Prevod sa bugarskog na makedonski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na makedonski jezik

Za online prevod sa bugarskog na makedonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevod sa bugarskog na makedonski jezik

Najverovatnije zbog blizine dve zemlje, tek brojni klijenti se našim stručnjacima često obraćaju sa zahtevom da dobiju direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski i to najčešće za različite tipove dokumenata, a prvenstveno za ona koja se smatraju ličnim.

Svakako, u toj varijanti jezika prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i poslovnu dokumentaciju, ali i medicinsku, odnosno građevinsku, te različite vrste pravnih akata. A isto tako, oni po potrebi obrađuju i tendersku i tehničku dokumentaciju, kao i sve vrste dokumenata vezanih za nauku i obrazovanje, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (saglasnosti, izjave, uverenja i potvrde svih vrsta).

Napominjemo i to da klijenti uz direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za dokumenta bilo koje vrste dobijaju i njihovu overu, a nju vrši isključivo ovlašćeni sudski tumač, čime taj dokument dobija pravnu validnost i podrazumeva da klijent može da ga koristi kada god to želi. Ipak, neophodno je da svaki klijent kome je potrebna obrada ma kog dokumenta priloži i originalna dokumenta na uvid, što ne važi za ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski, jer za obradu tekstova, časopisa, književnih dela ili udžbenika, odnosno novinskih članaka, te marketinških i internet materijala, nije neophodno dostaviti originale na uvid. Tako da njih klijenti mogu i da pošalju preko mejla, ali isto tako i da ih dobiju prevedene, a dokumenta donose lično u prostorije jedne od poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford ili ih šalju preko kurirske službe, to jest preporučenom poštanskom pošiljkom.


Prevođenje sa bugarskog na makedonski
Prevođenje sa nemačkog na bugarski

Kada je u pitanju preuzimanje obrađenih dokumenata, to može biti izvršeno na dva načina i to ili lično ili klijent može da zahteva da mu kurirska služba dostavi prevedena dokumenta na određenu adresu, stim da tu uslugu plaća prema njenom aktuelnom cenovniku.

Ako neko zahteva hitno prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za određeni dokument, on može da pošalje prvo skenirana dokumenta na naš mail, kako bi sudski tumači i prevodioci bili u mogućnosti da počnu sa obradom dokumenata u što kraćem roku i tako ispune zahtev klijenta za hitnim prevodom. Podrazumeva se, takođe da je apsolutno svaki klijent i u toj situaciji obavezan da dostavi i originale na uvid, ali je neophodno da izabere baš onaj od svih navedenih načina koji je za njega u tom trenutku zaista najbrži.

Pored obrade svih pomenutih sadržaja, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski, a kako oni mogu da primene sve tri vrste ove usluge, to jest prevod uz pomoć šapata, zatim simultani i konsekutivni, isključivo od tipa događaja zavisi koja tačno usluga se primenjuje. A u skladu sa tim se u ponudu može uvrstiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.Trebalo bi da pomenemo i to da naša institucija zapošljava i mnoge druge stručnjake koji su specijalizovani za rad sa ova dva jezika, tako da klijenti mogu da dobiju i usluge lekture i korekture kod nas, ali isto tako i kompletnu obradu i video i audio sadržaja svih vrsta. Tačnije, uz prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za filmove bilo kog žanra, serije, reklamne poruke, emisije ili za neki drugi audio i video sadržaj, oni će dobiti i njihovo titlovanje, to jest naši stručnjaci mogu da izvrše i profesionalno sinhronizovanje tako obrađenih materijala.

Prevodi PR tekstova sa bugarskog na makedonski jezik

Kada je u pitanju prevođenje PR tekstova sa bugarskog jezika na makedonski, naša je obaveza da naglasimo da su u pitanju vrlo specifični marketinški materijali i da bi klijenti kojima je potrebna ova usluga morali biti upoznati sa činjenicom da naši stručnjaci odlično poznaju važeća marketinška pravila, te da ih na pravilan način primenjuju prilikom njihovog obrađivanja. A prevodilac i sudski tumač, pored ovih sadržaja mogu da obrade i ostale marketinške materijale, te su u mogućnosti da provedu ne samo vizit kartice i plakate, odnosno reklamne plakate, već i brošure, reklamne kataloge i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga.

Književna dela i to kako poetska i prozna, tako i romane, odnosno dela koja se svrstavaju u oblast beletristike, takođe će pomenuti stručnjaci da obrade kada je potrebno. A tu su i prevodi sa bugarskog jezika na makedonski za udžbenike iz različitih oblasti, te isto tako prevodimo i članke iz novina, odnosno sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih, ali i svih ostalih vrsta časopisa, odnosno tekstualne materijale. Kada klijenti zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na makedonski za tekstove, sudski tumači i prevodioci ne brinu uopšte da li su u pitanju stručni ili popularni sadržaji, odnosno za koju oblast je njihova tema vezana, jer oni vrlo lako mogu da prevedu najrazličitije tekstove. Informacione tehnologije, marketing, finansije, medicina, filozofija, građevinska industrija, turizam, menadžment, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, obrazovanje i politika su tek pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koja su vam potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski, a koje će prevodilac i sudski tumač u što kraćem roku da obrade kada zahtevate.

Prevođenje informativnih emisija sa bugarskog jezika na makedonski

Kada se pristupa obradi informativnih emisija u ovoj kombinaciji jezika, klijenti mogu da biraju da li žele da posle toga bude izvršeno njihovo titlovanje ili sinhronizovanje, jer su i to usluge koje im možemo ponuditi. Naravno, sudski tumači i prevodioci isto tako klijentima mogu da ponude i prevod sa bugarskog na makedonski jezik za emisije obrazovnog i zabavnog karaktera, ali i za reklamne poruke i serije, odnosno za animirane i dokumentarne, kao i crtane, te igrane filmove različitih žanrova i ostale audio i video materijale.

Korekturu onih materijala za koje su prevodi sa bugarskog na makedonski jezik prethodno urađeni, će izvršiti naši stručnjaci, to jest korektori i lektori, maksimalno poštujući pravila prevodilačke struke.

A sem toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve materijale koji su vezani za oblast interneta, primenjujući tom prilikom i pravila vezana za njihovo optimizovanje, to jest maksimalno poštujući smernice koje navodi SEO (Search Engine Optimisation). Ne samo da će pomenuti stručnjaci u konkretnoj kombinaciji jezika da prevedu web sajtove, već i aplikacije svih vrsta, a zatim i online prodavnice, kao i programe, te web kataloge i sve ostale materijale koji bilo na koji način imaju veze sa oblašću interneta.

Oni klijenti koji organizuju neki događaj, a za koji se zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog na makedonski jezik, bi trebalo pre početka izrade ponude da nam dostave sve relevantne podatke, jer na osnovu njih stručni tim u našoj poslovnici može da odluči da li je bolje primeniti simultani, šapatni ili konsekutivni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji. U svim onim situacijama kada se baš ta vrsta usluge pokaže najboljom za primenu, klijenti će u ponudi moći da dobiju i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod uverenja o državljanstvu sa bugarskog na makedonski jezik

Kada na zahtev klijenata radimo prevođenje uverenja o državljanstvu sa bugarskog jezika na makedonski, mi radimo i overu takvog dokumenta i to pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Tako će svi zainteresovani klijenti dobiti uverenje o državljanstvu koje je pravno validno i koje može da bude korišćeno u svakoj prilici.

A po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva ostala lična dokumenta, kao što je na primer potvrda o prebivalištu, pasoš ili krštenica, odnosno lična karta, izvod iz knjige umrlih i venčanih, te mogu isto tako da obrade i različite tipove dozvola (radna, vozačka, dozvola za boravak, saobraćajna), ali i mnoga druga lična dokumenta.

Sve vrste potvrda i saglasnosti, odnosno izjava, ali i uverenja će pomenuti stručnjaci, takođe prvo da prevedu u konkretnoj kombinaciji jezika, a potom i da overe prevod. Sem potvrde o stanju računa u banci i potvrde o visini primanja, prevodilac i sudski tumač rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, te za saglasnost za zastupanje, kao i za uverenje o neosuđivanosti i za sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u brojnim situacijama.

Različite tipove dokumentacija i to kako poslovnu, tako i tehničku, odnosno medicinsku, ali i građevinsku, zatim tendersku i druge, će sudski tumač i prevodilac, takođe da obrade i to apsolutno svaki dokument koji ulazi u njihov sastav.

Uz sve što je do sada navedeno, možemo da uradimo i direktan prevod sa bugarskog jezika na makedonski za sudske tužbe, odluke i presude, odnosno za punomoćje za zastupanje, kao i za sertifikate i tekovine Evropske Unije, ali i za različite tipove licenci i za sva stala pravna akta.

Svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na makedonski za bilo koji dokument iz oblasti obrazovanja ili nauke, će dobiti njegovu kompletnu obradu kod nas, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači uz diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te rezultate naučnih istraživanja, isto tako obrađuju u toj kombinaciji i uverenje o položenim ispitima, zatim naučne patente, kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i seminarske i diplomske radove, te sva ostala dokumenta koja se na pomenute oblasti odnose.

Da bismo mogli da ispunimo zahtev klijenata za obradom bilo kog dokumenta u ovoj jezičkoj varijanti, oni bi trebalo da prilože i originalna dokumenta na uvid, kako bi mogla da se izvrši njihova overa, odnosno da u okviru nadležnih službi zatraže informacije koje se tiču overe haškim (Apostille) pečatom, pošto sudski tumač i prevodilac u Akademiji Oxford nemaju ovlašćenja da taj tip overe urade.


Poslovnica bugarski na makedonski makedonski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2000 1600 2000
Paraćin 1600 2000 1600 2000
Beograd 1600 2000 1600 2000
Novi Beograd 1600 2000 1600 2000
Banovo Brdo 1600 2000 1600 2000
Mladenovac 1600 2000 1600 2000
Kragujevac 1600 2000 1600 2000
Niš 1600 2000 1600 2000
Leskovac 1600 2000 1600 2000
Sombor 1600 2000 1600 2000
Ćuprija 1600 2000 1600 2000
Čačak 1600 2000 1600 2000
Kraljevo 1600 2000 1600 2000
Požarevac 1600 2000 1600 2000
Smederevo 1600 2000 1600 2000
Užice 1600 2000 1600 2000
Novi Sad 1600 2000 1600 2000
Pančevo 1600 2000 1600 2000
Zemun 1600 2000 1600 2000
Zrenjanin 1600 2000 1600 2000
Šabac 1600 2000 1600 2000
Novi Pazar 1600 2000 1600 2000
Valjevo 1600 2000 1600 2000
Bor 1600 2000 1600 2000
Voždovac 1600 2000 1600 2000
Zaječar 1600 2000 1600 2000
Sremska Mitrovica 1600 2000 1600 2000
Ruma 1600 2000 1600 2000
Subotica 1600 2000 1600 2000
Kruševac 1600 2000 1600 2000
Vranje 1600 2000 1600 2000
Inđija 1600 2000 1600 2000
Vršac 1600 2000 1600 2000
Pirot 1600 2000 1600 2000
Stara Pazova 1600 2000 1600 2000
Aranđelovac 1600 2000 1600 2000
Zvezdara 1600 2000 1600 2000
Obrenovac 1600 2000 1600 2000
Kikinda 1600 2000 1600 2000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje