Prevodi sa bugarskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na finski jezik

Za online prevod sa bugarskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodi sa bugarskog na finski jezik

Ne samo usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na finski da će dobiti zainteresovani klijenti, već sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford mogu da obrade i različite tipove sadržaja u pisanoj formi, što uključuje kako obradu internet materijala, udžbenika i popularnih, kao i naučnih tekstova, isto tako i marketinških sadržaja, odnosno časopisa i mnogo drugih materijala.

Klijentima ćemo ponuditi i prevođenje sa bugarskog jezika na finski za filmove različitih žanrova, ali i za druge video i audio materijale, kao i usluge njihovog titlovanja i sinhronizovanja. Svako ko je zainteresovan, kod nas će dobiti i redakturu svih onih materijala za koje su prevodi u toj kombinaciji jezika prethodno urađeni, ali nisu ispoštovana prevodilačka pravila.

Usmeni prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji uključuje primenu kako prevoda uz pomoć šapata, tako i simultanog i konsekutivnog, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što takođe omogućujemo svim klijentima kojima je to potrebno.


Prevođenje sa bugarskog na finski
Prevođenje sa finskog na bugarski

Obrađujemo i različite tipove dokumenata i to kompletno, to jest radimo prevod sa bugarskog jezika na finski, a posle toga ih i overavamo. Važno je da naglasimo da će overu izvršiti isključivo ovlašćeni sudski tumači, kao i da to nije ista overa koja se odnosi na stavljanje Apostille (haškog) pečata. Upravo o to j vrsti bi klijenti trebalo da se sami raspitaju u okviru nadležnih institucija, uzevši u obzir da prevodioci i sudski tumači ne mogu da im daju te informacije, jer nisu za nju nadležni. A ne samo da bi klijenti trebalo da saznaju da li je haški pečat obavezan za dokumenta za koja oni zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na finski, nego bi isto tako trebalo da saznaju i kada je potrebno izvršiti tu overu. U praksi se vrlo često sreće princip overavanja haškim pečatom, koji podrazumeva njegovo stavljanje pre ili posle obrade od strane stručnjaka Akademije Oxford, pa su zato te informacije vrlo važne.

Kako poslovna i lična dokumenta, tako i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama i pravna akta, odnosno ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija (tehnička, poslovna, građevinska, tenderska, medicinska i ostale), ali i ona koja su vezana za oblast nauke ili obrazovanja i još mnogo drugih, će naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i overe pečatom sudskog tumača. A tom prilikom, sudski tumač upoređuju originalna i prevedena dokumenta, pa je zato neophodno da klijenti koji zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na finski za bilo koji tip sadržaja ove vrste dostave prilože i originale na uvid. A za sve ostale sadržaje važi pravilo da ih mogu i poslati i primiti nakon završetka prevođenja na mejl.

Osim što mogu da dođu lično u prostorije naše poslovnice i dostave originalna dokumenta, klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih pošalju preko kurirske službe na adresu bilo koje naše poslovnice, a što se tiče preuzimanja obrađenih sadržaja, možemo da ih isporučimo na adresu klijenta, što je usluga koja se naplaćuje odvojeno od njihove obrade ili imaju mogućnost da dođu lično u prostorije naše poslovnice i preuzme ih.

Isključivo onda kada je u pitanju hitan prevod sa bugarskog jezika na finski i to za ma koji dokument, klijenti imaju pravo da izvrše prvo njihovo skeniranje i slanje preko mejla, a kako bi sudski tumači i prevodioci mogli da ispune očekivanja klijenata, te da izvrše prevod u kratkom roku. Svakako je neophodno da oni nakon toga pristupe dostavljanju originalnih sadržaja na uvid, stim da je neophodno da izaberu isključivo najbrži od svih načina koji su navedeni.Prevod softvera sa bugarskog na finski jezik

Samo jedna među brojnim uslugama koje prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše po zahtevu jeste prevod programa i aplikacija sa bugarskog jezika na finski. Iako oni mogu da obrade i web kataloge, odnosno online prodavnice, ali i sadržinu internet sajtova i drugih materijala, a koji su na bilo koji način vezani za internet. A kada se budu bavili prevođenjem bilo kojih sadržaja ovog tipa, oni će da primenjuju po potrebi i pravila SEO (Search Engine Optimisation) i tako maksimalno utiču na poboljšanje pozicije na internetu za konkretne materijale.

Usmeni prevod sa bugarskog jezika na finski je još jedna usluga koju sudski tumači i prevodioci vrše u skladu sa potrebama, odnosno zahtevima klijenata. A moramo da napomenemo da oni mogu da primene i prevod uz pomoć šapata, ali isto tako i konsekutivno i simultano. Vrsta usluge zavisi samo od organizacije konkretnog događaja, pa upravo o tome naš stručni tim mora da dobije obaveštenje da bi mogao da klijentu omogući najbolju moguću uslugu u ovoj situaciji. Onda kada se proceni da je simultani prevod sa bugarskog jezika na finski najbolji za konkretnu situaciju, klijentima se omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Zainteresovanim klijentima će isto tako sudski tumač i prevodilac da omoguće i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na finski kako za popularne tekstualne materijale bilo koje tematike, tako i za stručne, a bez obzira da li se njihova tema odnosi na oblast ekonomije, politike, bankarstva, finansija i prava ili je vezana za oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije i menadžmenta, odnosno marketinga i sociologije.

Prevodi književnih dela sa bugarskog jezika na finski

Kako romane, tako i dela beletristike, odnosno poetska i prozna dela će sudski tumači i prevodioci, kad god je to potrebno u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Ne samo da ih očekuje prevođenje dela književnosti sa bugarskog na finski jezik, nego i udžbenika, ali i različitih vrsta časopisa. Isto tako, naši stručnjaci prevode i članke iz novina, a klijentima omogućuju i obradu različitih vrsta marketinških materijala u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A oni će da urade i direktan prevod sa bugarskog na finski jezik za kataloge usluga ili proizvoda, odnosno reklamne flajeri brošure, te PR tekstove, odnosno isto tako mogu da obrade i reklamne letke, vizit kartice i sve ostale marketinške materijale.

U sklopu usluge koja se odnosi na obradu video i audio materijala, klijente očekuje i dodatna usluga u vidu njihovog sinhronizovanja ili titlovanja, Tako da ih očekuju ne samo prevodi sa bugarskog na finski jezik za reklamne poruke, serije ili emisije bilo koje vrste (dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge), već i za animirane i dokumentarne filmove, odnosno igrane filmove različitog žanra, kao i za crtane i mnoge druge video i audio sadržaje.

A ukoliko su klijenti prevođenje sa bugarskog na finski jezik prethodno prepustili nekome, ali on nije ispoštovao pravila i u takvim prevodima postoje greške, profesionalni lektor i korektor će da izvrše njihovo redakturu.

Prevođenje naučnih patenata sa bugarskog jezika na finski

Kada prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata rade direktan prevod naučnih patenata sa bugarskog na finski jezik, oni takođe vrše i uslugu koja se odnosi na overu tako prevedenih dokumenata, a čime im daju validnost pred zakonom, budući da se prevedena i overena dokumenta tretiraju potpuno isto kao i svaki drugi originalan dokument. U ponudi su i direktni prevodi sa bugarskog na finski jezik i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno za naučne radove, ali i za ostala dokumenta koje se odnose na oblast nauke.

Isto tako, sudski tumač i prevodilac mogu da u ovoj kombinaciji jezika obrade i sva lična dokumenta (pasoš, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, krštenica, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih i umrlih, lična karta, vozačka dozvola i druga), te po potrebi mogu da izvrše i prevođenje sa bugarskog na finski jezik za sve vrste pravnih akata (sudske odluke, sertifikati, ugovori, tekovine Evropske Unije, sudske žalbe i presude, licence, punomoćje za zastupanje, sudske tužbe i ostala).

A u našoj zvaničnoj ponudi se nalaze i direktni prevodi sa bugarskog na finski jezik za različite tipove kako potvrda i uverenja, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava (potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, suglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i mnoga druga dokumenta koja se predaju nadležnim službama).

Prevodilac i sudski tumač u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i sadržinu svih tipova dokumentacija i to kako dokumentacije za tendere, isto tako i tehničke, odnosno građevinske, to jest ona dokumenta koja su njihov sastavni deo (laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala).

Potvrdu o redovnom školovanju, diplomu i dodatak diplomi, kao i uverenje o položenim ispitima, ali i seminarske i diplomske radove, odnosno svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta koja se usko vezana za oblast obrazovanja, pomenuti stručnjaci kompletno obrađuju, to jest rade prvo njihov prevod sa bugarskog na finski jezik, a posle toga pristupaju i overi.

Uz sve pomenuto, na zahtev klijenata prevodioci i sudski tumači u ovoj varijanti jezika prevode i sva dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog preduzetnika ili pravnog lica (rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaji svih vrsta, fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća i druga), a isto tako mogu da pristupe i obradi dokumenata koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije (lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe).


Poslovnica bugarski na finski finski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 2600 3000 2600 3000
Paraćin 2600 3000 2600 3000
Beograd 2600 3000 2600 3000
Novi Beograd 2600 3000 2600 3000
Banovo Brdo 2600 3000 2600 3000
Mladenovac 2600 3000 2600 3000
Kragujevac 2600 3000 2600 3000
Niš 2600 3000 2600 3000
Leskovac 2600 3000 2600 3000
Sombor 2600 3000 2600 3000
Ćuprija 2600 3000 2600 3000
Čačak 2600 3000 2600 3000
Kraljevo 2600 3000 2600 3000
Požarevac 2600 3000 2600 3000
Smederevo 2600 3000 2600 3000
Užice 2600 3000 2600 3000
Novi Sad 2600 3000 2600 3000
Pančevo 2600 3000 2600 3000
Zemun 2600 3000 2600 3000
Zrenjanin 2600 3000 2600 3000
Šabac 2600 3000 2600 3000
Novi Pazar 2600 3000 2600 3000
Valjevo 2600 3000 2600 3000
Bor 2600 3000 2600 3000
Voždovac 2600 3000 2600 3000
Zaječar 2600 3000 2600 3000
Sremska Mitrovica 2600 3000 2600 3000
Ruma 2600 3000 2600 3000
Subotica 2600 3000 2600 3000
Kruševac 2600 3000 2600 3000
Vranje 2600 3000 2600 3000
Inđija 2600 3000 2600 3000
Vršac 2600 3000 2600 3000
Pirot 2600 3000 2600 3000
Stara Pazova 2600 3000 2600 3000
Aranđelovac 2600 3000 2600 3000
Zvezdara 2600 3000 2600 3000
Obrenovac 2600 3000 2600 3000
Kikinda 2600 3000 2600 3000

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje