Prevođenje sa bugarskog na poljski jezik

Besplatni online prevod sa bugarskog na poljski jezik

Za online prevod sa bugarskog na poljski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevođenje sa bugarskog na poljski jezik

Kada se uzme u obzir činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava stručnjake za veliki broj jezika, onda je sasvim očekivano i da klijenti u okviru te institucije mogu da dobiju direktan prevod sa bugarskog jezika na poljski.

A prevodioci i sudski tumači u toj kombinaciji jezika obrađuju bilo koju vrstu sadržaja koju klijent zahteva. Iako se vrlo često traži prevođenje u ovoj varijanti jezika za dokumenta, naši stručnjaci takođe pružaju usluge usmenog prevoda i to konsekutivnog i simultanog, te šapatnog prevođenja u konkretnoj kombinaciji jezika, a po potrebi im možemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Obrađujemo i materijale iz oblasti marketinga bilo koje vrste, kao i tekstualne sadržaje, a zatim i članke iz novina i književna dela. Uz to, sudski tumači i prevodioci u pomenutoj kombinaciji jezika mogu takođe da prevedu i sve sadržaje koji se tiču interneta, ali i video i audio materijale različitih vrsta. Tako će oni uz prevođenje sa bugarskog jezika na poljski za serije i filmove, odnosno za reklamne poruke, emisije i druge sadržaje ovog tipa, klijentima da ponude i dodatnu uslugu, uzevši u obzir da su deo našeg tima i stručnjaci koji mogu da izvrše i njihovo sinhronizovanje, te mogu da im pruže i uslugu tiplovanja svih prevedenih audio i video materijala.


Prevođenje sa bugarskog na poljski
Prevođenje sa poljskog na bugarski

U našem timu su i profesionalni korektori i lektori, tako da one klijente kojima je to potrebno, očekuju i njihove usluge. Osim toga radimo i prevod sa bugarskog jezika na poljski za različite tipove dokumentacija i dokumenata, a uzevši u obzir da su tu i prevodilac i sudski tumač, svi klijenti kojima je ova usluga potrebna, dobijaju kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, to jest uz njihov prevod ih očekuje i overa tog prevoda, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači.

Pored svih ličnih dokumenata, stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da obrade i poslovnu, građevinsku, tendersku, medicinsku i tehničku, to jest bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav. A na zahtev klijenata prevodimo i pravna akta, te ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koja se tiču nauke, ali isto tako vršimo i prevođenje sa bugarskog jezika na poljski za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest za različite vrste uverenja i potvrda, kao i saglasnosti i izjava.Naglašavamo da sudski tumač mora da ima originalna dokumenta kada vrši overu, pošto je obavezan da ih uporedi sa prevodima, jer on svoj pečat ima pravo da stavi isključivo na ona dokumenta čija je sadržina ista i u prevodu i u originalu.


Kada je u pitanju prevod sa bugarskog jezika na poljski za ostale sadržaje, tada se ne zahteva od klijenata da izvrše dostavljanje originala na uvid, što znači da imaju pravo da nam ih pošalju preko mejla i da ih na potpuno isti način dobiju kada prevodioci i sudski tumači izvrše njihovu obradu. A kada je reč o dostavljanju dokumenata za koja se zahteva prevod sa bugarskog jezika na poljski, klijentima je omogućeno kako dostavljanje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično, tako i slanje preko kurirske službe.

Isključivo od svakog klijenta zavisi na koji način će da preuzme prevedene sadržaje, a nudi mu se mogućnost da to uradi ili lično ili da zahteva njihovo dostavljanje na kućnu adresu, ali ta usluga mora da se plati odvojeno od osnovne.

Samo onda kada su klijentima prevodi sa bugarskog jezika na poljski potrebni vrlo brzo izrađeni, oni imaju pravo da ih prvo pošalju preko mejla, a zatim da originalna dokumenta dostave na jedan od prethodno pomenutih načina.

Iako za mnoga dokumenta postupak obrade koji primenjuju prevodioci i sudski tumači u našem timu često može biti dovoljan, imamo obavezu da obavestimo sve klijente da zakon nalaže obavezno stavljanje Apostille, odnosno haškog pečata na neka od njih, te da tu vrstu overe ne mogu da izvrše naši stručnjaci, jer za nju nisu oni nadležni. Zato mi iznosimo zvaničnu preporuku svim našim klijentima kojima su potrebni direktni prevodi sa bugarskog jezika na poljski za bilo koji dokument da se, pre dostavljanja sadržaja našim stručnjacima na obradu podrobno raspitaju o svemu tome, to jest da saznaju prvo da li je taj tip overe obavezan za konkretna dokumenta, a posle toga i da dobiju informaciju kada je potrebno na konkretna dokumenta da bude stavljen haški pečat (pre ili nakon obrade od strane naših stručnjaka).

Prevodi potvrde o stalnom zaposlenju sa bugarskog jezika na poljski

Svi oni klijenti koji zahtevaju prevođenje potvrda o stalnom zaposlenju sa bugarskog na poljski jezik u bilo kojoj našoj poslovnici mogu da dobiju ne samo tu uslugu, nego i overu prevedenog dokumenta i to od strane zvanično ovlašćenog lica (sudski tumač). Dokument koji je tom prilikom klijent bude dobio je, zapravo potpuno spreman za korišćenje, uzevši u obzir da ovaj pečat zapravo donosi potvrdu da je u pitanju sadržaj koji je u potpunosti istovetan kao i originalan, te je zato vrlo važno da klijenti dostave i originalna dokumenta na uvid. A uz to, mi njima preporučujemo i da zatraže validne informacije koje su vezane za overu Apostille, odnosno pečatom koji nosi naziv i haški i za koji prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford ni u kom slučaju nisu nadležni, pa zato oni klijentima i ne mogu da daju potrebne informacije.

Sve koji su zainteresovani, u našim poslovnicama očekuju i prevodi sa bugarskog na poljski jezik za ostale vrste potvrda, poput one o slobodnom bračnom stanju, odnosno o visini primanja ili o stanju računa u banci, a naši stručnjaci prevode i saglasnost za zastupanje, kao i uverenje o neosuđivanosti i uverenje o nekažnjavanju, odnosno sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama.

Različite tipove dokumentacija, to jest dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, odnosno tehničke i medicinske dokumentacije, sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju, ali i sve vrste ličnih dokumenata (izvod iz matične knjige rođenih, umrlih i venčanih, uverenje o državljanstvu, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, lična karta, dozvola za boravak, vozačka i radna dozvola i druga).

Sva dokumenta koja se odnose na poslovanje različitih pravnih lica i to kako fakture i statut preduzeća, odnosno osnivački akt preduzeća, tako isto i rešenje o osnivanju pravnog lica, a potom i sve vrste poslovnih izveštaja i odluka, takođe mogu na zahtev da prevedu prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji. Onda kada je potrebno, uradićemo i prevod sa bugarskog na poljski jezik za diplomske i naučne radove, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za diplomu i dodatak diplomi, a zatim i za uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te za naučne radove i za mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast nauke i za oblast obrazovanja.

Osim svega do sada navedenog, sudski tumači i prevodioci klijentima omogućuju prevođenje sa bugarskog na poljski jezik za sve vrste ugovora i licenci, ali i za sertifikate, te za sudska rešenja i tužbe, odnosno za tekovine Evropske Unije, kao i za punomoćje za zastupanje, sudske presude i za ostala dokumenta koja se odnose na oblast sudstva ili prava.

Prevođenje online prodavnica sa bugarskog jezika na poljski

Sudski tumači i prevodioci rade i direktan prevod web prodavnica sa bugarskog na poljski jezik, a u onim situacijama kada je to potrebno klijentima, obrađuju i online kataloge i web sajtove, kao i softvere, to jest različite vrste programa i aplikacija, te sve ostale internet sadržaje. A kako oni poznaju pravila koja se odnose na SEO (Search Engine Optimisation), tako će voditi računa i o njihovoj pravilnoj primeni tokom obrade svih ovih materijala, kako bi se oni što bolje pozicionirali u okviru globalne web pretrage i kako bi sve to doprinelo poboljšanju poslovanja njihovih vlasnika.

Takođe, radimo i prevođenje sa bugarskog na poljski jezik za marketinške sadržaje (brošure, PR tekstovi, plakati, vizit kartice, katalozi i drugi), ali i za književna dela svih vrsta i to kako prozna, tako i za poetska dela, te za romane, beletristiku i ostala.

Isto tako, prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata mogu da obrade i udžbenike, kao i članke iz novina, ali i sadržinu popularnih, odnosno stručnih, dečijih i svih drugih vrsta časopisa. A u okviru usluge koja se odnosi na direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za audio i video sadržaje, sve koji su zainteresovani očekuje i usluga kako njihovog titlovanja, isto tako i sinhronizovanja. Takođe, oni klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog na poljski jezik za serije, reklamne poruke i informativne, odnosno zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, te za igrane filmove bilo kog žanra, će kod nas dobiti kompletno obrađene sadržaj i tako će imati mogućnost da ih prikazuju gde god žele, odmah po završetku obrade.

Prevod političkih tekstova sa bugarskog na poljski jezik

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi tekstova iz oblasti politike sa bugarskog jezika na poljski, mogu biti sigurni da će sudski tumači i prevodioci izvršiti njihovu adekvatnu obradu. A isto tako, ovi sstručnjaci obrađuju i tekstove čija tema se odnosi na mnoge druge oblasti i to kako na finansije, ekonomiju i bankarstvo, odnosno marketing, turizam i informacione tehnologije, tako i sve one koji su vezani za menadžment i građevinsku industriju, te ekologiju i zaštitu životne sredine, kao i one sadržaje koji se tiču oblasti medicine, filozofije i psihologije, te farmacije, sociologije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka.

Korekturu sadržaja za koje su prevodi sa bugarskog jezika na poljski loše urađeni će da izvrše profesionalci koji su u našem timu za nju i specijalizovani, to jest korektori i lektori.

A sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti da vam omoguće usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na poljski, te će po potrebi primeniti bilo koju od tri postojeće vrste ove usluge, to jest simultano i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje. Uzevši u obzir da klijentima pružamo priliku i da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ta će se usluga naći u ponudi u slučaju da stručni tim konkretne poslovnice Akademije Oxford proceni da bi prevodilac i sudski tumači baš nju trebalo da pruže u konkretnom slučaju.


Poslovnica bugarski na poljski poljski na bugarski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1800 2200 1800 2200
Paraćin 1800 2200 1800 2200
Beograd 1800 2200 1800 2200
Novi Beograd 1800 2200 1800 2200
Banovo Brdo 1800 2200 1800 2200
Mladenovac 1800 2200 1800 2200
Kragujevac 1800 2200 1800 2200
Niš 1800 2200 1800 2200
Leskovac 1800 2200 1800 2200
Sombor 1800 2200 1800 2200
Ćuprija 1800 2200 1800 2200
Čačak 1800 2200 1800 2200
Kraljevo 1800 2200 1800 2200
Požarevac 1800 2200 1800 2200
Smederevo 1800 2200 1800 2200
Užice 1800 2200 1800 2200
Novi Sad 1800 2200 1800 2200
Pančevo 1800 2200 1800 2200
Zemun 1800 2200 1800 2200
Zrenjanin 1800 2200 1800 2200
Šabac 1800 2200 1800 2200
Novi Pazar 1800 2200 1800 2200
Valjevo 1800 2200 1800 2200
Bor 1800 2200 1800 2200
Voždovac 1800 2200 1800 2200
Zaječar 1800 2200 1800 2200
Sremska Mitrovica 1800 2200 1800 2200
Ruma 1800 2200 1800 2200
Subotica 1800 2200 1800 2200
Kruševac 1800 2200 1800 2200
Vranje 1800 2200 1800 2200
Inđija 1800 2200 1800 2200
Vršac 1800 2200 1800 2200
Pirot 1800 2200 1800 2200
Stara Pazova 1800 2200 1800 2200
Aranđelovac 1800 2200 1800 2200
Zvezdara 1800 2200 1800 2200
Obrenovac 1800 2200 1800 2200
Kikinda 1800 2200 1800 2200

Izračunajte cenu prevođenja sa bugarskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na bugarski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim bugarski od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz bugarskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

bugarski online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveskog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje