Prevod sa srpskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na bugarski jezik

Za online prevod sa srpskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na bugarski jezik

Među najčešće traženu uslugu kada je u pitanju prevođenje sa i na bugarski jezik svakako spadaju prevodi sa srpskog jezika na bugarski. A kako Prevodilački centar Akademije Oxford u Srbiji ima poslovnice na preko 20 lokacija, to je ova usluga praktično gledano dostupna svakome. Uz to smo se trudili da u najvećoj mogućoj meri pojednostavimo čitav proces prevođenja, tako da za sve materijale za koje nije potrebno izvršiti overu imate mogućnost dostave i elektronskim putem, to jest na naš mejl.

Uzevši u obzir da se dokumenta obrađuju na drugačiji način od ostalih materijala, to se i način njihove dostave razlikuje u odnosu na ostale sadržaje. A jedini razlog za to treba potražiti u ustaljenom i zakonom propisanom načinu prevoda dokumenata, koji podrazumeva i overu od strane sudskog tumača. Odnosno, da bi bilo koji dokument koji se prevodi sa srpskog jezika na bugarski bio priznat pred zakonom, neophodno je da on bude overen od strane ovlašćenog lica, što je u ovom slučaju sudski tumač za određeni jezik. Jer tek kada preveden dokument poseduje i njegov pečat, on može da se smatra pravno važećim, a što dalje znači da može da se koristi u ma kojoj situaciji i da se preda na bilo kom mestu na kome postoji potreba za tim. Kada sudski tumač dobije preveden dokument, on ima obavezu da ga fizički uporedi sa originalnim, kako bi utvrdio da li jesu ili nisu istovetni. U slučaju da utvrdi da između ta dva dokumenta postoji bilo kakva razlika, on će klijentu predložiti da se uradi redaktura takvog dokumenta, za koju se angažuju profesionalni lektori i korektori. A ako među originalnim i prevedenim dokumentima nema razlike, on će staviti svoj pečat na prevod, čime će da potvrdi da je veran originalu. Baš zato što je obaveza sudskog tumača da najpre izvrši upoređivanje ova dva dokumenta, svaki klijent je obavezan i da na uvid dostavi originalna dokumenta.

Sva dokumenta za koja vam je potreban prevod sa srpskog na bugarski jezik možete da donesete lično i to u bilo koju od poslovnica Akademije Oxford ili da ih pošaljete na jedan od navedenih načina i to ili preko kurirske službe ili putem “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža.

Sličan je i postupak preuzimanja obrađenih dokumenata, jer možete doći po njih lično ili vam ih možemo poslati na određenu adresu. Dostavu na vašu adresu vrši kurirska služba sa kojom imamo uspešnu saradnju, a naplata ove usluge se vrši direktno od klijenta i to prilikom preuzimanja pošiljke, a po seni koju je za tu uslugu oformila kurirska služba. Sve druge sadržaje koje naši prevodioci i sudski tumači obrade na vaš zahtev, odnosno one materijale za koje nije neophodno izvršiti overu možete da dobijete i na mejl, ukoliko vam tako više odgovora.

Mada se za većinu dokumenata prevod i overa sudskog tumača smatraju dovoljnim da bi on mogao da se koristi u praksi kao i svaki drugi pravno važeći dokument, činjenica je da postoje i ona dokumenta koja se prevode sa srpskog jezika na bugarski, a za koja se vrši još jedna vrsta overe. Za overu haškim Apostille pečatom su jedino nadležni sudski organi naše zemlje i preporuka je da klijent pre nego što preda dokumenta na prevod svakako potraži informaciju o tome da li je ova vrsta overe potrebna i za njegov dokument. Ove informacije možete da dobijete u sudu koji je u vašem gradu nadležan, a svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će sa svoje strane učini sve što je u njegovoj moći da vam ovaj proces olakša, budući da oni nisu ovlašćeni ni nadležni za ovu vrstu overe, pa samim tim i nemaju obavezu da poseduju i daju informacije u vezi sa njom. Valjalo bi i da se klijent tom prilikom raspita o formi overe Apostille pečatom, jer se ona razlikuje od dokumenta do dokumenta, tako da će vam ova informacija maksimalno uštedeti vreme i skratiti čitav proces. Za neka dokumenta se zahteva prvo overa Apostille pečatom, nakon čega se dokument dostavlja našim stručnjacima na obradu. Međutim, u takvim situacijama se ne prevodi samo dokument, već i haški pečat, nakon čega se vrši i overa tako prevedenog dokumenta od strane sudskog tumača. U drugim slučajevima se najpre dokument dostavlja nama na obradu, odnosno na prevod sa srpskog jezika na bugarski i overu sudskog tumača, a tek na kraju se takav dokument nosi u nadležnu sudsku instituciju, kako bi bio overen i Apostille pečatom.

Kod nas možete dobiti prevod svih ličnih dokumenata sa srpskog jezika na bugarski, a izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, to jest venčani lista, umrlica i krštenica, lična karta i uverenje o državljanstvu su samo neka od njih. Takođe, prevodimo i dozvolu za boravak, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu i vozačku dozvolu i pasoš, kao i ostala lična dokumenta. Kod nas možete da dobijete i prevod faktura, finansijskih izveštaja, bilansa stanja, statuta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorskih i godišnjih izveštaja, poslovnih ugovora i odluka, bilansa uspeha, osnivačkog akta preduzeća, ali i svih ostalih dokumenata koja se odnose na poslovanje.

A sa srpskog jezika na bugarski prevodimo i sve vrste dokumentacije, odnosno i tehničku i medicinsku, ali i građevinsku i dokumentaciju za tender. Uz prevod specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, te uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, na vaš zahtev obrađujemo i: laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte i sva druga dokumenta koja se odnose kako na oblast medicine i farmacije, tako i na oblast građevinske industrije.

Sva dokumenta iz oblasti obrazovanja će svaki prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev prevesti sa srpskog jezika na bugarski i overiti, a to podrazumeva ne samo svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te diploma i dodataka diplomama, već i: nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i mnoga druga dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u različitim prilikama, a imaju veze sa oblašću obrazovanja.

Takođe, sa srpskog jezika na bugarski prevodimo i naučne radove, ali i seminarske i diplomske, te naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, kao i sva dokumenta iz oblasti nauke. A obrađujemo i presude o razvodu braka, te sve druge vrste sudskih presuda, tužbi, žalbi i rešenja, tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, ali i licence, punomoćja i sertifikate, to jest sva ostala pravna akta.

Sva ona dokumenta koja se predaju državnim ili drugim službama u zavisnosti od prilike isto prevodimo na vaš zahtev sa srpskog jezika na bugarski i overavamo pečatom sudskog tumača. A tu najpre mislimo na različite vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, kao što su između ostalih i: potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta ove vrste.


Prevođenje sa srpskog na bugarski
Prevođenje sa bugarskog na srpski

Prevodimo i sadržaje književnih dela, kako proze, beletristike i romana, tako i poezije, ali i udžbenike, novinske članke, te sadržaje ilustrovanih, dečijih, stručnih i svih drugih vrsta časopisa. Na zahtev klijenata, naši sudski tumači i prevodioci će u najkraćem mogućem roku da izvrše i prevod reklamnih materijala svih vrsta, počev od plakata i vizit kartica, preko flajera, letaka i kataloga proizvoda ili usluga, pa do PR tekstova i brošura. Prevođenje ovakvih sadržaja je nešto čemu naši stručnjaci posvećuju posebnu pažnju i koje su tokom dugogodišnjeg rada doveli do savršenstva, tako da će reklamnu poruku iz originalnih materijala na samo njima znana način obraditi i preneti u duhu bugarskog jezika, te na taj način ispuniti osnovni cilj prevođenja ovakvih materijala, uzevši u obzir da će se bilo proizvod bilo usluga koja se tako reklamira približiti na pravi način potencijalnim korisnicima, odnosno kuocima kojima je ovaj jezik maternji.

U skladu sa potrebama naših klijenata, možemo i da u relativno kratkom roku izvršimo prevod sajtova sa srpskog jezika na bugarski, ali i sadržaja online prodavnica, odnosno kataloga. Takođe, kod nas vas očekuju i profesionalni prevodi softvera, to jest ma kojih programa ili aplikacija koji su vam potrebni.

A prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja, ma koja da im je tema, namena i dužina. Naime, tekstovi za koje su vam potrebni prevodi sa srpskog jezika na bugarski zaista mogu da obrađuju temu iz bilo koje oblasti, budući da su naši stručnjaci ne samo visokokvalifikovani, već i imaju dovoljno iskustva i opšteg obrazovanja da bez ikakve greške možemo da kažemo da mogu da se snađu sa bilo kojm temom. Osim tekstova čija tema je vezana za oblast marketinga, nauke, finansija i prava, sa srpskog jezika na bugarski prevodimo i one koji obrađuju teme iz oblasti sociologije, građevinske industrije, ekonomije, marketinga, psihologije i bankarstva, kao i one koji su u vezi sa ma kojom temom iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, farmacije, turizma, obrazovanja, informacionih tehnologija, medicine, komunikologije, odnosno svih ostalih grana prirodnih, ali i društvenih nauka.Usluga koja se odnosi na prevođenje video i audio materijala podrazumeva njihovu kompletnu obradu, što u praksi znači da uz prevod, svaki klijent može da dobije i njihovo titlovanje, odnosno sinhronizaciju. Na taj način dobija na jednom mestu seriju, reklamnu poruku, te zabavnu, informativnu, dečiju ili obrazovnu emisiju, odnosno crtani, dokumentarni, igrani ili animirani film koji je odmah spreman za dalju distribuciju.

Pored svih pomenutih usluga koje se odnose na prevođenje u pisanom obliku, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i uslugom usmenog prevođenja sa srpskog jezika na bugarski. Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu specijalizovan za prevođenje u ovoj kombinaciji jezika će na vaš zahtev izvršiti i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje pomoću šapata, a u zavisnosti od potreba događaja koji organizujete. Pored toga, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevodi svih dokumenata srpskog jezika na bugarski

Kako je usluga prevoda dokumenata sa srpskog na bugarski jezik specifična, ona se razlikuje od prevođenja svih ostalih vrsta materijala, budući da kompletna obrada dokumenata podrazumeva i njihovu overu, za koju je zadužen sudski tumač, koji je takođe član našeg tima. Upravo iz tog razloga se mnogobrojni klijenti i odlučuju za korišćenje naših usluga, jer u relativno kratkom roku dobijaju dokument koji je spreman za upotrebu, te može da se preda bilo kojoj nadležnoj službi.

Jedino što može da produži proces obrade dokumenata jeste overa haškim Apostille pečatom, koja ne spada u nadležnost naših stručnjaka, već su za nju isključivo zaduženi određeni sudski organi Republike Srbije. Zato je najbolje da se klijenti prvo u nadležnom sudu raspitaju o tome da li je i za dokument koji im je potreban preveden sa srpskog na bugarski jezik potrebna ova vrsta overe, te ako dobiju potvrdan odgovor, trebalo bi i da saznaju u kojoj formi se ona zahteva. A pod tim mislimo na dve najčešće opcije, kada se prvo vrši overa Apostille pečatom, pa se dokument donosi našim prevodiocima i sudskim tumačima, stim što se tada ne prevodi samo sadržaj dokumenta, već i haški pečat. Druga opcija podrazumeva da se najpre vrši njegov prevod sa srpskog na bugarski jezik, zatim overa sudskog tumača i onda se on odnosi u nadležni sud kako bi bila izvršena overa haškim Apostille pečatom. Samim tim što će klijenti u nadležnom sudu dobiti validnu informaciju o ovoj vrsti overe, uštedeće sebi vreme i trud, te će tačno znati gde prvo nose dokument.

Kako sudski tumači moraju da uporede preveden i originalan dokument, jer je neophodno da prvo utvrde da li su u pitanju istovetni sadržaji, pošto jedino takav prevod može da se overi. U slučaju da se ustanovi da među njima ima razlike, sudski tumač je dužan da klijentu preporuči da se izvrši usluga redakture sadržaja, kako bi se ispravile eventualne greške, a to je isto usluga koju mogu dobiti u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford. Kada sudski tumač stavi svoj pečat na preveden dokument, on ga praktično gledano svrstava u pravno važeća dokumenta, odnosno omogućuje klijentima da ih bez ikakve zadrške koriste.

Zato se i proces dostave dokumenata na prevod razlikuje od slanja onih sadržaja za koje se ne zahteva overa sudskog tumača. Tako, recimo bilo koje materijale koji se samo prevode sa srpskog na bugarski jezik, možete da pošaljete na mejl, dok dokumenta možete da pošaljete samo preko kurirske službe ili “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom na adresu naše najbliže poslovnice. Podrazumeva se da sve sadržaje možete i da nam dostavite lično. Isto tako se razlikuje i proces slanja obrađenih materijala, jer opet one sadržaje koji se ne overavaju možete da dobijete na vaš mejl, dok dokumenta šaljemo ili na vašu adresu ili ih preuzimate lično. Slanje na adresu, po vašem zahtevu će izvršiti kurirska služba, a njihova usluga se naplaćuje od klijenta prilikom preuzimanja pošiljke, naravno prema njihovom važećem cenovniku.

Prevodi ličnih dokumenata, kao što su: izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvola za boravak i radna dozvola su samo neka od ličnih dokumenata koja će naši prevodioci i sudski tumači da obrade na vaš zahtev.

Sa srpskog na bugarski jezik prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja podrazumevaju različite vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga slična dokumenta.

Uz to će svaki prevodilac i sudski tumač da obradi tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka, odnosno sve druge vrste sudskih presuda, rešenja i žalbi, te privatne i poslovne ugovore, odnosno sertifikate, licence, punomoćja i druga pravna akta.

Sva poslovna dokumenta takođe prevodimo sa srpskog na bugarski jezik, a između ostalih i: poslovne odluke, fakture, finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne godišnje izveštaje, bilanse uspeha i stanja, ali i statute preduzeća i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje.

Prevođenje video materijala sa srpskog jezika na bugarski

Ma koja vrsta video, ali i audio materijala da vam je potrebna prevedena u ovoj jezičkoj kombinaciji, možete biti sigurni da ćete biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom. I ne samo zato što naši prevodioci i sudski tumači imaju najbolje stručne kvalifikacije, već i zato što imaju bogato iskustvo u prevođenju upravo ovakvih sadržaja.

A pored usluge prevoda crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, na vaš zahtev možemo da izvršimo i njihovu finalnu obradu, koja podrazumeva sinhronizaciju ili titlovanje, za koje su zaduženi titleri, odnosno grupa umetnika čija specijalnost je sinhronizacija koji su takođe u timu Akademije Oxford.

Osim filmova, sa srpskog na bugarski jezik prevodimo i reklamne poruke, serije, ali i dečije, obrazovne informativne i sve druge vrste emisija.

Na vaš zahtev ćemo prevesti i sve vrste materijala koji se odnose na marketing, odnosno reklamne letke i flajere, brošure, kataloge, PR tekstove, ali i plakate i vizit kartice. Što se prevoda ovakvih sadržaja tiče, morate znati da svaki prevodilac i sudski tumač koji je na njima angažovan ima sasvim dovoljno i znanja i iskustva da može na adekvatan način da određenu reklamnu poruku prilagodi ciljanom jeziku, što je u ovom slučaju bugarski. Upravo zato i navodimo da će naši stručnjaci da ispune osnovnu svrhu prevoda reklamnih materijala, jer će na taj način ono što se reklamira da približe svakome kome je bugarski jezik maternji.

Sa srpskog na bugarski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje različite tematike, kako one koji su namenjeni javnom prezentovanju, tako i one koji će biti plasirani isključivo stručnjacima iz pojedinih oblasti. Sem tekstova čija tema je vezana za oblast politike, prava, ekonomije i psihologije, prevodimo i one koji obrađuju temu vezanu za marketing, informacione tehnologije, ekologiju i zaštitu životne sredine, turizam, ali i sociologiju, finansije, medicinu, obrazovanje, građevinsku industriju, bankarstvo, komunikologiju, farmaciju, obrazovanje, kao i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka.

Uz to naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, kao i diplomske i seminarske radove, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja.

Usmeno prevođenje sa srpskog na bugarski jezik

Usluga usmenog prevoda koju pružaju naši stručnjaci je usmerena na simultano i konsekutivno, budući da su ove vrste prevođenja u praksi najčešće zastupljene, mada su prevodioci i sudski tumači osposobljeni i za takozvano prevođenje uz pomoć šapata. Osim usluge usmenog prevoda vam nudimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Da bismo u potpunosti mogli da ispunimo sve zahteve koje određeni događaj nameće, te da bismo mogli da pripremimo ponudu u skladu sa njima, vrlo je važno da nam dostavite informacije o koncepciji događaja, ali i o očekivanom broju učesnika, te podatke o prostoru u kome će biti odžan, ali i o trajanju.

Takođe, sa srpskog na bugarski jezik prevodimo na vaš zahtev i knjige svih vrsta, od udžbenika, preko književnih dela proze i poezije, pa do romana i beletristike. A prevodimo i članke iz novina, te ilustrovane, stručne, dečije i druge vrste časopisa.

Budući da su u našem timu i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, sa kojima sarađuju prevodioci i sudski tumači, kod nas možete dobiti i profesionalan prevod web sajtova sa srpskog na bugarski jezik i to uz potpuno poštovanje pravila SEO (Search Engine Optimisation). Samim tim što se ovakvi sadržaji prevode u skladu sa pravilima dobre optimizacije, možete biti sigurni da će i vaš sajt vrlo brzo biti među prvima u pretrazi. Sem sajtova, na vaš zahtev ćemo prevesti i sadržaje online prodavnica i kataloga, ali i softver, to jest ma koju aplikaciju ili program koji želite.

Prevođenje medicinske dokumentacije sa srpskog na bugarski jezik

Osim ličnih i poslovnih dokumenata, sa srpskog jezika na bugarski prevodimo i medicinsku, ali i građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, dokumenta o medicinskim proizvodima i sve druge materijale koji se tiču oblasti medicine, građevinske industrije i farmacije prevodimo na vaš zahtev sa srpskog jezika na bugarski, a zatim i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime zapravo dobijate dokument koji možete da koristite u ma kojoj situaciji.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja, a između ostalih i potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se odnose na ovu oblast.

Kako je reč o zvaničnim dokumentima, za koja se zahteva i overa sudskog tumača, vrlo je važno da ne zaboravite da nam dostavite i originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ih uporedi pre nego što stavi svoj pečat. Ukoliko se dogodi da utvrdi da među njima postoji razlika, on mora klijentima da predloži redakturu sadržaja, jer jedino prevodi koji su istovetni originalnim dokumentima mogu da se overe. Uslugu redakture već prevedenih materijala možete da dobijete u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford, a za nju su zaduženi iskusni lektori i korektori, koji će u optimalnom roku uskladiti sadržaj dokumenta ili bilo kog drugog materijala sa pravilima prevodilačke struke i na dogovoren način vam dostaviti obrađene dokumente.

Bilo koja od pomenutih dokumenata za koja vam je potrebno prevođenje sa srpskog jezika na bugarski možete da pošaljete preko kurirske službe ili “Pošte Srbije “(preporučeno), na adresu naše poslovnice koja vam je najbliža ili da ih donesete lično.

Samo u slučaju da su vam prevodi potrebno naročito brzo, možete najpre poslati skenirana dokumenta na naš mejl, a odmah zatim dostaviti i originale na jedan od opisanih načina. Podrazumeva se da je neophodno da posebno vodite računa o brzini, koja je u ovakvim situacijama ključna, jer će jedino tako sudski tumači i prevodioci moći da ispune vaš zahtev i dostave vam prevedena i overena dokumenta u roku koji ste zahtevali.

Što se tiče dostave prevedenih dokumenata, možete da ih preuzmete lično ili vam ih možemo poslati na adresu koju navedete. Jedino je važno da znate da se usluga dostave na adresu naplaćuje potpuno odvojeno od usluge prevoda, odnosno overe.

Takođe, opšta je preporuka za sve klijente kojima je potrebno prevođenje bilo kog navedenog dokumenta sa srpskog jezika na bugarski da najpre u sudu koji je nadležan potraže informacije o potrebi za overom haškim Apostille pečatom. Ova vrsta overe se radi uz overu sudskog tumača, a nije obavezna za sva dokumenta, te čak i za ona za koja je obavezna ima različitu formu. A budući da su za overu ovim pečatom isključivo zaduženi sudski organi naše države, to i jedinu pravu informaciju možete da dobijete od nadležnog suda u vašem gradu. U slučaju da i dokument koji je vama potreban preveden sa našeg jezika na bugarski zahteva Apostille pečat, morate da pitate i koju vrstu overe, jer su najzastupljenije dve. Jedna podrazumeva da se prvo radi prevod i overa sudskog tumača, a onda se dokument overava haškim pečatom, dok druga vrsta overe počinje od stavljanja Apostille pečata, a zatim se prevodi i dokument i pečat, pa tek na kraju ceo dokument overava i sudski tumač.


Poslovnica srpski na bugarski bugarski na srpski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 800 1000 800 1000
Paraćin 800 1000 800 1000
Beograd 800 1000 800 1000
Novi Beograd 800 1000 800 1000
Banovo Brdo 800 1000 800 1000
Mladenovac 800 1000 800 1000
Kragujevac 800 1000 800 1000
Niš 800 1000 800 1000
Leskovac 800 1000 800 1000
Sombor 800 1000 800 1000
Ćuprija 800 1000 800 1000
Čačak 800 1000 800 1000
Kraljevo 800 1000 800 1000
Požarevac 800 1000 800 1000
Smederevo 800 1000 800 1000
Užice 800 1000 800 1000
Novi Sad 800 1000 800 1000
Pančevo 800 1000 800 1000
Zemun 800 1000 800 1000
Zrenjanin 800 1000 800 1000
Šabac 800 1000 800 1000
Novi Pazar 800 1000 800 1000
Valjevo 800 1000 800 1000
Bor 800 1000 800 1000
Voždovac 800 1000 800 1000
Zaječar 800 1000 800 1000
Sremska Mitrovica 800 1000 800 1000
Ruma 800 1000 800 1000
Subotica 800 1000 800 1000
Kruševac 800 1000 800 1000
Vranje 800 1000 800 1000
Inđija 800 1000 800 1000
Vršac 800 1000 800 1000
Pirot 800 1000 800 1000
Stara Pazova 800 1000 800 1000
Aranđelovac 800 1000 800 1000
Zvezdara 800 1000 800 1000
Obrenovac 800 1000 800 1000
Kikinda 800 1000 800 1000

Izračunajte cenu prevođenja sa srpskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje