Prevođenje sa bugarskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na češki jezik

Za online prevod sa bugarskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na češki jezik

Kako Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja vrsne stručnjake koji su specijalizovani za obradu sadržaja i na bugarskom i na nemačkom jeziku, to znači da svako ko zahteva direktno prevođenje sa bugarskog na češki jezik kod nas može da dobije uslugu vrhunskog kvaliteta.

Prevodioci i sudski tumači mogu kompletno da obrade sve vrste dokumenata i da uz njihov prevod urade i overu. Ono što je važno da zna svaki klijent u ovom slučaju, jeste da je u pitanju overa za koju je zadužen sudski tumači i nju ne treba pomešati sa overom haškim pečatom (Apostille), pošto prevodioci i sudski tumači ne mogu da stave taj pečat, uzevši u obzir da to nije u njihovoj nadležnosti. Zato se svakom pojedinačnom klijentu preporučuje da potraži informacije o tom tipu overe u okviru nadležne službe, a kako ne bi gubio vreme. Radi se o tome da se za svaki dokument ne zahteva stavljanje ovog pečata, ali da i kada se on stavlja, mora tačno da se sazna da li se taj tip overe vrši pre ili nakon što prevodilac i sudski tumač završe sa obradom konkretnog dokumenta, jer od toga isključivo zavisi dužina trajanja čitavog procesa, kao i mesto gde je potrebno prvo odneti konkretan dokument. Klijenti bi trebalo da znaju da ako se Apostille pečat stavlja pre nego što stručnjaci Akademije Oxford pristupe njegovoj obradi, onda zakon nalaže da se izvrši prevod sa bugarskog jezika na češki i za sadržinu dokumenta i za taj pečat, a to podrazumeva da konkretan postupak može duže da traje u odnosu na onaj koji se tretira kao klasičan. Pod tim se misli prvo na prevođenje dokumenta, a posle toga se tek vrši overa prevoda pečatom sudskog tumača i na kraju se na taj dokument stavlja haški pečat.

Izuzev svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, to jest različitih tipova potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava (potvrda o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju i druga), sudski tumači i prevodioci mogu takođe da obrade i sva poslovna dokumenta (fakture, osnivački akti preduzeća, statuti preduzeća, poslovne odluke i izveštaji i ostala), ali isto tako obrađuju i sva lična dokumenta (potvrda o prebivalištu, lična karta, krštenica, umrlica, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak, vozačka dozvola i mnoga druga).


Prevođenje sa bugarskog na češki
Prevođenje sa Češkog na bugarski

Pored toga, klijentima ćemo omogućiti da dobiju i direktan prevod sa bugarskog jezika na češki za rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, odnosno za uverenje o položenim ispitima i potvrdu u redovnom školovanju, kao i za naučne patente, odnosno svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole i mnoga druga dokumenta koja su usko vezana za oblast nauke ili obrazovanja.

Sudski tumači i prevodioci će na zahtev klijenata da obrade i dokumenta koja ulaze u sastav najpre medicinske dokumentacije (specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija u medicinskim proizvodima i druga), ali i za ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, tenderske i građevinske dokumentacije (uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala).

Naši stručnjaci mogu da obrade i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i to kako naučne, isto tako i popularne, odnosno različite vrste časopisa, a zatim i književna dela i udžbenike, kao i novinske članke. Uz to, prevodilac i sudski tumač vrše i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na češki za sve vrste internet materijala (softveri, online prodavnice, katalozi, web sajtovi i drugo), ali i za audio i video sadržaje svih vrsta (serije, emisije, filmovi, reklamne poruke i ostalo). A u sklopu ove usluge, klijente očekuje i sinhronizovanje, kao i usluga titlovanja svih prevedenih video i audio materijala, čime klijenti znatno štede vreme, pošto na jednom mestu dobijaju njihovu kompletnu obradu.

Sve materijale iz oblasti marketinga, poput vizit karti, reklamnih letaka i PR tekstova, odnosno flajera, plakata i drugih će takođe sudski tumač i prevodilac, po potrebi da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A klijentima možemo da ponudimo i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na češki, uzevši u obzir da su pomenuti stručnjaci specijalizovani i za pružanje usluga konsekutivnog, odnosno simultanog, kao i preva uz pomoć šapata. Neophodno je da nas oni tada informišu o svim potrebnim detaljima koji se odnose na konkretan događaj, a kako bismo mogli da izaberemo adekvatnu vrstu usluge. Takođe, svako ko je zainteresovan kod nas može da izvrši i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji su naročito povoljni.Prevod presuda o razvodu braka sa bugarskog na češki jezik

Sa ciljem da svima kojima je potrebna ova usluga omogući najkvalitetniju moguću, Akademija Oxsford zapošljava i one stručnjake koji su isključivo usmereni na simultano prevođenje sa bugarskog na češki jezik. A u zavisnosti od zahteva konkretnog događaja, prevodioci i sudski tumači, takođe mogu da primene i šapatni, ali i konsekutivni prevod. U slučaju da postoji potreba da se pristupi baš simultanom, naši klijenti će imati priliku i da po vrlo povoljnim uslovima iskoriste uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napominjemo da je izuzetno važno da nam na vreme dostavite sve potrebne podatke koji se odnose na događaj za koji vam je potreban simultani prevod sa bugarskog na češki jezik, odnosno neka druga vrsta usmenog prevoda, kako bismo mogli da pripremimo ponudu kojom ćete biti potpuno zadovoljni.

Iako su prevodioci i sudski tumači članovi našeg tima, činjenica je da u njemu postoje i mnogobrojni drugi stručnjaci, a među njima i oni čija specijalnost je sinhronizovanje prevedenih audio i video sadržaja, to jest profesionalni titleri, koji će da omoguće klijentima da ih dobiju titlovane. Tako će svaki klijent koji zahteva direktan prevod sa bugarskog na češki jezik za igrane filmove bilo kog žanra ili, pak dokumentarne, odnosno animirane i crtane filmove, dobiti u optimalnom roku njihovu kompletnu obradu. A sudski tumači i prevodioci, po potrebi mogu da obrade i sve tipove televizijskih i radijskih emisija, odnosno reklamne poruke, ali i serije i sve ostale vrste audio i video materijala.

Svim onim klijentima koji su prevođenje sa bugarskog na češki jezik pre toga prepustili nekim drugim stručnjacima, ali nisu zadovoljni kvalitetom urađenog prevoda, profesionalni korektori i lektori Akademije Oxford mogu da pruže mogućnost za korekturu tako obrađenih sadržaja, a kako bi konkretan prevod bio što kvalitetniji.

Prevodi medicinske dokumentacije sa bugarskog na češki jezik

Sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu će na zahtev klijenata da izvrše direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa bugarskog jezika na češki, a što prvenstveno uključuje obradu lekarskih nalaza, iako će oni po zahtevu da prevedu i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, a zatim i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja se tretiraju kao sastavni deo medicinske dokumentacije

Ona dokumenta koja se u različitim situacijama moraju podneti nadležnim institucijama, što podrazumeva različite vrste izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja, isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu, a posle toga i overe pečatom sudskog tumača. Upravo na taj način će svako kome su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na češki za potvrdu o slobodnom bračnom stanju, odnosno za potvrdu o stalnom zaposlenju i o visini primanja, kao i za saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, odnosno za uverenje o nekažnjavanju i za sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama, da dobije kvalitetno obrađene materijale koji mogu da budu korišćeni u svakoj situaciji i to potpuno isto kao i svaki validan dokument.

Uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, te potvrdu o prebivalištu, će isto tako naši stručnjaci da prevedu u najkraćem mogućem roku, a potom i da overe pečatom sudskog tumača. Klijenti kod nas dobijaju i direktan prevod sa bugarskog jezika na češki i za venčani list, odnosno pasoš i ličnu kartu, ali i za izvod iz knjige umrlih, dozvolu za boravak, radnu dozvolu i sva ostala lična dokumenta.

Ukoliko je nekome potreban prevod u ovoj jezičkoj varijanti za bilo koji poslovni dokumenti, može biti sasvim uveren da će prevodilac i sudski tumač da njegovoj obradi pristupe u najkraćem mogućem roku i na vrlo kvalitetan način. Sem faktura i svih vrsta poslovnih izveštaja (finansijski, godišnji i revizorski), oni takođe obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, te poslovne odluke, a zatim i statut preduzeća i ostala dokumenta koja se odnose na poslovanje svakog pravnog lica.

Zainteresovanim klijentima će sudski tumači i prevodioci da ponude i prevođenje sa bugarskog jezika na češki za sve vrste pravnih akata (ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske presude, punomoćje za zastupanje, sudske žalbe i rešenja, sudske tužbe i odluke i druga), a po potrebi mogu da obrade i različite tipove dokumentacija, to jest ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom građevinske i tenderske, ali i tehničke dokumentacije (deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i druga).

A pored svega što smo do sada naveli, klijentima omogućujemo i obradu onih dokumenata koja su vezana za oblast nauke (rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi, naučni patenti i ostala), te po potrebi sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i diplomu i dodatak diplomi, odnosno seminarske i diplomske radove, potvrdu o redovnom školovanju, prepise ocena i još mnogo drugih dokumenata koja sada nismo naveli, a isključivo se odnose na oblast obrazovanja.

Bitno je da svako ko zahteva prevođenje sa bugarskog jezika na češki za neki od navedenih ili bilo koji drugi dokument zna da je njegova obaveza da prilikom slanja sadržaja na prevod dostavi i originale koji se koriste na uvid prilikom overe, a takođe je vrlo važno i da prethodno proveri u nadležnim institucijama da li je potrebno za ta dokumenta izvršiti overu haškim (Apostille) pečatom i u kom trenutku tokom procesa obrade (pre ili posle prevođenja i overe sudskog tumača).

Prevod softvera sa bugarskog jezika na češki

Ako kažemo da sudski tumači i prevodioci koji su u našem timu mogu da pristupe profesionalno i obradi softvera u ovoj jezičkoj kombinaciji, pod tim mislimo na činjenicu da oni poznaju sva pravila koja su bitna za obradu ovakvih sadržaja, tako da će svaki program ili aplikaciju za koji vam je potreban prevod sa bugarskog na češki jezik da obrade u skladu sa tim pravilima. Oni osim toga imaju i dovoljan nivo znanja vezanih za primenu pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja će isto tako adekvatno da primene kada budu obrađivali određeni internet sajt ili, pak web kataloga, odnosno sadržinu online prodavnice, ali i mnoge druge materijale gde je ta vrsta optimizovanje primenljiva. A na taj način će konkretni web sadržaj da ima mnogo bolju poziciju na internetu, što će se sigurno pozitivno odraziti i na poslovanje njegovog vlasnika.

Po potrebi, sudski tumač i prevodilac u ovoj varijanti jezika obrađuju i sadržinu udžbenika, odnosno časopisa svih vrsta, a rade i prevod sa bugarskog na češki jezik za članke iz novina, kao i za sve tipove književnih dela i to kako za ona koja se smatraju poetskim, tako i za prozni, mada mogu da pristupe i obradi romana i beletristike.

Sobzirom na to da prevodilac i sudski tumač uz visok nivo znanja konkretnih jezika imaju i vrlo široko opšte obrazovanje, to svako kome su potrebni prevodi sa bugarskog na češki jezik za različite tipove tekstualnih sadržaja kod nas može da dobije i njihov profesionalan prevod, a nevezano za to koja se tema u konkretnom tekstu obrađuje. Tako će pomenuti stručnjaci sa istim stepenom kvaliteta da obrade i tekstove čije tema je vezana za oblast medicine, filozofije i građevinske industrije, odnosno sociologije i psihologije, kao i one čija tema se odnosni na oblast informacionih tehnologija i komunikologije, te politike i ekonomije. Prevode i one tekstove koji se tiču marketinga, finansija, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina.

Kada je to potrebno našim klijentima, izvršićemo i direktan prevod sa bugarskog na češki jezik za bilo koji tip materijala vezanih za oblast marketinga, a to uključuje obradu najpre PR tekstova i reklamnih letaka, kao i flajera, te po potrebi naši stručnjaci prevode i plakate, vizit kartice i ostale marketinške materijale. Ovde je važno naglasiti da oni svakako dobro poznaju marketinška pravila i da su upoznati sa praksom primene dobrog marketinga, o čemu će naročito da vode računa kada budu obrađivali te materijale. Ovo smo naglasili zato što primenom pomenutih pravila biva pružena mogućnost svim onim potencijalnim klijentima koji se služe češkim jezikom da se tako upoznaju sa predmetom reklamiranja da će gotovo pomisliti da je on izvorno na njihovom jeziku i napisan, a čime će se u potpunosti postići osnovni cilj koji koji prevođenje marketinških materijala sa bugarskog na češki jezik i ima.


Poslovnica bugarski na češki češki na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1900 2200 1900 2200
Paraćin 1900 2200 1900 2200
Beograd 1900 2200 1900 2200
Novi Beograd 1900 2200 1900 2200
Banovo Brdo 1900 2200 1900 2200
Mladenovac 1900 2200 1900 2200
Kragujevac 1900 2200 1900 2200
Niš 1900 2200 1900 2200
Leskovac 1900 2200 1900 2200
Sombor 1900 2200 1900 2200
Ćuprija 1900 2200 1900 2200
Čačak 1900 2200 1900 2200
Kraljevo 1900 2200 1900 2200
Požarevac 1900 2200 1900 2200
Smederevo 1900 2200 1900 2200
Užice 1900 2200 1900 2200
Novi Sad 1900 2200 1900 2200
Pančevo 1900 2200 1900 2200
Zemun 1900 2200 1900 2200
Zrenjanin 1900 2200 1900 2200
Šabac 1900 2200 1900 2200
Novi Pazar 1900 2200 1900 2200
Valjevo 1900 2200 1900 2200
Bor 1900 2200 1900 2200
Voždovac 1900 2200 1900 2200
Zaječar 1900 2200 1900 2200
Sremska Mitrovica 1900 2200 1900 2200
Ruma 1900 2200 1900 2200
Subotica 1900 2200 1900 2200
Kruševac 1900 2200 1900 2200
Vranje 1900 2200 1900 2200
Inđija 1900 2200 1900 2200
Vršac 1900 2200 1900 2200
Pirot 1900 2200 1900 2200
Stara Pazova 1900 2200 1900 2200
Aranđelovac 1900 2200 1900 2200
Zvezdara 1900 2200 1900 2200
Obrenovac 1900 2200 1900 2200
Kikinda 1900 2200 1900 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje