Prevođenje sa bugarskog na slovenački jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na slovenački jezik

Za online prevod sa bugarskog na slovenački jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na slovenački jezik

Kada je u pitanju direktno prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački, budući da su deo našeg tima i prevodioci i sudski tumači, to znači da svako kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta može da kod nas očekuje kompletnu uslugu, a koja uz njihov prevod podrazumeva i overu od strane zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Na taj način klijent stiče dokument koji može da koristi apsolutno u svakoj situaciji, bez obzira da li se radi o poslovnim ili ličnim dokumentima ili su mu prevodi sa bugarskog jezika na slovenački potrebni za pravna akta, odnosno za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, te za različite tipove dokumentacija (tehnička, građevinska, tenderska, poslovna i ostale).

Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu prema zahtevima klijenata da obrade i potvrde o redovnom školovanju, kao i bilo koji drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, takođe i za oblast nauke, ali i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli.

Neophodno je da svako ko zahteva ovu uslugu dostavi obavezno i originalna dokumenta na uvid, to jest da nam ih pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe ili da ih lično donese, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima pre overe. Dobro bi bilo i da svaki klijent koji je zainteresovan za ovu uslugu potraži podatke koji se odnose na overu haškim, to jest Apostille pečatom, a što nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford. Kako se ovaj tip overe zahteva samo za određena dokumenta i uvek se taj pečat stavlja u tačno definisanom trenutku, to je i potrebno da klijenti sami doznaju kakav je postupak overe haškim pečatom za dokumenta za koja zahtevaju prevod sa bugarskog jezika na slovenački.


Prevođenje sa bugarskog na slovenački
Prevođenje sa slovenačkog na bugarski

Pošto prevodilac i sudski tumač budu završili sa obrađivanjem dostavljenih dokumenata bilo koje vrste, klijenti imaju dve opcije, to jest mogu ili da ih preuzmu lično ili da im budu dostavljena na bilo koju adresu, ali tu uslugu plaćaju prema važećem cenovniku službe koja je zadužena za to.

Hitno prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački za dokumenta je jedina situacija kada se klijentima dozvoljava dostavljanje sadržaja preko mejla. Ali ubrzo nakon toga, oni moraju da izvrše i dostavljanje originala na uvid sudskom tumaču.

Pored prevoda različitih dokumenata, sudski tumači i prevodioci mogu u konkretnoj varijanti jezika da obrade i mnoge druge vrste sadržaja, a pored ostalog i novinske članke, tekstove i književna dela, te udžbenike i časopise. Naravno, prevešće i sve materijale koji se odnose na oblast interneta i marketinga, ali i serije i filmove, te mnoge druge video i audio sadržaje. Pomenućemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na slovenački baš za taj tip materijala, kod nas mogu da dobiju i njihovo titlovanje, te po potrebi naši stručnjaci mogu i da sinhronizuju prevedene reklamne poruke, emisije i ostale video, odnosno audio sadržaje.Da naglasimo i to da prevodilac i sudski tumač klijentima mogu da pruže i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa bugarskog jezika na slovenački, te da u skladu sa konceptom samog događaja oni mogu da primene kako šapatno, tako i konsekutivno, odnosno simultano prevođenje. A u onim situacijama kada je to potrebno, u ponudu ćemo uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi naši klijenti dobili što obuhvatniju i kvalitetniju ponudu.

Lektori i korektori su takođe članovi tima naših poslovnica, tako da možemo da izvršimo i redakturu svih onih sadržaja za koje je prevod sa bugarskog jezika na slovenački neko pre nas uradio, ali ne dovoljno profesionalno, pa je neophodno da pomenuti stručnjaci isprave greške koje su u takvim prevodima uočljive.

Prevodi udžbenika sa bugarskog jezika na slovenački

Pored toga što prevodilac i sudski tumač mogu da urade i direktan prevod udžbenika sa bugarskog na slovenački jezik, oni će takođe da obrade i sve vrste književnih dela (poezija, romani, proza, beletristika i druga), ali i različite tipove časopisa i članaka iz novina.

Svakako, ako su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog na slovenački jezik za tekstove, ovi stručnjaci će ispuniti i taj njihov zahtev, a nevezano za to da li se tema tekstova odnosi na bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka. Pod tim se misli kako na finansije, bankarstvo i ekonomiju, odnosno politiku i turizam, tako i na oblast sociologije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali i na one koje spadaju u domen građevinske industrije i marketinga, te menadzmenta i turizma, kao i mnogih drugih naučnih disciplina.

Sudski tumači i prevodioci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve sadržaje vezane za oblast interneta i to kako web kataloge, tako i sajtove, odnosno programe i online prodavnice, ali i aplikacije i mnoge druge internet materijale. Sobzirom na to da oni odlično poznaju pravila njihovog optimizovanja za internet pregledače, to jest da su savladali umeće primene SEO (Search Engine Optimisation), tako prevedeni i optimizovani sadržaji će u budućnosti imati mnogo bolju poziciju u okviru web pretrage.

Uz sve usluge koje se odnose na prevod sa bugarskog na slovenački jezik, zainteresovanim klijentima omogućujemo i korekturu, to jest uslugu profesionalne lekture, a koje je potrebno primeniti kada klijent poseduje loše prevedene materijale bilo koje vrste.

Prevođenje marketinških sadržaja sa bugarskog na slovenački jezik

Sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast marketinga, prevodilac i sudski tumač mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade, tako da će klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na slovenački za vizit karte i PR tekstove, odnosno reklamne flajere, kao i plakate i druge slične marketinške materijale, dobiti njihovu profesionalnu obradu po najpovoljnijim uslovima. A naši stručnjaci će tom prilikom posebno da obrate pažnju na primenu marketinških pravila koja poznaju i tako će klijentima da omoguće ispunjenje osnovnog cilja koji prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački tih sadržaja ima.

Možemo da pružimo i uslugu koja se odnosi na usmeni prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac će u zavisnosti od tipa događaja, da primene ili šapatni ili simultani, odnosno konsekutivni prevod sa bugarskog jezika na slovenački. Vrlo je važno da nam klijenti na vreme dostave sve podatke koji se odnose na organizaciju događaja za koji im je potrebna ova usluga, odnosno da nas informišu o prostoru u kome on treba da bude organizovan, kao i o trajanju, ali isto tako i o broju učesnika, odnosno o svim ostalim detaljima koji mogu da utiču na pripremu ponude. U onim slučajevima kada stručni tim naše poslovnice proceni da je simultano prevođenje sa bugarskog jezika na slovenački najbolje primeniti, biće uvrštena u ponudu i usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Serije i filmove bilo koje vrste, odnosno reklamne poruke, kao i emisije čiji karakter je bilo zabavan, bilo informativni, ali i ostale audio i video materijale, prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata, takođe mogu da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika. A nakon što oni budu izvršili obradu dostavljenih video i audio sadržaja bilo koje vrste, mi ćemo im ponuditi uslugu titlovanja, kao i sinhronizovanja prevedenih materijala.

Prevod sertifikata sa bugarskog jezika na slovenački

Jedna od brojnih usluga koje vrše prevodioci i sudski tumači jesu direktni prevodi sertifikata sa bugarskog na slovenački jezik, ali i njihova overa, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači Akademije Oxford. Pomenuti stručnjaci, isto tako prevode u ovoj jezičkoj varijanti i sve tipove licenci, odnosno punomoćje za zastupanje i presude o razvodu braka, ali i tekovine Evropske Unije, te različite vrste sudskih akata, poput žalbi, tužbi, rešenja i presuda, kao i ugovore i sva ostala pravna akta.

U ponudi je i direktno prevođenje sa bugarskog na slovenački jezik za sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, što uključuje obradu bilo kog tipa saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, kao i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i ostala). A uz to, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva dokumenta koja se smatraju sastavnim delom dokumentacije za tendere, te građevinske i tehničke dokumentacije (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i ostala).

Sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, takođe naši stručnjaci mogu da prevedu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A osim diplome i dodatka diplomi, svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i uverenja o položenim ispitima, sudski tumač i prevodilac rade i prevod sa bugarskog na slovenački jezik za nastavne planove i programe fakulteta, prepis ocena i rezultate naučnih istraživanja, odnosno za potvrdu o redovnom školovanju, naučne radove i patente, kao i za seminarske i diplomske radove, te za mnoga druga dokumenta koja se odnose na pomenute oblasti.

Zainteresovane klijente kod nas očekuju i prevodi sa bugarskog na slovenački jezik za pasoš i ličnu kartu, odnosno za potvrdu o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, ali i za različite tipove dozvola (vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak), odnosno za izvode iz matičnih knjiga bilo rođenih ili venčanih, bilo umrlih, kao i za mnoga druga lična dokumenta.

Poslovnu i medicinsku dokumentaciju će, takođe prevodioci i sudski tumači po vašem zahtevu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade. A osim rešenja o osnivanju pravnog lica i svih vrsta poslovnih izveštaja i odluka, ovi stručnjaci obrađuju i osnivački akt i statut preduzeća, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda i lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i sva druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom pomenutih tipova dokumentacija.

Obaveza je svakog klijenta koji zahteva direktan prevod sa bugarskog na slovenački jezik kako za pomenuta, tako i za bilo koja druga dokumenta, da dostavi originale na uvid i da se raspita o tome da li je obavezno stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata na njih.


Poslovnica bugarski na slovenački slovenački na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2200 1800 2200
Paraćin 1800 2200 1800 2200
Beograd 1800 2200 1800 2200
Novi Beograd 1800 2200 1800 2200
Banovo Brdo 1800 2200 1800 2200
Mladenovac 1800 2200 1800 2200
Kragujevac 1800 2200 1800 2200
Niš 1800 2200 1800 2200
Leskovac 1800 2200 1800 2200
Sombor 1800 2200 1800 2200
Ćuprija 1800 2200 1800 2200
Čačak 1800 2200 1800 2200
Kraljevo 1800 2200 1800 2200
Požarevac 1800 2200 1800 2200
Smederevo 1800 2200 1800 2200
Užice 1800 2200 1800 2200
Novi Sad 1800 2200 1800 2200
Pančevo 1800 2200 1800 2200
Zemun 1800 2200 1800 2200
Zrenjanin 1800 2200 1800 2200
Šabac 1800 2200 1800 2200
Novi Pazar 1800 2200 1800 2200
Valjevo 1800 2200 1800 2200
Bor 1800 2200 1800 2200
Voždovac 1800 2200 1800 2200
Zaječar 1800 2200 1800 2200
Sremska Mitrovica 1800 2200 1800 2200
Ruma 1800 2200 1800 2200
Subotica 1800 2200 1800 2200
Kruševac 1800 2200 1800 2200
Vranje 1800 2200 1800 2200
Inđija 1800 2200 1800 2200
Vršac 1800 2200 1800 2200
Pirot 1800 2200 1800 2200
Stara Pazova 1800 2200 1800 2200
Aranđelovac 1800 2200 1800 2200
Zvezdara 1800 2200 1800 2200
Obrenovac 1800 2200 1800 2200
Kikinda 1800 2200 1800 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje