Prevod sa bugarskog na norveški jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na norveški jezik

Za online prevod sa bugarskog na norveški jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na norveški jezik

Tim Prevodilačkog centra Akademije Oxford čine profesionalni prevodioci i sudski tumači koji su osposobljeni i za pružanje usluga vezanih za direktno prevođenje sa bugarskog jezika na norveški. Ti stručnjaci će kompletno da obrade sve vrste pravnih akata, odnosno poslovnu, medicinsku, građevinsku i ličnu, kao i tehničku i tendersku i mnoge druge vrste dokumentacija. Naravno, klijentima mogu da omoguće i prevod sa bugarskog jezika na norveški i za potvrdu o redovnom školovanju i diplomu i dodatak diplomi, te za mnoga druga dokumenta vezana za oblast obrazovanja, ali i za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (sve vrste uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti), kao i za ona koja spadaju u domen nauke.

Bez obzira za koji dokument da su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog jezika na norveški, oni kod nas svakako dobijaju i overu pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača koji je u našem timu i tako stiče pravno validan dokument.

A pre nego što pristupi overi, ovlašćeni sudski tumač upoređuje originalan i preveden dokument, pa se zato od svakog pojedinačnog klijenta kome je potrebna ova usluga i zahteva da dostavi originalna dokumenta na uvid, to jest ili da ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, a može i da ih lično donese u prostorije naše poslovnice.


Prevođenje sa bugarskog na norveški
Prevođenje sa norveškog na bugarski

Uzevši u obzir da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i mnoge druge materijale, kao što su na primer tekstovi, udžbenici i književna dela, ali i marketinške i internet sadržaje, te časopise i članke iz novina i mnoge druge, a za njih se ne zahteva takav način dostave. Jednostavno rečeno, klijenti koji su zainteresovani za obradu takvih sadržaja mogu ne samo da nam ih pošalju na obradu preko mejla, nego i da na potpuno isti način dobije prevedene materijale. A što se tiče preuzimanja prevedenih i overenih dokumenata, to može biti izvršeno lično ili klijentima ona mogu biti dostavljena na određenu adresu, a ta usluga se naplaćuje dodatno.

Slanje dokumenata na mejl je dozvoljeno samo kada klijent zahteva njihov hitan prevod sa bugarskog jezika na norveški, ali i tada su oni obavezni da dostave originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču.

Dobro bi bilo i da se svaki pojedinačni klijent raspita u nadležnim službama da li se Apostille, odnosno pečat koji je poznat još i kao haški zahteva za dokumenta za koja im je potreban prevod sa bugarskog jezika na norveški, a kako bi značajno uštedeo vreme, pošto prevodilac i sudski tumač nemaju ovlašćenja da tu vrstu overe izvrše. Tom prilikom bi trebalo da saznaju prvo da li je neophodno staviti ovaj pečat na ta dokumentu, a potom i da li se on stavlja posle ili pre njegove obrade od strane naših stručnjaka, jer od toga zavisi i trajanje procesa i način obrade konkretnog dokumenta.

Prevođenje sa bugarskog jezika na norveški, pored svih pomenutih sadržaja uključuje i obradu svih vrsta audio i video materijala, ali isto tako i njihovo sinhronizovanje i titlovanje. Klijentima je na raspolaganju i usluga redakture sadržaja, a koji se odnosi na nekvalitetno prevedene sadržaje, ali nju neće da izvrše prevodilac i sudski tumač, već profesionalni korektor i lektor, koji imaju sasvim dovoljno iskustva u pružanju ovih usluga.Prevodi marketinških materijala sa bugarskog na norveški jezik

Kako reklamne plakate i letke, odnosno brošure, tako i vizit karte, odnosno PR tekstove, te kataloge, flajere i druge sadržaje koji su usmereni na reklamiranje, sudski tumači i prevodioci obrađuju u pomenutoj kombinaciji jezika i to maksimalno profesionalno. Sobzirom na to da poznaju marketinška pravila, oni ih i primenjuju prilikom obrade ovakvih materijala i samim tim prilagođavaju pravilima i duhu norveškoj jezik.

U ponudi je i prevođenje sa bugarskog jezika na norveški za sve vrste knjiga, tako da prevodilac i sudski tumač obrađuju i udžbenike i književna dela (romani, poezija, proza, beletristika i ostala). A isto tako će oni da obrade i tekstualne materijale, nevezano za to da li su u pitanju stručni tekstovi ili oni koji se tretiraju kao popularni. Izuzev tekstova koji su vezani za oblast ekonomije, farmacije i obrazovanja, te psihologije i menadžmenta, a sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove koji se bave marketingom, informacionim tehnologijama i medicinom, odnosno ekologijom i zaštitom životne sredine, turizmom i komunikologijom, ali i svim ostalim granama nauka i to i prirodnih i društvenih nauka.

Uz to, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata rade i usmeni prevod sa bugarskog jezika na norveški i u zavisnosti od situacije, odnosno zahteva događaja, oni pružaju usluge simultanog, konsekutivnog i šapatnog prevoda. A od klijenata se očekuje da dostave sve informacije o organizaciji određenog događaja, kako bi se procenilo koja od pomenutih usluga je najbolja za primenu. U slučaju da se proceni da je ta usluga adekvatna, biće ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevođenje informativnih emisija sa bugarskog jezika na norveški

Kada su klijentima potrebni direktni prevodi informativnih emisija sa bugarskog na norveški jezik, moramo da ih informišemo da sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i mnoge druge vrste emisija, poput na primer zabavnih, obrazovnih i dečijih, ali i sve ostale audio i video sadržaje. A to se odnosi na reklame poruke, serije i filmove i to kako crtane i dokumentarne, tako i animirane, ali i igrane, bez obzira koji je njihov žanr. Takođe ćemo im ponuditi usluge koje se smatraju dodatnim u ovom slučaju, a što uključuje ili njihovo sinhronizovanje ili uslugu njihovog titlovanja, čime klijenti dobijaju kompletnu obradu u najkraćem roku.

Sudski tumač i prevodilac rade i direktno prevođenje sa bugarskog na norveški jezik za web sajtove, online kataloge i prodavnice, ali i softvere i sve ostale vrste sadržaja koje su vezane za oblast interneta. A ovde je izuzetno važno da naglasimo da naši stručnjaci primenjuju i pravila SEO (Search Engine Optimisation) kada obrađuju ove sadržaje, tako da se oni mnogo bolje pozicioniraju na internetu.

Redaktura sadržaja za koje su prevodi sa bugarskog na norveški jezik pre toga urađeni, ali nisu kvalitetni jeste isto usluga koju pružaju naši stručnjaci i to profesionalni lektor i korektor.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa bugarskog na norveški jezik

Svaki klijent koji zahteva prevođenje uverenja o položenim ispitima sa bugarskog jezika na norveški dobija kompletnu obradu tog dokumenta u našoj instituciji, uzevši u obzir da su deo tima Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači. A zahvaljujući toj činjenici oni dobijaju prvo prevod konkretnog dokumenta u ovoj jezičkoj kombinaciji, a potom se vrši overa prevedenog dokumenta od strane sudskog tumača.

Na zahtev klijenata će oni da obrade u ovoj kombinaciji jezika i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, poput na primer diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, odnosno svedočanstava o završenim razreduima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, te potvrda o redovnom školovanju, ali i diplomskih i seminarskih radova.

Isto tako, na zahtev klijenata ćemo da izvršimo i prevod sa bugarskog jezika na norveški za sva poslovna dokumenta (statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, godišnji, revizorski i finansijski poslovni izveštaji i druga), a kada je potrebno sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koja su sastavni deo medicinske dokumentacije (uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i ostala).

Kada su u pitanju direktni prevodi sa bugarskog jezika na norveški, klijenti mogu da dobiju i obrađena sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, kao što su na primer različite vrste saglasnosti i potvrda, ali i izjava i uverenja (potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i mnoga druga), a kada to zahtevaju klijenti vršimo i prevođenje sa bugarskog jezika na norveški za sve vrste dokumentacija, to jest za dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske, odnosno tenderske dokumentacije.

Prevodilac i sudski tumač, po potrebi obrađuju i uverenje o državljanstvu, krštenicu i saobraćajnu dozvolu, odnosno izvod iz knjige venčanih i umrlih, te pasoš, vozačku dozvolu i ličnu kartu, ali i radnu dozvolu, dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Pomenućemo i to da možemo da izvršimo obradu rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih radova, kao i naučnih patenata, te svih ostalih dokumenata koja su vezana za oblast nauke.

U skladu sa potrebama, sudski tumači i prevodioci rade i direktno prevođenje sa bugarskog jezika norveški za sve vrste pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sudske odluke i žalbe, sudske presude, fakture, punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i ostala dokumenta koja se tiču prava ili sudstva).


Poslovnica bugarski na norveški norveški na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2400 3000 2400 2900
Paraćin 2400 3000 2400 2900
Beograd 2400 3000 2400 2900
Novi Beograd 2400 3000 2400 2900
Banovo Brdo 2400 3000 2400 2900
Mladenovac 2400 3000 2400 2900
Kragujevac 2400 3000 2400 2900
Niš 2400 3000 2400 2900
Leskovac 2400 3000 2400 2900
Sombor 2400 3000 2400 2900
Ćuprija 2400 3000 2400 2900
Čačak 2400 3000 2400 2900
Kraljevo 2400 3000 2400 2900
Požarevac 2400 3000 2400 2900
Smederevo 2400 3000 2400 2900
Užice 2400 3000 2400 2900
Novi Sad 2400 3000 2400 2900
Pančevo 2400 3000 2400 2900
Zemun 2400 3000 2400 2900
Zrenjanin 2400 3000 2400 2900
Šabac 2400 3000 2400 2900
Novi Pazar 2400 3000 2400 2900
Valjevo 2400 3000 2400 2900
Bor 2400 3000 2400 2900
Voždovac 2400 3000 2400 2900
Zaječar 2400 3000 2400 2900
Sremska Mitrovica 2400 3000 2400 2900
Ruma 2400 3000 2400 2900
Subotica 2400 3000 2400 2900
Kruševac 2400 3000 2400 2900
Vranje 2400 3000 2400 2900
Inđija 2400 3000 2400 2900
Vršac 2400 3000 2400 2900
Pirot 2400 3000 2400 2900
Stara Pazova 2400 3000 2400 2900
Aranđelovac 2400 3000 2400 2900
Zvezdara 2400 3000 2400 2900
Obrenovac 2400 3000 2400 2900
Kikinda 2400 3000 2400 2900

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje