao i o tome na koji način je zamišljena njegova organizacija.

Prevod sudskih presuda sa bugarskog na danski jezik

Klijenti koji zahtevaju prevođenje sudskih presuda sa bugarskog jezika na danski u ma kojoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju najpre tu uslugu, a zatim i overu urađenih prevoda, što je usluga koju u tom slučaju vrši ovlašćeni sudski tumač. Zahvaljujući tome, sve vrste sudskih presuda za koje se uradi prevod u toj kombinaciji jezika mogu da budu korišćene u praksi, budući da se pečatom sudskog tumača potvrđuje njihova istovetnost sa originalnim dokumentima. Samo zato se i zahteva dostavljanje originala na uvid, a o čemu posebno treba da vode računa klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na danski za dokumenta.

Sudski tumač i prevodilac će da izvrše prevod i za ostala pravna akta, to jest za sve tipove sudskih žalbi i tužbi, odnosno za tekovine Evropske unije, licence i ugovore, te za sertifikate i punomoćja za zastupanje, kao i za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava. A oni, isto tako prevode i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, odnosno ona koja se odnose na obrazovanje (rezultati naučnih istraživanja, potvrda o redovnom školovanju, naučni patenti, prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i ostala), kao i različite vrste dokumentacija (tehnička, građevinska, tenderska i druge), to jest dokumenta koje ulaze u njihov sastav.

Oosnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke i statut preduzeća, odnosno godišnje, finansijske i revizorske izvještaje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju, klijenti takođe mogu da dobiju prevedena u ovoj kombinacije jezika, a takođe će naši stručnjaci da izvrše i overu prevoda u skladu sa važećim pravilima.

Prevodilac i sudski tumač, pored svega toga rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na danski za uvrenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i vozačku i saobraćajnu dozvolu, odnosno za izvod iz matične knjige rođenih i dozvolu za boravak, kao i za venčani list i ličnu kartu, a zatim i za umrlicu, pasoš, radnu dozvolu i ostala dokumenta koja se tretiraju kao lična.

Napomenimo i to da su u ponudi isto tako i direktni prevodi sa bugarskog jezika na danski za medicinsku dokumentaciju, a što uključuje obradu najpre lekarskih nalaza, a zatim i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskih proizvodima i svih ostalih dokumenata koja se smatraju delom medicinske dokumentacije.


Poslovnica bugarski na danski danski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2400 3000 2400 2800
Paraćin 2400 3000 2400 2800
Beograd 2400 3000 2400 2800
Novi Beograd 2400 3000 2400 2800
Banovo Brdo 2400 3000 2400 2800
Mladenovac 2400 3000 2400 2800
Kragujevac 2400 3000 2400 2800
Niš 2400 3000 2400 2800
Leskovac 2400 3000 2400 2800
Sombor 2400 3000 2400 2800
Ćuprija 2400 3000 2400 2800
Čačak 2400 3000 2400 2800
Kraljevo 2400 3000 2400 2800
Požarevac 2400 3000 2400 2800
Smederevo 2400 3000 2400 2800
Užice 2400 3000 2400 2800
Novi Sad 2400 3000 2400 2800
Pančevo 2400 3000 2400 2800
Zemun 2400 3000 2400 2800
Zrenjanin 2400 3000 2400 2800
Šabac 2400 3000 2400 2800
Novi Pazar 2400 3000 2400 2800
Valjevo 2400 3000 2400 2800
Bor 2400 3000 2400 2800
Voždovac 2400 3000 2400 2800
Zaječar 2400 3000 2400 2800
Sremska Mitrovica 2400 3000 2400 2800
Ruma 2400 3000 2400 2800
Subotica 2400 3000 2400 2800
Kruševac 2400 3000 2400 2800
Vranje 2400 3000 2400 2800
Inđija 2400 3000 2400 2800
Vršac 2400 3000 2400 2800
Pirot 2400 3000 2400 2800
Stara Pazova 2400 3000 2400 2800
Aranđelovac 2400 3000 2400 2800
Zvezdara 2400 3000 2400 2800
Obrenovac 2400 3000 2400 2800
Kikinda 2400 3000 2400 2800

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje